Bilten Ajans OCFS

Ale nan Fòm

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la.Ou ka ale nan:

Kathy Hochul, Gouvènè
Suzanne Miles-Gustave, Esk., Komisyonè Enterimè
Avril 2022 — Vol. 7, nimewo 4
Tradui

Mesaj Komisyonè a

Bonjou ak bon prentan (frèt!) pou tout moun.

Pandan mwa avril, nou klere youn nan aspè ki pi enpòtan nan travay OCFS pandan ane a: pwomosyon sekirite ak byennèt timoun yo.Mwa Prevansyon Abi sou Timoun se yon moman pou mete aksan sou aktivite prevansyon ak angajman nou pandan tout ane a pou ede timoun yo ak fanmi yo rete an sekirite kont mal.Sipò ak sèvis nou bay yo ka fè yon diferans ki chanje lavi.

Mwen espere ou te mete ansanm ak nou nan dat 1ye avril, "National Wear Blue Day", epi ou te mete yon bagay ble pou ogmante konsyantizasyon efò prevansyon abi sou timoun.Tanpri vin jwenn nou tou epi mete rad ble le 12 avril, lè OCFS òganize evènman Mwa Prevansyon Abi sou Timoun nan tout ajans li a.Nou menm tou, nan kou, te plante jaden pinwheel, yon fason senp pou raple tèt nou ak kominote nou yo ke chak timoun merite yon anfans kè kontan ak kè kontan.

Mèsi pou tout sa ou fè pou ankouraje sekirite, pèmanans ak byennèt Nouyòkè parèy nou yo.Mwen vle espesyalman remèsye anplwaye Rejis Santral Eta a pou Abi ak Maltretman sou Timoun, ki nan premye liy lagè kont abi sou timoun chak jou, ak tout pwofesyonèl byennèt timoun nou yo ki dedye karyè yo pou fè New York vin yon kote ki pi an sekirite. pou timoun yo.Pandan n ap kontinye travay enpòtan nou an, ann ankouraje lòt moun pou yo veye sou byennèt tout timoun yo – yo merite pi bon bagay nou yo.

Epi mèsi paske w ede OCFS ankouraje sekirite, pèmanans ak byennèt Nouyòkè parèy nou yo.

Sensèman,
Sheila J. Poole
Komisyonè

Atik

Nou gen yon piyajè nan mitan nou: Adjwen Komisyonè Egzekitif Suzanne Miles

Felisitasyon, Suzanne Gustave-Miles!

Asosyasyon Etidyan Lwa Nwa yo (BLSA) Fordham University dènyèman te onore ansyen elèv yo ak pwòp Komisyonè Adjwen Egzekitif nou an Suzanne Gustave-Miles pou “chemin ki klere pou pwochen avoka Nwa yo lè yo te reyalize reyalizasyon enpòtan nan endistri legal la ak pi lwen.”

Gustave-Miles di: “Mwen tèlman onore ak imilite pou m resevwa rekonesans sa a.“Majorite karyè mwen se nan sèvis piblik, e pou mwen sa vrèman vle di travay pou sèvi lòt moun, sitou jèn yo.Pou resevwa prim sa a nan men elèv yo nan Fordham fè li pi plis sans.”

BLSA te note ke "defi nou te fè fas nan dènye mwa yo revele enpòtans pou kanpe ansanm ak bati lyen pi solid nan kominote nou an.Antanke etidyan Dwa Nwa k ap navige sou wout pou antre nan pwofesyon legal la, BLSA rekonèt pouvwa ki genyen nan selebre moun ki te kraze baryè sou wout yo pou yo reyisi.”

Lè yo te mande l nan yon pòs BLSA sou rezo sosyal yo sou sa ke yo te yon pionnier te vle di pou li, Gustave-Miles te reponn, "Mwen panse li se reyèlman sou konvèsasyon difisil sa yo sou jistis ak jistis ak ekite pou lòt moun ki vin dèyè m 'pa oblije gen. konvèsasyon sa yo nan kòmansman vwayaj yo.Men, reyèlman, nan pawòl VP illustre nou an, Kamala Harris, mwen ka premye fanm Nwa nan wòl sa a.Men, se travay mwen pou m asire w ke mwen pa dènye a."

