Bilten Ajans OCFS

Ale nan Fòm

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la.Ou ka ale nan:

Kathy Hochul, Gouvènè
Suzanne Miles-Gustave, Esk., Komisyonè Enterimè
Novanm 2021 — Vol. 6, nimewo 11
Tradui

Mesaj Komisyonè a

Novanm chaje ak evènman enpòtan pandan n ap rekonèt Mwa Nasyonal Adopsyon an, Mwa Nasyonal pou Prevansyon Sove Sov yo, Jounen Souvni Transganr yo, epi nan kou, pandan n ap selebre sezon Jou Aksyon de Gras la.

Pandan mwa sa a nan remèsiman, mwen ta renmen remèsye tout fanmi yo nan Eta New York ki louvri kay yo ak kè yo akeyi timoun ki soti nan swen adoptif pou adopsyon.Sou plizyè platfòm rezo sosyal, nou mete aksan sou jèn ki nan swen adoptif ki gratis pou adopsyon epi k ap tann fanmi ki renmen ak ki estab.Tanpri ede nou gaye pawòl la pou ogmante konsyans sou timoun sa yo ki bezwen epi ki merite kay ak fanmi pou tout tan.

Tèm ane sa a pou Mwa Nasyonal Prevansyon Kouri Se "Klere yon limyè."Jèn ak jèn adilt ki sanzabri oswa ki pa gen lojman ki estab yo toujou vilnerab, sitou moun ki nan kominote LGBTQ+ la ki ka gen menm mwens sipò.Ane pase a, OCFS te devlope yon patenarya ak 1-800-RUNAWAY pou sansibilize non sèlman sou pwoblèm sa yo, men tou sou resous ki disponib nan tout eta a.Tanpri vin jwenn mwen nan mete vèt le 10 novanm pou montre sipò nou.

Malgre defi de dènye ane yo, li enpòtan pou nou tout rekonèt epi di mèsi pou anpil benediksyon nan lavi nou.Mendèv OCFS devwe e k ap travay di se nan tèt lis bagay mwen rekonesan pou lavi m.Mwen sezi anpil pou tout sa ki te akonpli grasa efò ekstraòdinè w yo pandan tan ki pi ekstraòdinè yo epi m eksprime rekonesans sensè m pou nou chak.

Yon bon remèsiman pou ou menm ak fanmi ou!

Sensèman,
Sheila J. Poole
Komisyonè

Anbrèf

Jounen Veteran yo selebre 11 novanm

OCFS remèsye ak onore tout veteran militè ki te sèvi nan Fòs Lame Etazini yo, men sitou anplwaye OCFS ki se veteran.

Ane sa a, jou ferye federal la tonbe 11 novanm.Jounen an te konnen anvan kòm Jou Armistis ak Jou Souvni, ki make fen Premye Gè Mondyal la.

Dapre Depatman Defans lan, Jounen Veteran yo onore tout moun ki te sèvi peyi a nan lagè oswa nan lapè – moun ki ap viv epi ki mouri – byenke li se sitou remèsye veteran vivan yo pou sakrifis yo.

ExpressStop ofisyèlman re-louvri

Gwo Nouvèl!

Juan's ExpressStop, ki te dirije pa Juan Santana nan bilding Biwo Entènèt la, ofisyèlman relouvri 18 oktòb apre li te fèmen akòz pandemi an.Orè aktyèl yo se 8 am a 2 pm, ki pral ajiste selon trafik kliyan.Boutik la ap ofri kafe ak te fre-moulu, patisri, bwason gaz nan boutèy, ti goute limite ak sirèt ak tikè enstantane jwèt lotri.Kòm trafik kliyan ogmante nan semèn kap vini yo ak mwa yo, Juan pral gen plis atik tounen nan boutik la, èspere ke retounen nan nivo anvan an nan pwodwi ak sèvis.Ann tout sipòte ExpressStop Juan la.

Atik

Lalwa Eliya an vigè kounye a pou pwoteje jèn timoun ki gen alèji ki menase lavi yo

Auvi-Q epinephrine oto piki
Yon Auvi-Q epinephrine oto injector plim fèt espesyalman pou ijans alèji nan timoun piti.
Ofisye OCFS DCCS
OCFS Divizyon Sèvis Swen Timoun Adjwen Komisyonè Janie Molnar ak Asistan Direktè Operasyon Rejyonal Christine Coons.

