Bilten Ajans OCFS

Ale nan Fòm

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la.Ou ka ale nan:

Kathy Hochul, Gouvènè
Suzanne Miles-Gustave, Esk., Komisyonè Enterimè
Janvye 2021 — Vol. 6, nimewo 1
Tradui

Mesaj Komisyonè a

Mwen swete nou tout yon nouvo ane ki ranpli avèk siksè, akonplisman, bon sante, lajwa, lapè ak lajwa nan 2021.Malgre ke selebrasyon Nouvèl Ane nou an te gen plis chans diferan de ane anvan yo, kòmansman an nan yon nouvo ane rete yon liv louvri ki gen paj yo poko ekri.

Nou espere premye chapit la gen ladan yon fen nan pandemi an ak pwomès la nan yon vaksen ak konpòtman disipline.Nouvo ane a pote nou nouvo lidèchip federal, ki gen ladann pou premye fwa yon fanm koulè kòm vis prezidan ak yon fanm Ameriken natif natal kòm chèf depatman enteryè a.Premye istorik sa yo pral ede pave wout la jistis rasyal ak sosyal nasyon nou an mande epi yo pral elve yon Ameriken Natif natal nan yon pozisyon sekretè kabinè nan yon ajans ki te jwe yon wòl santral nan abi nasyon an ki dire lontan sou moun natif natal yo - yon moman ki gen rapò ak vèsan. nan istwa Etazini.

Yon lòt chapit se pwòp ajanda anbisye jistis sosyal ak rasyal OCFS pou 2021.Nou pral kontinye travay nou kont rasis endividyèl, estriktirèl ak sistemik epi kòmanse geri domaj disproporsyone kominote Nwa, Brown ak pòv yo te soufri atravè pandemi an.Nou pral angaje ak yon vigè renouvle pou adrese pwoblèm divèsite, ekite ak enklizyon nan espas travay la, nan kominote a, nan sistèm jistis jivenil la, nan gadri ak nan sistèm byennèt timoun.N ap chèche egalite pou tout moun, pou opòtinite egziste pou chak timoun ak fanmi nou touche atravè travay nou.Nou pral kontinye sipò nou pou jèn moun ki aje soti nan swen adoptif lè nou kontinye bay sipò yo bezwen pou antre adilt nan yon fason ki estab ak siksè.

E annou tout kòmanse nouvo ane sa a ak yon rezolisyon pou nou fè pati nou nan fason endividyèl ak kolektif pou fè eta ak nasyon sa a yon pi bon plas pou tout moun.Pandan n ap prepare pou selebre nesans Doktè Martin Luther King, Jr., nan dat 18 janvye, nou sonje sitasyon li a, “Enjistis nenpòt kote se yon menas pou jistis toupatou.Nou pran nan yon rezo inevitab nan mityalite, mare nan yon sèl rad desten.Kèlkeswa sa ki afekte youn dirèkteman afekte tout endirèkteman."

Se espwa mwen pou nou tout ke 2021 pral pote lespwa, lapè ak yon sans optimis renouvle pou sa ki posib pandan n ap fè efò pou fè yon diferans enpòtan nan lavi timoun yo ak fanmi nou sèvi yo ki ka rezone pou jenerasyon k ap vini yo. .Mwen rekonesan dèske m gen yon nouvo kòmansman ak yon ekip moun ki gen talan pou fè travay sa a pi devan.Gen defi devan yo, men nou deja pwouve ke pa gen okenn defi ki twò gwo pou nou lè nou itilize pasyon kolektif nou ak angajman nou pou yon pi gwo byen.

Bon ane.

Sensèman,
Sheila J. Poole
Komisyonè

Atik

DCCS Kreye Televizyon Must-See pou Paran ki gen timoun ki itilize teknoloji

Divizyon Sèvis Swen Timoun (DCCS) gen yon nouvo kou e-Learning pou founisè swen timoun yo ki rele “Itilizasyon ak Sekirite Medya ak Timoun yo.”Videyo a disponib pou tout anplwaye OCFS epi li espesyalman alè pou moun ki bay pitit yo teknoloji nan sezon fèt sa a.

