Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 23 jen 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 5184748418

GOUVÈNÈ HOCHUL SIYEN LWA ALYSSA

 

 
Lejislasyon (S.7132B/A.10018)Egzije pou lekòl yo konsidere sistèm alam panik silans kòm yon pati nan plan sekirite yo
 
Dekri plan pou kanpay edikasyon piblik solid sou lwa drapo wouj ki fèk elaji pou kenbe zam lwen moun ki danjere yo. 
 
 
Gouvènè Kathy Hochul siyen Lwa Alyssa jodi a (S.7132B/A.10018),mande pou lekòl yo konsidere itilizasyon sistèm alam panik silans lè y ap fè revizyon ak devlopman plan sekirite lekòl yo.Gouvènè a te siyen pwojè lwa a ansanm ak paran Alyssa yo, Lori ak Ilan Alhadeff, lòt manm fanmi Alyssa, Senatè Eta Elijah Reichlin-Melnick, Manm Asanble Ken Zebrowski, Manm Asanble Mike Benedetto, Sipèentandan Distri Lekòl Hampton Bays Lars Clemensen, ak Prezidan Etazini Michael Teacher. Mulgrew.
 
Gouvènè Hochul te deklare, “Mwen fyè de travay nou te fè pou nou pase yon pakèt pwojè lwa ki pi enpòtan nan peyi a pou reprime fleo vyolans ak zam, men sa a se yon batay k ap kontinye e nou pa ka sispann la.“Nou pral kontinye pran aksyon agresif jiskaske chak timoun nan New York an sekirite pou pouswiv yon edikasyon san yo pa pè trajedi san sans.Se poutèt sa mwen fyè pou m mete plim sou papye sou Lwa Alyssa a, yon moso lejislasyon reyèl e ki gen sans ki pral mande distri lekòl yo evalye sistèm ki ka sove minit presye - ak lavi - nan ka yon sitiyasyon tirè aktif."
 
Gouvènè Adjwen Delgado te di: “Asire ke elèv nou yo rive lakay yo san danje nan lekòl la nan fen chak jou se youn nan pi gwo responsablite nou antanke kominote."Lè li siyen Lwa Alyssa a, Gouvènè Hochul ap bay distri eskolè yo yon mezi adisyonèl pou kenbe timoun yo an sekirite epi dekouraje fiziyad mas nan lekòl nou yo.Mete mezi sekirite sa a ap ede paran yo soulaje laperèz lè y ap voye timoun yo lekòl chak jou."
 
An fevriye 2019, Alyssa Alhadeff te mouri nan yon fiziyad mas nan Marjorie Stoneman Douglass High School nan Parkland, Florid.Manman l ak papa l, Lori ak Ilan Alhadeff, te etabli yon fondasyon nan memwa li, epi yo te defann adopsyon sistèm alam panik silans nan bilding lekòl yo.Aplikasyon yon alèt dirèkteman bay tout lapolis nan zòn nan yon lekòl ka sove minit presye nan yon sitiyasyon tirè aktif epi pèmèt pou repons imedya lapolis.
 
Pwojè lwa sa a mande pou lekòl yo konsidere itilite yo lè y ap devlope plan sekirite lekòl yo nan nivo distri yo, epi otorize ekspreseman enklizyon yo nan plan sekirite nivo bilding yo.Sistèm alam panik yo ka koute sèlman kèk milye dola pou achte, epi yo ka aplike nan salklas la kòm yon app smartphone.
 
Apre trajedi a nan Uvalde, Texas, ak anpil moun anvan li, pwojè lwa sa a se yon etap enpòtan pou rann lekòl New York yo vin pi an sekirite.Mezi sa a pral ede asire ke, nan evènman terib vyolans nan yon lekòl, lapolis ka reponn pi vit posib, epi pa gen okenn reta nan tout pèsonèl ki fè respekte lalwa ki disponib.Minit sove nan tan repons ka sove lavi. 
 
Senatè Eta Elijah Reichlin-Melnick te di, "Vyolans ak zam kraze lavi twòp fanmi, men Lwa Alyssa a se yon etap enpòtan pou kenbe timoun nou yo an sekirite nan lekòl la.Mwen sezi anpil pou fòs ak rezistans Lori, manman Alyssa, ak tout fanmi li, ki te fè misyon yo pou amelyore sekirite lekòl la apre pèt Alyssa li renmen anpil la an 2018.Mèsi Gouvènè Hochul paske w siyen lwa enpòtan sa a.Pwogrè kont vyolans ak zam posib, epi New York ap dirije wout la.”
 