OCFS ak Eta New York finalize lansman "Elijah's Law", ki rele pou Elijah Silvera, ki te gen twazan, ki te mouri apre pwogram gadri li a te ba li yon sandwich fwomaj griye, menmsi paran li te fè yo konnen li te gen yon gwo letye. alèji.

Pou anpeche trajedi sa yo, pwogram gadri yo dwe suiv nouvo direktiv swen sante yo epi etabli yon plan kominikasyon epi jwenn yon plim oto enjeksyon epinefrin Auvi-Q pou timoun piti, ki gen ladann yon tèsteur ki pale pou rann li fasil pou itilize.OCFS ap ofri founisè fòmasyon gratis ak yon plim epinephrine espesyalize gratis pou timoun piti.

Komisyonè OCFS Sheila J. Poole te di, “Pèz dizèn de milye paran k ap travay nan New York mete lavi pitit yo nan men founisè swen timoun yo, epi nou dwe pran tout aksyon pou asire sekirite yo,” te di Komisyonè OCFS Sheila J. Poole pandan yon dènye konferans de nouvèl ki te enkli paran Elijah yo, Thomas ak Dina Silvera; Gouvènè Adjwen Brian Benjamin; ak OCFS Divizyon Sèvis Swen Timoun Adjwen Komisyonè Janice Molnar ak Asistan Direktè Operasyon Rejyonal Christine Coons.

OCFS make Lwa Elijah ki antre an vigè, ki mande sant gadri yo prepare pou alèji manje ki menase lavi yo.Soti nan dwa: Komisyonè OCFS Sheila J. Poole; Lt Gouvènè Brian Benjamin; Thomas Silvera, papa Eli; Manm Asanble Al Taylor, ak Dina Silvera, manman Elijah.

“OCFS ankouraje tout founisè yo pou yo konplete fòmasyon an, epi n ap fè tout sa nou kapab atravè tout kwen eta sa a pou asire ke zouti pou sove lavi sa yo nan men chak founisè swen timoun.”

Christine te travay ak ekip Legal OCFS a pou ede finalize règleman ki gen rapò ak yo e li te jwe yon wòl enpòtan nan konekte ak Silveras pandan tout pwosesis la.

Gouvènè Adjwen an te fè lwanj OCFS paske li te deplase rapidman pou l te pase lejislasyon enpòtan an, li te remake kijan OCFS te travay an kolaborasyon pou asire ke founisè swen timoun yo ka jwenn aksè nan fòmasyon ak zouti ki nesesè yo.

Li te di, “Ekip ou a te ede fè sa, epi eta a ap kouvri pri a.Jis nan ka nenpòt moun ki rate sa - eta a ap kouvri pri a pou injektè oto a.Sa a se kalite eta ke mwen fyè dèske m se Gouvènè Adjwen an.”

Mwa Adopsyon Nasyonal Gen ladann yon Echanj Adopsyon Virtuel

Novanm se Mwa Nasyonal Adopsyon, epi Biwo Rejyonal OCFS yo ap òganize yon echanj vityèl adopsyon nan dat 18 novanm. Kowòdone pa espesyalis pèmanans biwo yo, yo pral prezante jiska 10 timoun ki soti nan diferan rejyon nan videyo ke paran adoptif apwouve yo ka wè.

Nan evènman an, paran potansyèl yo ka aprann plis sou yon timoun epi, si yo enterese, konekte ak travayè sosyal yo pou pouswiv adopsyon.Lè sa a, vizit, alimèt ak etid lakay yo.

Twa echanj vityèl te deja fèt - youn nan 2020 ak de jiskaprezan nan 2021, ki enplike 23 timoun.Tèm ane sa a, “Konvèsasyon enpòtan,” ankouraje nou pou n enkòpore angajman jèn yo nan pratik byennèt timoun chak jou, ki ka kòmanse ak yon senp konvèsasyon.Koute sa yon jèn gen pou di, ki objektif li ye ak ki jan yo santi yo konsènan adopsyon.

Chak jou pandan Mwa Nasyonal Adopsyon an, OCFS pataje sou rezo sosyal istwa yon timoun ki nan swen adoptif k ap tann adopsyon.Nou mete aksan sou enterè yo ak fòs yo epi nou espere yon fanmi pou tout tan ap louvri kè yo ak kay yo.

