Bilten Ajans OCFS

Ale nan Fòm

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la.Ou ka ale nan:

Kathy Hochul, Gouvènè
Suzanne Miles-Gustave, Esk., Komisyonè Enterimè
Desanm 2021 — Vol. 6, Nimewo 12
Tradui

Mesaj Komisyonè a

Pandan sezon bay sa a, mwen remèsye nou tout ki te bay san gad dèyè pou efò filantwopi ajans nou an ap fè pandan ane a e ak nou menm ki te bay tan nou pou ede moun ki nan bezwen nan pwòp kominote pa nou.Kòm yon ajans sèvis imen, misyon nou se ede.Mwen admire konbyen nan nou ki pote misyon sa a nan lavi pèsonèl nou epi sipòte vwazen nou yo.

Mwen kontan anpil sou posiblite nouvo ane a pral pote epi ranfòse pa gwo sipò Gouvènè Hochul te montre pou travay nou an, tankou gadri pou timoun, konbat povrete timoun, anpeche vyolans domestik, sispann vyolans ak zam ak defann dwa fanm ak moun LGBTQ+ ak plis.Mwen tann pou m aprann ki inisyativ ak priyorite OCFS yo pral enkli nan diskou Gouvènè a sou Eta a an janvye.

Genyen tou yon nouvèl pozitif sou nivo federal, ak Chanm Reprezantan an te pase Lwa Konstwi pi bon an.Lejislasyon sa a gen ladan envestisman federal nan gadri ak pre-K inivèsèl pou timoun twa ak kat ane.Nou pral veye sou li pandan l ap kontinye atravè pwosesis lejislatif la.Kòm nou konnen, gadri se esansyèl nan siksè nan ekonomi an ak siksè endividyèl nan anpil fanmi Ameriken.Si yo te adopte, lejislasyon sa a ta pral benefisye prèske 300,000 timoun nan Eta New York epi l ap ede pote gadri bon jan kalite, fyab, abòdab abòdab pou paran yo pandan y ap retounen travay.Build Back Better ta tou pwolonje kredi taks pou timoun pou yon ane, sa ki pote yon lòt 12 mwa soulajman bezwen pou fanmi yo.

Nou menm nan OCFS nou wè premye men enpòtans ak enpak sipò fanmi yo.Mwen felisite nou chak pou efò nou yo, ki afekte moun nan tout eta a yon fason pozitif, e mwen rekonesan anpil dèske m travay avèk yon ekip ki fè anpil travay enpòtan pou amelyore lavi lòt moun.Mwen espere ke ou wè ki jan ou vrèman fè yon diferans.Mwen konnen ke mwen fè sa, e mwen santi mwen privilèj pou dirije yon ajans pwofesyonèl devwe sèvis imen sa yo.

Pandan n ap fèmen ane 2021 la, mwen vle ou konnen konbyen mwen apresye efò detèmine w yo pou akonpli misyon nou pou moun n ap sèvi yo.Mwen swete nou tout yon sezon fèt lapè ak lajwa epi mwen espere yon bèl ane 2022.

Sensèman,
Sheila J. Poole
Komisyonè

Atik

Adjwen Komisyonè Molnar nan Enpòtan Nasyonal la ak Pwogram Pilòt pou Amelyore Ekite ak Aksè Swen Timoun

Komisyonè Adjwen Divizyon Sèvis Swen Timoun Janice Molnar

OCFS, avèk sipò Robin Hood Foundation, ap travay pou amelyore ekite ak aksè nan swen timoun atravè yon pwojè pilòt ki sèvi ak modèl ki baze sou prèv Konsiltasyon pou Sante Mantal Timoun Timoun (ECMHC).

Komisyonè Adjwen Divizyon Sèvis Swen Timoun Janice Molnar dènyèman te pataje siksè pilòt la ak yon odyans nasyonal nan konferans vityèl Asosyasyon Sante Piblik Ameriken an, Kreye nasyon ki pi an sante, nan Denver.