Gade pionan nou an nan aksyon.

Pòtal la ap ouvri – Aplikasyon pou sibvansyon pou gadri nan dezè a ap ouvri 11 avril

Jounen an finalman rive.11 avril, pòtal sibvansyon dezè gadri a pral kòmanse aksepte aplikasyon pou sibvansyon pou kòmanse yon nouvo biznis gadri.

OCFS ap administre 70 milyon dola nan sibvansyon pou nouvo pwogram gadri ki gen lisans, ki anrejistre oswa ki otorize nan zòn nan eta a ki pa gen ase plas pou gadri, yo rele dezè gadri.

Founisè ki enterese yo louvri yon nouvo pwogram gadri yo ka soumèt yon aplikasyon pou sibvansyon soti 11 avril jiska 19 me, ak anons prim yo espere nan mwa jen 2022.

Pòtal aplikasyon sibvansyon an ap disponib sou sitwèb OCFS nan seksyon Swen Timoun.

Make Kalandriye Ou: Evènman Mwa Prevansyon Abi sou Timoun se 12 Avril

Avril Pote Douch…ak Limyè Ble ak Pinwheels

Avril se konnen pou kèk bagay, ki gen ladan douch sa yo ke nou espere pote bèl flè.

Se tou Mwa Prevansyon Abi sou Timoun (CAP), e byen bonè nan mwa avril, pinwheels te kòmanse pouse nan rekonesans.Pinwheel la se yon senbòl anfans san soufrans nou swete pou tout timoun nan Eta New York ak pi lwen, epi kanpay la ankouraje aksyon senp ki ka fè yon gwo diferans nan lavi timoun yo, ranfòse fanmi yo ak anpeche abi sou timoun.

Tèm evènman CAP ane sa a se Bati Timoun Rezilyan, Fanmi ak Kominote epi li pral 12 Avril, 12-1 pm, Evènman an te planifye pa komite Mwa CAP, ki gen ladann ajans leta yo, san pwofi ak paran lidè yo, epi. Mwa CAP raple nou kijan pou nou pran aksyon chak jou pou anpeche abi sou timoun, tankou:

  • gen yon manm fanmi oswa yon zanmi ou fè konfyans epi ki an sekirite gade pitit ou lè ou pa kapab lakay ou,
  • ankouraje paran yo ak moun k ap bay swen yo pou yo pran tan pou pran swen tèt yo ak/oswa di yo ke yo ap fè yon bon travay nan jere konpòtman oswa bezwen timoun yo difisil.

Evènman vityèl ane pase a te konsantre sou faktè pwoteksyon ak mete aksan sou pwogram prevansyon.Evènman ane sa a baze sou faktè pwoteksyon sa yo ak yon tèm "Bati Timoun, Fanmi ak Kominote Rezilyan yo."

Komisyonè Sheila J. Poole pral bay dispozisyon pou likti yo, epi Lisa Ghartey Ogundimu, komisè adjwen, Byennèt Timoun ak Sèvis Kominotè, ap dirije.Doktè Isaiah Pickens , sikològ klinik ki gen lisans ak Direktè Jeneral ak fondatè iOpening Enterprises, pral defi nou ak prezantasyon li a, "Transfòme sistèm nan: deplase pi lwen pase chòk ak nan direksyon pou rezistans, rekiperasyon ak sante."

  • 1ye Avril: Jounen Nasyonal Mete Blue pou Mwa Prevansyon Abi sou Timoun
  • 12 Avril: 12-1 pm, Evènman CAP ak Jounen Wear Blue OCFS a
  • Pwen bò kote eta a pral limen an ble tou le 1ye ak 12 avril pou make mwa a.

Tanpri swiv/like/pataje ak OCFS sou Instagram, Twitter, Facebook ak LinkedIn ak hashtag #GreatChildhoodsNY.

Mwa Prevansyon Abi sou Timoun Resous Disponib

Men kèk lyen itil pandan w ap konsidere epi make Mwa Prevansyon Abi sou Timoun.