Eta New York gen plis pase 3,500 timoun nan swen adoptif ak objektif adopsyon.Prèske 630 nan timoun sa yo ap tann plasman.Pandan ane 2020-2021, Eta New York te kontinye finansman plis pase 5 milyon dola pou 16 Sant Resous Permanans rejyonal yo, ki bay sèvis sipò pou timoun ki adopte yo ak fanmi yo.An 2020, malgre pandemi an, OCFS ak Eta New York te selebre 873 timoun yo te adopte nan swen adoptif.

Komisyonè Asosye Divizyon Sèvis Swen Timoun Pale nan Konferans Nasyonal sou Sibvansyon Stabilizasyon Siksè

Nora Yates
Komisyonè Asosye Divizyon Sèvis Swen Timoun Nora Yates.

Gwo siksè sibvansyon Estabilizasyon gadri OCFS yo te prezante nan reyinyon Administratè Fon Swen ak Devlopman pou Timoun Eta ak Teritwa (CCDF), ki te patwone pa Office of Child Care, Administration for Children and Families, Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini. .

Ki te fèt nòmalman, premye sesyon konferans lan te konsantre sou Planifikasyon Estratejik ak Kominikasyon.Komisyonè Asosye nan Divizyon Sèvis Swen Timoun, Nora Yates (agòch) te montre nan atelye li kòman ekip li a te itilize yon varyete diferan metòd kominikasyon pou kontakte founisè gadri sou sibvansyon Estabilizasyon yo.

Eta New York te prezante grasa deplwaye sibvansyon yo ak kantite materyèl ak fòmasyon yo ofri pou ede founisè yo.Nora te fè patisipan yo atravè chanjman OCFS te fè nan paj wèb edikasyon konsomatè nou yo ak fason nou te itilize rezo sosyal yo pou angaje ak tout founisè yo, ki gen ladan moun ki gen konpetans limite nan lang angle.

“Renyon an se te yon gwo opòtinite pou diskite sou travay nou sou kontak ak kominikasyon sou sibvansyon Estabilizasyon an, ki gen ladan angajman pou aksè nan lang,” di Nora. “Nou te pwodwi plis pase 20 videyo an patenarya ak Pwogram Devlopman Pwofesyonèl University at Albany e nou te kreye plis pase 100 paj materyèl asistans teknik.Nou òganize plis pase 20 sesyon enfòmasyon, epi patnè nou yo òganize fòmasyon nan tout eta a pou founisè yo.Nou te fyè pou nou mete aksan sou patenarya nou an ak òganizasyon kominotè ak defansè yo pou rive jwenn yon gran varyete founisè ki kalifye pou sibvansyon yo.”

Brian Daniels pran retrèt nan Komisyon Eta New York pou Avèg Apre 27 Ane Sèvis Eta a

Brian Daniels
Ansyen Komisyonè pou Avèg Asosye Komisyonè Brian Daniels ak lanp biwo ki te vini ak biwo li. Sine pran retrèt, Brian kite lanp lan pou pwochen lokatè biwo a.

Yon lanp bankye a se youn nan kèk atik ki rete - san konte mèb an - nan ansyen biwo Brian Daniels nan Rensselaer.Epi li rete...kontrèman ak Brian, ki te pran retrèt apre 27 ane nan sèvis leta.

“Menm jan li te rete pou mwen an, m ap transmèt li, limyè cho, klere,” te di Daniels, ansyen komisyonè asosye Komisyon Eta New York pou Avèg (NYSCB).

Brian te kòmanse manda li a pandan fen administrasyon Gouvènè Mario Cuomo nan Biwo Refòm Regilasyon e li te vin direktè adjwen NYSCB an 1998 lè OCFS te fèt anba Gouvènè George Pataki.

Brian, yon gwo politik piblik nan SUNY Binghamton, te premye travay ak moun ki gen andikap devlopman entelektyèl, yon bagay li ta renmen retounen nan byento.Nan dènye jou ofisyèl li a, 8 oktòb, li te ofri panse mezire sou tan li, koud li yo kouvri kim nan chire sou bra yo nan chèz li.

"Komisyon pou avèg sa a pa fè pati moun ki chita nan chèz sa a," li te di."Komisyon pou avèg yo fè pati moun ki abite nan eta ki avèg nan New York."

