Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 27 me 2015
Kontakte: Steve Flamisch
Imèl: steve.flamisch@ocfs.ny.gov
Telefòn: 518-402-3130

Gouvènè Cuomo te anonse $1.34 milyon dola nan finansman pou pwogram ki bay swen fanmi yo

Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse jodi a Eta New York te bay 13 pwogram $1.34 milyon pou bay sèvis Kinship Caregiver, yon opsyon pèmanans enpòtan pou timoun ki nan swen adoptif ak lòt moun ki pa ka viv san danje ak paran yo.Se Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York ki pral jere finansman an.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Tout timoun merite yon kote ki an sekirite epi ki an sekirite, epi jodi a n ap fè yon gwo pa annavan nan ba yo yon kote pou yo rele lakay yo.“Finansman sa a pral bay moun k ap bay swen yo zouti pou konstwi yon avni ki pi briyan pou plizyè milye timoun New York epi mete yo sou yon chemen ki mennen nan kwasans ak siksè.”

Swen fanmi se yon aranjman k ap viv kote timoun ki pa ka viv san danje ak paran yo ap viv aplentan ak yon fanmi oswa yon fanmi pwòch ki pa fanmi.Rechèch yo montre ke timoun ki abite ak fanmi yo jwenn pi bon rezilta pase moun ki nan swen adoptif ki pa fanmi.

Finansman an te akòde atravè yon pwosesis Demann pou Pwopozisyon konpetitif.Pwogram yo pral bay yon seri sèvis bay moun k ap bay swen fanmi yo, tankou entèvansyon nan kriz, evalyasyon fanmi, lyen ak resous kominotè, edikasyon ak fòmasyon paran, gwoup sipò, ak tès depistaj chòk.

Sheila J. Poole, Komisyonè Enterimè OCFS te di, “Chak timoun bezwen yon kote ki renmen, ki ankourajan, ki an sekirite pou yo rele lakay yo.Lè nou finanse pwogram sa yo, n ap ede konekte granparan, matant, tonton, ak lòt fanmi ak resous yo bezwen pou bay anviwònman sa a.”

Soti nan ane 2006 jiska 2010, te gen 131,108 granparan ak 87,405 moun k ap bay swen ki pa granparan ki te elve timoun fanmi nan New York, dapre American Community Survey.Yo estime ke yon ka nan timoun ki nan swen adoptif nan tout eta a nan yon plasman fòmèl fanmi.

Pwogram yo te bay ak apwouve pou finansman yo se: 

Pwogram
Finansman Apwouve
Popilasyon ki sèvi
Berkshire Farm Center ak Sèvis pou Jèn
$102,980
Konte Erie
Katolik Charite dyosèz Rochester / Katolik Family Center
$102,980
Konte Monroe
Child Care Coordinating Council of the North Country, Inc.
$102,980
Konte Clinton
Cornell Cooperative Extension of Orange County
$102,980
Konte Orange
Sèvis Fanmi ak Timoun Ithaca
$102,980
Konte Tompkins
Family Enrichment Network, Inc.
$102,980
Konte Broome, Konte Tioga
Family Service Society of Yonkers
$102,980
Konte Westchester
Gateway-Longview, Inc.
$102,980
Konte Erie
Jewish Board of Family and Children's Services, Inc.
$102,980
Brooklyn
Leadership Training, Inc.
$102,980
Konte Nassau, Konte Suffolk
New Alternatives for Children, Inc.
$102,980
New York City
New York Council on Adoptable Children, Inc.
$102,980
New York City
The Neighborhood Center, Inc.*
$102,980
Konte Oneida

Gouvènè Cuomo te pwoklame Me kòm Mwa Konsyantizasyon Swen Adopsyon pou rekonèt ke chak timoun gen dwa grandi nan yon anviwonman lakay ki an sekirite, ki an sante ak ki estab.Paran adoptif yo jwe yon wòl esansyèl nan bay timoun yo kay tanporè, san danje epi ankourajan lè paran yo pa kapab pran swen yo.

Soti nan ane 1995 a 2012, kantite timoun ki nan sistèm swen adoptif Eta New York la te diminye de apeprè 54,000 a mwens pase 19,000.

Konsènan OCFS

OCFS sèvi New York nan pwomouvwa sekirite, pèmanans, ak byennèt timoun, fanmi, ak kominote yo.Pou jwenn plis enfòmasyon sou sèvis moun k ap bay swen fanmi nan zòn ou an, epi pou chèche konnen kijan pou w vin yon paran adoptif, vizite ocfs.ny.gov.

OCFS kenbe yon prezans aktif nan medya sosyal.“Like” paj Facebook Biwo Eta Nouyòk Sèvis Timoun ak Fanmi epi swiv @NYSOCFS sou Twitter nan lang angle oswa kont Twitter nan lang Panyòl, @NYSOCFS espanol.


###