Bilten Ajans OCFS

Ale nan Fòm

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la.Ou ka ale nan:

Kathy Hochul, Gouvènè
Sheila J. Poole, Komisyonè
Septanm 2015 — Vol. 10, nimewo 9
Tradui

Mesaj Biwo Egzekitif la

Tradisyonèlman, nou selebre Nouvèl Ane a a minwi lavèy Nouvèl Ane a.Men, mwen pa ka evite panse ke nouvo ane eskolè a gen plis enpòtans nan lavi nou: timoun yo retounen lekòl pou yo kòmanse yon nouvo chapit nan lavi yo, jèn adilt yo kòmanse kolèj oswa etabli yon nouvo travay epi paran yo retounen. antre nan yon woutin apre vi san pwoblèm nan ete.

Nouvo ane lekòl la fè m reflechi sou anpil jèn ki nan swen nou yo ak opòtinite ki disponib pou yo.Bilten OCFS mwa sa a mete aksan sou reyalizasyon etidyan ki te pwofite opòtinite edikasyonèl ak pwofesyonèl k ap chanje lavi yo.Li prezante istwa siksè nan men jèn nan swen adoptif k ap gradye nan pwogram estaj nou an epi k ap deplase nan pi gwo eksperyans ki pral mete yo sou yon kou nan endepandans ak oto-sifizans.Istwa enspirasyon yo nan simonte advèsite pou reyalize ekselans ranpli m ak fyète nan travay nou fè a.

Lòt jèn ki nan swen nou yo te resevwa diplòm ekivalans lekòl segondè yo, ki ekivalan ak yon diplòm lekòl segondè.Reyalizasyon sa a ouvri anpil pòt pou yo ki ta fèmen san kalifikasyon sa a.Mwen byen kontan konnen ke gen opòtinite nan lavni yo ki ka pa te la san ankourajman ak sipò nan anplwaye etablisman OCFS.

Mwen espere ke chak nan nou pral make nouvo ane lekòl la nan jwenn yon opòtinite pou pran yon bagay nouvo pou pwogrè pèsonèl ou oswa devlopman: li yon liv ke ou te vle li, enskri pou yon klas, aprann yon nouvo konpetans, pran yon nouvo pwojè oswa enskri pou yon klas egzèsis oswa yon nouvo aktivite.Pi gwo envestisman an se youn ou fè pou anrichi tèt ou.Epi, li se yon envestisman ki pa vilnerab a okenn faktè ekstèn, men li se pou ou kenbe ak trezò.

Sensèman,

Sheila J. Poole

Komisyonè enterimè 

Atik

Soti nan Swen rive nan Kolèj: Entèn OCFS Achieving Success

Lè Cheryl Osborne te antre nan swen adoptif a laj 10 an, te simonte anpil obstak pandan li t ap grandi nan yon seksyon Brooklyn ki gen tandans fè vyolans.Atravè devouman ak travay di, li te reyalize siksè akademik.

Osborne dènyèman te fè yon bakaloreya nan Syans nan Sante Piblik nan University at Albany, yon akonplisman ki mete 22-zan la nan konpayi ra.Etid yo montre ke sèlman yon ti pousantaj nan jèn adoptif touche yon diplòm bakaloreya.

Osborne te di: “Mwen fè efò pou m reyisi ak konkeri tout eksperyans egzekrab mwen te fè fas nan lavi a.“Mwen konnen mwen te grandi mwens ere, men mwen p ap kite kalamite sa yo defini oswa bat mwen.Mwen espere enspire jèn ki nan swen adoptif pou yo swiv tras mwen pou nou kapab kòmanse yon nouvo tandans.”

Osborne te pami 17 patisipan yo nan Pwogram Estajyè Ete 2015 OCFS, yon patenarya ant Divizyon Byennèt Timoun ak Sèvis Kominotè (CWCS) ak Pwogram Devlopman Pwofesyonèl Inivèsite Albany (PDP).

Estaj la pèmèt jèn yo ak ansyen yo genyen eksperyans valab nan travay ant semès nan kolèj.Ak tankou Osborne, tout nan yo gen yon istwa yo rakonte.

(A dwat: Cheryl Osborne nan jou gradyasyon li.)