Pandemi COVID-19 la pote anpil chanjman, tankou fason nou menm ak pitit nou yo kominike.Bezwen pou distans sosyal la ogmante depandans nou sou teknoloji, epi jèn yo ap “sosyalize” epi yo edike nan yon nouvo monn vityèl.

Ekip Swen Timoun lan te kreye fòmasyon sa a konplètman rakonte pou nenpòt moun ki gen oswa k ap pran swen yon timoun ki sèvi ak teknoloji.Fòmasyon an rich ak ide ak estrateji epi li gen ladan l enfòmasyon sou kenbe timoun ak fanmi an sekirite pandan y ap ede yo angaje yo nan bon desizyon nan yon mond cyber-dominan.Li bay tou sijesyon pou altènativ yo sèvi ak teknoloji pou ankouraje timoun yo fèmen ekran yo epi yo dwe plis prezan nan mond lan bò kote yo.

Videyo "Itilizasyon ak Sekirite Medya ak Timoun yo" dire apeprè 75 minit epi li disponib isit la jiska 9 mas 2021: www.pdp.albany.edu/preview/media-safety/

Trafik moun ap pase tout bò kote nou

Janvye se Mwa Konsyantizasyon Trafik Moun

Nenpòt timoun kapab vize pa yon trafikè.Divizyon Devlopman Jèn ak Patenarya pou Siksè (YDAPS) OCFS ap travay pou edike ajans k ap sèvi jèn yo ak anplwaye sèvis sosyal konte yo pou yo rekonèt siy yo epi anpeche trafik.

Madeline Hehir OCFS fèk patisipe nan yon reyinyon vityèl ak Sant Nasyonal pou Timoun ki disparèt ak eksplwate (NCMEC) pou pote mesaj la nan tout peyi a.

"Si w chèche li, w ap jwenn li," Madeline te di konsènan trafik pandan sesyon an, dènye nan yon seri senk pati vityèl ki disponib sou missingkids.org .

NCMEC rapòte ke, nan prèske 26,300 sove yo te rapòte yo an 2019, youn sou sis te gen anpil chans viktim trafik sèks timoun.Trafikè yo rekrite, transpòte, kenbe epi ofri timoun ak adolesan pou fè sèks an echanj lajan, dwòg oswa yon kote pou yo rete.Laj mwayèn moun ki viktim trafik sèks timoun yo se 15 an.

Madeline te di pandan seminè a.“Se pa yon van blan k ap rache yon timoun sou twotwa a.Se vrèman moun ki pran tan pou konstwi relasyon ak jèn moun... epi konstwi konfyans epi answit vire script la yon fwa ke konfyans yo devlope.Youn nan pi bon zouti ke trafikan yo itilize se koute senpati.”

Pou anpeche pitit ou a vin yon viktim, Madeline sijere pale ak yo depi yon laj trè piti.“Ou ka kòmanse lè timoun ou yo apèn vèbal lè w ap pale de bagay tankou konsantman ak relasyon ki an sante, epi ou pa bezwen sèvi ak mo pè tankou trafik moun lè w ap pale ak yon timoun.Ki sa ou ka fè se konpòtman modèl ki respekte kò yo ak espas yo ak vwa yo, kidonk li ta ka senp tankou si w ap chatouye yon timoun epi yo di sispann, ou sispann.

YDAPS pral ofri atelye adisyonèl pou rekonèt Mwa Trafik Imen ki gen ladan Screening Youth for Trafficking, Pwosesis Konfimasyon Trafik, Koleksyon Done Safe Harbor 2021 (pou patnè Safe Harbor sèlman) ak Trafik Imen ak Eksplwatasyon Seksyèl Komèsyal Timoun 101 (yon òf pilòt).Rete branche pou plis detay.

Sak Duffel yo isit la!

Pandan somè pèmanans OCFS an ete pase a, patisipan yo te tande jèn ki gen eksperyans byennèt timoun ki te eksplike chòk lè yo te retire yo nan pwòp kay yo epi yo te mete yo nan swen adoptif epi answit deplase soti nan kay adoptif pou ale nan kay adoptif.

