Bilten Ajans OCFS

Ale nan Fòm

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la.Ou ka ale nan:

Kathy Hochul, Gouvènè
Sheila J. Poole, Komisyonè
Janvye 2022 — Vol. 7, nimewo 1
Tradui

Mesaj Komisyonè a

Bòn ane, tout moun!

Se pou nou tout kòmanse 2022 ak yon rezolisyon pou fè pati nou nan fason endividyèl ak kolektif fè eta sa a ak nasyon yon pi bon kote - epi nou ka kòmanse isit la ak travay nou nan OCFS.

Yon opòtinite tonbe 17 janvye - Jounen Martin Luther King Jr. ak Jounen Nasyonal Sèvis la.Se yon "jou" lè nou pa rapòte nan biwo a men nou gen opòtinite pou patisipe nan yon aktivite ki fè nou vin pi pre vizyon Doktè King la.Tèm ane sa a se "Opòtinite ak pwomès."

Pwoblèm Doktè King te adrese plizyè dizèn ane de sa yo sanble anpil ak sa nou wè jodi a.Nou dwe jwenn nan tèt nou kouraj pou sispann vyolans, ouvèti pou jwenn konpreyansyon ak rezolisyon pou jwenn rezolisyon pasifik pou diferans yo.Nan memwa Doktè King, ann travay ansanm pou konstwi yon monn ki pi jis pou tout timoun ak fanmi nan Eta New York ak lòt bò.Se pou nou reponn apèl li a nan aksyon atravè pawòl ak aksyon nou yo nan jantiyès, respè youn ak lòt ak konpreyansyon.

Nan fen Desanm, OCFS te akeyi yon nouvo ofisye divèsite, ekite ak enklizyon (DEI), Angelica Kang, pou ede nou ak travay trè enpòtan sa a.Angelica ap òganize ak sipèvize yon pakèt inisyativ pou ranfòse ak sipòte yon espas travay divès, ekitab ak enklizif epi ankouraje yon konpreyansyon pwofon sou konsèp ak estrateji DEI ki enpòtan.Nou rekonesan pou genyen li nan ekip nou an.

Mwa sa a, n ap mete aksan sou travay nou tou nan prevansyon trafik moun ak bay viktim yo sèvis.Pandan Mwa Nasyonal pou Prevansyon Esklavaj ak Trafik Moun, nou ogmante konsyantizasyon sou sipò ki disponib pou ede sivivan yo refè ak pwospere.Tanpri vin jwenn nou abiye ble le 11 janvye pou montre sipò w epi ankouraje piblik la sansibilize sou trafik.

Nou ap trase objektif nou, priyorite ak pwojè nou yo pou ane k ap vini an, e mwen santi yon vigè renouvle ak dinamik bò kote nou pandan n ap konsantre nou sou anpil priyorite devan nou.Mwen fyè pou m travay ak anplwaye devwe ak talan sa yo pandan n ap fè efò ansanm pou ankouraje sekirite ak byennèt Nouyòkè parèy nou yo.Mwen swete ou ak fanmi ou yon bèl ane ki plen sante, kontantman, siksè, pwogrè, lapè ak lajwa.

Sensèman,
Sheila J. Poole
Komisyonè

Atik

Konvokasyon Komisyonè Cross-Systems: Konsekans Pandemi a sou Timoun, Fanmi, Lekòl ak Kominote

Komisyonè OCFS Sheila J. Poole ak komisyonè Depatman Edikasyon Eta a, Biwo Sante Mantal ak Divizyon Sèvis Jistis Kriminèl pral òganize yon evènman vityèl kwa-sistèm le 7 janvye pou wè enpak COVID te genyen sou timoun vilnerab yo, fanmi yo. ak kominote yo nan nivo eta ak lokal epi chèche opòtinite pou kolabore sou solisyon yo.

Anvan reyinyon an, ajans yo pral chèche opinyon nan men moun ki gen enterè yo sou pwoblèm ki pi enpòtan ki afekte zòn yo ki anpeche siksè lekòl timoun ak jèn ki pi gran yo.

Komisyonè yo pral reponn a pwoblèm kritik ki soulve nan sondaj la epi diskite sou efò kolaborasyon nivo eta a pou adrese kriz timoun nou yo, fanmi yo ak kominote nou yo ap fè fas.

Pandan dezyèm pati reyinyon an, patnè lokal yo pral patisipe nan sesyon yo pou pataje lide ak estrateji pou ogmante resous ak amelyore kolaborasyon ant ajans yo pou ankouraje siksè edikasyonèl timoun ak jèn New York yo.

