Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 22 septanm 2015
Kontakte: Monica Mahaffey
Imèl: monica.mahaffey@ocfs.ny.gov
Telefòn: 518-402-3130

Lekòl Piblik Albany yo akèy papa yo mennen pitit ou a lekòl

 Jodi a, papa ak papa elèv ki nan Thomas O'Brien Academy of Science and Technology (TOAST) te mennen timoun yo lekòl nan kad Jounen Papa yo mennen pitit ou a lekòl la.Evènman anyèl la ankouraje papa yo pou yo pran yon wòl aktif nan lavi akademik pitit yo, kit yo viv nan menm kay ak pitit yo oswa non.

Armando Bunagan, papa yon elèv nan TOAST, youn nan twa lekòl elemantè magnet tematik nan Distri Lekòl Vil Albany, te di: “Objektif mwen se pou pitit mwen an fè byen nan lekòl la epi fè byen nan lavi a."Pandan ke mennen pitit mwen lekòl la ka sanble yon ti jès, li voye yon mesaj klè ke mwen pran swen sou edikasyon e mwen la pou ede pitit mwen reyalize ekselans."

Jounen Papa yo mennen pitit ou a lekòl se yon inisyativ Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Nouyòk (OCFS) an konjonksyon avèk Biwo Asistans Tanporè ak Enfimite (OTDA).Plis pase 600 lekòl, pwogram gadri ak pwogram head start pral patisipe nan tout eta a.

Bronia Ashford, Espesyalis nan Jesyon ak Pwogram nan Biwo Administrasyon pou Timoun ak Fanmi, te di Bronia Ashford, “Rechèch yo pwouve ke timoun papa yo gen yon wòl aktif nan lavi yo gen pi bon rezilta nan domèn akademik, konpòtman ak sosyal. ."Evènman sa a raple papa yo enpòtans pou yo patisipe nan lavi pitit yo epi mete aksan sou diferans ki dire lontan patisipasyon yo fè."

“Papa, granpapa, fanmi gason oswa lòt modèl gason dwe pran angajman pou yo angaje yo nan edikasyon pitit yo,” te di Komisyonè OCFS enterimè Sheila J. Poole."Mwen bat bravo pou moun k ap ede ak devwa yo, k ap mennen pitit yo lekòl, k ap fè pati asosyasyon paran-pwofesè oswa k ap fè sèvis kòm volontè nan aktivite lekòl yo, paske sa fè yon gwo diferans nan lavi pitit yo."

Komisyonè OTDA Samuel Roberts di, “Lè w mennen pitit ou lekòl la voye yon mesaj solid ke klas yo enpòtan epi yo mache byen nan zafè lekòl yo.“Lè tou de paran yo angaje ak lekòl pitit yo, sa ede pitit yo reyisi ni andedan ni andeyò salklas la.Timoun ki gen papa yo aktif nan edikasyon yo gen plis chans pou yo gradye lekòl segondè ak kolèj.”

“Konte Albany kontan pou l sipòte 'Jounen Papa yo mennen pitit ou lekòl la'.Mwen felisite patnè nou yo pou travay yo fè pou angaje papa yo nan New York,” te deklare Egzekitif Konte Albany Daniel P. McCoy."Ankouraje plis patisipasyon paran yo nan edikasyon timoun nou yo ede timoun yo ak fanmi yo pandan y ap bati relasyon ki pi solid nan kominote nou an."

Sipèentandan Distri Lekòl Vil Albany Marguerite Vanden Wyngaard, Ph.D. te di, “Papa ki enplike yo enpòtan – pa gen okenn kesyon sou sa.Rechèch yo montre ke timoun ki gen yon papa oswa yon figi ki angaje nan edikasyon yo gen plis chans pou yo jwenn bon nòt, santi yo pi byen nan tèt yo epi fè bon chwa.”

“Sa se yon gwo evènman pou elèv Albany yo,” te di Majistra Albany Kathy Sheehan."Nou pran angajman pou sipòte efò ki angaje timoun nou yo ak paran yo paske nou konnen ki jan fanmi yo enpòtan pou siksè elèv yo."

Jounen Papa yo mennen pitit ou a lekòl la ap selebre 12yèm ane li nan Eta New York.Jounen an konsantre sou papa yo paske yo gen tandans mwens patisipe nan lavi lekòl pitit yo.
Òganizatè yo espere ke li pral ankouraje papa yo – oswa nenpòt moun kap bay swen gason oswa fanmi – rankontre pwofesè pitit yo ak direktè lekòl yo epi motive yo pou yo rete patisipe nan lekòl la ak edikasyon pitit yo pandan tout ane lekòl la.

###