Bilten Ajans OCFS

Ale nan Fòm

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la.Ou ka ale nan:

Kathy Hochul, Gouvènè
Suzanne Miles-Gustave, Esk., Komisyonè Enterimè
Fevriye 2022 — Vol. 7, nimewo 2
Tradui

Mesaj Komisyonè a

Fevriye se koupe ak kouri.Pwopozisyon Bidjè Egzekitif Gouvènè a soti, odyans bidjè eta a an dèyè nou, epi ogmantasyon nan enfeksyon Omicron nan Eta New York sanble ap plat.

Fevriye se Mwa Istwa Nwa tou, yon tan pou eklere lavi ak kontribisyon istorik Nwa Ameriken yo epi selebre kilti Nwa.Pa rate evènman enspirasyon ane sa a ki pral 22 fevriye, “Bringing the Dream to Fruit: A Call to Action,” pandan y ap rele nou pou nou sèvi ak resous pèsonèl nou pou kraze rasis.Epi kenbe yon je sou intranet la pandan semèn ki mennen ale nan selebrasyon an pou kesyon trivia sou Mwa Istwa Nwa.

Kounye a nou angaje nou anpil nan avanse nouvo politik ak inisyativ ki dekri nan diskou Eta Eta a ak pwopozisyon Bidjè Egzekitif la, ki ankouraje angajman Gouvènè a pou sipòte misyon prensipal ajans nou an.Inisyativ OCFS yo kontinye ap bati sou travay nou an pou ankouraje jistis, ekite ak jistis pou jèn ak fanmi nou sèvi yo.Nou gen fòs ak posiblite ki devan nou yo epi nou enkyete pou aplike pwopozisyon transfòmatif sa yo, ki gen ladan sa ki konsantre sou gadri, byennèt timoun, jistis jivenil ak popilasyon ki riske sanzabri.

Mon anvi remersye nou tou ki’n travay dir pour devlop bann proze ki enkli dan propozisyon Bidze Egzekitif.Konsiderasyon ak konplè pwopozisyon sa yo demontre angajman pwofon ou anvè misyon nou pataje pou ankouraje byennèt timoun, fanmi ak adilt vilnerab New York yo.

Mwen tann pou m deplase pwopozisyon sa yo atravè liy fini avèk ou epi pou m wè yo reyalize pou benefisye Nouyòkè yo.Mwen konnen ou pral kenbe enèji pozitif ak kondwit ki pral rann tout sa posib epi pote limyè bay moun n ap sèvi yo.

Sensèman,
Sheila J. Poole
Komisyonè

Atik

Bidjè Egzekitif Gouvènè Hochul a enkli inisyativ pou swen pou timoun ak byennèt timoun

Gouvènè Kathy Hochul

OCFS kontan fè konnen premye Bidjè Egzekitif Gouvènè Kathy Hochul gen ladan pwopozisyon ki tou pre ak chè ajans nou an.

Finansman byennèt timoun ak swen adoptif, swen sante pou jèn ki san kay, refòm jistis pou jivenil, agrandisman swen timoun ak yon ajisteman pri lavi pou divès pwogram se sèlman kèk nan inisyativ sa yo.

Malgre ke kèk lejislatè te gen yon gwo pousye pou gadri inivèsèl, ke bidjè a pa te enkli finansman pou, plan an gen ladan $1.4 milya nan sibvansyon gadri pou 400,000 fanmi, ki montre angajman Gouvènè a anvè timoun ak fanmi yo.OCFS kanpe pare pou ede.

Make Kalandriye Ou yo pou 2/22/22 pou Selebre Mwa Istwa Nwa

DEI stratèj Antionette Amos

Make kalandriye w pou evènman Mwa Istwa Nwa OCFS la ki dire 22 fevriye 2022 a 11 am.

Komite Istwa Nwa Biwo Rejyonal Buffalo ak Biwo Divèsite, Ekite ak Enklizyon OCFS pral òganize selebrasyon an, ak tèm ane sa a, “Pote Rèv la reyalize: Yon Apèl pou Aksyon.”