Istwa siksè

Ban Ban, yon natif natal Birman, te grandi nan yon kan refijye Nasyonzini an Thailand.Li te apèn pale angle lè li te deplase Ozetazini an 2010.Lè li te gradye nan Rensselaer High School kat ane pita, li te byen pale. 

Jodi a, Ban, 18 an, ap fè yon seksyon nan Kontablite nan Hudson Valley Community College (HVCC) epi li ap travay pou jwenn yon travay ak eta a.Nan Thailand, chans sa a ta ka pa janm rive."

"Sèlman mwatye nan timoun yo ale lekòl," Ban te di."Anpil nan yo te ekri nan militè oswa trafik moun oswa trafik sèks.Gwo bagay isit la se ke, apre ou fin gradye nan lekòl segondè, ou ka ale nan kolèj.Gen anpil plis opòtinite."

(A goch: Ban Ban chita nan òdinatè l nan North Building.Li espere travay pou yon ajans leta apre kolèj.)

Kondisip HVCC Ban an, Deloris Woodson, ap ede kreye opòtinite pou lòt moun.Woodson, 20, te sèvi kòm volontè pou Stride Adaptive Sports pandan sèt dènye ane yo, k ap sèvi kòm yon konseye kan ak enstriktè ski pou timoun ki gen andikap devlòpmantal ak fizik.

Woodson fèk fè dezyèm estaj li nan OCFS.Natifnatal Long Island la espere jwenn yon diplòm nan Sikoloji epi retounen nan ajans lan kòm yon anplwaye aplentan.

"Mwen renmen aspè travay sosyal la," Woodson te di."Kounye a, mwen wè sa li pran pou m nan domèn sa a, e mwen gen anpil senpati ak konpasyon pou moun ki fè sa."

"Etonan" Kwasans

Ban, Woodson, ak de lòt entèn yo te baze nan Biwo Enteryè, pandan rès yo te gaye nan mitan Biwo Rejyonal Albany, Buffalo, New York City, ak Rochester.Yo te fè yon pakèt travay, soti nan ranpli pou pran nòt. 

Anplis travay biwo yo, entèn yo te patisipe nan Jounen Evènman Rejyonal pou Jèn Foster Care ak Speak Out, Reyinyon Rejyonal NYS Youth in Progress, ak yon Reyinyon Jèn ak Komisyonè enterimè Poole.Yo pataje eksperyans lavi yo pou amelyore lòt moun.

(A dwat: Deloris Woodson fè fotokopi nan North Building.Li ta renmen travay pou OCFS apre kolèj.)

Kristin Gleeson, ki jere pwogram estajyè a, te di: “Travay ak yon jèn pou devlope konpetans yo nan yon anviwonman pwofesyonèl mande pasyans ak konpreyansyon, sitou paske pifò jèn nou yo pa gen okenn eksperyans biwo."Nan fen 2 ½ mwa, li tèlman etonan pou wè nan ki pwen yo te grandi, tou de pèsonèlman ak pwofesyonèl."

Epi pou Cheryl Osborne, ki te bat chans pou yo fè yon bakaloreya nan kòmansman ane sa a, vwayaj kwasans pèsonèl la ap kontinye.Apre yon estaj anba Terri Beers nan Biwo Rejyonal Albany, li te antre nan lekòl gradye nan University at Albany.

Kounye a, jèn swen adoptif depi lontan ap travay nan direksyon yon Ph.D. nan Jistis Kriminèl, enspirasyon nan moun li te rankontre nan OCFS.

"Tout moun isit la gen sousi," Osborne te di.“Pa gen yon moun mwen te rankontre ki pa renmen travay yo.Yo koute moun.Yo koute jèn yo."

(Anwo a: Estajyè OCFS ale nan yon Foster Care Youth Speak Out nan Herkimer County Community College le 13 out.De goch a dwat: Cheryl Osborne, Trishanee Blake, Ban Ban, Alexandria "Kat" Johnson, Deloris Woodson, ak Student Assistant Raven Profit.)

YLA selebre premye jou gradyasyon TASC

Mete bouchon mortarboard ak ròb gradyasyon, de jèn gason antre nan jimnazyòm nan Youth Leadership Academy pou selebre yon etap enpòtan.Manm anplwaye yo leve pou salye yo ak yon ovasyon kanpe pandan Mas gradyasyon an ogmante sèn emosyonèl la.

