Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 4 avril 2016
Kontakte: Craig Smith
Imèl: craig.smith@ocfs.ny.gov
Telefòn: 518-473-3147

Gouvènè Cuomo siyen yon plan pou salè minimòm $15 ak règleman sou 12 semèn pou konje familyal peye.

Gouvènè Andrew M. Cuomo te siyen jodi a lejislasyon ki adopte yon plan salè minimòm $15 nan tout eta a ak yon politik konje fanmi peye 12 semèn.Lejislasyon an te pase nan kad bidjè eta 2016-17 la, e li make yon gwo reyalizasyon nan efò Gouvènè a ap fè pou retabli jistis ekonomik ak jistis pou fanmi k ap travay nan Eta New York.Gouvènè a te siyen de lwa sa yo imedyatman anvan li te patisipe nan yon rasanbleman viktwa 1,000 moun, ki te gen ladann travayè, defansè, lidè travayè yo, ak ofisyèl eli yo.Rasanbleman sa a te fèt nan Jacob K. Javits Center nan vil Nouyòk.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Lè w ale nan yon salè minimòm $15 nan tout eta a epi li adopte politik konje fanmi peye ki pi solid nan nasyon an, New York ap montre wout pou avanse pou jistis ekonomik.“Politik sa yo non sèlman pral leve jenerasyon travayè ki ba salè yo ak fanmi yo, men yo pral asire jistis pou jenerasyon kap vini yo epi pèmèt yo monte nechèl opòtinite.Mwen fyè pou m siyen pwogram sa yo an lwa, paske yo pral asire yon avni ki pi solid, ki pi jis ak pi briyan pou tout Nouyòkè yo.”

Lidè Konferans Demokratik Endepandan Sena a, Jeffrey Klein, te di, “Sa vrèman se Ane Travayè a.Yon viktwa nan batay pou $15 ak konje pou fanmi peye pral fè yon gwo diferans nan lavi mendèv nou an.Mwen remèsye Gouvènè Cuomo paske li te pote pwoblèm sa yo devan.Eta New York mete pi bon politik Konje Fanmi Peye nan nasyon an.Pèsonn p'ap janm oblije chwazi ant sa kè yo di yo pou yo fè ak sa kont labank yo pèmèt yo fè.Mendèv salè minimòm nou an tou jwenn yon ogmantasyon ke yo merite.Sa a se yon bidjè ki ta dwe fè chak Nouyòkè fyè.”

Lidè Demokratik Sena a, Andrea Stewart-Cousins, te deklare, “New York te toujou yon lidè pwogresis e nou te pwouve reyalite sa a yon lòt fwa ankò avèk pasaj yon salè minimòm ki pi wo ak pwogram konje fanmi peye ki pi solid nan nasyon an.Mwen felisite Gouvènè Cuomo, Oratè Heastie ak kòlèg Sena Demokratik mwen yo pou travay di yo sou Bidjè Eta ane sa a, epi mwen espere kontinye efò ansanm nou yo pou avanse Eta New York.”

Prezidan Asanble a Carl Heastie te di, “Viktwa jodi a nan ogmante salè minimòm ak konje fanmi peye se pou tout fanmi atravè eta a ak pou chak Nouyòkè k ap travay di epi fè tout sa yo kapab pou reyalize yon avni ki gen siksè.Majorite Lasanble a fyè de travay nou fè pou rann sa posib e pi fyè toujou de opòtinite ke mezi sa yo pral bay pou yon pakèt moun.Jodi a nou garanti plas nou kòm yon lidè nasyonal e nou respekte pwomès nou an pou yon New York pi bon.”

$15 Salè minimòm

Bidjè eta a gen ladan yon ogmantasyon istorik nan salè minimòm nan, finalman rive nan $15 pa èdtan pou tout travayè nan tout endistri atravè eta a.