Brian te lonje dwèt sou pi gwo reyalizasyon li a, nouvo pwogram fòmasyon parapwofesyonèl Empire State College, ki bay moun yo enstriksyon pou yo aplike terapi reyabilitasyon vizyon epi ede Nouyòkè ki avèg ak moun ki gen pwoblèm vizyon yo aprann nouvo ladrès pou lavi yo epi retabli kapasite fonksyonèl yo, pou yo amelyore kalite lavi yo.

"Mwen pa ta kite jiskaske travay sa a te fini," li te di tou dousman."Gen yon bezwen pwofon deyò.Nou nan yon kriz kounye a nan sistèm livrezon sèvis nou an.Mwen konvenki ke sa a se kòmansman an ... sa a se flokon la ke mwen espere kòmanse yon lavalas."

Brian te fè lwanj lidèchip OCFS epi li fyè e li gen espwa pou ekip li a.

"Anplwaye a kounye a se pi fò mwen te janm wè nan Komisyon pou avèg la," li te di.

Plan pou lavni gen ladan sèvis plis dirèk, pase tan ak madanm li ak vwayaje, ki ta ka gen ladan yon vwayaj nan pèp Izrayèl la ak yon arè nan Nòvèj.

"Mwen espere ke moun yo pral di mwen te yon defansè pou moun ki abite nan eta ki avèg," Brian te di."Mwen espere ke mwen te kite kote sa a pou siksesè mwen an pi bon pase jan mwen te jwenn li.Pou mwen sa a se te yon opòtinite pou yon lavi.Se te yon gwo privilèj pou sèvi moun ki gen pèt vizyon nan New York.”

Julie Hovey te nome yon nouvo Komisyonè Asosye enterimè

Julie Hovey
Nouvo Komisyonè Asosye enterimè pou Komisyon pou Avèg Julie Hovey.

Felisitasyon pou Julie Hovey paske li te nonmen komisyonè asosye enterimè nan NYSCB, apre li te sèvi pandan 20 dènye ane yo nan plizyè pozisyon lidèchip enpòtan la.

“Mwen trè fyè dèske m gen opòtinite pou m kontinye travay ki gen anpil valè nan OCFS ak Komisyon Eta New York pou Avèg yo,” Julie di.“Komisyon an ede moun chak jou vin pi endepandan, jwenn travay ak amelyore kalite lavi yo.Amelyore aksè pou Nouyòkè ki avèg yo pou yo ka patisipe totalman nan kominote a se priyorite nou.”

Julie te kòmanse ak NYSCB kòm yon stajye konseye reyabilitasyon pwofesyonèl nan ane 2000 epi li te ogmante responsablite li yo pandan ane yo, pi resamman sèvi kòm konseye reyabilitasyon pwofesyonèl asosye.Li gen yon diplòm Bachelor of Arts nan State University of New York nan Oswego ak yon metriz nan konsèy reyabilitasyon nan Wright State University.

Enstiti Fòmasyon Abi pou Adilt yo ede moun ki ede adilt ki vilnerab yo pran balan epi vanse

Banyè 2021 Enstiti Fòmasyon pou Abi sou Adilt Eta New York (AATI).

Apre esè 2020 ak 2021 yo, Ane sa a Enstiti Fòmasyon Abi pou Adilt (AATI) te salye founisè sèvis premye liy yo ki kontinye sipòte adilt ki vilnerab yo.

Plis pase 700 patisipan ki soti nan yon varyete disiplin te patisipe, tankou sèvis pwoteksyon pou granmoun, jistis kriminèl, vyolans domestik ak aje.

Shelly Aubertine-Fiebich, direktè Biwo Sèvis Adilt OCFS a, di: “Yon rasanbleman atravè eta a tankou AATI pi enpòtan kounye a pase tout tan.“Nan yon moman kote resous pou adilt vilnerab yo pi piti yo, mete pwogram nou yo ak anplwaye nou yo ansanm pou pataje sa k ap travay, sa ki nouvo ak sa k ap parèt rajeni nou epi ankouraje espwa ak kreyativite.”