Sibvansyon Estabilizasyon Swen Timoun yo se yon siksè eksepsyonèl

OCFS te bay 900 milyon dola nan Sibvansyon Estabilizasyon Swen Timoun nan pwogram gadri nan tout eta a.Sibvansyon yo fè pati yon pakèt envestisman $2.3 milya nan endistri gadri Eta New York ki finanse pa Lwa federal sou Plan Sekou Ameriken ak Lwa sou Apwopriyasyon Siplemantè Repons ak Sekou Coronavirus.

OCFS te okipe aplikasyon 15,000 founisè gadri ki elijib yo pandan kat mwa sèlman, soti nan mwa Out jiska Novanm.

“Mèsi tout anplwaye OCFS ki te ede asire ke founisè swen timoun yo te jwenn aksè nan sibvansyon estabilizasyon an,” te di Nora Yates, komisyonè asosye Divizyon Sèvis Swen Timoun (DCCS).“Tout biwo rejyonal yo te ale pi lwen pase travay ak pwogram pou abòde kesyon ak enkyetid yo, ak Biwo Rejyonal Long Island ki te ranpòte tit 'Stabilization Mania'!An jeneral, 95% nan tout founisè ki elijib yo ap resevwa yon prim, bay pwogram ak founisè yo ak anplwaye yo sipò enpòtan.

"DCCS pa janm administre gwo pwogram sibvansyon sa a nan yon ti tan, e mwen rekonesan pou efò tout moun ak patnè moun ki gen enterè nou yo pou tout enèji ak kontak yo."

Lajan yo kouvri depans pèsonèl, lwaye oswa ipotèk, sèvis piblik, antretyen oswa amelyorasyon etablisman yo, ekipman pwoteksyon pèsonèl, founiti ki nesesè pou reponn a COVID-19, byen ak sèvis ki nesesè pou kenbe oswa rekòmanse sèvis gadri, sipò sante mantal pou timoun ak anplwaye yo, fòmasyon sante ak sekirite pou anplwaye yo, ak plis ankò.

Founisè yo nan tout eta a te kontan anpil lè yo te fasil pou aplike pou ak resevwa sibvansyon yo.Felisitasyon ak anplwaye OCFS pou gwo akonplisman sa a!

Angelica Kang nonmen nouvo Ofisye Divèsite, Ekite ak Enklizyon

Nouvo ofisye divèsite, ekite ak enklizyon OCFS Angelica Kang

OCFS gen yon nouvo ofisye divèsite, ekite ak enklizyon (DEI) – Angelica Kang, ki te vin nan Biwo Entènèt la soti lòtbò Hudson River kote li te sèvi Vil Albany kòm asistan avoka sosyete a epi pi resamman kòm ofisye anchèf divèsite, ki te konseye lidèchip siperyè. sou kreye ak kenbe yon espas travay enklizif.

"Se yon travay vrèman difisil," Angelica te di."Mwen te kontan wè ke pandan tout pwosesis entèvyou OCFS la, ekip egzekitif la te sanble anpil envesti nan DEI."

Anvan Albany City Hall, li te mete diplòm lalwa Fordham li pou travay ak Divizyon Sekirite Nasyonal ak Sèvis Ijans, kote li te reponn kesyon legal ak lejislatif sou fason ajans yo ka pi byen kominike pandan ijans yo.

Angelica te di: “Mwen vrèman ap tann pwochen etap sa a epi sèvi ak kapasite mwen pou m koute e pou m konstwi apati de sa a.“Mwen pa kwè nan politik DEI 'yon sèl taille pou tout moun'.Tèlman depann de eksperyans endividyèl chak moun."

Nan nouvo wòl li kòm ofisye DEI ajans lan, Angelica òganize ak sipèvize yon pakèt inisyativ nan OCFS pou ranfòse ak sipòte yon espas travay divès, ekitab ak enklizif.Li dirije efò pou rekrite ak kenbe yon mendèv divès epi kreye pwogram pou ankouraje yon konpreyansyon pwofon sou konsèp ak estrateji DEI ki enpòtan yo, ki gen ladan yon konsyans ogmante sou patipri implicite ak inegalite estriktirèl ki afekte travay ajans lan.Anplis dirije biwo DEI a, Angelica tou dirije travay sou-komite DEI ajans lan epi li devlope objektif, objektif ak rezilta mezirab pou sipòte inisyativ DEI nan tout ajans lan.