Yo te detaye ki jan chòk sa a te agrave lè yo te oblije transpòte afè yo nan sache fatra ak ki jan senbolis afè yo te nan yon sak fatra te afekte valè pwòp tèt yo yon fason negatif epi agrave yon tan ki deja estrès nan lavi yo.

Komisyonè OCFS Poole te soulve enkyetid li bay lidèchip ajans lan, ki te kòmanse reflechi solisyon yo.Konvèsasyon yo te tounen aksyon, yon ekip entèn ki te òganize pou pwojè a, e kounye a, OCFS ap voye plis pase 2,000 valiz pouse finanse federalman nan konte ozalantou Eta New York pou jèn adoptif ki gen plizyè laj itilize.Lisa Ghartey Ogundimu, komisè adjwen pou Divizyon Byennèt Timoun ak Sèvis Kominotè te di: “Jèn nou yo merite diyite lè y ap retire yo nan kay yo."Yo ta dwe gen yon sak pa yo pou rasanble byen yo epi sètènman pa yon sak fatra pandan tan twomatik sa a nan lavi yo."

Foto anlè a montre inite swen adoptif Warren County ki montre kèk nan sache yo, epi adwat la montre inite Konte Niagara.(Nou relativman sèten yo ap souri dèyè mask yo.)

Plis pase 900 rasanble nòmalman nan Konferans fòmasyon 2020 sou abi pou adilt yo

Chak ane, pwofesyonèl sèvis adilt ki soti nan divès disiplin reyini pou konferans Enstiti Fòmasyon Abi pou Adilt, ki gen ladan Sèvis Pwoteksyon Adilt (ki OCFS sipèvize), jistis kriminèl, swen sante, lapolis, sante mantal, sante piblik, aje ak vyolans domestik.Konferans vityèl ane sa a te atire 929 patisipan pandan twa jou pou plis pase 20 atelye.

Patisipan yo te pataje eksperyans lavi reyèl ak pratikan nan modèl INSET (Angajman Entansif ak Soutni ak Tretman), ki konsantre sou sipò kanmarad.Diskisyon konsantre sou

  • divès kalite fwod ki afekte granmoun aje yo,
  • enpak oryantasyon seksyèl ak idantite sèks ak abi pou ansyen LGBTQ+ yo,
  • enpòtans pou devlope ak konprann yon pèspektiv trans-kiltirèl nan pratik APS, epi
  • divès fason COVID-19 te afekte mendèv la ak kliyan APS yo.

Gen kèk patisipan ki te fini konferans lan ak yon atelye ki konsantre sou konsèy pou pran swen tèt yo, egzèsis atensyon ak pwomosyon swen sante.

Pou rapòte abi adilt, rele (andan Eta New York sèlman): 1-844-697-3505 ant 8:30 am ak 8 pm, oswa kontakte biwo Sèvis Pwoteksyon pou Adilt depatman lokal konte a.

Nouvèl Etablisman
Endistri a renmen anpil Rev Karyn Carter pran retrèt

Pou tout moun ki te fè pati ekip nan Industry Residential Center (IRC) nan Rush, Konte Monroe, gen yon bagay ki trè klè: omonyè endistri a, ki fèk pran retrèt la, renmen anpil.

Rev. Karyn Carter te kòmanse karyè OCFS li an 2001 kòm yon amontèn a tan pasyèl nan IRC.Biwo li a te rantre nan yon chanm kwen nan bilding lekòl la ak anpile ak materyèl resous pou timoun yo sou plizyè lafwa ak relijyon diferan.Li te toujou chèche epi pataje konesans sa a ak rezidan yo, anplwaye yo ak lòt moun ki soti nan tout sektè nan fanmi OCFS la.

Karyn te vin omonye a plen tan senk ane apre epi li te kontinye devlope relasyon ak yon pakèt òganizasyon kominotè ak òganizasyon relijye yo lè li te pote plis volontè nan etablisman an pou ede satisfè bezwen espirityèl ak pwogram rezidan yo.