Oratè envite Antionette Amos, MA, se yon ansyen envestigatè OCFS ki kounye a se yon stratèj divèsite, ekite, enklizyon ak apati, oratè entènasyonal, konsiltan ak otè.Li gen yon metriz nan politik sosyal ak piblik, yon sètifika gradye nan defans timoun ak fanmi, ak yon lisans nan jistis kriminèl / sosyoloji devyasyon.Amos gen plis pase 30 ane eksperyans nan travay nan sèvis imen/sosyal ak gouvènman an.

Amos pral eksplore ki jan Amerik te rive nan reyalize rèv Dr Martin Luther King, Jr. e li pral rele patisipan yo nan aksyon pou yo sèvi ak kèlkeswa pouvwa, privilèj ak pozisyon yo te ba yo pou kraze rasis nan Amerik la.

Prezantasyon an pral montre tou kontribisyon jèn yo nan enstalasyon OCFS, tankou pwezi ak atizay.

Epitou, kenbe yon je sou intranet la pandan semèn ki mennen nan evènman an pou kesyon trivia chak semèn sou Mwa Istwa Nwa.Pandan sesyon an, patisipan yo ka tcheke nòt yo ak yon jwèt entèaktif pou teste konesans yo.

OCFS akeyi Nouvo Avoka Jeneral ak Komisyonè Adjwen Willow Baer

Avoka Jeneral ak Komisyonè Adjwen Willow Baer

Willow Baer se yon moun ki leve byen bonè, e nou vle di bonè.Eseye 4:30 am

Nouvo konseye jeneral ak komisè adjwen OCFS abitye fè bagay yo.Nan sis ane anvan li yo ak Biwo Eta New York pou Moun ki gen Andikap Devlopman an, li te piti piti monte grad, li te kòmanse kòm yon konseye asosye epi li te fini kòm yon avoka jeneral ak komisè adjwen.

“Misyon OCFS se yon sijè mwen kontan anpil pou m retounen,” te di Baer, ki gen anpil eksperyans pwofesyonèl nan sèvis imen, depi nan lekòl lalwa."Sa a se kote mwen te vle vini.Inisyativ ke OCFS ap travay sou yo te toujou santi mwen tou pre e mwen renmen anpil.”

Baer pote anpil eksperyans nan sèvis imen nan gouvènman konte ak leta.Anvan li te antre nan sèvis eta a, li te asistan avoka konte pou Depatman Sèvis Sosyal Konte Columbia, epi li te sèvi kòm konseye jeneral asosye nan Sant Jistis Eta New York pou Pwoteksyon Moun ki gen Bezwen Espesyal.Dènyèman, li te okipe pozisyon kòm asistan konseye Gouvènè pou Sèvis Imen ak Pòtfolyo Ijyèn Mantal la kote li te sipèvize travay sis ajans leta yo, ki gen ladan OCFS.

Nan OCFS, Baer sipèvize prèske 90 avoka ak anplwaye sipò pwofesyonèl nan Divizyon Afè Legal pou bay sipò legal nan tout ajans yo.Li travay kole kole ak lidèchip ajans lan pou kreye ak aplike inisyativ regilasyon, lejislatif ak politik, ki konsistan avèk lwa leta ak federal ak priyorite Gouvènè a.Li se lyezon OCFS tou ak biwo Pwokirè Jeneral la ak Biwo Avoka Gouvènè a.

Swen adoptif se youn nan domèn enterè Baer.Li te grandi ak paran ki te fè pitit, li te tou yon paran ki sètifye tèt li nan yon pwen."Mwen eksite pou m retounen nan rasin mwen," li te di.“Mwen gen yon gwo enterè nan sèvis imen e mwen kontan anpil pou m fè pati travay byennèt timoun, jistis jivenil ak swen timoun pou Eta New York.”

Konsakre nan inisyativ jèn yo, Baer te sèvi kòm volontè pou Big Brothers Big Sisters, te sèvi nan Gwoup Travay Sèvis pou Timoun Egzekitif la, te ko-fonde yon teyat jèn sa gen plizyè ane nan vil li a epi sèvi kòm yon manm eli nan Konsèy Edikasyon Bethlehem Central School District.Li tou randone, renmen lekti ak pase tan ak marasa li yo.

Byenvini, Willow!