Jèn yo te konplete avèk siksè egzamen ekivalans lekòl segondè yo, Test Assessing Secondary Completion (TASC), pou yo rive nan pwen sa a.Kounye a, yo se yon ti moman lwen lanse bouchon yo nan triyonf.

“Youn nan pi gwo reyalizasyon nan etablisman nou yo se gradye nan lekòl segondè,” Direktè Etablisman YLA Todd Schraffenberger te di."Sa ouvri pòt yo nan anpil posiblite pou jèn gason sa yo lè yo retounen lakay yo."

Schraffenberger te di, yon jèn te konplete tès la nan Riker's Island – “pa yon bagay fasil pou fè” – anvan li te rive nan YLA.Lòt jèn yo te kòmanse etidye pou TASC sou demann administratè l yo, konseye l yo ak pwofesè yo.Li te pran tès la sis mwa pita epi li te pase.

(Nan goch apati anwo goch: gradye yo voye bouchon yo; Direktè etablisman Todd Schraffenberger, Espesyalis Rekreyasyon Ababach Smith, ak Esteban Ramos nan Divizyon Jistis Jivenil ak Opòtinite pou Jèn yo pale nan seremoni an.)

"Nou tout te defi l 'fè li," Schraffenberger te di."Jèn gason sa a te monte nan okazyon an."

Nan seremoni 29 jiyè a, tou de jèn yo te resevwa Sètifika Rekonesans.Lè yo finalman jete bouchon yo nan lè a, anplwaye YLA te bat bravo ak fyète.

Se te fen yon chapit nan plis pase yon fason.Depi lè jèn yo kite swen ak gad OCFS, anbrase nouvo defi sou wout pou yon avni pi briyan.

Pwofesè IV Betsy Tilley te di: “Kounye a, tou de elèv yo ap planifye pou yo ale nan kolèj nan sezon otòn la.“Depatman Edikasyon nan YLA trè fyè de de jèn gason sa yo e espere ke yo se premye nan yon seri tan ki gradye TASC alavni.”

OCFS lanse Etikèt pou Kondwi Koleksyon Edikasyon

Apati mwa sa a, sove etikèt sou bwat soup ou pi renmen an ka ede jèn yo nan etablisman jistis jivenil nou yo.

Yo envite manm estaf yo pou yo patisipe nan pwogram volontè sa a lè yo mete bwat koleksyon yo nan zòn ki gen anpil trafik epi ranpli yo ak Labels for Education.

Pwodwi k ap patisipe yo enkli plim BIC, soup Campbell, bwason V8, ak plis ankò.Klike la a pou wè yon lis konplè.

Yo pa ta dwe konfonn Labels for Education ak Box Tops for Education, ki se yon pwogram separe.

(A dwat: Yon bwat koleksyon nan Sid Building la.)

Pou plis enfòmasyon, tanpri imèl Yvette Dickson oswa Doug Holiday .

Adye Fellows yo

Youn ap ale nan Administrasyon pou Sèvis Timoun.Yon lòt ap dirije nan yon non-pwofi ki ede jèn tranzisyon soti nan swen adoptif.Yon lòt toujou rete isit la nan Divizyon Afè Legal.

Senk manm nan klas inogirasyon Excelsior Service Fellows nan OCFS yo ap branche nan diferan direksyon, konklizyon de ane nan sèvis eta a ki te kite yon enpresyon dirab sou ajans lan ak lidè li yo.

“Nou te fè yon eksperyans remakab avèk ou,” Komisyonè enterimè Sheila J. Poole te di nan yon resepsyon mwa pase a."Bagay ou te fè pou nou nan pwojè ajans nou yo, nou pa t ap janm gen kapasite pou nou pran san ou."

Parèy Myra Soto, ki gen yon Mèt nan Administrasyon Piblik, te sèvi nan Biwo Planifikasyon Estratejik ak Devlopman Politik.Lè Eta New York te aplike inisyativ Lean pou rasyonalize sèvis yo, Soto ak Kontab Asosye Karen Williams te vin de nan premye “Empire Belts” ajans lan.

"Nou te fè anpil vwayaje nan biwo rejyonal yo, fè sesyon 'Lean 101' pou jwenn sa nou bezwen pou chanjman kilti a ak akseptasyon Lean," Soto te di.