Li te travay san pran souf pou konstwi pon nan ankouraje ak enkli plizyè depatman yo aktivman planifye, kolabore ak patisipe nan anpil selebrasyon ak evènman nan endistri ak lòt enstalasyon OCFS anba titèl li.An 2008, li te kreye yon komite evènman nan IRC, ki te pote kominote etablisman an ansanm, pwolonje nan patnè kominotè etabli ansanm ak biwo milti sèvis kominotè yo (CMSOs).

Gen kèk nan evènman ki pi prevwa yo se te dine apresyasyon volontè yo, anivèsè IRC ak selebrasyon jou ferye yo, vwayaj nan Kan Bon Jou ak Tan Espesyal, netwayaj simityè endistri a, evènman Jou amizan, kèk pèfòmans dinamik nan gwoup koral ki pa nan eta a ak plis ankò. .Anpil nan konsèp ak pwogram ke li te pyonye yo te enkòpore nan pwogram nan nan lòt etablisman kote li te travay.Li te patikilyèman kontan ak resepsyon, koperasyon ak sipò ke li te fè eksperyans pandan li te vwayaje nan mitan enstalasyon OCFS.

Jèn yo ak anplwaye yo te benefisye de devouman li ak anpil èdtan li te pase diskite sou lafwa, espirityalite ak kwayans avèk yo.Nan plizyè okazyon, li te priye e li te ofri pawòl rekonfòtan pou anplwaye yo ak pou moun yo renmen yo.Li pa t estrawòdinè wè l nan lopital, reveye, antèman oswa sèvis memorial, sipòte aktyèl ak ansyen kòlèg travay, manm fanmi yo ak jèn yo.

Karyn se yon limyè limyè fanmi endistri a, moun ki gen enterè li yo ak kominote yo nan tout eta a pral rate.Kapasite li nan defi tout moun yo panse ak wè bagay sa yo nan diferan pwen de vi se inik epi li pral difisil a kopi.

Ansyen direktè etablisman endistri a, Velma Harris, te di, “Reveran Carter se yon fòs ki gen enpak ki pral kontinye prezan pou ane k ap vini yo.”

Red Hook Town Bibliyotèk montre sezon bay la

Avèk sipò manm Komisyon Konsèy Kominotè Red Hook Residential Center (RHRC), yo te chwazi RHRC pou Great Give Back 2020, yon inisyativ sèvis kominotè bibliyotèk piblik atravè Eta New York.

Yo te mande jèn nan RHRC pou yo konpile yon lis tit literati dezirab, seri ak enterè pataje, Red Hook Town Library te itilize pou mande don nan men manm kominote a.Sipò nan kominote a te akablan, ak plis pase 20 moun bay 300+ liv nan bibliyotèk etablisman an.

RHRC te anreta pou yon rafrechisman bibliyotèk, epi anplwaye yo konsidere tèt yo ere pou gen yon kominote jenere ki sipòte yo.Mèsi espesyal pou Koòdonatè Edikasyon RHRC Jason Courrege, pwofesè Travis Lyon ak tout ekip edikasyon Red Hook pou fè sa rive.”

Rezidan Red Hook Eksperyans Tele-vizite Shopping Jou Ferye

Patenarya ankò ak Red Hook Town Library, jèn yo nan Red Hook Residential Center (RHRC) te kapab voye kado jou ferye lakay yo bay moun yo renmen yo.

Bibliyotèk la ofri chak ane yon boutik kado gratis pou jèn nan kominote a.Manm kominote yo bay kado ak lajan, epi bibliyotèk la achte kado adisyonèl ak finansman an epi òganize evènman an.Yo bay jèn yo yon kantite lajan fiks pou yo depanse.

Ane sa a, bibliyotèk la te ofri jèn yo nan RHRC yon chans pou yo achte pou jou ferye yo atravè "tele-vizit."Rezidan yo nòmalman chwazi kado ke yo te voye lakay yo bay moun yo renmen yo.Piske jou ferye yo kapab yon moman difisil pou fanmi ak jèn ki pran swen yo, anplwaye RHRC te espere ke inisyativ sa a gaye kè kontan epi kenbe pozitivite nan tout etablisman an.