Yo sispann oswa mete deyò nan gadri timoun piti piti ki gen koulè.ECMHC redui enpak patipri implicite lè li bay founisè swen timoun yo zouti pou yo konprann ak senpati ak timoun ki nan swen yo pou sipòte devlopman emosyonèl yo.Zouti sa yo tou ede yo jere konpòtman difisil ak apwòch pozitif ki amelyore anviwònman lekòl matènèl la epi devlope kapasite pwòp tèt ou-regleman elèv yo ak estim pwòp tèt yo.

"Ki jan yo trete nou lè nou trè jèn fòm si nou santi nou valè oswa ou pa, ki pwofondman fòme ki moun nou vin pandan n ap grandi," te di Janice."Apwòch ECMDC a konsantre sou enpòtans kritik relasyon pozitif, ankourajan nan premye ane devlopman yon timoun."

Pwogram nan kapab amelyore atitid pwofesè yo anvè elèv yo, ede yo devlope epi sèvi ak zouti ak estrateji apwopriye, ki bay prèv pou diminye konpòtman difisil, epi finalman diminye nivo estrès yo pou kenbe timoun yo aprann ak paran yo ap travay.Efè modèl la diminye sispansyon ak ekspilsyon amelyore aksè ekitab nan swen.

Ak finansman Robin Hood, Youth Research, Inc. ap bay jesyon pwojè pou pilòt la, swiv done, revizyon ekspè ak resous fòmasyon pou enfòme pi gwo estrateji nan tout eta a.OCFS pral montre meyè pratik pou sipòte yon patenarya solid san bi likratif/ajans leta pou ogmante finansman prive pou fè chanjman nan gwo echèl ki benefisye jèn yo ak fanmi yo.

Echanj Viryèl Adopsyon Gen 10 Timoun k ap chèche Kay pou tout tan

Biwo rejyonal OCFS yo te selebre Mwa Adopsyon Nasyonal ak yon echanj vityèl adopsyon nan dat 18 novanm. Kowòdone pa espesyalis pèmanans biwo yo, evènman an te prezante 10 timoun ki soti nan diferan rejyon.

Timoun yo te rankontre yon odyans prive ki gen 40 fanmi ki te apwouve pou adopsyon ak travayè sosyal ki soti nan depatman sèvis sosyal lokal yo, ajans volontè ak ajans adopsyon yo.

Prezantasyon videyo chak timoun te gen ladann yon deskripsyon sou tèt yo ak sa yo ap chèche nan yon fanmi pou tout tan, ak yon diskisyon ak travayè dosye timoun nan, yon travayè Wendy's Wonderful Kids nan Dave Thomas Foundation for Adoption ak yon manm estaf ajans lan.

Pandan evènman an, fanmi ki enterese yo te kapab konekte ak yon travayè sosyal pou pouswiv adopsyon epi kòmanse pwosesis vizit, match ak etid lakay yo.OCFS remèsye tout moun ki patisipe nan evènman enpòtan sa a pou mete timoun nan kay ki renmen, ki pèmanan.

Apre pwogram nan, òganizatè yo te voye pakè bay fanmi adoptif yo ki te genyen rezime enfòmasyon timoun yo ak lyen pou aprann sou lòt timoun ki t ap tann adopsyon yo.Yo te envite paran ki enterese yo pou yo konekte ak travayè sosyal yo pou pouswiv adopsyon.

Tonya Boniface nonmen Komisyonè Asosye pou Resous Imèn

Komisyonè Asosye pou Resous Imèn Tonya Boniface

Felisitasyon Tonya Boniface, ki te fèk nonmen komisyonè asosye pou resous imen.Li responsab direksyon, kowòdinasyon ak entegrasyon tout pwogram resous imen ajans lan, enkli pèsonèl; relasyon travay; fòmasyon ak devlopman; envestigasyon espesyal; sante ak sekirite anplwaye yo; divèsite, ekite ak enklizyon; ak preparasyon pou ijans ajans lan.