Sibvansyon dezè pou gadri pou timoun yo ede aplike nouvo plas pou gadri nan zòn ki bezwen lòt pwogram

OCFS pral administre 70 milyon dola nan sibvansyon pou nouvo pwogram gadri ki gen lisans, ki anrejistre oswa ki otorize nan zòn nan eta a ki pa gen ase plas pou gadri, yo rele dezè gadri.

Lajan yo fè pati yon inisyativ dezè gadri 100 milyon dola ki te apwouve nan Bidjè 2021 la epi yo disponib atravè Lwa Plan Sekou Ameriken an.Founisè ki enterese yo louvri yon nouvo pwogram gadri ka soumèt yon aplikasyon pou sibvansyon apati mitan mwa avril 2022, jiska 19 me 2022, ak anons pou prim.

Kat Komisyonè Eta New York reyini pou rezoud pwoblèm kle ki antoure enpak pandemi an sou Timoun, Fanmi, Lekòl ak Kominote.

Pandan dènye atelye "Commissioners Cross-Systems Convening", enkyetid ki pi enpòtan konsènan siksè lekòl pou timoun ak jèn pandan pandemi an te vin klè: amelyore rezilta edikasyon yo ak bon jan kalite sèvis sante mantal abòdab.

COVID te mete aksan sou bezwen konplèks timoun ak fanmi nou yo ak rekonesans ke pa gen yon sèl sistèm ki ekipe pou bay sèvis konplè ak sipò yo bezwen.

Dènyèman, twa lòt lidè Eta Nouyòk te vin ansanm ak Komisyonè OCFS Sheila J. Poole – Dr Betty Rosa Depatman Edikasyon Eta a, Dr Ann Sullivan Biwo Eta Sante Mantal ak Rossana Rosado nan Divizyon Jistis Kriminèl Eta a – pou rankontre moun ki gen enterè nan kominote a. pou diskite sou yon sondaj ki abòde enpak pandemi an sou timoun yo, fanmi yo, lekòl yo ak kominote yo ak solisyon brainstorming.

Komisyonè Poole te di: “Nou te gen konvèsasyon trè pwovokan sou sa nou pa kapab fè akòz finansman oswa règleman yo."Sa yo pa nouvo pwoblèm.Mwen defi ekip nou an depi nou nan patenarya sa a pou nou mwens biwokratik.Ann mande tèt nou: 'Èske sa a pale ak misyon ajans nou an?Èske n ap pale ak kominote n ap eseye sèvi yo?'”

Komisyonè yo te diskite sou nesesite pou gid sante mantal yo chita nan nivo lokal yo, yon bezwen fleksibilite nan finansman leta ak federal, defi nan anplwaye yo, deplase kite travay nan silo, kraze biwokratik ak kolaborasyon.

Pandan dezyèm mwatye reyinyon an, patisipan yo ki te ranpli sondaj la te divize an gwoup diskisyon fasilite, gwoupe pa konte pou kòmanse, bati ak/oswa ranfòse relasyon ak kominote pou sipòte timoun lokal yo ak fanmi yo.

Jwenn Rabè Sèvis Entènèt Bande!

Gouvènè Kathy Hochul dènyèman te anonse rabè aksè laj, ki bay rabè jiska $30 pa mwa nan sèvis entènèt pou fanmi ki gen revni fèb. An mwayèn, bande laj koute Nouyòkè yo plis pase $60 pa mwa.

Inisyativ plizyè ajans sa a, ki te dirije pa Depatman Sèvis Piblik Eta New York la, ankouraje Nouyòkè ki elijib pou yo enskri nan Pwogram Koneksyon Abòdab (ACP) gouvènman federal la. ACP ede asire ke kay yo kapab peye bande ki nesesè pou travay, lekòl, swen sante ak plis ankò.

Anplis rabè a, fanmi ki elijib finansyèman kapab tou resevwa yon rabè pou yon sèl fwa jiska $100 pou achte yon laptop, òdinatè oswa tablèt nan men founisè k ap patisipe yo.

Pou plis enfòmasyon ak pou enskri, vizite www.fcc.gov/acp .