(De goch a dwat: Komisyonè enterimè Sheila J. Poole li Sètifika Rekonesans Krystan Hitchcock pandan Myra Soto ak Lisa Vasnani ap tann pa yo.)

Soto te travay kole kole ak Divizyon Sèvis Swen Timoun pou redwi pwosesis lisans gadri a soti nan yon mwayèn de 173 jou a 90 jou.Efò yo te genyen yon Prim Ekselans Sèvis Piblik nan men Akademi Eta pou Administrasyon Piblik.

"Se te yon gwo onè," Soto te di."Mwen te espesyalman rekonesan ke ekip la te rekonèt.Moun ki isit la yo konsakre pou fè yon diferans, sa ki fè ou eksite ak antouzyas pou vin travay chak jou."

Yon Eksperyans Aprantisaj

De Fellows yo se malfini legal.Krystan Hitchcock ak Lisa Vasnani te pran egzamen bawo a anvan yo te kòmanse sèvis yo nan OCFS.Pandan tan yo te isit la, tou de te resevwa nouvèl ke yo te pase.

Hitchcock te travay nan Divizyon Jistis Jivenil ak Opòtinite pou Jèn (DJJOY) ak Biwo Ombudsman la.Li te reyalize gwo vizibilite pou scripting - ak parèt nan - yon videyo ki enfòme jèn yo sou dwa yo.

"Tout moun vrèman renmen li," Hitchcock te di ak yon ri, "men mwen rayi wè figi m 'la a."

Vasnani te fouye nan Divizyon Afè Legal, travay ak konsèy sou pwoblèm ki soti nan abi ak neglijans sou timoun jiska diskriminasyon ak lwa travay.

"Se te yon eksperyans aprantisaj," Vasnani te di.“Li te enteresan pou w te kapab travay atravè diferan biwo nan divizyon legal la.Mwen rekonesan pou kantite opòtinite yo ban mwen kòm yon Kamarad.”

(De goch a dwat: Hitchcock, Vasnani, ak Soto montre Sètifika Rekonesans yo pandan seremoni an nan sal konferans egzekitif la.)

De Fellows, Joelle Held ak Ismelda "Izzy" Rosario, te baze nan vil Nouyòk.Held te travay nan Divizyon Byennèt Timoun ak Sèvis Kominotè, pandan y ap Rosario te travay nan DJJOY epi li te sèvi kòm manm Komite Patenarya Fanmi Eta a.

"Akote ladrès difisil ke mwen te aprann pandan m te nan travay la, mwen te aprann tou travay dinamik ak moun ki soti nan diferan orijin pwofesyonèl epi nan sa a, kominike ak angaje ak anplwaye yo ak founisè sèvis kominotè yo efektivman," Rosario te di.

Yon nouvo chapit

Kounye a ke zanmi yo a te fini, nouvo opòtinite ap tann tout senk fanm.Vasnani pral rete nan Divizyon Afè Legal, pandan ke lòt Fellows yo pral anbrase defi deyò ajans la.

Hitchcock pral rantre nan Administration for Children's Services kòm yon avoka nan dat 8 septanm nan. Soto pral vin yon manadjè pwojè nan Center for the Study of Social Policy, sipòte edikasyon ak opòtinite mendèv pou jèn adilt tranzisyon soti nan swen adoptif.

Komisyonè Poole te di: “Sa te vrèman bèl, epi nou pral manke w anpil. 

OCFS Limite Mizajou Konpetans Angle: Nouvo Tradiksyon Disponib

Èske w ap chèche yon fòm OCFS oswa yon piblikasyon nan yon lang etranje?Biwo Enfòmasyon Piblik (PIO) te ajoute plizyè nouvo tradiksyon sou sitwèb OCFS la.

Piblikasyon

Piblikasyon ki annapre yo sou byennèt timoun ak sèvis kominotè yo disponib kounye a an panyòl :

Pub. 5176, Re-Homing: Ki sa paran yo dwe konnen sou

Fòm

Fòmilè Welfare Timoun ak Sèvis Kominotè sa yo disponib kounye a an Panyòl , Chinwa , Ris , Kreyòl Ayisyen , Koreyen ak Italyen :