Mizajou anplwaye yo

Apre plizyè deseni sèvis, Renee Rider ap pran retrèt

Renee Rider ap pran retrèt.(Di sa 10 fwa vit!)

Kounye a, direktè egzekitif Konsèy Eta New York pou Timoun ak Fanmi (CCF), ki se yon ajans ki fè rapò bay biwo Gouvènè a e ke OCFS administre, dènye jou Rider a pral 13 avril.

CCF se yon pati politik nan biwo Gouvènè a epi li gen ladan l 12 komisyonè ak direktè ajans eta a ki gen ladan OCFS, Biwo Sante Mantal, Depatman Edikasyon Eta a, Depatman Sante, Biwo pou Moun ki gen andikap nan devlopman ak lòt moun.

Rider te gen yon karyè trè solid ak enpòtan nan leve sante sosyal ak emosyonèl timoun Eta New York ak fanmi yo.Tcheke kèk pwen enpòtan nan chemen karyè li:

  • Te travay nan nivo lokal ak Asosyasyon Sante Mantal nan Columbia ak Green Counties, konsantre sou jwenn bon swen pou chak timoun,
  • Antre nan Biwo Komisyonè OCFS la (anba John A. Johnson), pote atitid li kapab fè nan gouvènman eta a,
  • Te travay pou Gouvènè a kòm asistan sekretè adjwen pou Sèvis Imen ak Ijyèn Mantal.Retounen nan OCFS kòm yon komisyonè asosye pou Divizyon Sèvis Swen Timoun k ap travay sou anpil pwojè ki gen ladan Enfòmasyon ak Estatistik Swen Timoun anyèl ke tout moun jwenn itil,
  • Li te sèvi kòm komisyonè asosye nan Biwo Aprantisaj Bonè nan NYSED (2014-2018) kote li te dirije efò pou elaji ak finanse konplètman prematènèl leta administre pou timoun 3 ak 4 zan,
  • Te pran chans pou l dirije Konsèy pou Timoun ak Fanmi (an 2018) kote li te travay san pran souf pou ede asire timoun ak jèn ki pi vilnerab nan eta nou an resevwa swen yo bezwen.

“Pandan m ap reflechi sou karyè 40 ane mwen epi m reyalize se sa gen 20 ane ke yo te anboche m kòm yon asistan komisyonè nan OCFS nan Biwo Komisyonè a, mwen wè anpil chanjman,” Rider te di.“Lè mwen wè ekip lidèchip OCFS jodi a, mwen fyè e mwen asire ke timoun nou yo ak fanmi nou yo nan pi bon men yo e ke Komisyonè Poole ak ekip li a, ansanm ak Gouvènè estrawòdinè nou an ap fè tout bagay nan men yo. pouvwa pou pote espwa ak opòtinite pou tout timoun ak fanmi New York!Pandan m ap pran retrèt mwen, kè m plen, e m remèsye nou tout pou bèl vwayaj la ak eksperyans yo.”

Nan Konsèy la, Rider te itilize anpil kontak li sou edikasyon ak sèvis imen pou ede gide pwojè 43 milyon dola NYS Birth through 5 pandan twazan ki sot pase yo.Epi pandan pandemi kowonaviris la, li te prete l bay Depatman Sante epi li te responsab pou l dirije devlopman pwojè Public Health Corp. Renee te retounen nan Konsèy la nan ete 2021 epi li te rekòmanse kenbe konsèy la sou travay pou l anboche nouvo anplwaye, pou l te rekonfigirasyon an. biwo ak fasilite retrè anyèl yo.

Komisyonè OCFS Sheila J. Poole di, “Renee se yon vrè sèvitè piblik ki rete pasyone ak angaje nan travay li pandan plizyè deseni sèvis."Nou rekonesan pou kontribisyon li yo."

Anplwaye Konsèy la swete Rider bonjou epi voye pi gwo felisitasyon ba li pandan l ap kòmanse nouvo faz lavi li epi li di, “Mèsi pou tout sa w fè pou timoun ak fanmi nan Eta New York!”

