Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 13 avril 2015
Kontakte: Monica Mahaffey
Imèl: monica.mahaffey@ocfs.ny.gov
Telefòn: 518-402-3130

Gouvènè Cuomo anonse $438,000 pou sipòte pwogram anti-povrete nan zòn Rochester.

Komisyon Eta a pou sèvis nasyonal ak kominotè ki mande pwopozisyon pou pwogram AmeriCorps pou konbat povrete

Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse jodi a ke $438,000 disponib pou sipòte nouvo pwogram AmeriCorps ki konbat povrete ak konbat inegalite nan zòn Rochester.Pwogram ki resevwa finansman yo pral konplete travay Rochester Anti-Poverty Task Force Gouvènè a nan ogmante aksè a sèvis enpòtan pou moun ki nan bezwen yo, tankou gadri, swen sante, fòmasyon travay ak konsèy pou jèn yo, epitou yo ankouraje bon jan kalite edikasyon, anti-povrete. efò grangou ak kont sanzabri nan tout Konte Monroe.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Lè nou envesti nan òganizasyon kominotè k ap ede moun ki nan bezwen ak tout bagay, depi gadri pou rive nan fòmasyon travay, n ap fè yon etap enpòtan annavan nan batay kont povrete a.“Angajman sivik se youn nan pati ki pi enpòtan nan ekwasyon an lè li rive konbat inegalite nan sosyete nou an.Finansman sa a pral ranfòse gwoup san bi likratif nou yo pandan y ap travay pou elaji opòtinite nan tout zòn Rochester a, epi mwen ankouraje tout pati ki enterese yo pou yo rantre nan nou pou fè yon diferans nan lavi moun.”

Komisyon Eta New York pou Sèvis Nasyonal ak Kominotè – New Yorkers Volunteer (NYS CNCS) ap aksepte aplikasyon pou finansman.

Linda Cohen, Direktè Egzekitif NYS CNCS di, “Nou fyè pou n ede travay Gwoup Travay Anti-Povrete Rochester Gouvènè a.“AmeriCorps se sou fè bagay yo fè, rezoud pwoblèm ak satisfè bezwen ki otreman ta pa satisfè.Jan Gouvènè Cuomo te di, bezwen sa yo pi ijan pase tout tan nan Rochester ak Konte Monroe.N ap pote enèji ak resous AmeriCorps nan kominote sa yo pou ede abòde gwo defi tankou povrete nan timoun ak povrete ekstrèm, epi bay Nouyòkè parèy nou yo yon koutmen pandan y ap soti nan povrete epi kreye plis opòtinite pou tèt yo ak fanmi yo. ”

Y ap fè yon konferans sou òf yo madi 14 avril nan Sant Opòtinite Edikasyonèl SUNY Rochester (Sal Multi-Purpose), 161 Chestnut St., Rochester, ant 10 am ak 12 pm.Pou enskri pou konferans soumisyonè yo, gade RFP la epi pou plis enfòmasyon, vizite sitwèb NYS CNCS, newyorkersvolunteer.ny.gov.Pwopozisyon yo dwe fèt anvan 5 pm nan dat 4 me 2015.

Depi 1994, plis pase 72,000 manm AmeriCorps nan New York te konplete plis pase 110 milyon èdtan sèvis.NYS CNCS, yon komisyon Gouvènè nonmen, sèvi ak pouvwa AmeriCorps pou adrese kèk nan pwoblèm ki pi difisil Eta a, epi ankouraje sitwayen yo pou yo fè yon diferans nan lavi vwazen yo.Manm AmeriCorps Eta a chanje lavi Nouyòkè yo lè yo amelyore lekòl yo, yo konbat povrete, yo vin ede moun ki malad yo, yo prezève anviwònman an, epi yo sipòte veteran ak fanmi militè yo.

Konsènan Komisyon Eta New York pou Sèvis Nasyonal ak Kominotè

NYS CNCS – New Yorkers Volunteer ap chèche amelyore lavi, ranfòse kominote yo, ak ankouraje angajman sivik atravè sèvis ak volontè nan Eta New York.Li te etabli an 1994 pa yon Dekrè Egzekitif Gouvènè a, epi li administre pwogram ki finanse pa National Community Service Trust Act of 1993, ki gen ladan pwogram AmeriCorps State ak AmeriCorps Education Awards.Pou plis enfòmasyon, vizite newyorkersvolunteer.ny.gov, “like” NYS CNCS sou Facebook, oswa suiv @NYersVolunteer sou Twitter.

Kontakte Biwo Laprès Gouvènè a:
Biwo Laprès Vil Nouyòk: 212.681.4640

Biwo pou laprès Albany: 518.474.8418

Kontakte nou pa imèl: press.office@exec.ny.gov

###