Lè pa nan biwo a, Angelica jwi deyò a.Li te soti nan New Jersey, li renmen pati nò New York, ak pastan li gen ladan grenpe wòch, fè vitrail ak fè aranjman flè.Kòm pitit imigran yo - paran li soti nan Taiwan - li te konnen depi lontan ke mond lan pi gwo pase tèt li.

Lè l te grandi lè l te wè paran ki te akonpli yo te fè diskriminasyon kont tou senpleman paske yo te aparans yo ak aksan yo te pouse l tou nan sèvis piblik.

"Mwen santi mwen trè enkline fè yon enpak," Angelica te di.“Nou bezwen fè bagay yo nan yon nouvo fason, tankou tande vwa ak pèspektiv istorikman soureprezante.Tout moun ta dwe tande, valè ak enkòpore nan pwogram nou an pou devlope OCFS kòm egzanp briyan nan DEI nan espas travay la.Epi mwen vle moun yo dwe tèt yo."

Gouvènè Hochul pral prezante premye diskou li sou Eta a nan dat 5 janvye

OCFS pral koute avèk atansyon pandan Gouvènè Kathy Hochul bay premye diskou li sou Eta Eta a mèkredi 5 janvye.

Gouvènè Hochul se 57yèm gouvènè New York ak premye fanm ki genyen biwo chèf egzekitif la.Li te yon defann serye pou inisyativ OCFS te pwopoze pandan tan li nan fonksyon piblik, tankou aksè a gadri, konbat povrete timoun, anpeche vyolans domestik ak defann dwa fanm ak moun LGBTQ+.

"Pandan kat mwa ki sot pase yo, nou te fè gwo etap pi devan pou abòde defi Nouyòkè yo ap fè fas, soti nan ogmante to vaksinasyon nou an nan tout eta a rive bay soulajman pou lokatè ak pwopriyetè kay ki gen difikilte -- men gen plis travay pou fèt," Gouvènè Hochul te di lè. dat evènman an te anonse mwa pase a.

Rete branche pou yon rezime Eta Eta a ak priyorite OCFS pou 2022.

Gwoup Travay Disponibilite Swen Timoun nan tout Eta a se Reimagine

Gwoup Travay la pral Eksplore Swen Timoun Inivèsèl epi Evalye Enpak COVID-19 genyen sou endistri Swen Timoun

Gwoup Travay Disponibilite Swen Timoun reimajine eta a pral konsantre sou epi evalye enpak COVID-19 sou endistri gadri a.Gwoup travay la ap elaji misyon l pou l bay rekòmandasyon tou sou fason pou rezoud pwoblèm mendèv gadri a epi yo pral konseye eta a sou aplikasyon gadri inivèsèl lè l sèvi avèk fon leta ak federal ki egziste deja.

Patenarya ant Lejislati a, biwo Gouvènè a ak gwoup travay la pral kontinye fè Eta New York yon lidè vizyonè nan politik ak pratik gadri.

Gouvènè Hochul te di: “Genyen timoun yo souvan prezante kòm yon 'pwoblèm fanm'.“An reyalite, se yon pwoblèm ekonomik ki afekte travayè yo, fanmi yo ak biznis atravè peyi a.New York ap envesti anpil nan gadri, epi re-imagine travay Gwoup Travay Disponibilite Swen Timoun lan se yon lòt etap nan yon seri inisyativ odasye m ap dirije pou devlope yon endistri gadri klas mondyal ki sèvi tout fanmi k ap travay ki bezwen li.”

Gwoup Travay Disponibilite Swen Timoun la pral

 • egzamine ki jan gadri a te afekte pa aplikasyon an nan politik sipòte pa pakè estimilis federal,
 • fè rapò sou aplikasyon nenpòt rekòmandasyon ki soti nan rapò anvan gwoup travay la ak
 • konsantre sou
  • egzamine enpak pandemi an sou swen timoun,
  • konseye eta a nan devlope yon plan gadri inivèsèl epi
  • rekòmande solisyon ak patenarya pou amelyore pwoblèm mendèv gadri oswa lòt pwoblèm gadri.

Komisyonè Poole ak Komisyonè DOL Roberta Reardon koprezide, gwoup travay la gen ladan l reprezantan kominote founisè swen timoun yo, kominote defansè a, kominote biznis la, plizyè ajans leta, depatman sèvis sosyal lokal yo ak sendika ki reprezante founisè swen timoun yo. .