John Holz Pral Prepare OCFS pou Pwochen Chapit Jesyon Ijans lan

An fevriye, John Holz te vin nouvo koòdonatè jesyon ijans OCFS.Avèk plis pase 20 ane eksperyans ki gen rapò, ansyen reprezantan pwogram preparasyon pou katastwòf nan Depatman Transpò Eta New York kowòdone planifikasyon, rapò ak fòmasyon ijans nan tout ajans la.Li ranplase Steve Taylor, ki te kite an Desanm.

Holz te di ke li trè ankouraje pa "nivo enterè OCFS soti nan tèt desann nan eseye jwenn devan bagay sa yo ak relasyon an koperasyon ant zòn pwogram yo.Genyen yon anpil nan sipèpoze bati nan isit la.

"Ou pa ka planifye pou chak ti bagay, kidonk ou planifye pou gwo bagay ki kouvri" anpil atik ki pi piti ak pafè sa yo, li te di."Nou pa t 'kapab planifye pou COVID-19 kòm yon ijans, men nou te fè anpil planifikasyon pandemi an jeneral ki te anseye nou yon gwo zafè."

Yon veteran Lame, Holz te fèt nan Long Island e li gradye nan Mansfield University ak yon diplòm bakaloreya nan kominikasyon mas.Fondasyon li gen ladan tou devlopman politik, fòmasyon ak sekirite ak sante anplwaye yo.

Li te eksplike ke jesyon ijans se plis pase jis reponn pandan ijans yo.“Se sou planifikasyon, kowòdinasyon ak itilizasyon leson yo aprann.Se asire w ke bon moun yo reyini ansanm ak resous apwopriye yo pou fè bagay yo tounen nòmal nan yon fason ki san danje epi efikas.”

Holz pral reprezantan OCFS tou nan komisyon eta a pou katastwòf ak ijans ak gwoup travay, ki gen ladan Komisyon Preparasyon pou Dezas (DPC) ak Biwo Eta Jesyon Ijans (OEM).

OCFS ap planifye pou anboche yon asistan pou travay avèk Holz.

Kounye a li ap revize ak ajou kontinwite operasyon yo ak plan repons pou ijans pou ede asire kontinyasyon travay ajans lan si yon katastwòf oswa yon ijans frape.

Yon siy nan biwo li a montre bò grav li a: "Pa mele nan zafè dragon yo ... Paske ou se kroustiyan ak bon ak sòs tomat."

Doktè Galen Gomes santi l lakay li nan Divizyon Devlopman Jèn ak Patenarya pou Siksè

Ki diferans ki genyen ant rezime Doktè Galen Gomes ak miray nouvo biwo OCFS li a?Rezime a plen.

Gomes te yon ekriven, powèt, pwofesè, konseye jèn, administratè kolèj ak otè liv pou timoun.Li gen yon Ed.D. nan St. John Fischer College e li te rantre nan OCFS nan kòmansman mwa mas kòm komisyonè asosye ak Divizyon Devlopman Jèn ak Patenarya pou Siksè (YDAPS).

"Mwen gen de pasyon - jèn ak edikasyon - ak prèske tout eksperyans pwofesyonèl mwen te nan youn nan domèn sa yo," Gomes te di.Li renmen "selebre ti viktwa chak jou.Gen anpil bagay pou w konprann isit la."

Origine soti nan Giyàn, fanmi li te deplase nan Rejyon Kapital la lè li te gen kat ane.Marye 13 ane, li menm ak madanm li gen kat timoun ki poko gen nèf.(Jèn nan travay ak lakay ou!)

Pifò nan travay pwofesyonèl li te fèt ak ti gason adolesan, tankou yon pwofesè charter lekòl segondè ak yon konseye nan Berkshire Farms Detention Center k ap travay ak adolesan gason.

Gomes te eksplike: “Li te toujou jèn ki nan bezwen, sa yo rele difisil pou jwenn, popilasyon sa yo.“Kèlkeswa chak fwa mwen konseye yon moun oswa mwen pale ak jèn, mwen toujou di mwen travay pou pozisyon ak enfliyans.Si ou ka rive nan yon pozisyon enfliyans, ou ka kreye chanjman."

Gomes di gen anpil enfliyans deyò ak jèn jodi a, tankou medya sosyal ak aprantisaj aleka.Dinamik fanmi yo te chanje tou.

