Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 23 out 2016
Kontakte: Craig Smith
Imèl: press@ocfs.ny.gov
Telefòn: 518-402-3130

Gouvènè Cuomo anonse plis pase $6 milyon nan finansman AmeriCorps


Sibvansyon yo pral sipòte pwogram kominotè ki fèt pa 18 òganizasyon ki pa fè pwofi atravè Eta New York

Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse jodi a Eta New York te resevwa plis pase $6 milyon nan finansman konpetitif AmeriCorps pou sipòte 18 òganizasyon san bi likratif ki ankouraje sante ak edikasyon timoun yo, epi travay pou diminye povrete ak elaji opòtinite ekonomik nan kominote yo.Kòporasyon federal pou Sèvis Nasyonal ak Kominotè te bay finansman sa a epi li fè pati yon inisyativ $14 milyon Gouvènè Cuomo te anonse nan kòmansman ete sa a.

Gouvènè Cuomo di konsa , “Elimine povrete nan Eta New York se yon priyorite, epi lè nou envesti nan inisyativ ki kreye opòtinite pou kwasans ekonomik, nou ap pwoche piti piti pou atenn objektif sa a.“Finansman sa a pral ranfòse enpak ajans sa yo sou kominote y ap sèvi yo epi l ap ede transfòme lavi Nouyòkè yo atravè eta a”.

Akòde atravè yon pwosesis Demann pou Pwopozisyon, finansman an pral pèmèt 18 òganizasyon san bi likratif yo aplike oswa kontinye pwogram ki fèt pou konbat povrete ak diminye inegalite atravè yon kantite avni ki te ankouraje nan ajanda Eta Gouvènè Cuomo a.Sa gen ladan travay pou amelyore siksè akademik, elaji aksè a sèvis swen sante ak restore espas vèt nan vil yo.

Klike la a pou wè ajans k ap resevwa finansman ak deskripsyon pwogram yo.Komisyon Eta New York pou Sèvis Nasyonal ak Kominotè - Nouyòkè Volontè pral administre finansman an.

Linda Cohen, Direktè Egzekitif Komisyon Eta New York pou Sèvis Nasyonal ak Kominotè te deklare, “Komisyon an kontan wè plis Nouyòkè k ap jwenn yon fason pou pwogrè ekonomik ak edikasyon.Manm AmeriCorps yo fè yon travay estrawòdinè epi fè yon diferans enpòtan nan eta nou an”.

Manm Kongrè Louise Slaughter te deklare , “Mwen kontan wè finansman sa a ap vini nan Rochester pou bay plis elèv ak travayè zouti yo bezwen pou reyisi nan ekonomi 21yèm syèk la.Envestisman yo nan edikasyon yo patikilyèman enpòtan paske yon bon edikasyon ede asire ke tout moun benefisye de yon ekonomi k ap grandi.Mwen pral kontinye travay pou bay enstitisyon lokal yo tankou Monroe Community College ak Urban League of Rochester resous ki nesesè pou ede mete plis moun sou chemen siksè."

Manm Kongrè Nydia M. Velázquez te deklare , “Òganizasyon lokal sa yo ranfòse kominote nou yo lè yo ogmante opòtinite ekonomik yo epi yo pi byen satisfè bezwen sante ak sèvis sosyal kèk nan vwazen ki pi vilnerab nou yo.Mwen kontan wè resous adisyonèl yo atribye pou gwoup sa yo, sitou ajans tankou Yeshiva Kehilath Yaakov, Cypress Hills Local Development Corporation ak Grand Street Settlement.”

Konsènan Komisyon Eta New York pou Sèvis Nasyonal ak Kominotè
Komisyon Eta New York pou Sèvis Nasyonal ak Kominotè - Nouyòkè Volontè ap chèche amelyore lavi, ranfòse kominote yo, ak ankouraje angajman sivik atravè sèvis ak volontè nan Eta New York.Li te etabli an 1994 pa yon Dekrè Egzekitif Gouvènè a, epi li administre pwogram ki finanse pa National Community Service Trust Act of 1993, ki gen ladan pwogram AmeriCorps State ak AmeriCorps Education Awards.Pou plis enfòmasyon, vizite newyorkersvolunteer.ny.gov ,Facebook , ak Twitter @NYersVolunteer.

Konsènan AmeriCorps
AmeriCorps se administre pa Kòporasyon pou Sèvis Nasyonal ak Kominotè, yon ajans federal ki angaje plis pase senk milyon Ameriken nan sèvis atravè AmeriCorps, Senior Corps, Fon Inovasyon Sosyal, ak Fon Jenerasyon Volontè, epi ki mennen inisyativ nasyonal apèl Prezidan an nan sèvis. , Etazini nou sèvi.Depi 1994, plis pase 72,000 manm AmeriCorps nan Eta New York te konplete plis pase 110 milyon èdtan sèvis.Pou plis enfòmasyon, vizite NationalService.gov.