EPA bay OCFS $1.96 milyon dola pou teste plon nan dlo potab nan etablisman gadri pou timoun.

OCFS te akòde yon sibvansyon $1.96 milyon US Environmental Protection Agency (EPA) ke nou te itilize pou etabli Pwogram Tès Plon gratis nan Dlo Potab, ki idantifye sous plon nan dlo potab nan etablisman gadri.Founisè gadri yo ka aplike nan pwogram nan jiska 1ye septanm 2023.

“Sante, sekirite ak devlopman timoun yo se pi gwo priyorite nan pwogram gadri nou sipèvize yo,” te di Komisyonè OCFS Sheila J. Poole.“Plon lakòz gwo domaj pou timoun yo, kidonk li se responsab pou founisè gadri yo asire yo ke yo bay dlo pwòp e pwòp pou bwè.OCFS kontan anpil pou l kreye patenarya avèk yo nan sibvansyon pou tès plon sa a pou kenbe tout timoun yo an sekirite epi an sante.”

Pa gen okenn nivo plon an sekirite li te ye, e timoun piti yo pi vilnerab a metal toksik sa a, ki ka lakòz pwoblèm fizik ak konpòtman grav, tankou pwoblèm pou tande, pi ba IQ, domaj nan sistèm nève a ak ipèaktivite.OCFS ap bay tès priyorite nan etablisman k ap sèvi kominote ki gen revni fèb yo, rechèch yo montre ke yo toujou ap andomaje akòz aksè diferan nan anviwonman ki an sante.Etablisman ki bay swen pou timoun ki gen laj sis oswa pi piti yo pral priyorite pou finansman.

Pwogram volontè gratis sa a sèvi ak manyèl oryantasyon EPA 3Ts for Reducing Lead in Drinking Water in Schools and Child Care Facilities kòm yon kad pou pwogram nan.OCFS te fè patenarya ak yon laboratwa pou bay tès la nan etablisman gadri pou timoun ki gen lisans leta ak anrejistre.OCFS pral sipòte founisè yo nan devlope yon plan pou reponn a rezilta nivo plon ki wo.

Kòm yon pati nan pwogram nan, OCFS ofri fòmasyon gratis pou founisè swen timoun sou danje ki genyen nan plon nan dlo potab ak resous adisyonèl pou founisè yo ak fanmi yo.Yo pral kominike rezilta tès yo tou bay kominote a, fanmi yo ak piblik la.

Selebre Mwa Konsyantizasyon Bray

Èske w te janm te sou yon asansè oswa nan yon biwo epi remake ti boul ki monte akote siy enprime epi mande sou yo?

Janvye se Mwa Konsyantizasyon Bray, yo chwazi pou onore anivèsè nesans li a, Louis Braille, ki te kreye sistèm nan an 1821 pou moun ki pa kapab li ekri an lèt detache akòz yon gwo pwoblèm vizyèl.Depi 1990, lè Lwa Ameriken andikape yo te pase, yo mande siy bray nan espas piblik yo pou pèmèt yon moun avèg oswa moun ki gen pwoblèm vizyon li menm enfòmasyon lòt moun li an lèt detache.

BRAILLE

bray

 

Braille se pa yon lang separe, men se yon alfabè taktyal.Anpil lang gen yon sistèm bray, ak orijinal la an franse natif natal Braille.Li ekri nan "selil" ki fòme ak sis pwen anlèvman ki detèmine yon lèt, nimewo, ponktiyasyon oswa mak endikatè.Espas ant mo yo se menm jan ak nan enprime.

Bray egziste sou de fòm, san kontra ak kontra.Vitès lekti yo pi vit ak kontra kote mo komen ak gwoup lèt yo gen fòm pi kout.Aprann li Braille pran tan, menm jan ak lekti enprime.

Bray ka ekri sou papye relief, w ap itilize yon adwaz ak dyaman, oswa yon Braillewriter Perkins, yon machin ki gen style typewriter.Teknoloji enfòmatik pèmèt yon moun relief bray pi vit.

Èske bray demode ak liv odyo ak eskanè ki bay aksè a plis materyèl ekri?Anpil moun di yo vle endepandan ke posib, epi Bray pèmèt yo jwenn aksè nan dosye pèsonèl yo ak dokiman yo epi li liv san yo pa bezwen yon aparèy oswa yon moun ki wè yo ede yo.Li pèmèt yo gen opsyon.