"Genyen anpil bagay yo fòse yo angaje yo anvan yo menm mantalman prepare pou fè sa," li te di."Si pa gen pèsonn la pou ede yo, yo jis tonbe pi lwen."

Pwochen pwojè Gomes a pral dekore mi biwo North Building li a.Li ka vòlè kèk lide nan men timoun li yo.

Nicole Newcomb ankouraje nan Biwo Operasyon Finansye yo

Yo te monte Nicole Newcomb kòm asistan direktè nan Biwo Operasyon Finansye (BFO) nan Divizyon Administrasyon an.

Nicole gen yon metriz nan kontablite ak jesyon finansye nan DeVry University e li gen plis pase 20 ane eksperyans nan BFO a, kòmanse karyè li nan kontablite nivo antre ak monte nan pozisyon jesyon.

Nan dènye pozisyon li a, Nicole te jere yon gwo inite federal Tit IV-E ki responsab revize federal, rapò federal ak sistèm finans ak reklamasyon distri lokal yo.Li gen anpil konesans sou lwa ak règleman Tit IV-E federal ak eta a, sistèm finansye ak reklamasyon distri lokal yo epi li gen bon relasyon travay nan OCFS, distri lokal yo ak ajans kontwòl federal ak eta yo.

Tanpri rantre nan nou pou felisite Newcomb nan nouvo pozisyon li!

Evènman Anyèl Istwa Fanm Onore Anplwaye Fi OCFS

OCFS te òganize evènman anyèl Mwa Istwa Fanm li yo le 22 mas, ki te òganize pa soukomite evènman Divèsite, Ekite, Enklizyon ak Aksè (DEIA) epi li te swiv tèm nasyonal la: "Fanm ki bay gerizon, pwomouvwa espwa."

Ofisye DEIA Angelica Kang te modere diskisyon panèl la sou kontribisyon fanm yo te fè – tankou Endijèn, Nwa, fanm koulè, LGBTQ+, ak fanm ak tifi ki gen andikap.

Kang te di: “An fas ak anpil obstak, baryè ak diskriminasyon, fanm ak tifi te goumen pou yon sosyete kote yo vrèman wè, trete ak konsidere yo kòm egal.

Panelist nou yo te ofri reyaksyon diferan, konplèks, nuans ak reflechi sou tèm nan ki montre ke fanm yo menm yo diferan, konplèks, nuans ak panse kritik.

Pou premye fwa, evènman an te fèt anba premye fanm gouvènè Eta New York, Gouvènè Kathy Hochul.Konvèsasyon an te enkli wòl fanm nan OCFS – soti nan moun k ap pran desizyon rive nan espesyalis sipò pou jèn yo, nan avoka ak kontab, envestigatè ak rechèch syantis yo.Fanm nan OCFS yo montre ke pa gen okenn limit nan kalite travay ke fanm ka fè ak gwo enfliyans ke yo ka genyen.

Sa ki te kòmanse kòm yon selebrasyon lokal an 1978 kòm "Semèn Istwa Fanm yo" te rekonèt nasyonalman an 1980 epi elaji chak ane.8 mas se te jounen entènasyonal fanm yo.

Pilòt Abri Sekirite Idantifye Lojman Disponib Imedyatman pou Sivivan Vyolans Domestik ak Jèn ki sove ak san kay.

OCFS te fè patenarya ak Caravan Studios pou inisye Safe Shelter Collaborative nan Eta New York ki gen ladann founisè sètifye pou vyolans domestik rezidansyèl (DV) ak pwogram jèn ki sove e ki san kay (RHY).Manm kolaboratè yo pral gen aksè a yon aplikasyon gratis ki adrese yon bezwen kritik pou idantifikasyon rapid nan abri san danje ki disponib imedyatman ak apwopriye nan eta a.

Inisyativ pilòt sa a, kòmanse ak konte andeyò Vil New York, gen pou l lanse nan sezon lete 2022.Ajans oswa pwogram k ap chèche yon kabann nan yon abri DV oswa RHY pral sèvi ak aplikasyon mobil lan pou reponn kèk kesyon demografik pou yo ka jwenn pwogram ki pi bon pou kliyan an.Kesyon yo pa genyen okenn enfòmasyon idantifikasyon, kidonk idantite kliyan an rete konfidansyèl.Aplikasyon an voye demann lan bay pwogram k ap patisipe nan yon rejyon chwazi, ki ka reponn si yo gen yon kabann ki disponib.