Komisyonè OCFS, Sheila J. Poole, te fè yon diskou limosyonèl, epi oratè prensipal la te eksplore zouti entèaktif gratis pou anpeche eksplwatasyon finansye.Sijè atelye a te enkli kolaborasyon ak Nasyon Tribi Ameriken Natif Natal yo, ki te prezante pa Direktè Biwo Sèvis Natif Ameriken Heather LaForme OCFS a; k ap viv ak pèt vizyon, ki te prezante pa anplwaye New Yok State Commission for the Blind Laura Murphy ak Julie Hovey; abi sibstans; pratik legal; frod; gadyen; ak resous moun kap bay swen yo.

Jounen Souvni Transganr Ofri Opòtinite Solènèl

Banyè Jounen Souvni Transganr

Make kalandriye w pou TDOR – Jounen Souvni Transganr – ak yon webinar sou Divèsite, Ekite ak Enklizyon madi 16 novanm.Jounen ofisyèl TDOR la se samdi 20 novanm.

Moun transganr fè eksperyans krim rayisman, vyolans ak diskriminasyon nan yon pousantaj alarmant ak disproporsyonèl.Rechèch yo montre ke jiska 89% moun transganr yo te fè eksperyans vyolans ki baze sou idantite sèks yo, e dapre Kanpay Dwa Moun (HRC), fanm transganr ki gen koulè fè eksperyans vyolans sa a pi wo pase lòt moun.An 2020, yo te asasinen 44 moun transganr.Jiskaprezan nan 2021, HRC te swiv 41 lanmò, tandans nan direksyon yon nimewo ki pi wo pase ane pase.Anpil lòt touye moun pa rapòte epi yo pa rezoud.

TDOR te kòmanse an 1999.Defansè transganr Gwendolyn Anne Smith te òganize yon viji nan chandèl kòm yon memorial pou yon fanm transganr, Rita Hester, te touye ane anvan an.Tankou anpil mouvman, sa ki te kòmanse kòm ti ak lokal yo te vin entènasyonal, ak evènman kounye a ki te fèt nan 185 vil atravè 20 peyi.

Jounen sa a enpòtan ak sonb se yon rapèl ke lè yon moun ki pa konfòm ak sèks nan sosyete a pa ta dwe danjere, epi li enpòtan anpil pou nou kreye espas ki an sekirite pou moun transganr yo viv ak travay pou anpeche vyolans sa yo.

Anpil òganizasyon LGBTQ+ ak kanpis kolèj òganize yon veye oswa yon mach pou onore Jounen Souvni Transganr yo.Pou jwenn yon lis òganizasyon LGBTQ+ atravè Eta New York, vizite paj wèb OCFS LGBTQ+ la.

Konferans Lidèchip Paran NYSB5 konsantre sou rezistans ak pèseverans pandan y ap fè paran nan 'Nouvo Nòmal' la.

NYS Nesans jiska senk logo

Konsèy Eta Nouyòk sou Timoun ak Fanmi, an patenarya ak Prevent Child Abuse NY, pral òganize Konferans Lidèchip Paran NYSB5 anyèl 18-21 Novanm 2021.Konferans lan pral konsantre sou “Rezilyans: Pèseverans pou ale distans – Paran nan Nouvo Nòmal” epi li vize pou ranfòse patenarya, elaji chwa paran yo epi ogmante konesans pou asire tout timoun nan Eta New York resevwa sipò ak sèvis ekitab ak konplè.

Konferans twa jou sa a gratis epi ouvè pou fanmi ki gen timoun ki poko gen sis.Paran, gadyen, moun k ap bay swen fanmi yo ak paran adoptif ak adoptif yo tout akeyi.Atelye yo pral ofri an pèsòn nan otèl Albany Hilton (avèk lajan ki disponib pou sipòte vwayaj paran yo, lojman ak gadri) epi yo pral retransmèt an dirèk nòmalman epi yo pral bay zouti, resous ak konsèy pou paran ki gen sijè tankou patènite, swen tèt yo an repons. COVID, angajman fanmi ak plis ankò.

Konferans sa a se te yon evènman anyèl gras ak sipò sibvansyon federal Devlopman Matènèl Nesans jiska Senk, premye akòde Konsèy Eta New York pou Timoun ak Fanmi an 2018 epi renouvle pou twa ane anplis an 2019.

Ou ka enskri sou Entènèt .

