Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 11 jiyè 2016
Kontakte: Craig Smith
Imèl: press@ocfs.ny.gov
Telefòn: 518-402-3130

Gouvènè Cuomo anonse aksyon pou asire konpayi asirans yo pa fè diskriminasyon enjis kont fanm ansent ak fanm apre akouchman.

 Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse jodi a ke Depatman Sèvis Finansye te bay konsèy pou asire konpayi asirans yo pa fè diskriminasyon enjis kont fanm ansent ak fanm apre akouchman.Nan yon lèt , DFS te enfòme konpayi asirans sante yo sou responsablite yo pou yo byen souskri asirans vi ak asirans revni andikap ki pa fè diskriminasyon enjis kont fanm yo dyagnostike ak depresyon matènèl.Dapre Lwa Asirans New York, konpayi asirans yo pa kapab refize bay, renouvle, oswa anile nenpòt kontra asirans akòz nenpòt tretman ki sot pase pou yon andikap mantal, ki gen ladan depresyon matènèl.Asirans yo entèdi tou pou yo limite kantite lajan an, kalite kouvèti asirans lan, oswa peye yon tarif diferan pou menm kouvèti asirans lan sèlman akòz yon dyagnostik anvan depresyon.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Konpayi asirans yo konnen nou pral gen zewo tolerans pou moun ki ap chèche fè diskriminasyon enjis kont epi refize sèvis bay Nouyòkè k ap lite ak depresyon matènèl.“Avèk aksyon sa a, n ap ede asire fanm ansent ak fanm ki fèt apre akouchman atravè eta a gen aksè a tretman yo bezwen pou ede yo bati lavi ki pi an sante pou tèt yo ak fanmi yo.”

Sipèentandan Depatman Sèvis Finansye, Maria T. Vullo, te di, “DFS rete angaje pou asire ke manman ki gen difikilte kounye a oswa nan tan lontan ak depresyon matènèl resevwa tès depistaj ak tretman yo ak fanmi yo bezwen.DFS te deja dirije konpayi asirans sante yo pou yo kouvri tès depresyon pou fanm ansent ak fanm apre akouchman san kopeman, koasirans, oswa franchiz.Jodi a nou bati sou refòm sa yo lè nou mande founisè asirans revni lavi ak andikap yo pa fè diskriminasyon kont fanm ki gen depresyon matènèl.”

Nouvo direktiv sa a swiv gidans DFS te pibliye 25 avril 2016 ki te mande konpayi asirans k ap ofri pwoteksyon sante gwoup oswa endividyèl pou yo bay, san kopeman, ko-asirans oswa franchiz, sèvis prevantif tankou tès depresyon pou fanm ansent ak fanm apre akouchman.

Gid jodi a tou konseye konpayi asirans yo ke DFS Sipèentandan Vullo ka odit emeteur yo konfime ke nenpòt souskripsyon nan yon asirans vi oswa asirans revni andikap kote depresyon matènèl ki enpòtan yo baze sou bon souskripsyon ak prensip aktuarya ki rezonab ki gen rapò ak eksperyans pèt aktyèl oswa antisipe.

Senatè Liz Krueger, te di, “Nouvo konsèy politik sa a ofri plis pwoteksyon enpòtan pou fanm ki te fè eksperyans depresyon matènèl.Li enpòtan pou Eta New York asire ke baryè pou depistaj ak tretman depresyon matènèl yo elimine, e ke fanm ki resevwa tretman pa fè fas a diskriminasyon nan men konpayi asirans yo.Mwen tann pou m travay ak DFS pou avanse politik pou fanm yo pa fè fas ak baryè asirans sante pou jwenn aksè nan tès depistaj ak tretman yo gen dwa pou maladi sa a souvan pa dyagnostike."

Manm Asanble Richard Gottfried, Prezidan Komite Sante Asanble Eta Eta New York la, te di, “Pèsonn pa ta dwe oblije konfwonte depresyon poukont li.Avèk politik sa a, Gouvènè Cuomo asire ke fanm ansent ak manman ki nan bezwen ki soufri depresyon matènèl ak depresyon apre akouchman ka jwenn swen sante mantal yo bezwen.Mwen bat bravo pou efò li pou amelyore aksè a bon jan kalite kouvèti asirans, epi yon lòt fwa ankò bay yon lòt solisyon enpòtan pou pwoblèm lavi reyèl fanmi yo ap fè fas chak jou.”

Prezidan Asosyasyon Sikyatrik Ameriken an, Maria A. Oquendo, te di, “Nou bat bravo pou DFS pou aksyon li fè pou ede pwoteje rezidan ki gen pwoblèm sante mantal.Moun ki gen maladi mantal bezwen epi yo merite pou yo resevwa tretman san yo pa enkyete ke asirans yo pral anile oswa pa renouvle akòz kondisyon yo.”

Prezidan Enstiti Nasyonal pou Sante Repwodiksyon Andrea Miller, te deklare, “Swen sante konplè ta dwe yon reyalite pou fanm ak fanmi atravè New York.Nou bat bravo pou DFS paske li te deplase rapidman pou l vin champion Nouyòkè ansent ak apre akouchman, ki bezwen epi ki merite aksè a bon jan kalite swen sante mantal prevantif.

Direktè Raising Women's Voices-NY, Lois Uttley, te di konsa, “Nou bat bravo pou Depatman Sèvis Finansye paske konpayi asirans k ap eseye refize oswa anile asirans vi oswa asirans andikap pa fè diskriminasyon kont fanm ki soufri depresyon matènèl.Depresyon matènèl se yon eksperyans ki twò komen pou nouvo manman yo.Li ka detekte ak trete yon fason efikas, epi li pa ta dwe tounen yon rezon ki fè fanm pèdi kontra asirans vi yo bezwen pou pwoteje fanmi yo oswa asirans andikap yo gen dwa a.

Ou ka wè yon kopi lèt NYDFS voye bay konpayi asirans yo isit la.