“Safe Shelter Collaborative ofri yon kokenn opòtinite pou pwofite teknoloji gratis, fasil pou itilize, pou sipòte pwogram abri ki reponn nan New York.Nou espere fè patenarya ak founisè nou yo pou rasyonalize pwosesis referans epi bay plis tan pou bay sèvis.”

Safe Shelter Collaborative pral ede akselere pwosesis pou jwenn abri apwopriye lè li diminye bezwen pou plizyè apèl telefòn ak/oswa imèl oswa repete pataje istwa ak enfòmasyon yon moun.

Ajans ki sèvi sivivan DV oswa RHY nan rès eta a (ROS) te kòmanse patisipe nan demonstrasyon aplikasyon an.Lè sa a, ajans ak pwogram ki enterese yo pral envite pou aplike pou patisipe.Pandan tout inisyativ la, yo pral bay fòmasyon ak asistans teknik epi yo pral mande fidbak pou asire aplikasyon an satisfè bezwen ajans yo.

Divizyon Jistis Jivenil ak Opòtinite pou jèn yo frape pant yo

Pwogram Buffalo CMSO Ski Adventure te fè de pwomnad an fevriye nan Holiday Valley Ski Resort nan Ellicottville, New York.Disponib pou swen apre ak ajans volontè OCFS plase jèn ki briye nan pwogram yo, jèn chwazi yo dakò pou konplete pwogram ski a epi pou yo rive frape pant yo.

Pwogram nan fè efò pou fè jèn yo angaje yo nan yon anviwonman ki andeyò zòn konfò nòmal yo, andire eleman yo pandan y ap jwenn yon nouvo konpetans depi nan kòmansman rive nan fini epi simonte laperèz pou yo eseye yon bagay nouvo.

Leson lavi sa a bay jèn yo yon opòtinite pou yo kite vil nòmal yo ak anviwonman vil yo epi pou yo jwenn konfyans, konpetans vèbal ak sosyal, epi pètèt ekspoze a opòtinite travay.Patisipasyon tou pèmèt jèn yo kominike ak angaje ak moun ki soti nan tout kalite lavi, pandan y ap ankouraje yon konpreyansyon sou divèsite, ak bati ladrès ak konsyans sosyal, pasyans, kouraj ak konfyans pandan y ap jwi tan soti nan lanati.

Entèn VISTA wè yon karyè

Serena Blackburn te vini yon fason lontan - literalman ak senbolikman - soti nan vil natal li nan Nunda nan Livingston County (pòp.3,064) rive OCFS nan Albany (262 mil de la).

"Zòn ki pi iben an te yon rale pou mwen," Blackburn te di nan rantre nan OCFS ak Komisyon Eta New York pou Avèg (CFB).“Evidamman mwen pa ka kondwi, donk mwen te nan yon zòn kote gen transpò piblik ak mache se te yon priyorite pou mwen lè li te rive gade kote mwen te kapab travay.Mwen te grandi nan yon zòn super riral...bagay yo vrèman byen lwen apa; pa gen twotwa oswa wout pave vrèman.”

Blackburn, ki avèg legalman, ap travay nan Biwo Entènèt CFB kòm yon estajyè anba pwogram AmeriCorps Volunteers in Service to America (VISTA) Komisyon Eta New York pou Sèvis Kominotè Nasyonal la, ki se yon pwogram 10 ajans nan tout eta a.

VISTA se yon pwogram premye nan kalite li patwone pa yon komisyon sèvis eta a, epi li fè efò pou konsantre atansyon sou pati konstitye chak ajans yo ki te gen yon enpak negatif pa COVID-19.

"Anviwònman an bèl e mwen ka navige," te di Blackburn, ki te dyagnostike ak retinitis pigmentosa nan laj 9 ane epi li te di gen yon istwa fanmi nan eritye avèg ak pèt vizyon.