Novanm se Mwa Nasyonal Prevansyon Sove Sove

Mwa National Runaway Prevention Mwa

Nasyonalman, kanpay sansibilizasyon piblik Mwa Prevansyon Sove Sove Ane sa a pou Novanm genyen yon anpoul limyè epi li fèt pou “briye yon limyè” sou eksperyans jèn ki sove e ki san kay yo (RHY) ki twò souvan rete envizib. Se tou yon opòtinite pou mete aksan sou resous ki disponib pou sipòte jèn ki nan kriz nan Eta New York.

Enpak sanzabri yo sou jèn yo byen lwen.Lè jèn yo fè eksperyans sanzabri yo gen plis chans abandone lekòl (yon chokan 87%) epi yo fè eksperyans vyolans, ensekirite alimantè ak konplikasyon medikal.Yo pi dousman tou pou yo devlope ladrès lavi yo epi pou yo jwenn travay .K ap viv nan lari a, jèn yo ka vin viktim vyolans , lite ak pwoblèm sante mantal , angaje yo nan itilizasyon sibstans epi yo dwe fòse yo komès sèks pou bezwen debaz yo .

OCFS sipòte jèn ki san kay yo lè li bay lisans, siveyans ak finansman pwogram rezidansyèl ijans ak alontèm, ansanm ak sèvis ki pa rezidansyèl pou bay yon anviwonman ki an sekirite ak sipò.Sèvis yo konsantre sou sipòte ak devlope relasyon ki an sante pou amelyore fòs ki deja egziste ak rezistans jèn yo, pandan y ap enkòpore vwa ak lidèchip jèn yo nan pwogramasyon yo.Pwogram yo rekonèt ke jèn yo se ekspè nan pwòp lavi yo epi yo sipòte yo fè chwa ki amelyore sekirite yo ak devlopman pèsonèl yo.

Youn nan fason ou ka limen anpoul limyè a se mete vèt nan dat 10 novanm, "Wear Green Day" deziyen nasyonalman an, pou pote konsyantizasyon sou pwoblèm yo fè fas ak jèn ki sove kite kay ak jèn ki san kay yo.

Pou plis enfòmasyon sou pwogram ak sèvis, vizite sitwèb OCFS Runaway & Homeless Youth oswa kontakte RHY@ocfs.ny.gov .

Èske OCFS gen yon gid gramè?Ou Betcha!

Pwochenn fwa w ap ekri yon dokiman epi w gen yon kesyon, tcheke gid gramè OCFS la.Li abite sou intranet la epi li gen ladan l enfòmasyon sou mo souvan konfonn, itilizasyon mo, lèt majiskil, ponktiyasyon, lis ak plis ankò.The Associated Press Stylebook ak The Chicago Manual of Style se sous nou pou dokiman vivan sa a.

Pou jwenn gid la, ou ka make yon lyen dirèk pou li, ale nan intranet > Resous > PIO Resources > Quick Grammar Guide oswa woule nan pati anba paj dakèy intranet la anba "Referans".

Fè nou konnen nan info@ocfs.ny.gov si w pa jwenn sa w ap chèche a, epi n ap kontan ajoute nouvo atik nan gid la.

Resous Aksè Lang OCFS yo kontinye ap ogmante

OCFS ofri plizyè bwochi nan 15 lang pou satisfè bezwen divès fanmi ak moun n ap sèvi yo.

Èske w te konnen bwochi Apèsi sou Ajans OCFS la disponib sou sitwèb nou an nan 15 lang, menm jan ak bwochi Jan w panse sou swen timoun ak bwochi Komisyon Eta New York pou avèg yo ?

Pou satisfè bezwen aksè nan lang divès popilasyon Eta New York la, yo te tradui divès piblikasyon nan 14 lang.Kounye a, Eta New York mande tradiksyon dokiman enpòtan yo nan arab, bengali, Chinwa, Italyen, Kreyòl ayisyen, Koreyen, Polonè, Ris, Panyòl ak Yiddish.Dènye foul refijye ki soti nan Afganistan te pouse OCFS genyen ladan yo Urdo, Pashto, Dari ak franse.

Tanpri sonje ke anplwaye OCFS ak moun n ap sèvi yo ka vizite paj wèb Asistans Lang nou an tou epi desann nan "Piblikasyon pa Lang".

Epi si w pa jwenn sa w ap chèche a, voye yon imèl ba nou nan info@ocfs.ny.gov .