Pou travayè nan vil Nouyòk ki te anplwaye nan gwo biznis (sa yo ki gen omwen 11 anplwaye), salè minimòm lan ta monte a $11 nan fen ane 2016, answit yon lòt $2 chak ane apre, li rive nan $15 sou 31/12/2018.
Pou travayè nan vil Nouyòk ki anplwaye nan ti biznis (sa yo ki gen 10 anplwaye oswa mwens), salè minimòm nan ta monte a $10.50 nan fen ane 2016, answit yon lòt $1.50 chak ane apre, li rive nan $15 sou 31/12/2019.
Pou travayè yo nan Konte Nassau, Suffolk ak Westchester, salè minimòm lan ta ogmante a $10 nan fen ane 2016, apre sa, $1 chak ane apre, pou rive nan $15 le 31/12/2021.
Pou travayè nan rès eta a, salè minimòm-nan ta ogmante a $9.70 nan fen ane 2016, answit yon lòt .70 chak ane apre jiskaske li rive nan $12.50 sou 12/31/2020 - apre sa pral kontinye ogmante a $15 sou yon endèks. Direktè Divizyon Bidjè a pral fikse orè an konsiltasyon ak Depatman Travay.

Anplis de sa, bòdwo a bay yon valv sekirite nan ogmantasyon yo.Apati ane 2019, Direktè DOB eta a pral fè yon analiz chak ane sou ekonomi an nan chak rejyon ak efè ogmantasyon salè minimòm nan tout eta a pou detèmine si yon sispansyon tanporè nan ogmantasyon pwograme yo nesesè.Divizyon Bidjè a soumèt analiz sa a bay Depatman Travay.

Yo estime ke plis pase 2.3 milyon moun pral afekte pa ogmantasyon salè minimòm lan.

Anvan sa, kòm rezilta efò Gouvènè a, New York te kòmanse avanse pou yon salè minimòm $15 pou anplwaye manje vit, travayè sektè piblik yo, ak anplwaye SUNY – an total ki te rive apeprè yon ka milyon travayè nan Eta New York.

12-Semenn Konje Fanmi Peye

Bidjè eta a gen ladan pwogram konje fanmi peye ki pi konplè nan nasyon an.Lè yo konplètman angre, anplwaye yo pral kalifye pou 12 semèn konje fanmi peye lè y ap pran swen yon tibebe, yon manm fanmi ki gen yon pwoblèm sante grav oswa pou soulaje presyon fanmi an lè yo rele yon moun nan sèvis militè aktif.Benefis yo pral etabli pa etap apati 2018 nan 50 pousan nan salè mwayèn chak semèn yon anplwaye, yo pral limite a 50 pousan nan salè mwayèn chak semèn nan tout eta a, epi yo pral aplike totalman an 2021 nan 67 pousan nan salè mwayèn chak semèn yo, ki limite a 67 pousan nan salè mwayèn chak semèn nan tout eta a.Pwogram sa a pral finanse antyèman atravè yon dediksyon nominal sou pewòl pou anplwaye yo, kidonk li pa koute biznis yo - ni gwo ni piti - anyen.Anplwaye yo elijib pou patisipe apre yo fin travay pou anplwayè yo pandan sis mwa.

Fè lyezon ak yon nouvo timoun oswa pran swen yon manm fanmi ki malad grav pa ta dwe koute anplwaye yo tout ekonomi yo oswa travay yo.Konje fanmi peye nan tout eta a pral patikilyèman benefisye travayè ki gen revni fèb ki souvan manke benefis oswa sekirite travay, epi pou yo aksè a nenpòt konje, menm san peye, souvan pa disponib oswa koute entèdi.Konje fanmi peye tou gen potansyèl pou sèvi kòm yon gwo egalize pou fanm yo.Nan anpil ka, fanm ki kite mendèv la pou pran swen yon tibebe ki fèk fèt non sèlman pèdi salè ki egziste deja yo nan yon ti tan, men tou soufri diminye salè nan lavni ak trajectoire karyè alontèm.Etabli konje fanmi peye make yon pwochen etap esansyèl nan pouswit egalite ak diyite nan espas travay la ak nan kay la.