Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 15 jen 2015
Kontakte: Steve Flamisch
Imèl: steve.flamisch@ocfs.ny.gov
Telefòn: 518-402-3130

Yo anonse 1.57 milyon dola pou sèvis apre adopsyon yo

Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse jodi a Eta New York te bay uit pwogram $1.57 milyon pou bay fanmi ak timoun atravè Eta a sèvis apre adopsyon.Finansman an, ki administre pa Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York, reprezante yon ogmantasyon $570,000 sou ane 2014-15.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Aksyon sa a pral rann li pi fasil pou Nouyòkè yo ouvri kay yo pou yon timoun ki nan bezwen epi ede yo ba yo anviwonman ki an sekirite ak ki estab yo merite."Lè nou envesti nan pwogram sa yo, n ap konekte paran adoptif yo ak pwogram konsèy ak sipò ki enpòtan anpil nan kominote yo pou mete pitit yo sou wout ki mennen nan yon avni ki pi briyan."

Finansman an pral pèmèt pwogram yo bay sante mantal klinik ak konsèy pou fanmi, edikasyon ak fòmasyon paran yo, devlopman jèn yo, ak lòt resous enpòtan pou fanmi adoptif yo nan tout senk minisipalite Vil Nouyòk yo, ak kèk pati nan Rejyon Kapital la, New York Santral, Finger. Lakes, Hudson Valley, North Country, ak Lwès New York.

Sheila J. Poole, Komisyonè Enterimè nan Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi te di, “Sèvis debaz sa yo fèt pou estabilize plasman adopsyon yo ak ranfòse fanmi yo, nan objektif pou bay plis timoun yon 'kay pou toutan'.Ogmantasyon finansman an pèmèt nou ofri resous enpòtan sa yo nan menm plis zòn nan Eta a.”

Finansman an te atribye nan pòsyon Asistans Tanporè pou Fanmi ki nan Nesesite nan Bidjè Eta 2015-16 ki te adopte a, epi yo te akòde atravè yon pwosesis Demann pou Pwopozisyon konpetitif.Fanmi ki gen revni nan oswa pi ba pase 200 pousan nan liy povrete a pral elijib pou sèvis apre adopsyon. 

Pwogram

Finansman Apwouve

Popilasyon
Sèvi

Abbott House

$195,000

konte Dutchess ak Orange

Charite Katolik

$142,500

Konte Monroe

Kay Timoun Konte Jefferson

$142,500

Konte Jefferson ak St. Lawrence

Gustavus Adolphus

$142,500

Konte Chautauqua

New York Council on Adoptable Children

$305,000

New York City

Sant Timoun ak Fanmi Parsons

$142,500

Konte Albany, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Warren, Washington

Sant pou Fanmi*

$305,000

New York City

Lame delivrans lan

$195,000

Konte Onondaga

* Bay sèvis tou pou fanmi fanmi, yon aranjman k ap viv kote timoun ki nan swen adoptif ap viv ak yon fanmi oswa yon pwòch ki pa fanmi.Nan anpil ka, moun k ap pran swen fanmi yo adopte timoun yo.

Konsènan OCFS
OCFS sèvi New York nan pwomouvwa sekirite, pèmanans, ak byennèt timoun, fanmi, ak kominote yo.Pou jwenn plis enfòmasyon sou sèvis adopsyon nan zòn ou an, epi pou konnen kijan pou adopte yon timoun, vizite ocfs.ny.gov.

OCFS kenbe yon prezans aktif nan medya sosyal.“Like” paj Facebook Biwo Eta Nouyòk Sèvis Timoun ak Fanmi epi swiv @NYSOCFS sou Twitter nan lang angle oswa kont Twitter nan lang Panyòl, @NYSOCFS espanol.

###