Manm Asanble Kenneth Zebrowski Jr. te di, “Pandan n ap kontinye wè trajedi k ap dewoule nan lekòl atravè peyi a, alam panik yo se yon etap enpòtan pou asire premye sekouris yo ak sèvis ijans yo avi rapid, epi yo se yon bagay ke tout lekòl yo ta dwe genyen.Defann san pran souf manman Alyssa a, Lori, kouzen li Jadyn, ak fanmi yo te enpòtan anpil pou yo te pase pwojè lwa sa a epi siyen an lwa jodi a.Lwa sa a pral kontinye onore memwa Alyssa.Mwen remèsye Gouvènè Hochul paske li te pran aksyon epi li te siyen pwojè lwa sa a ki pral rann lekòl nou yo vin pi an sekirite pou elèv atravè New York”.
 
Manman Alyssa a, Lori Alhadeff, te di, “Pasaj Lwa Alyssa New York la reprezante yon vrè envestisman nan lavi elèv ak pwofesè atravè eta a.Tan egal lavi ak onore pitit fi nou an Alyssa nan fason sa a pral ede rann lekòl nou yo an sekirite."
 
Prezidan United Federation of Teachers, Michael Mulgrew, te di, “Nan yon moman kote twòp politisyen ap fè fas ak vyolans ak zam, Gouvènè Hochul ap pran aksyon.Soti nan ranfòsman lwa New York sou zam yo rive nan travay jodi a kap gade sekirite lekòl la ak bay fòmasyon Wouj ki enpòtan pou edikatè yo, Gouvènè Hochul kanpe ak edikatè yo ak paran yo pou pwoteje timoun nou yo”.
 
Sipèentandan distri lekòl Hampton Bays Lars Clemensen te di, "Sekirite lekòl la kontinye pi gwo priyorite lidè lekòl yo.Zouti tankou Lwa Alyssa a, ERPO, mezi sekirite zam, patenarya ak lapolis ak resous pou sante mantal yo tout fè pati yon Plan pou Sekirite Lekòl ki pèmèt distri yo planifye, adapte ak konstwi kominote lekòl ki an sekirite.Mèsi Gouvènè Hochul ak lejislati a pou konsantre pasyone yo sou pwoblèm enpòtan sa a”.
 
Prezidan United Teachers Eta New York, Andy Pallotta, te di, "Yon anviwònman aprantisaj ki an sekirite, ki an sekirite, akeyan se esansyèl pou elèv nou yo, anplwaye ki travay avèk yo ak fanmi ki konte sou sistèm lekòl piblik nou an.Li bon sans pou asire ekip sekirite lekòl yo ap revize tout zouti yo genyen ki ka ede akselere repons ijans nan ka ta gen yon kriz.Gouvènè Hochul ak Lejislati a te montre yon vrè lidèchip an repons a Buffalo, Uvalde ak kominote lekòl chòk kolektif yo atravè eta sa a te fè fas ak e nou bat bravo pou aksyon yo la a”.
 
Direktè Egzekitif Konsèy Sipèentandan Lekòl Eta New York Charles Dedrick te di, “Trajedi ki sot pase yo nan Buffalo ak Uvalde te mete aksan sou yon enkyetid ki toujou prezan pou sipèentandan lekòl yo: èske nou ka asire kominote nou yo — ak tèt nou — n ap fè tout sa ki posib chak jou pou kenbe elèv ak anplwaye nou yo an sekirite?Nou bezwen patnè nan men gouvènman eta a ak lapolis epi nou espere travay ansanm pou enfòme lidè distri lekòl yo sou fason nouvo lwa eta a ka ede nou reyalize objektif sa a”.
 
Prezidan PTA Eta New York, Dana Platin, te di, “Pandan moman boulvèsan sa yo, limyè lazè New York konsantre sou kenbe timoun ak edikatè nou yo an sekirite nan lekòl yo se akeyan ak dwa.Nou bat bravo pou Gouvènè Hochul ak moun ki ap sipòte lejislasyon enpòtan sa a paske yo kanpe bò kote timoun nou yo ak jèn nou yo - e nou konnen yo gen yon patnè nan NYS PTA."
 
Robert Schneider, Direktè Egzekitif Asosyasyon Konsèy Lekòl Eta New York, te deklare, "Nou rekonèt ke sistèm alam panik ka jwe yon wòl enpòtan nan pwotokòl sekirite yon distri lekòl.Nou apresye efò Gouvènè a ak Lejislati a fè pou asire distri yo gen pouvwa pou yo konsidere valè potansyèl sistèm sa yo epi pou deside si enstalasyon alam panik yo t ap yon prekosyon sekirite apwopriye pou lekòl yo”.
 