Pale sou li: Mwa Konsyantizasyon Vyolans Renmen Adolesan

Mwa Konsyantizasyon Vyolans sou Rencontre Adolesan - #ICanDoSomethingNY

Fevriye se Mwa Konsyantizasyon Vyolans sou Rencontre Adolesan.Plis komen pase ou ka panse, vyolans nan datant se répandus pami adolesan ak jèn adilt.

Tèm ane sa a se “Talk About It”, yon apèl a aksyon pou jèn yo ak sipòtè yo pou yo gen konvèsasyon ki gen sans sou relasyon ki an sante epi pou evite relasyon ki pa bon pou lasante oswa ki abi.

Dapre Love is Respect, yon gwoup ki soti Texas ki fè pati Liy Nasyonal Vyolans Domestik la, youn sou twa adolesan Ozetazini pral sibi abi fizik, seksyèl oswa emosyonèl nan men yon moun yo nan yon relasyon ak anvan yo vin granmoun.Prèske mwatye (43%) fanm nan kolèj rapòte ke yo gen konpòtman vyolan oswa abizif.

OCFS pral pataje mesaj sou rezo sosyal li yo nan mwa sa a - Twitter, Facebook, Instagram ak LinkedIn - ak hashtag #TDVAM2022, epi nou ankouraje w pou w fè konvèsasyon ak moun ou renmen yo pou ede sispann abi sou moun anvan li kòmanse.

Fevriye make Mwa Konsyantizasyon Vizyon Ba

Se Mwa Konsyantizasyon Low Vizyon, ki gaye konpreyansyon sou lè, menm ak lantiy korektif oswa operasyon, moun gen difikilte pou wè.Aktivite chak jou - li lapòs, fè makèt, kwit manje ak ekri - se yon defi.

Pifò moun ki gen vizyon ba yo gen laj 65 an oswa plis, ak kòz prensipal yo nan pèt vizyon pou gwoup sa a se koripsyon makilè ki gen rapò ak laj, retinopati dyabetik, katarak ak glokòm.Pou pi piti moun, li pi souvan eritye kondisyon je oswa chòk.

Julie Hovey, Komisyonè Asosye Komisyon Eta New York pou Avèg yo (NYSCB), di “Sèvis vizyon ba Komisyon pou Avèg yo vrèman amelyore kalite lavi yon moun."Objektif nou se ede moun patisipe otank posib nan aktivite chak jou."

Pifò nan moun NYSCB sèvi yo gen yon sèten degre vizyon rezidyèl, epi komisyon an travay kole kole ak espesyalis ba vizyon oswa optometris sètifye pou ede moun yo patisipe totalman nan aktivite chak jou.Sèvis vizyon ba yo kapab, e souvan yo, chanje lavi yo.Lè w kapab li lapòs la, kontinye travay oswa pran swen pitit ou yo se yon bagay anpil patisipan NYSCB te panse yo pa t ap janm ka fè ankò.

Abòde yon andikap vizyèl ka senp tankou bay dokiman gwo enprime oswa ajiste ekleraj la.Aparèy vizyon ba tankou lantiy korektif espesyalize, lantiy filtraj limyè andedan kay la ak deyò, loup, ak loup videyo pòtab ak plen gwosè ka anpil amelyore kalite lavi a.Pou plis enfòmasyon sou sèvis atravè Eta New York, tanpri vizite ocfs.ny.gov/programs/nyscb .

Gade Avril: Mwa Prevansyon Abi sou Timoun

Yon rapèl komite Prevansyon Abi sou Timoun OCFS pou make kalandriye avril ou yo

  • 1ye Avril: Jounen Nasyonal Mete Blue pou Mwa Prevansyon Abi sou Timoun
  • 12 avril: 12-1 pm, evènman Mwa Prevansyon Abi sou Timoun OCFS ak Jounen OCFS Wear Blue.

Evènman 12 avril la pral prezante yon diskou Dr. Isaiah Pickens, sikològ klinik ki gen lisans ak CEO ak fondatè iOpening Enterprises.Li pral defi nou ak "Transfòme sistèm nan: Deplase pi lwen pase chòk ak nan direksyon pou rezistans, rekiperasyon ak sante."Plis detay pou vini.