Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 30 avril 2014
Kontakte: Biwo Laprès Gouvènè a
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 212.681.4640

Gouvènè Cuomo anonse 794 milyon dola pou bay fanmi k ap travay yo gadri abòdab

Plis fanmi ki gen revni fèb nan tout eta a pou benefisye sibvansyon pou gadri

Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse jodi a plis pase $794 milyon nan finansman sibvansyon pou gadri, yon ogmantasyon $55 milyon sou ane fiskal ki sot pase a, pou adrese bezwen toupatou nan mitan fanmi travayè ki gen revni fèb pou gadri abòdab.Anvan ogmantasyon 7.45 pousan ane sa a, alokasyon pou Sibvansyon Blòk Swen Timoun Eta New York (CCBG) te rete stab pou senk ane ki sot pase yo, ki varye ant $736 milyon ak $739 milyon ant 2009 ak 2013.Se Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Nouyòk (OCFS) ki administre CCBG.

Nan Ane Fiskal Federal 2013, apeprè 223,000 timoun nan Eta New York te resevwa sibvansyon pou gadri.Asistans pou gadri pou timoun ki gen revni fèb yo baze sou gwosè fanmi an, revni anyèl brit fanmi an, ak rezon ki fè yo pran swen.

“Paran k ap travay yo pa ta dwe oblije chwazi ant swen abòdab pou pitit yo ak kenbe yon travay,” Gouvènè Cuomo te di.“Sibvansyon Blòk Swen Timoun se yon resous enpòtan pou fanmi atravè New York, e mwen fyè dèske ane sa a nou ap ogmante dramatikman finansman pwogram nan, pou ede bay estabilite ak bon jan kalite gadri pou fanmi k ap travay di nan tout eta a.”

“Tout timoun New York yo merite bon jan kalite swen, epi pandan twò lontan, fanmi ki gen revni fèb yo an patikilye yo te retire yon pri nan gadri pou timoun akòz gwo depans yo.Ogmantasyon jenere eta a nan fon sibvansyon yo pral bay aksè ki nesesè anpil nan swen abòdab,” te deklare Komisyonè Enterimè OCFS Sheila J. Poole.“Sipò ak konpasyon Gouvènè Cuomo ak lidè lejislatif New York yo te fè lajan sa yo vin yon reyalite, e mwen remèsye yo dèske yo te apwoche ak lespri klè enpòtans pou sipòte fanmi k ap travay ak revni fèb yo.”

CCBG se sous finansman prensipal yo itilize pou peye pou sibvansyon pou gadri.Chak ane, distrik sèvis sosyal lokal yo avize sou alokasyon yo apre yo fin pase bidjè leta a.Alokasyon an reflete prensipalman pati pwopòsyonèl fon sibvansyon blòk yo ki baze sou nivo mwayèn reklamasyon pou gadri pou Ane Fiskal Federal 2009 jiska 2013.Pou detèmine alokasyon yo, OCFS te itilize yon mwayèn prorate ki baze sou senk ane reklamasyon yo, ki te minimize enpak chanjman finansman yo sou konte yo epi ki te bay konsistans ak estabilite nan alokasyon yo.

Ko-Lidè Kowalisyon Majorite Sena a, Dean Skelos, te deklare, “Ogmantasyon finansman gadri sa a pral bay fanmi New York plis k ap travay di yo opòtinite pou jwenn aksè nan gadri abòdab, bon jan kalite epi ki an sekirite pou timoun yo.Lè nou travay avèk Gouvènè a ak kòlèg nou yo nan Asanble a pou asire ogmantasyon enpòtan sa a, n ap fè yon diferans pozitif nan lavi fanmi k ap travay ak timoun ki vle di mond lan pou yo."

Ko-lidè Kowalisyon Majorite Sena a, Jeff Klein, te deklare, “Kòm yon pati nan ajanda Nouyòk Abòdab nou an, Konferans Demokratik Endepandan an te eksprime nesesite pou yo te adopte yon bidjè ki te gen ladan l envestisman rekò nan sibvansyon pou gadri.Kòm rezilta efò n ap goumen anpil, bidjè sa a non sèlman gen ladan $55 milyon dola nan finansman gadri adisyonèl, men nou te ogmante tou kantite plas ki pral pèmèt plis Nouyòkè klas travayè yo pran avantaj de pwogram enpòtan sa a.Lè w fè gadri pi abòdab, sa ap asire pa gen okenn paran ki dwe chwazi ant pouswiv yon opòtinite karyè oswa rete lakay pou pran swen yon moun ou renmen.Men, sa ki pi enpòtan, nou te finalman kòmanse mete fen nan depans sa yo ki sove yon fwa pou tout."

Senatè Simcha Felder te di konsa, “Sibvansyon pou gadri pou timoun yo se yon bouyon pou anpil fanmi ki gen de revni ki gen difikilte pou yo peye bon jan kalite swen pandan y ap chèche mwayen pou yo viv.Mwen te fyète sipòte finansman gadri pou timoun ki ogmante akòz sipò li bay paran k ap travay ak pitit yo ak enpak li genyen sou kalite lavi yo.”

