Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 12 septanm 2016
Kontakte: Craig Smith
Imèl: press@ocfs.ny.gov
Telefòn: 518-402-3130

Yo anonse 2.5 milyon dola pou amelyore 13 lakou rekreyasyon nan Pak Eta atravè Eta New York

Pak Eta a modènize 100 lakou rekreyasyon pa 2020

New York te angaje $2.5 milyon dola pou konstwi oswa amelyore 13 lakou rekreyasyon nan 11 pak eta atravè New York.Amelyorasyon pak yo fè pati objektif Gouvènè a pou modènize 100 lakou rekreyasyon pak eta yo pa ane 2020 epi bati sou pwogram Connect Kids to Parks pou atire plis jèn nan deyò.

“Lakou rekreyasyon yo se pòtay enpòtan nan lanati pou anpil timoun ki ka mennen nan yon apresyasyon pandan tout lavi a nan bote natirèl majestueux New York ak opòtinite lwazi deyò nan gwo pak eta nou yo,” Gouvènè a te di .“Amelyorasyon sa yo fè pati gwo amelyorasyon n ap fè nan pak atravè eta a epi yo pral ede konekte pwochen jenerasyon Nouyòkè yo ak gwo deyò.”

“Mwen rekonesan anvè Gouvènè a pou efò li fè pou atire plis jèn moun nan gwo deyò, epi pou envesti nan enstalasyon rekreyasyon modèn yo bezwen.”

Dapre inisyativ la, Biwo Pak, Rekreyasyon ak Konsèvasyon Istorik Eta New York pral ranplase lakou rekreyasyon ki demode nan pak yo ak ekipman modèn, ki konfòm ak kòd ak zòn diferan pou jèn ak pi gran gwoup laj yo.Amelyorasyon lakou rekreyasyon yo pral makonnen ak amelyorasyon sit, ki gen ladan pye bwa lonbraj oswa ovan, chèz, sous dlo ak koneksyon santye/pase pyeton ak rès pak la.

Santral New York

Pak Eta Cayuga Lake – ranplase ekipman jwe bwa ki demode nan bò lak pak la ak ekipman lakou rekreyasyon diferan pou timoun ki pi piti ak pi gran yo, ki ofri plis opòtinite jwe inovatè pou timoun ki jwi zòn naje ak piknik nan pak la.

Finger Lakes

Letchworth State Park – ranplase ak agrandi twa lakou rekreyasyon demode nan teren parad pak la, pi ba tonbe ak zòn tab tea.

Lwès New York

Whirlpool State Park – elaji zòn lakou rekreyasyon ki egziste a nan pak popilè oryante kominote sa a.

Pak Eta DeVeaux Woods – ranplase lakou rekreyasyon ki demode ki egziste toupre abri piknik la ak zòn pakin ak yon nouvo lakou rekreyasyon ki gen de zòn ekipman; youn pou laj 2-5 ak youn pou laj 5-12 pou konpleman pak la ki fèk fini ak opinyon espektakilè.

Reservoir State Park – etabli yon sikwi ekipman Fitness jis nan bò solèy leve nan teren tenis la pou konplete pak la tematik atletik ki gen ladann kawo softball, teren pou plizyè espò, patist paten, ranje kondwi ak yon santye 1.2 mil pou mache/jogging.

Rejyon Kapital

Grafton Lakes State Park – elaji ak amelyore lakou rekreyasyon ki egziste a adjasan ak nouvo Sant Dakèy la, ki gen eleman jwèt ki baze sou lanati ak yon gwo fò won dife miniature.

Thacher State Park – konstwi yon nouvo lakou rekreyasyon pou timoun ki pi gran yo pral lokalize adjasan ak nouvo Sant Vizitè a, ki gen yon glisad ke, miray k ap grenpe sou bilding lan, yon tinèl trennen ak yon zòn wòch ak kòd.Tout eleman yo gen entansyon melanje nan ak karakteristik yo ki deja egziste nan pak la.

Lake Taghkanic State Park – elaji lakou rekreyasyon ki egziste deja nan pwent sid pakin plaj la, epi tou ajoute yon chemen pou amelyore koneksyon pyeton soti nan plaj la, nouvo pakin ki aksesib tou pre ak plis lonbraj nan lakou rekreyasyon an.

Rejyon Mid-Hudson

James Baird State Park – ranplase lakou rekreyasyon ki demode ki egziste deja a ak ekipman pou jwe ak panno entèpretasyon ki mete aksan sou espès tòti Hudson Valley ak Eta New York.

Franklin D. Roosevelt State Park – konstwi yon nouvo lakou rekreyasyon nan Parking Lot 6, youn nan zòn piknik ki pi popilè nan pak la.

Peyi Nò

Eel Weir State Park – ranplase ekipman lakou rekreyasyon demode akote paviyon ki egziste deja a ak yon nouvo lakou rekreyasyon ki pral gen ladan estrikti k ap grenpe, glisad, jwèt prentan ak balanse.Pwojè a pral gen ladan yon nouvo pasaj konkrè ak ban alantou zòn jwèt la.

Konstriksyon pral fèt apre sezon ete ki pi wo a.Yo prevwa lakou rekreyasyon yo pare pou itilize pandan ete pwochen an.

Lakou rekreyasyon yo finanse pa plan revitalizasyon pak eta NY Parks 2020, ki gen ladan l yon angajman pou ajoute oswa amelyore 100 lakou rekreyasyon pa 2020.Depi 2011, Biwo Pak, Rekreyasyon ak Konsèvasyon Istorik Eta New York te konstwi oswa amelyore 72 lakou rekreyasyon kòm yon pati nan angajman istorik Gouvènè a te pran pou amelyore pak yo ak elaji aksè a lwazi deyò.
Pwogram NY Parks 2020 se yon angajman pou plizyè ane pou ogmante $900 milyon nan finansman prive ak piblik pou NY State Parks apati 2011 pou rive 2020.Bidjè eta aktyèl la bay 90 milyon dola pou inisyativ sa a.

Anplis de sa, ane sa a gouvènè a te anonse pwogram Connect Kids to Parks, ki bay elèv klas katriyèm ane yo ak fanmi yo antre gratis nan pak lajounen, epi ki kreye yon nouvo pwogram sibvansyon transpò pou ede elèv ki soti nan lekòl ki pa gen anpil sèvis yo vizite pak eta a ak pak istorik. sit.

Biwo Pak, Rekreyasyon ak Konsèvasyon Istorik Eta New York sipèvize 180 pak eta ak 35 sit istorik, ke 65 milyon moun vizite chak ane.Pou plis enfòmasyon sou nenpòt nan zòn rekreyasyon sa yo, rele 518-474-0456 oswa vizite www.nysparks.com.