Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 23 septanm 2016
Kontakte: CraigSmith
Imèl: press@ocfs.ny.gov
Telefòn: 518-402-3130

Gouvènè Cuomo Anonse Pwogram Sensibilizasyon Prèske $8 Milyon Pou Agrandi Sèvis Sante Mantal, Dejwe ak Aje pou granmoun Nouyòkè.

Pwogram ki baze nan kominote a pou ede granmoun aje konbat pwoblèm sante mantal ak itilizasyon dwòg. Finansman pwogram yo sipòte pa Bidjè Eta ane fiskal 2017 la.

Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse jodi a ke yo te chwazi uit founisè sante mantal pou resevwa $7.96 milyon atravè pwogram Partnership Innovation for Older Adults.Moun k ap resevwa yo pral etabli pwogram kominotè ki idantifye adilt ki gen laj 55 an oswa plis ki gen endepandans oswa siviv nan kominote a an danje akoz yon pwoblèm sante mantal, itilizasyon sibstans oswa pwoblèm ki gen rapò ak aje.

“Nouyòkè yo ede Nouyòkè yo nan moman kriz yo epi finansman sa a pral ede kèk nan rezidan ki pi vilnerab nou yo jwenn aksè a sèvis ak swen yo bezwen yo,” Gouvènè Cuomo te deklare ."Sa a se yon lòt etap nan direksyon yon New York ki pi solid ak an sante pou tout moun."

Pwogram nan pral fè kontak mobil tou pou jwenn moun ki an danje epi ki pa konekte kounye a ak sistèm livrezon sèvis la oswa ki rankontre difikilte pou jwenn sèvis yo bezwen yo.An jeneral, yo prevwa pwogram nan rive jwenn 6,000 Nouyòkè ki pi gran pandan senk ane kap vini yo.

Komisyonè Biwo Sante Mantal Doktè Ann Sullivan te di , “Li pa fasil pou grandi epi lè yon moun fè fas ak pwoblèm sante konpòtmantal, tankou abi sibstans oswa depresyon, sa ka fè pwosesis aje yo santi yo trè izole.Nou vle asire w ke pèsonn pa fòse fè fas a avni yo pou kont li.Gen plizyè santèn sèvis diferan ki disponib atravè twa ajans ki enplike nan pwogram sa a epi nou detèmine pou nou konekte plizyè milye ansyen Nouyòkè ak sipò yo bezwen an.”

Komisyonè Biwo Alkòl ak Sèvis Abi Sibstans Eta New York la, Arlene González-Sánchez, te di , “Gwo granmoun ka souvan afekte pa yon maladi itilizasyon sibstans ki konbine avèk yon pwoblèm sante mantal epi defi ki ka vini ak aje yo ka konplike maladi sa yo.Travay ansanm atravè efò kolaborasyon sa a nou ka pi byen sèvi Nouyòkè ki aje ki bezwen sèvis enpòtan sa yo.”

Direktè enterimè Biwo Eta New York pou moun ki aje Greg Olsen te deklare , “Mwen bat bravo pou lidèchip Gouvènè Cuomo nan lidèchip nan rasanble sante fizik ak konpòtman ansanm ak sèvis kominotè yo.Malerezman, granmoun aje yo souvan soufri tou ak pwoblèm sante mantal ak pwoblèm abi sibstans, epi lidèchip New York nan devlope modèl inovatè ki sèvi moun nan yon fason holistic pral gen yon enpak pozitif sou moun ki aje yo ak fanmi yo.”

Founisè sa yo chak pral resevwa apeprè $1 milyon sou yon peryòd 5 ane.

Pwogram yo bay yo, ki nan lis pa rejyon:

New York City

Konte Queens:

Patenarya trip Flushing Hospital Medical Center gen ladann Arms Acres ak Depatman pou Aje Vil Nouyòk.Pwogram nan planifye pou ogmante aksè a sèvis sante konpòtmantal ak aje lè li itilize estrateji kolaborasyon ki itilize teknoloji kontak ak telemedsin pou idantifye ak angaje moun ki gen risk.Youn nan estrateji sa yo se yon kamyon Mobile Health ki gen yon klinisyen Mèt ki prepare pou bay sèvis mobil ak sèvis andeyò sit.

