Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 22 jen 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 5184748418

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE PLIS KE 15,000 OPÒTINITE TRAVAY ETE

 

 
Resous Disponib pou Travayè Jèn k ap chèche Antre nan Mendèv la
 
Bank Travay sezonye Depatman Travay Eta New York la prezante plizyè milye travay pou Nouyòkè k ap chèche opòtinite pandan ete. 
 
 
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a yon kantite rekò opòtinite travay ete ki disponib pou Nouyòkè yo nan yon varyete endistri, nan chak rejyon nan eta a.Soti nan pak amizman ak restoran rive nan fèm ak kan ete, Bank Travay Sezon Depatman Travay Eta New York la deja gen plis pase 15,000 djòb ki afiche ak plis k ap vini pandan n ap antre nan mwa ete yo.Nouyòkè yo ka jwenn aksè nan Seasonal Job Bank isit la .
 
Gouvènè Hochul te deklare, “Anplwayè yo ap anboche yon kantite rekò e gen anpil gwo opòtinite ki disponib pou Nouyòkè k ap chèche jwenn eksperyans ki gen anpil valè epi fè kèk lajan anplis pandan ete a."Ak yon mache travay aktif konsa, gen yon pakèt opsyon pou eksplore atravè eta a.Mwen ankouraje tout moun k ap chèche travay pou yo sèvi ak anpil resous Depatman Travay Eta New York la ofri pou gide yo nan yon travay yo renmen.”
 
Gid pou jèn Nouyòkè k ap chèche travay yo disponib sou Entènèt pou edike yo sou sa yo bezwen anvan yo ranpli aplikasyon pou travay.Gid yo divize pa laj 14-17 ak 18-24 epi yo kouvri sijè enpòtan tankou jwenn papye travay, idantifikasyon apwopriye, preparasyon rezime, ak plis ankò.
 
Resous gratis Depatman Travay Eta Nouyòk la pèmèt biznis yo fè lis pòs yo epi moun k ap chèche travay yo ka chèche travay a tan pasyèl ak travay sezonye selon kote, konpayi, ak tit travay epi fè rechèch pa mo kle.
 
Komisyonè Depatman Travay Roberta Reardon te di konsa, “Nan mache travay ki sere sa a, n ap chèche rann li pi fasil posib pou biznis ki gen ouvèti aplentan, a tan pasyèl oswa sezon pou konekte ak Nouyòkè k ap chèche travay.Nou gen yon pakèt sèvis konsiltasyon gratis ak solisyon ki disponib, kidonk mwen ankouraje nenpòt biznis ki bezwen anbochaj pou kontakte nou."
 
Travay a tan pasyèl se yon pati enpòtan nan ede ekonomi Eta a refè epi li bay lòt opòtinite pou moun k ap chèche travay tankou:
 
  • Ede yo retounen nan yon karyè anvan ki ka pa gen pozisyon aplentan disponib;
  • Pèmèt yo eseye yon nouvo karyè oswa yon pozisyon diferan;
  • Travay pandan y ap aprann nouvo ladrès an menm tan;
  • Bay orè fleksib ki akomode bezwen swen timoun ak granmoun aje;
  • Louvri pòt potansyèl travay aplentan;
  • Bati yon nouvo kominote pou sipò ak rezo travay; epi
  • Amelyore estim pwòp tèt ou
 
Anplis Bank Djòb Sezonèl la, DOL gen plizyè resous ki disponib pou ede konekte moun k ap chèche travay tout laj yo ak yon travay ki pwofitab.
 
Nou ankouraje Nouyòkè ki pap travay yo pou yo pwofite paj resous Eta a, gade plis pase 250,000 afich travay ki soti nan tout rejyon yo nan eta a ak atravè tout endistri yo sou sitwèb Jobs Express New York nan labor.ny.gov/jobs , ogmante konpetans yo atravè platfòm aprantisaj sou Entènèt Eta a an patenarya ak Coursera, epi sèvi ak Sant Fòmasyon sou Entènèt SUNY FOR ALL nan State University of New York.
 
DOL ap pwodui tou yon nouvo seri videyo ki konsantre sou travay fre sezonye ki disponib nan tout New York pandan mwa ete yo ak pi lwen.
 
###