Si w ta renmen plis enfòmasyon sou Braille, kreyatè li a, kijan pou w vin yon enstriktè oswa sèvis pou moun ki gen pwoblèm vizyon, kontakte biwo rejyonal Komisyon Eta New York pou Avèg yo .

New York Pwoteje Viktim Trafik Moun

Janvye se Mwa Nasyonal pou Prevansyon Esklavaj ak Trafik Moun.Divizyon Devlopman Jèn ak Patenarya pou Siksè (YDAPS) OCFS a swiv yon endistri nwa, k ap travay pou sispann trafik epi pran swen sivivan li yo.

Sèten popilasyon yo patikilyèman vilnerab a trafikè yo, tankou timoun ki gen istwa sou abi fizik, seksyèl oswa emosyonèl, jèn moun k ap konbat abi dwòg oswa pwoblèm sante mantal, ak jèn ki sove oswa ki san kay.Anplis de sa, jèn LGBTQ+ ki pa te aksepte ak sipòte lakay yo ka fasil pou trafikè yo, dapre Direktè Biwo Sante ak Byennèt OCFS a Madeline Hehir.

Gouvènè Hochul fèk siyen lejislasyon pou sipòte viktim trafik moun.Nouvo lwa yo mande pou lapolis ak biwo pwokirè distri yo fè viktim yo konnen sèvis sosyal ak legal yo epi yo ofri yo fè koneksyon ak founisè ki apwopriye yo.

New York te adopte tou START Act (Sivivan Trafik Atining Relief Together) an Novanm 2021 epi li ranfòse pwoteksyon pou viktim trafik yo lè li asire enfòmasyon sou sivivan yo rete konfidansyèl.

Pou rekonèt Mwa Nasyonal Prevansyon Esklavaj ak Trafik Imen, OCFS ap òganize de fòmasyon an janvye: yon sesyon fòmasyon fòmasyon pou nouvo koòdonatè Safe Harbour: NY nou yo ak yon revizyon done 2020 yo kolekte nan pwogram nan .Si w ta renmen aprann plis sou trafik moun, tanpri vizite chanèl enfòmasyon sou trafik moun sou paj YouTube OCFS la epi gade tou pou pòs medya sosyal nou yo.

Nan dat 11 janvye, nou envite w rantre nan kanpay nasyonal #WearBlueDay ak lòt òganizasyon ak moun atravè peyi a ki mete yon rad ble pou ankouraje piblik konsyantizasyon sou trafik moun.

Si w sispèk yon granmoun oswa yon timoun ap viktim, rapòte sa bay Sant Resous Nasyonal pou Trafik Imen nan 888-373-7888 oswa lè w voye yon mesaj tèks nan 233733, epi fè lapolis konnen sa.Pou plis enfòmasyon sou trafik OCFS ak sèvis ki asosye yo, gade https://ocfs.ny.gov/programs/human-trafficking/ .

Komisyonè Poole fè yon vizit sipriz nan Sant Apèl Sèvis Imen

Komisyonè Sheila J. Poole te fè yon vizit sipriz nan Sant Apèl Sèvis Imen e li te rankontre ak manadjè yo ansanm ak reprezantan sant apèl ki gen eksperyans ak nouvo pou remèsye yo pou efò yo pandan yon ane 2021 difisil.Sant apèl la okipe 7,000 apèl pa jou nan non 10 ajans Eta New York.

Kurtish Dharia pale ak Komisyonè Poole lè li te fèk pase pou yon vizit nan sant apèl la.
Susan Dunn, Aprilis Pinney, ak Jenn Micieli vizite ak Komisyonè Poole nan sant apèl la.

OCFS nonmen nouvo koòdonatè EAP rejyonal

Resevwa Sipò Byennèt Konfidansyèl pou Travay ak Lavi Lakay

Myra DeLuke, nouvo Koòdonatè Pwogram Asistans Anplwaye rejyonal OCFS

Èske w te konnen ke ou ka resevwa gratis, sipò konfidansyèl pou tout bagay soti nan estrès pwoblèm fanmi ak zafè asirans?

Pwogram Asistans Anplwaye (EAP) OCFS ede anplwaye yo ak fanmi yo adrese pwoblèm travay, fanmi ak pèsonèl yo pou ankouraje sante ak byennèt nan travay ak lakay yo.Epi pandan tan difisil sa a pandan tout pandemi an, anpil nan nou gen plis enkyetid ak depresyon epi nou ka itilize kèk sipò siplemantè.