"Mwen trè eksite sou nouvo avanti sa a," te di Tonya."Mwen tann pou m travay ak anplwaye ki gen talan nan OCFS pou satisfè anpil bezwen chanjan mendèv nou an."

Tonya pote plis pase 18 ane eksperyans nan Eta New York, ki gen ladan 15 nan OCFS nan Biwo Pèsonèl la.Li gen yon background vaste nan sistèm resous imen, lwa, règ ak règleman.Depi 2019, Tonya te sèvi kòm direktè asosye resous imen.

Li te etabli relasyon solid ak tout divizyon ak biwo atravè ajans lan.Tonya gen yon diplòm bakaloreya nan edikasyon nan College of Saint Rose nan Albany.

Divizyon Devlopman Jèn ak Patenarya pou Anplwaye Siksè yo prezante nan tab wonn federal sou Angajman Lapolis ak Sivivan Trafik Sèks

Lè Depatman Jistis Etazini ak Biwo federal pou Viktim Krim yo te fèk konvoke yon tab wonn vityèl ekspè nasyonal pou diskite sou mal ki te koze pa pratik arete jèn ki viktim trafik sèks ak estrateji pou mete fen nan pratik la, de anplwaye OCFS yo te rekonèt kòm lidè. nan jaden an yo te envite yo patisipe.

Komisyonè Adjwen Divizyon Devlopman Jèn ak Patenarya pou Siksè (YDAPS) OCFS, Doktè Nina Aledort, ak Direktè Biwo Sante ak Byennèt Madeline Hehir te ofri opinyon pou patisipan yo konsidere pandan y ap devlope politik, sèvis ak estrateji finansman alavni.

Apeprè 80 patisipan ki reprezante gouvènman an, ki fè respekte lalwa, founisè sèvis sosyal ak viktim yo, ak jèn sivivan yo te asiyen nan sesyon disiplin espesifik.OCFS te patisipe nan sesyon pou ofisyèl leta ak gouvènman federal yo e li te konsantre sou repons ki te enfòme sou chòk, ki santre sou jèn yo bay jèn viktim trafik sèks yo.

Madeline te di: “Arete jèn yo sou akizasyon ki gen rapò ak pwostitisyon pa komen nan New York, epi lwa Safe Harbor nou an te ede New York reponn ak sivivan timoun yo."Sepandan, nou rete trè konsène sou mank de resous ase ak altènativ ki fè jèn yo vilnerab a trafik oswa arestasyon sou lòt chaj."

Yon tèm konvèsasyon te enpòtans sèvis ki ba baryè tankou pwogram RHY (Raway and Homeless Youth), ki te satisfè bezwen jèn yo depi lontan nan yon kad ki tolere risk ak rediksyon mal epi ki ofri altènativ pou lòt entèvansyon sistèm yo.Sepandan, pwogram ak sèvis RHY nan nivo nasyonal yo pa gen anpil finansman.

Nina te eksplike ke "sistèm byennèt timoun yo te pran defi a tèt sou men yo pa ka fè travay la pou kont li.Nou bezwen patenarya ak founisè ki baze nan kominote a, òganizasyon viktim krim, lapolis, sante ak lòt patnè pou pi byen satisfè bezwen divès popilasyon sa a.Li enperatif ke jèn ki te viktim abi seksyèl, vyòl ak eksplwatasyon yo trete kòm sa yo epi yo pa kòm moun ki komèt krim.”

Komisyon pou Avèg selebre Mwa Konsyantizasyon Travay Nasyonal pou Enfimite

Elizabeth Bunday, konseye reyabilitasyon pwofesyonèl NYSCB, avèk Michael Pringle

Amerik obsève National Disability Employment Awareness Month (NDEAM) chak mwa Oktòb nan rann omaj pou reyalizasyon moun andikape yo ki travay ede kenbe ekonomi nasyon an solid.Nou rekonèt biznis ki sipòte efò sa a nan reyafime angajman yo pou asire opòtinite egal pou tout sitwayen yo.