"Mwen kontan isit la non sèlman paske anviwònman an byen adapte pou bezwen mwen yo men paske mwen gen yon diplòm bakaloreya nan sosyoloji ak fè rechèch ak analiz," li te di."Ap travay nan yon domèn ki byen adapte ak ekspètiz mwen ak diplòm mwen se definitivman yon bagay ke mwen pa pran pou akòde."

Kounye a, Blackburn ap travay sou plizyè pwojè ki gen ladan “lis chak distri ak konte nan Eta New York ak yon seri resous pou moun ki avèg ak moun ki pa vizyon,” li te dekri.Li ap fè rechèch tou sou sèvis kout ak alontèm pou rezoud kriz tankou manje, lojman, transpò medikal epi antre ak kenbe travay.

"Lide a se fè lis la senp pou navige ak mete ajou ak ajoute seksyon," li te di.Li ap fè tès tou ak nouvo pwogram fòmasyon parapwofesyonèl la pou ede Nouyòkè ki avèg yo aprann nouvo ladrès pou lavi yo.Pwogram Oryantasyon ak Mobilite CFB a ap travay pou amelyore kalite lavi an jeneral.

Nan tan lib li, li renmen trikote ak kwochè - kounye a ap travay sou yon pwojè echap - epi li renmen li ki pa fiksyon.Estaj li dire jiska mitan mwa Jiyè.Apre sa, li ta renmen pouswiv lekòl gradye ak yon objektif karyè pou fè rechèch ak enfliyanse politik piblik.

"Tout moun te vrèman bèl, bon pou yo fè konesans, bon pou travay avèk yo," li te di.

Selebre Eritaj ak Kilti pou Mwa Eritaj Arab Ameriken

Avril se Mwa Nasyonal Arab Ameriken Eritaj (NAAHM), yon tan pou rekonèt, selebre ak elve anpil reyalizasyon ak kontribisyon Arab Ameriken yo.

Travay mozayik Arab Ameriken
Yon egzanp travay mozayik Arab Ameriken nan Mize Nasyonal Arab Ameriken an nan Michigan.

Pouse pou NAAHM nan peyi Etazini te kòmanse an 2017.Sepandan, li pa t 'jouk 2021 ke Prezidan Biden rekonèt mwa a ansanm ak Depatman Deta Ameriken an ak Depatman Sekirite Enteryè.Prezidan Biden te ekri "divèsite se youn nan pi gwo fòs nou yo, e li esansyèl pou nou kontinye selebre, ankouraje ak edike lòt moun sou plizyè fason pèp Arab yo te avanse sivilizasyon imen ak kontribye nan byennèt nasyon nou an."

Dapre Enstiti Arab Ameriken an, yon estime 3.7 milyon Arab ap viv Ozetazini.Arab Ameriken yo se gwo kontribitè nan esfè kiltirèl, politik ak ekonomik nan tout peyi a epi yo ka trase zansèt yo nan 22 peyi etann soti nan Afrik Dinò rive nan Gòlf Arabi.Pandan ke Arab yo divès kalite etnik, relijye ak politik, yo soti nan yon eritaj lengwistik ak kiltirèl komen.Anplis de sa, yon etid ki te fèt nan 2016 pa Pew Research Center te jwenn ke arab se lang ki pi rapid ap grandi nan peyi Etazini.Kilti Arab Ameriken tou anglobe divès lang, koutim ak tradisyon.

“Arab Ameriken yo se yon pati entegral nan peyi nou an epi yo merite rekonesans pou tout sa yo te akonpli,” te di Angelica Kang, Biwo Divèsite, Ekite, Enklizyon ak Aksè nan OCFS.“Divèsite kilti Arab Ozetazini souvan mal konprann, jeneralize oswa estereyotip e anpil Arab Ameriken te fè eksperyans diskriminasyon, ostilite, rasis ak fanatik.Apresye, konprann ak bay vwa Arab Ameriken eritaj ede kreye yon espas kote Arab Ameriken yo ka santi yo an sekirite, akeyi ak enkli ladan li.