Long Island

Konte Nassau:

Patenarya triple Sèvis Santral Oryantasyon ak Konsèy Nassau gen ladan Asosyasyon Fanmi ak Timoun yo ak Biwo Konte Nassau pou Aje.Pwogram yo, ki rele Link-Age Project, pral itilize kowòdinasyon swen pou asire entegrasyon sèvis ki nesesè pou yon popilasyon adilt ki aje ak yon pousantaj 40 pousan nwa ak Panyòl.Anplis sèvis patenarya yo bay, pwogram nan pral konekte tou granmoun aje yo ak yon seri sèvis ki ofri pa plis pase 75 ajans kolaborasyon.

Hudson Valley

Konte Orange:

Patenarya triple Depatman Sante Mantal Orange County a gen ladan Katolik Charite Orange County ak Biwo Konte Orange pou Aje.Li planifye pou kreye yon enfrastrikti livrezon sèvis ki pral maksimize lyen ak sèvis ki egziste deja lè li kreye yon ekip jeryatrik pou edike founisè yo sou estrateji angajman yo.Patenarya a pral ede tou devlope yon rezo telesikyatri nan konte a ak plan pou fòme yon ekip sansibilizasyon sou konpetans kiltirèl, prevansyon swisid, ak tès depistaj pou bezwen konpòtman ak swen sante primè.

Konte Putnam:

Twa patenarya Putnam Family & Community Services gen ladan Biwo pou Resous pou granmoun aje nan Konte Putnam ak Konsèy Nasyonal pou Alkòl ak Lòt Depandans Dwòg/Putnam.Patenarya a pral anplwaye yon travayè sosyal klinik ki gen lisans pou evalye, fè dyagnostik, ak trete granmoun aje; yon manadjè swen pou idantifye ak bay sèvis konkrè epi adrese detèminan sosyal sante yo; yon antrenè rekiperasyon pou idantifye ak adrese pwoblèm itilizasyon sibstans; ak tan enfimyè ak sikyatrik.

Konte Ulstè:

Patenarya triple Enstiti pou Sante Fanmi a gen ladan Biwo Konte Ulster pou Aje ak Sèvis Dejwe Sant Konsèy pou Timoun ak Fanmi Etap One.Objektif la se lanse ak soutni yon pwogram kontak mobil, navigasyon swen, ak tele-sante ki ogmante aksè pou granmoun aje yo.Popilasyon ki pi gran nan rejyon an gen difikilte pou jwenn aksè nan swen medikal enpòtan ak sèvis sosyal nan lokal ki se anpil montay, prensipalman nan zòn riral yo, epi ki karakterize pa plizyè ti vil ak vilaj.

Konte Westchester:

Patenarya triple Sèvis Familyal Westchester a gen ladan Depatman Pwogram ak Sèvis pou granmoun aje Westchester County ak Sant Lexington pou Rekiperasyon an.Li gen entansyon pote kontak mobil ak sèvis andeyò sit – ki gen ladan entèvansyon tele-sante – bay granmoun aje nan Konte Westchester ak objektif pou diminye izolasyon ak n bès ki ka akonpaye sante konpòtman ki pa trete ak pwoblèm aje ki pa trete.

Santral New York

Konte Onondaga:

Depatman Onondaga County of Adult & Long Term Care Services (ki gen ladan Depatman pou Granmoun Konte a) pral patenarya ak Liberty Resources ak Syracuse Behavioral Health pou elaji sèvis pou yon popilasyon divès granmoun aje.Pwogram yo a, ki rele Senior Health and Resource Partnership Project, ap chèche ogmante entegrasyon sèvis sante konpòtmantal ak moun ki aje yo pandan y ap adrese baryè natirèl ak manifaktire nan aksè nan sèvis tankou konpetans limite nan lang angle, abitid kiltirèl, andikap mantal ak fizik, povrete, pèsepsyon. wont, ak izolasyon.

Lwès New York

Konte Niagara:

Patenarya trip Depatman Sante Mantal Konte Niagara gen ladan Biwo Konte Niagara pou Aje ak Konsèy Northpointe.Pwogram nan pral kreye yon rezo ki solid, ki konekte nan sante konpòtmantal ak founisè sèvis pou aje epi li pral ogmante lòt sipò ki egziste deja pou satisfè bezwen granmoun aje ki an risk nan Konte Niagara.Pwogram nan pral itilize anplwaye jesyon ka ki baze nan kominote a ak yon Espesyalis Klinik pou Granmoun Granmoun ki mobil pou asire kapasite pou yo rive jwenn moun ki izole yo ak moun ki ezite kontakte yo akòz kwayans kiltirèl oswa stigma.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou tout pwogram jeryatrik ke OMH ofri, epi pou konekte avèk pwogram PIOA apre yo fin aplike, vizite isit la.