Tèm NDEAM ane sa a se te "Rekiperasyon Amerik la: Powered by Inclusion," ki reflete enpòtans pou asire ke moun ki gen andikap yo gen aksè total nan travay ak patisipasyon kominote a pandan rekiperasyon nasyonal la apre pandemi COVID-19 la.

 

Capital Region Employment Alliance te òganize yon evènman rekonesans biznis vityèl nan fen mwa oktòb ki te onore youn nan patisipan Komisyon Eta New York pou Avèg yo (NYSCB), Michael Pringle, yon manadjè ki gen lisans nan Pwogram Antrepriz Biznis (BEP).

 

Ki gen pwoblèm vizyon depi nesans, Michael pa t resevwa sèvis reyabilitasyon vizyon oswa ekipman adaptasyon nan lekòl la.

Li te antre nan sèvis reyabilitasyon pwofesyonèl NYSCB yo antanke adilt e li te simonte baryè atravè konsèy ak fòmasyon.Li te konplete avèk siksè fòmasyon pou lisans BEP epi kounye a li se yon sèl pwopriyetè ak de magazen BEP nan Albany.Michael bay anpil nan siksè li bay NYSCB BEP ak konseye reyabilitasyon pwofesyonèl li a, Elizabeth Bunday.

Evènman Jounen souvni transganr yo rann omaj bay moun ki pèdi lavi yo akoz vyolans yo

OCFS te make Jounen Souvni Transganr (TDOR) ak yon evènman ki te fèt 16 Novanm ki te prezante yon panèl estaf Eta New York ki idantifye kòm transganr, sèks ki pa konfòm oswa ki pa binè (TGNB).Gwoup la te diskite sou eksperyans yo ak edike patisipan yo sou idantite sèks ak sitiyasyon difisil pou kominote TGNB la.Yo te mete aksan sou bezwen an pou yon anviwonman travay ki an sekirite epi ki afime.

Nan fen, animatè a te li non moun TGNB ki te pèdi lavi yo nan vyolans an 2021, yon seremoni sonb ki rele nou chak nan aksyon.Evènman an te patwone pa OCFS ak Depatman Sèvis Sivil la e li te disponib pou lòt ajans leta yo.

TDOR te fonde an 1999 pa defansè transganr Gwendolyn Ann Smith ki te fè yon viji nan chandèl pou onore memwa Rita Hester, yon fanm transganr yo te touye an 1998.Veye a te komemore tout moun transganr ki te pèdi anba vyolans depi lanmò Rita e li te kòmanse yon tradisyon enpòtan.Kounye a evènman yo fèt nan 185 vil atravè 20 peyi.

Pandan dènye deseni ki sot pase yo, plis ak plis rapò sou krim rayisman kont transganr parèt.Etid yo montre ke fanm transganr ki gen koulè, fè vyolans nan pi wo pase lòt moun.

Kanpay Dwa Moun (HRC) swiv nimewo sa yo e, jiska kounye a, 2020 te gen to ki pi wo a ankò – 44 moun transganr yo touye.Jiskaprezan nan 2021, HRC te swiv 46 lanmò.Ak anpil lòt, etid yo montre, ale pa rapòte.

Pou jwenn resous ak yon lis òganizasyon LGBTQ+ atravè Eta New York, vizite paj wèb LGBTQ+ OCFS: ocfs.ny.gov/programs/youth/lgbtq/ .

Mizajou Etablisman yo

COVID pa t ralanti aktivite sant rezidansyèl endistri yo

Rezidan yo ak anplwaye yo renmen nouvo boul yo jarèt

Rezidan endistri yo pare pou rebondi nan nouvo boul ti wonn yo.

Rezidan yo, anplwaye yo ak konsèy konsiltatif nan Industry Residential Center te okipe, okipe, okipe pandan y ap pran prekosyon pou respekte konsèy sante COVID.

Pandan lockdowns COVID, Konsèy Konsiltatif endistri a te fè yon don lajan epi lonje men ak patnè kominotè yo ki gen pitye pou bay etablisman an epi bay rezidan yo nouvo eksperyans pou ede yo aprann ak grandi.