Prezidan Asanble a Sheldon Silver te di, “Timoun yo se kle nan avni nou.Lè nou envesti nan yo, nou envesti nan yon pi fò; pi bon New York pou anpil jenerasyon k ap vini yo.Se poutèt sa li enpòtan anpil pou asire yo nouri epi yo ba yo yon fondasyon solid pou aprann kòmanse nan premye jou.Mwen vle remèsye Gouvènè Cuomo ak kòlèg Majorite Asanble mwen yo, sitou manm Gwoup Travay Swen Timoun yo, pou angajman yo pran anvè fanmi k ap travay New York yo.Ansanm, nou te kreye yon bidjè konplè ki bay finansman pou konsève ak ankouraje bon jan kalite gadri abòdab pou timoun, ki pral ede bay pitit nou yo pi bon ak pi bèl chans pou yo reyisi pandan y ap kenbe yon pati fondamantal nan mendèv nou an travay epi pwospere.”

Madanm Asanble Donna Lupardo, Prezidan Komite Timoun ak Fanmi yo, te di, “Pou vrèman ede fanmi klas mwayèn yo pwospere nou dwe envesti nan gadri bon jan kalite abòdab ke paran k ap travay yo ka konte sou yo.Mwen fyè dèske m te travay avèk Gouvènè Cuomo ak kòlèg mwen yo nan Lejislati a pou bay fanmi yo atravè New York plis aksè a gadri abòdab”.

Vas majorite konte Eta New York yo pral resevwa plis finansman pou sipòte sibvansyon gadri pase yo te genyen nan ane anvan an.Anplis, lòt konte yo pral wè yon ogmantasyon nan fon sibvansyon pou gadri akòz yon konbinezon alokasyon an plis yon ranvèsman nan ane anvan an.

Sibvansyon Blòk Swen Timoun Eta New York - Alokasyon Distri Sèvis Sosyal — 1/4/2014 - 31/03/2015

Distri lokal Alokasyon final la Distri lokal Alokasyon final la
Albany $12,665,097 Onondaga $16,336,953
Allegany $561,517 Ontario $1,749,549
Broome $4,057,382 zoranj $6,948,345
Cattaraugus $1,910,789 Orleans $924,577
Cayuga $1,731,746 Oswego $2,387,615
Chautauqua $4,200,437 Otsego $951,105
Chemung $3,580,261 Putnam $900,437
Chenango $606,343 Rensselaer $4,146,750
Clinton $960,070 Rockland $8,465,441
Columbia $1,294,424 St Lawrence $1,871,243
Cortland $1,062,880 Saratoga $1,896,409
Delaware $1,279,709 Schenectady $5,985,825
Dutchess $6,993,359 Schoharie $599,716
Erie $24,336,843 Schuyler $443,186
Essex $392,616 Seneca $326,528
Franklin $938,975 Steuben $2,223,038
Fulton $545,317 Suffolk $31,364,169
Genesee $1,051,650 Sullivan $1,840,133
Greene $513,475 Tioga $1,468,569
Herkimer $941,984 Tompkins $2,263,595
Jefferson $1,972,161 Ulstè $3,753,499
Lewis $309,023 Warren $1,317,215
Livingston $1,192,450 Washington $874,567
Madison $841,557 Wayne $1,163,145
Monroe $36,259,399 Westchester $27,775,594
Montgomery $703,648 Wyoming $472,604
Nassau $44,065,328 Yates $235,691
Niagara $2,267,598 New York City $501,503,644
Oneida $6,646,229
Total Eta $794,071,409

OCFS dedye a travay an kolaborasyon ak moun ki gen enterè yo pou adrese bezwen ak enkyetid konte yo ak founisè yo pou maksimize itilizasyon sibvansyon pou gadri.Paran oswa moun k ap okipe lajan yo ka:

Chwazi pou youn nan founisè swen pou timoun yo bay distri lokal la yon kontra pou bay sèvis gadri; oswa

  • Mande yon sètifika gadri, ki pèmèt paran yo oswa moun k ap okipe timoun yo chwazi nan yon pakèt aranjman pou gadri, ki gen ladan swen bay founisè ak founisè gadri reglemante oswa gadri legalman egzante.

Distri lokal yo dwe bay sèvis gadri pou sa ki annapre yo:

  • Fanmi ki gen asistans tanporè ki oblije patisipe nan yon aktivite;
  • Fanmi k ap pase nan asistans tanporè ki bezwen gadri pou yo ka travay;
  • Fanmi ki elijib pou asistans tanporè men ki vle gadri sèlman pou yo travay;
  • Fanmi ki elijib si gen lajan ki disponib, ki gen ladann fanmi tankou fanmi k ap travay ki gen revni fèb ak paran adolesan k ap fini lekòl segondè;
  • Fanmi ki elijib si gen lajan ki disponib epi si distri lokal la enkli yo kòm fanmi ki kalifye nan Plan Sèvis Timoun ak Fanmi li.

OCFS sèvi New York lè li pwomouvwa sekirite, pèmanans, ak byennèt timoun yo, fanmi yo ak kominote yo, epi li kontwole plis pase 21,000 founisè swen pou timoun ki gen yon kapasite pou plis pase 708,000 timoun.Pou plis enfòmasyon, vizite ocfs.ny.gov , “like” paj Facebook Biwo Eta Nouyòk Sèvis Timoun ak Fanmi , oswa suiv @NYSOCFS sou Twitter.OCFS kenbe tou yon kont Twitter nan lang Panyòl, @NYSOCFS_espanol .