Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 31 jiyè 2015
Kontakte: Monica Mahaffey
Imèl: monica.mahaffey@ocfs.ny.gov
Telefòn: 518-402-3130

Nan Jounen Nasyonal Prevansyon Kout Chalè, Gouvènè Cuomo mande Nouyòkè yo 'Gade anvan ou fèmen' epi kenbe timoun yo an sekirite kont kou chalè.

Gouvènè Andrew M. Cuomo jodi a te raple paran ak moun k ap bay swen yo pou yo “gade anvan ou fèmen” epi rete okouran de danje ki genyen nan kite timoun yo nan machin cho pandan ete sa a.Nan kad Jounen Nasyonal Prevansyon Kout Chalè, Gouvènè a ak plizyè ajans Eta Nouyòk ap ogmante konsyantizasyon sou konsekans mòtèl lè yo kite tibebe, timoun piti, ak jèn timoun yo nan machin, epi ankouraje tout Nouyòkè yo pou yo jwe yon wòl nan pwoteje timoun yo kont kou chalè. .

Gouvènè Cuomo di konsa, “Tanperati cho ak timoun ki nan machin ki estasyone yo kapab yon konbinezon mòtèl e li te lakòz twòp trajedi ki ka evite nan New York.“Pandan tanperati deyò yo kontinye ap monte, n ap mande Nouyòkè yo pou yo pran prekosyon anplis epi pou yo rete okouran ak vijilan pou nou kapab kenbe timoun nou yo an sekirite epi yo pa andanje.”

Dapre National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA):

  • Plis pase 30 timoun, enkli youn nan Eta New York, te mouri nan kou chalè apre yo te kite nan machin cho an 2014.Nan nivo nasyonal, uit timoun te deja mouri ane sa a.
  • Plis pase 630 timoun Ozetazini te mouri nan kou chalè depi 1998.o* * Plis pase mwatye nan timoun sa yo te bliye nan machin; prèske 30 pousan te jwenn aksè poukont yo epi yo te vin bloke; ak 17 pousan te kite pa granmoun ki pa konplètman okouran de danje yo.
  • Nan jis dis minit, yon machin ka chofe 20 degre, epi woule desann fenèt yo souvan fè ti kras refwadi machin nan.
  • Kou chalè ka rive nan yon jou twoub, epi li ka rive nan tanperati ki ba ke 57 degre.

Komisyonè Adjwen Egzekitif Depatman Veyikil Motor Eta New York Terri Egan te di, “Pa gen okenn peryòd tan ki an sekirite, oswa okenn bon rezon, pou kite yon timoun nan yon machin ki estasyone, espesyalman nan sezon lete a lè risk yo tèlman wo.Chofè atravè eta a ta dwe pran tout prekosyon pou anpeche blesi ak lanmò pou Nouyòkè ki pi vilnerab nou yo.Li enpòtan pou nenpòt moun ki transpòte yon timoun pran mezi prekosyon ki ka sove yon lavi ete sa a.”

Komisyonè Sante Eta New York Dr.Howard Zucker te di, “Okenn timoun pa ta dwe janm mouri nan kou chalè akoz yo te kite nan yon machin cho.Etap prekosyon senp yo ka anpeche trajedi sa yo pa janm rive.Men, paran ak moun k ap okipe yo ka mande pou yo sonje woutin pou retire timoun piti yo nan machin ki estasyone yo.”

Depatman Sante Eta Nouyòk (DOH) fèk pibliye yon videyo, ki ka gade isit la, ki gen tit, “Kenbe timoun yo deyò nan machin cho!” pou sansibilize pwoblèm nan.
Ofisyèl lasante yo rekòmande pou paran yo ak moun k ap bay swen yo swiv konsèy sa yo pou pwoteje pitit yo kont kou chalè, epi pou yo pa kite yo poukont yo nan yon machin cho:

  • Mande founisè swen timoun ou an pou l rele w si pitit ou a pa parèt jan li espere, sitou si gen yon chanjman nan woutin.
  • Mete yon rapèl oswa alam sou telefòn selilè ou pou fè w sonje pou w depoze pitit ou a lekòl, oswa pou w fè yon moun ou renmen rele w pou l konfime ke yo te depoze pitit ou a oswa vin chèche w.Sa a se espesyalman enpòtan si woutin ou chanje, oswa si ou fatige oswa akable.
  • Mete yon nòt "kolan" kote ou pral wè li pandan w nan machin ou - sou priz ou oswa yon lòt plas.Li pral fè w sonje ki kote pitit ou yo ye ak ki lè pou w pran yo oswa depoze yo.

Komisyonè Enterimè Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) Sheila Poole te di, “Li enpòtan pou w gade anvan ou fèmen.Pran yon abitid tcheke chèz dèyè a anvan ou mache lwen machin ou.Tibebe ak timoun piti yo patikilyèman sansib a chalè ekstrèm ak tanperati kò yo ka ogmante twa a senk fwa pi vit ke yon adilt si yo kite yo nan yon machin cho.Mete yon atik ou bezwen nan destinasyon final ou a – tankou yon valiz, bous oswa valiz – bò kote pitit ou a pou w ap oblije tcheke chèz la dèyè lè w ap pake machin nan.”

Nenpòt moun ki wè yon timoun pou kont li nan yon machin cho pa ta dwe tann plis pase kèk minit pou chofè a retounen, epi li ta dwe:

  • Rele 911, fè timoun nan soti nan machin nan, epi espre timoun nan ak dlo fre si sa posib.
  • Rete ak timoun nan jiskaske èd rive, epi fè yon lòt moun chèche chofè a oswa mande etablisman an pou voye yo.
  • Pran konsyans de siy kout chalè: po wouj, cho, imid oswa sèk; pa gen swe; batman nòmal; kè plen; konfizyon oswa konpòtman etranj

Sant Jistis Eta New York pou Pwoteksyon Moun ki gen Bezwen Espesyal Pwokirè Espesyal/Enspektè Jeneral Patricia E. Gunning te di konsa, “Lè tanperati a monte, yo souvan sonje danje ki genyen nan kite timoun yo poukont yo nan machin, men moun ka pa reyalize ke granmoun ki gen andikap oswa bezwen espesyal yo kite nan yon machin nan menm kondisyon yo ka pa kapab chèche èd pou tèt yo.”

Sant Jistis la devlope yon nouvo resous pou sansibilize sou danje move tan cho sa a.Twous zouti pou Enpòtan sou Prevansyon li a gen ladann yon afich ak yon galeri videyo sou danje kout chalè, yon etikèt pann ak konsèy sou sekirite pou enspeksyon machin chofè yo, èd transpò yo ak piblik la kapab itilize pou anpeche yon trajedi aksidan rive.

Anplis de sa, yon kanpay medya sosyal nan tout peyi a, ki te òganize pa NHTSA pou mete aksan sou enpòtans prevansyon kou chalè, ap kouri kounye a sou tout gwo chanèl rezo sosyal yo itilize hashtag #heatstrokekills ak #checkforbaby.

###