Rezidan an sekirite Columbia Girls sipòte Òganizasyon Kominotè ki nan Bezwen epi, nan vire, pi bon tèt yo

Anvan sezon fèt la, rezidan Columbia Girls Secure Center te okipe pou ede lòt moun.

  • Yo te òganize yon konkou manje nan bwat pou Hudson Elks Lodge lokal la.
  • Yo te adopte yon fanmi epi yo bay atik esansyèl pou fè sezon fèt la yon ti kras pi klere pou vwazen yo ki nan bezwen.
  • Yo te kontakte mezon retrèt lokal yo pou yo bay rezidan yo pwodwi kwit ak kat jou ferye ki ka pa kapab wè fanmi yo pandan ane sa a.

Dominic Bucci, asistan direktè pwogram Columbia di, “Atravè angaje nan relasyon senbyotik sa yo ak moun ki nan bezwen yo, tifi yo ap grandi epi ogmante pwòp konfyans yo ak objektif yo.“Tout etablisman an ap fè efò pou bay jèn fi sa yo otorize lè yo ede yo devlope ladrès sosyal enpòtan tankou senpati ak travay ann ekip, pandan y ap bay kominote lokal yo sèvis ki nesesè yo.”

Jounen Mondyal Braille Rekonèt 4 janvye

Edikatè franse ak envantè sistèm lekti ak ekriti pou avèg ak moun ki gen pwoblèm vizyon, Louis Braille, te fèt 4 janvye 1809.Jouk jounen jodi a, sistèm li a rete nòmalman chanje.

Yon aksidan nan timoun piti kite Louis avèg nan tou de je, men li te kapab simonte andikap li pandan li te toujou yon ti gason.Li ekselan nan edikasyon li epi li te touche yon bous pou Enstiti wayal Lafrans pou Jèn avèg.Pandan l te la, li te kòmanse devlope yon sistèm kòd tactile ki te kapab pèmèt moun avèg yo li ak ekri byen vit ak efikas.

Louis te prezante travay li bay kanmarad li yo pou premye fwa an 1824 lè li te sèlman 15 an.

Li te detèmine pou l jwenn yon fason pou l konble diferans ki genyen nan kominikasyon ant moun ki wè yo ak moun ki avèg yo.Nan pwòp mo li yo: "Aksè nan kominikasyon nan sans ki pi laj se aksè nan konesans, e sa enpòtan anpil pou nou si nou [avèg yo] pa kontinye meprize nou oswa patronize pa moun ki gen vizyon.Nou pa bezwen pitye, ni nou pa bezwen sonje nou vilnerab.Nou dwe trete nou kòm egal - e kominikasyon se fason sa a ka fèt."

Kòm yon adilt, Louis te vin yon mizisyen akonpli, jwe violoncelle ak ògàn, pandan y ap sèvi kòm yon pwofesè nan Royal Institute.Sistèm bray la pa t itilize pa pifò edikatè pandan plizyè ane apre lanmò li an 1852.Li pa t 'jouk 1916 lè sistèm Braille te ofisyèlman adopte pa lekòl pou avèg Ozetazini ak inivèsèl nan 1932.

Doktè Martin Luther King, Jr., Jounen Sèvis se yon Jou "On"

Jounen Doktè Martin Luther King, Jr., se Lendi 18 janvye. Li te konnen kòm yon "Jou Sèvis," jou a ap chèche enspire moun pou sèvi kominote yo oswa yon gwoup volontè.

Jounen an komemore ak raple nou rèv ak objektif Doktè King; reflechi sou eritaj li nan lavi chak jou; aprann sou faktè sosyal, politik ak ekonomik ki te kontribye nan mouvman dwa sivil la; anbrase filozofi li sou san vyolans; epi apresye ak respekte kontribisyon ak dwa lòt moun san yo pa konsidere resanblans oswa diferans nou yo.

Jou ferye ane sa a make 26yèm anivèsè jou sèvis la e yo obsève kòm “yon jou, pa yon jou konje”.

Nan onè MLK, OCFS ap òganize yon rasanbleman manje nan tout eta a jiska 12 fevriye 2021.