Direktè Egzekitif Asosyasyon Administratè Lekòl New York Kevin Casey te di, "Pasman Lwa Alyssa a montre kijan New York te pran devan an repons a lapriyè direktè lekòl yo nan tout peyi a pou yo 'fè yon bagay - fè anyen' pou pwoteje elèv yo ak edikatè yo.Lè Gouvènè a siyen pwojè lwa sa a, edikatè ak ofisye ki fè respekte lalwa yo pral gen yon lòt zouti pou adrese yon tirè aktif oswa sitiyasyon vyolan nan lekòl nou yo.Asosyasyon Administratè Lekòl Eta Nouyòk yo apresye lidèchip Gouvènè Hochul te demontre epi li kontinye sipòte aksyon ki pi solid toujou pou pwoteje lekòl New York yo.Tout elèv bezwen santi yo an sekirite nan lekòl nou yo e edikatè yo dwe genyen zouti ki nesesè pou pwoteje timoun nou yo."
 
Direktè Egzekitif Asosyasyon Lekòl Riral David Little, Esq. te di, "Asosyasyon Lekòl Riral yo kontan pou sipòte plis efò pou ranfòse sekirite elèv yo ak anplwaye yo.Trajik, fenomèn fiziyad lekòl la pa te ralanti pa pratik aktyèl yo.Notifikasyon pi rapid nan lapolis ak pèsonèl ijans yo ka sèlman sove lavi epi nou ankouraje rapid aplikasyon mezi adisyonèl sa a.Nou kontan tou travay ak lidè eta yo pou ogmante konsyans sou nouvo pratik ak politik ki gen entansyon bay plis pwoteksyon pou moun ki nan yon anviwònman lekòl.RSA bat bravo pou Gouvènè a poutèt li te abòde kriz sa a”.
 
Pandan evènman siyati lwa Jedi a, Gouvènè Hochul te dekri tou plan pou lanse yon kanpay edikasyon piblik solid ak plizyè aspè ki antoure Lwa Drapo Wouj Eta New York ki fèk elaji - ak yon konsantre espesifik sou edikatè ak pwofesyonèl sante mantal.Ete sa a, eta a pral fè patenarya pou bay yon seri fòmasyon an pèsòn ak vityèl pou konsèy lekòl yo, sipèentandan yo, pwofesè yo, pwofesyonèl ki gen rapò ak lekòl yo, direktè yo ak asosyasyon paran-pwofesè yo.Fòmasyon sa yo pral endike klèman ki jan ak ki lè pou w ranpli dokiman ki nesesè pou ranpli yon Lòd Pwoteksyon pou Risk Ekstrèm (ERPO) epi tou pou adrese kesyon yo.
 
Anplis de sa, lidè eta yo pral rasanble yon seri tab wonn espesyalman pou lapolis lokal ak konte yo, kote yo pral detaye nouvo règleman ak pwosedi ki obligatwa dapre lalwa ak pi bon pratik pou aplikasyon an.Tablo wonn sa yo pral dirije pa Lapolis Eta a ak Konsèy Fòmasyon Polis Minisipal la, ki nan Divizyon Sèvis Jistis Kriminèl la.Fòmasyon yo pral devlope tou pou pwofesyonèl sant apèl ijans yo.
 
Eta a ap kreye tou yon seri konplè materyèl edikatif dijital ak fizik pou devwale nan semèn ak mwa k ap vini yo.Yo enkli yon sitwèb Lwa Drapo Wouj ki revize ak enfòmasyon kle pou edikatè ak pwofesyonèl sante mantal, anons sèvis piblik ak kontni medya sosyal.
 
Nan dat 18 me 2022, Gouvènè Hochul te siyen yon Dekrè Egzekitif ki egzije Lapolis Eta a ranpli yon ERPO chak fwa yo gen yon rezon pwobab pou kwè ke yon moun se yon menas pou tèt li oswa pou lòt moun.
 
Nan dat 6 jen 2022, Gouvènè Hochul te siyen yon pake lejislatif enpòtan pou ranfòse lwa sou zam yo, ki gen ladann yon ekspansyon sibstansyèl nan Defo Red Flag.Lejislasyon S.9113-A/A.10502elaji ki moun ki ka depoze yon petisyon Lòd Pwoteksyon Risk Ekstrèm (ERPO) pou genyen ladan yo pratikan swen sante ki te egzamine yon moun nan dènye sis mwa yo.Li amande lwa lisans zam afe pou asire ke rapò pratikan sante mantal yo sou moun ki kapab danjere yo konsidere byen lè y ap detèmine si yo dwe bay yon lisans zam afe.
 
Li egzije tou pou lapolis ak avoka distri yo depoze petisyon ERPO lè yo jwenn enfòmasyon kredib ke yon moun gen anpil chans pou angaje nan konduit ki ta lakòz gwo mal-swa pou tèt li oswa pou lòt moun.Li egzije Lapolis Eta a ak Konsèy Fòmasyon Polis Minisipal la pou kreye ak difize règleman ak pwosedi pou idantifye ki lè yon petisyon ERPO ka jistifye.
 
Lwa Drapo Wouj elaji a antre an vigè Mèkredi 6 Jiyè.
 

###