Nouvo ekipman videyo disponib pou rezidan endistri yo.

Endistri te gen 50' alpine gwo fò won kou kòd segondè li yo enspekte, te ajoute yon nouvo chanm pwa / kapasite / zòn jwèt videyo ak achte lòt ekipman lwazi.Nouvo boul jarèt yo se yon pi renmen, kote chak moun monte andedan yon boul jeyan epi rebondi sou lòt jwè yo pou plezi ak kapasite fizik.Rezidan yo ak anplwaye yo menm jwi fason sa a san danje pou yo "mosh".

Etablisman an te idantifye tou anpil opòtinite travay ak pwofesyonèl/edikasyon pou rezidan li yo, anpil ladan yo genyen sètifikasyon ak/oswa kredi nan klas yo.Yo ap konstwi sèr ak jwenn eksperyans agrikilti/agrikilti, ki gen ladan akwaponik/agrikilti pwason ak elvaj bèt.

Industry te etabli Pwogram IRC College, yon ekstansyon Monroe Community College.

Brookwood Youth Division Asistan 4 Gabriel Opuana konnen wout li nan olenpik yo, antrenè nan kat nan jwèt yo.Men li nan Tokyo an 2021.
Antrenè Olympic Transfè Konpetans pou Ede Brookwood Secure Center pou Rezidan Jèn yo reyisi

Ansyen chanpyon disk Nijeryen ak aktyèl antrenè olenpik ak entènasyonal Gabriel Opuana, ki se yon asistan divizyon jèn 4 nan Brookwood Secure Center for Youth, santi li pasyone pou pale ak jèn yo.

"Mwen pran swen li epi mwen renmen fè li," li te eksplike."Gen kèk timoun ki pa abitye fè diskisyon oswa yo tande ak konsèy, men ak tan, yo vini, epi nou deplase soti nan la."

Epi Gabriel sètènman konnen ki jan pou l deplase bagay yo ansanm.Li te grandi nan Nijerya, li te etabli yon rekò nasyonal jinyò pou jete disk la, ki te mennen l 'touche bous detid pou fini lekòl segondè ak fini kolèj.Li te antrene ekip Nijeryen yo nan kat olenpik e li kontinye kiltive atlèt pou olenpik yo ak lòt evènman entènasyonal yo.

Asistan Divizyon Jenn Brookwood 4 Gabriel Opuana

Gabriel te vin Ozetazini an 2010 pou l te “viv rèv Ameriken an”.Li te nan OCFS depi 2017 e li gen anpil eksperyans travay ak jèn tou de nan atletik ak ak divès òganizasyon.

Gabriel di: “Olye pou yo goumen nan lari, mwen di jèn yo pou yo mete enèji sa a nan espò, epi w ap briye.”

Li sipèvize aktivite jimnastik pou inite Brookwood li a, li se yon antrenè sètifye pou fòs ak kondisyone epi li konseye rezidan yo sou fason pou yo vin pi bon moun.

Gabriel te di: “Mwen renmen rete sou planche a ak jèn yo.“Se pasyon mwen – pale ak jèn yo.Sitou mwen sou bò pale.Mwen santi mwen tankou yon oratè motivational."

Gabriel di ke li toujou sèvi ak tèt li kòm yon egzanp."Mwen te pase anpil nan lavi, men mwen estab kounye a, epi mwen di yo ke sa a se yon pwen depa pou lanse avni yo.Anpil nan yo renmen li lè mwen pale ak yo.Mwen pale sou erè mwen nan lavi a, ki jan yo ralanti kwasans mwen, men ke bagay sa yo ranmase ak espò te ede m '.Espò se te yon pwen vire pou mwen."

Konpetans antrenè li yo vin an sou la men nan Brookwood.