Dènyèman, yo te nonmen Myra DeLuke kowòdonatè Pwogram Asistans Anplwaye (EAP) rejyonal pou Distri Kapital la, k ap ede anplwaye nan biwo Rensselaer yo, sant apèl OCFS nan Menands, Sant Fòmasyon Sèvis Imen, Biwo Sèvis Plizyè Kominote Albany ak Brookwood Secure Center. pou Jèn.

Kèlkeswa kote w ale travay, yon koòdonatè EAP rejyonal disponib pou ou.Yo ka bay evalyasyon pèsonèl konfidansyèl ak referans Customized nan resous lokal yo pou asistans adisyonèl.Koòdonatè yo ka ede anplwaye yo ak plizyè pwoblèm, tankou sa ki annapre yo:

 • Pwoblèm ki gen rapò ak fanmi
 • Maladi emosyonèl oswa fizik
 • Estrès
 • Alkòl ak lòt pwoblèm ki gen rapò ak dwòg
 • Asistans ak asirans sante
 • Chagren
 • Swen pou timoun, gadri pou granmoun aje, sèvis sipò legal ak finansye
 • Edikasyon sante nan espas travay ak pwogram byennèt anplwaye yo

Pou plis enfòmasyon, vizite OCFS EAP (NYENET sèlman) epi/oswa kontakte Myra si w nan Rejyon Kapital la.

Mizajou Etablisman yo

Highland Residential Center selebre Jounen Lespwa ak Friendsgiving

Ki sitiye nan Hudson Valley, Highland Residential Center dènyèman selebre evènman anyèl Sanctuary li yo ki rele "Hope Day" epi li te jwi yon repa enspire Thanksgiving ki rele Friendsgiving.

Jou espwa: SELF

Modèl Sanctuary ankouraje sekirite ak rekiperasyon apre advèsite atravè kreye aktivman yon kominote ki enfòme sou chòk.Evènman Sanctuary ane sa a, ki rele Hope Day, konsantre sou eleman SELF nan modèl la, ki vle di sekirite, emosyon, pèt ak avni.Etablisman an te akeyi yon oratè envite pou yon evènman de jou ki te gen ladann diskisyon ouvè ak estrateji angajman tankou aktivite ekri ak pataje endividyèl ak gwoup sou SELF.Inite endividyèl yo te asiste pou tout jèn te kapab patisipe.Yo te sipòte pa manm ekip sipò etablisman yo, ki enkli èd divizyon jèn inite yo, konseye jèn, klinisyen, pwofesè ak administrasyon Highland.

Selebrasyon Friendsgiving

Rezidan Highland yo te selebre youn lòt tou pandan klas gastronomik nan pwogram edikasyon an te prepare, kwit ak sèvi yon selebrasyon Friendsgiving.Elèv yo te planifye meni pou evènman espesyal sa a, ki te gen ladann tako nan lari ak anpil topping, poul curry, diri, kolye, fri frans ak fwomaj ak gato fwomaj pou desè.

Rezidan ki soti nan inite endividyèl yo te asiste ansanm ak manm ekip sipò etablisman yo.Selebrasyon an te gen ladann yon pye bwa rekonesans kote moun te ekri sou yon fèy papye sa yo te rekonesan pou lavi yo epi yo te pann li nan pye bwa a.

Rezidan Harriet Tubman Aprann Kijan Pou Rekonèt Trafik

Pou make mwa prevansyon trafik moun, rezidan yo nan sant rezidansyèl Harriet Tubman nan Auburn ap vin pi kreyatif.Y ap travay ak kourikoulòm prevansyon trafik ak eksplwatasyon "Love146's Not a Number".

Troy Hopson, direktè etablisman an te di, “'Not a Number' ede anpeche ak ogmante konsyantizasyon sou trafik moun ak eksplwatasyon jèn yo atravè tout sèks ak kominote yo."Li bay jèn yo enfòmasyon ak ladrès tou ki ede enspire chwa ki an sekirite."

Jènfi yo nan Harriet Tubman ap ekri powèm ki gen rapò ak konsèp ak estrateji yo ap aprann sou pandan pwogram nan, epi yo pral parèt nan etablisman an epi yo pral sove epi pataje ak gwoup lavni yo.

Leson "Lanmou 146" gen ladan konvèsasyon ouvè, aktivite angaje ak itilizasyon medya pou sansibilize moun, rekonèt taktik rekritman trafik yo ak konprann vilnerabilite yo.