Anba a gen lòt resous sou Kominote Arab Ameriken an ak AAHM:

Jounen Mondyal Otis: Selebre Reyalizasyon Moun ki sou Spectrum la

2 Avril se te 15yèm selebrasyon mondyal atravè lemond Jounen Mondyal Otis (WAD), ki fèt pou ogmante konpreyansyon ak akseptasyon moun ki gen otis, pou ankouraje sipò atravè lemond.Etabli an 2007, WAD ogmante konsyantizasyon sou eksperyans ak defi moun ki gen twoub spectre otis (ASD).ASD se twoub nerodevlopman ki afekte moun atravè mond lan kèlkeswa ras, sèks, etnisite oswa klas sosyal yon moun.Dapre yon etid CDC an 2018, yo estime apeprè youn sou chak 44 timoun gen ASD.WAD selebre reyalizasyon, kontribisyon ak endividyèlman moun ki sou spectre otis la.Moun ki gen ASD gen yon pakèt kapasite.

Pandan ke ASD ka fè pratik estanda nan aprantisaj, kominike ak sosyalize defi, anviwònman altènatif ak apwòch nan aprantisaj ka ede moun ki gen ASD pwospere.

Angelica Kang, ofisye Divèsite, Ekite, Enklizyon ak Aksesiblite OCFS di, “Rekonèt ak apresye kapasite moun ki gen ASD enpòtan anpil pou asire nou tabli anviwonman enklizif ak atansyon alantou nou."ASD afekte tout moun yon fason diferan e tout diferans nan kapasite yo egalman enpòtan e yo merite selebrasyon."

Moun ki sou spectre a ka montre diferan kalite konpòtman ki ka louvri yo jiska entimidasyon, arasman ak rizib, ki ka afekte devlopman idantite yo ak akseptasyon pwòp tèt yo.Yon pwennvi pozitif sou idantite yon moun enpòtan anpil pou etabli yon kondwi pou aprann, grandi ak etabli objektif.

"Jounen Mondyal Otis la se yon rapèl enpòtan ke nou ta dwe trete moun ki sou spectre otis la ak jantiyès, respè ak konpreyansyon," te di Kang. "Tout moun merite pou yo santi yo enkli e pou yo gen opòtinite pou yo fleri."

Lòt resous sou WAD:

Enfòmasyon apre adopsyon ki disponib nan 11 lang

Gouvènè Hochul te siyen lejislasyon an 9 Desanm 2021, OCFS pou bay enfòmasyon sou sèvis apre adopsyon yo nan pi gwo lang ki pa Angle yo pale nan Eta New York, dapre done resansman an.

OCFS te tradui enfòmasyon paj entènèt ki kouvri èd apre adopsyon pou fanmi yo , enfòmasyon sou sibvansyon adopsyon, peman elektwonik ak benefis taks yo an arab, bengali, Chinwa, franse, kreyòl ayisyen, Italyen, Koreyen, Polonè, Ris, Panyòl ak Yiddish.Sa gen ladan fòmilè otorizasyon pou depo dirèk/debi kat debi sibvansyon adopsyon , kesyon yo poze souvan ak orè sèvis KeyBank la .

Tcheke lyen sa yo, ki montre dimansyon tradiksyon an:

Jwenn Rabè Sèvis Entènèt Bande!

Gouvènè Kathy Hochul dènyèman te anonse rabè aksè laj, ki bay rabè jiska $30 pa mwa nan sèvis entènèt pou fanmi ki gen revni fèb. An mwayèn, bande laj koute Nouyòkè yo plis pase $60 pa mwa.

Inisyativ plizyè ajans sa a, ki te dirije pa Depatman Sèvis Piblik Eta New York la, ankouraje Nouyòkè ki elijib pou yo enskri nan Pwogram Koneksyon Abòdab (ACP) gouvènman federal la. ACP ede asire ke kay yo kapab peye bande ki nesesè pou travay, lekòl, swen sante ak plis ankò.

Anplis rabè a, fanmi ki elijib finansyèman kapab tou resevwa yon rabè pou yon sèl fwa jiska $100 pou achte yon laptop, òdinatè oswa tablèt nan men founisè k ap patisipe yo.

Pou plis enfòmasyon ak pou enskri, vizite www.fcc.gov/acp .