“Si mwen ka travay ak ti gason nan lari a, mwen ka pale ak nenpòt moun.Mwen dwe devlope relasyon dabò ak jèn nou yo pou yo kwè nan mwen.Wòl mwen se konseye ak pale; Mwen sitou eseye konseye.Mwen di yo moun fè erè, men yo gen yon lòt chans.Sa a se yon kote pou ede ou korije sa ki mennen ou isit la."

Eta New York resevwa $26 milyon pou sipòte sivivan vyolans nan kay yo

Dènyèman, New York te resevwa $26 milyon dola pou pwogram vyolans domestik ak atak seksyèl pou finanse sèvis sipò pou sivivan yo anba Lwa sou prevansyon ak sèvis vyolans nan fanmi an (FVPSA), yon pati nan Plan Sekou Ameriken (ARP) ke Prezidan Biden te siyen an mas 1.9 bilyon dola. .

Dapre etid nasyonal yo, kantite viktim vyolans domestik ak agresyon seksyèl ogmante pandan pandemi an.An menm tan, founisè sèvis yo ap fè fas a menm defi pèsonèl ak anpil lòt endistri yo.

Jara Traina, direktè Biwo OCFS pou Prevansyon Vyolans Domestik ak Sipò pou Viktim, te di: “Enfizyon finansman federal la pral sipòte kontinwite sèvis enpòtan pou viktim vyolans domestik ak agresyon seksyèl.“Li pèmèt tou pou pwogram nou yo avanse pi lwen pase sèvis kriz yo lè yo ofri plis prevansyon ak sèvis sante mantal bay viktim nan kominote yo.Lè nou redwi baryè ki genyen pou jwenn aksè nan sèvis sa yo, n ap rann li pi fasil pou viktim yo ak timoun yo kòmanse geri.”

Eta New York te resevwa $18 milyon pou sipòte 90 pwogram vyolans domestik atravè eta a pou bay aksè a vaksen, tès, sante prevantif oswa konpòtman, ak inite sante mobil.Pwogram vyolans domestik yo pral kapab etabli oswa kenbe kontra ak inite sante mobil ki egziste deja opere pa lopital, klinik medikal, sant sante ak òganizasyon sante piblik san bi likratif pou fè vizit regilye nan divès kote, tankou abri, pwogram kominotè, sit lojman tranzisyon oswa lokal tribi. .

Eta New York te resevwa 8 milyon dola tou pou sipòte sant kriz kadejak/pwogram vyolans seksyèl ak tranzisyon nan sèvis vityèl/elistan epi sipòte bezwen ijans ki ogmante sivivan atak seksyèl yo akòz pandemi an.

Tribu Saint Regis Mohawk New York te resevwa tou yon sibvansyon FVPSA dirèk pou $584,495 pou bay aksè a vaksen COVID, tès ak inite sante mobil, ak yon lòt $162,428 nan finansman pou pwogram atak seksyèl yo.

Evènman Mwa Eritaj Ameriken Endyen yo prezante yon dokimantè ki dekouraje konsènan retire timoun endijèn yo nan fanmi yo.

OCFS te obsève Mwa Eritaj Endyen Ameriken an Novanm nan ak yon gade ak diskisyon sou Dawnland, yon dokimantè 2018 ki swiv yon komisyon istorik laverite ak rekonsilyasyon nan Maine ak ankèt li sou retire timoun Natif Natal Ameriken yo nan fanmi endijèn Wabanaki yo pou yo mete yo nan swen adoptif. .

Fim nan dokimante istwa depi lontan ke eta a te pran sanksyon pou retire timoun natif natal yo nan fanmi yo, ki gen ladan yo nan lekòl pansyon Ameriken natif natal yo, ak lè sa yo te fèmen nan 20yèm syèk la, nan swen adoptif.Pandan tout istwa douloure sa a, fanmi endijèn yo te dechire epi pitit yo oblije abandone istwa yo, langaj yo ak koutim yo.Timoun yo te soufri abi mantal, seksyèl ak fizik, blesi yo te pote atravè jenerasyon.

Dokimantè a te swiv pa yon diskisyon panèl ki enkli moun ki soti nan kominote Wabanaki ki te prezante nan fim nan.Pandan ke fim nan santre sou yon kominote nan Maine, panelist yo te fè klè ke mesaj li a enpòtan isit la nan New York kote fanmi Ameriken Endyen yo te soufri menm abi yo.Yo te diskite sou enpòtans pou moun Ameriken natif natal yo dwe konekte ak kominote yo ak eritaj yo.Yo te konseye moun yo koute plis, fè bak epi bay fanmi natif natal yo respè pou yo detèmine fason yo pi byen pran swen bezwen emosyonèl, sosyal ak kiltirèl pitit yo.

Prezantasyon an, ansanm ak anpil lòt, disponib sou chanèl YouTube nou an nan youtu.be/4XTRHEDM2yo .

Konsèy sou Timoun ak Fanmi ki òganize Gwoup Konsantrasyon Paran yo sou Swen Timoun, Head Start, Vizit nan Kay ak Pwogram Timoun Piti

Konsèy Eta New York pou Timoun ak Fanmi (CCF) ak Sant SUNY Albany pou Rechèch Sèvis Imen ap fè patenarya pou ofri gwoup konsantre vityèl an Desanm pou tande moun sou eksperyans yo genyen ak pwogram gadri, Head Start, vizit nan kay ak pwogram pou timoun piti. sèvis yo.

Paran Eta Nouyòk ak moun k ap pran swen tibebe ki fenk fèt jiska senkan, tankou manman, papa, paran adoptif, granparan ak lòt fanmi, elijib pou patisipe.Chak patisipan ap resevwa yon kat kado Target $25 .

Pou konfime dat ak detay, gade paj CCF NYSB5 .Pou aprann plis sou aktivite sibvansyon Devlopman Matènèl Nesans jiska Senk, gade Gid Referans Pwojè Renouvèlman NYSB5 2020-2022 .Si w gen kesyon, tanpri kontakte Erin Berical nan eberical@albany.edu oswa 518-591-8615.Nou apresye sipò ou!

OCFS Pale Lang Ou... ak Anpil Lòt

 

 

 

 

  

OCFS pran angajman pou l sèvi chak fanmi nan Eta New York nan lang yo konnen ak konprann.Jis nan ane fiskal federal ki sot pase a, OCFS – ki gen ladan Rejis Santral Eta a ak Sant Apèl Sèvis Imen – te ede plis pase 8,500 moun ki pa gen konpetans limite nan lang angle (LEP) nan telefòn nan 42 lang e li te envesti plis pase $400,000 nan bay sèvis yo.

Biwo Enfòmasyon Piblik OCFS a bay Gouvènè a yon rapò chak ane sou sèvis asistans lang nou bay yo, tankou entèpretasyon nan telefòn, asistans entèpretasyon an pèsòn, entèpretasyon videyo a distans, Lang siy Ameriken (ASL) ak tradiksyon ekri.

Pifò apèl LEP yo te nan 10 premye lang yo: Arab, Bengali, Chinwa, Kreyòl ayisyen, Italyen, Koreyen, Polonè, Ris, Panyòl ak Yiddish, men lòt moun te nan Albanè, Bosnyen, Birman, Cherokee, Chin Hakka, Dari, Farsi, Franse, Fulani, Hindi, Hmong, Japonè, Maay, Malayalam, Nepali, Pashto, Pòtigè, Sèb, Somali, Swahili, Tagalog, Tamil, Thai, Tigrigna, Tik, Twi, Ukrainian, Oudou, Ouzbek, Vietnamese, Wolof ak Yoruba.

Anplwaye OCFS te gen 34 reyinyon an pèsòn ak kliyan LEP yo, 64 reyinyon atravè entèpretasyon videyo a distans ak plis pase 30 reyinyon ki te egzije ASL.Prèske 1,000 dokiman yo te tradui nan pi gwo 10 lang yo ak lòt, ki gen ladan Kanbòdjyen, Dari, franse, Fulani, Gujarati ak Pashto.Nan dokiman sa yo, 190 yo te tradui anndan kay la.