  • OCFS-3909, Fòm Demann Enfòmasyon sou Gadyen-Pou Itilizasyon Tribinal Sèlman
  • OCFS-3937, Demann pou enfòmasyon-Adopsyon prive
  • OCFS-4190, Ankèt Konsènan Vizite/Fòm Baz Done Enskripsyon Santral nan tout Eta a
  • LDSS-2221, Rapò sou sispèk abi oswa move tretman sou timoun
  • LDSS-3370, Enstriksyon pou Ranpli Fòm Tcheke Baz done Rejis Santral Eta a
  • LDSS-3370a, Òganizasyon ki gen dwa fè chèk baz done dapre Seksyon 424-a Lwa Sèvis Sosyal
  • LDSS-3371A ak LDSS-3371B, Notifikasyon sou Pwosedi Lwa 424-a sou Sèvis Sosyal

Fòm Komisyon Eta New York pou Avèg yo (NYSCB) sa yo disponib kounye a an Panyòl , Chinwa , Ris , Kreyòl Ayisyen , Koreyen ak Italyen :

  • OCFS-3440, Plan Sèvis Endividyèl
  • OCFS-3446, Divilgasyon Enfòmasyon Konfidansyèl
  • OCFS-4584, Fòm Aplikasyon pou Fon Prè Ekipman pou Moun Andikape yo

Lè sa posib, yo te ranpli fòm NYSCB yo nan fòma pi pito pou moun ki gen pwoblèm vizyèl pou moun ki gen pwoblèm vizyon.

Nou vle ou nan bouk la.Tcheke sit entènèt nou an souvan pou jwenn yon lis tradiksyon ki ajou.Pou plis enfòmasyon, tanpri voye yon imèl pou Kowòdonatè Aksè Lang OCFS la.

Nan Kapital pou yon jou, konbat eksplwatasyon finansye

Yon antreprenè magouy yon fanm 85-zan.Yon gason ekri chèk sou non papa l ki gen 89 an.Yon kontab tronpe kliyan granmoun aje l 'soti nan ekonomi lavi yo.

Istwa sa yo, ki soti nan tit jounal Mohawk Valley, sèlman grate sifas eksplwatasyon finansye nan Eta New York.David Jordan, Direktè Egzekitif Biwo Montgomery County for the Aging, konnen anpil viktim yo ezite vini.

"Se souvan yon moun yo te konnen ak fè konfyans pandan plizyè ane, epi yo pa vle moun sa a ale nan prizon," Jordan te di."Anplis de sa, gen yon laperèz ki kache pou di: 'Si mwen rapòte sa, yon moun ka voye m nan yon mezon retrèt."

Jordan te gen lontan sispèk eksplwatasyon finansye yo dwe pi komen - ak pi koute chè - pase te panse deja.

Men, li te choke aprann jis ki jan koute chè.

(Agòch: Bankye yo, pwopriyetè biznis yo, ak ofisyèl konte yo ap koute avèk atansyon lè yo revele enpak eksplwatasyon finansye a nan Eta New York.)

Yon etid inogirasyon Biwo Sèvis Adilt OCFS a, te devwale pa Komisyonè Enterimè Sheila J. Poole nan Mohawk Valley Capital pou yon Jou le 20 Out, jwenn eksplwatasyon finansye adilt ki pi gran ak vilnerab yo gen yon enpak ke yo estime 1.5 milya dola chak ane nan New York. . 

"Se astronomik," Jordan te di."Moun yo ka panse li se yon move enprime."

Yufan Huang, Rechèch Syantifik II nan Divizyon Planifikasyon Estratejik ak Devlopman Politik, ak Alan Lawitz, Direktè Biwo Sèvis Adilt yo, te fè patenarya ak 31 Depatman Sèvis Sosyal lokal ak Lifespan Greater Rochester nan etid la.

Lawitz te di: "Etid sa a bay done enpòtan sou pri debaz yo, ansanm ak nouvo enfòmasyon demografik enpòtan sou karakteristik ak rezilta viktim yo ak moun ki komèt krim sa yo, ki pral ede enfòme desizyon yo dwe pran nan lavni sou fason pou pi bon vize resous pou prevansyon ak entèvansyon.

Twa ajans leta ap fè patenarya ak OCFS pou konbat pwoblèm nan.Chak te voye reprezantan nan fowòm 20 out la nan Premye Legliz Metodis Ini nan Herkimer.

Anthony Albanese, Sipèentandan Enterimè Depatman Sèvis Finans Eta Eta New York, te diskite sou fason ajans li a ap travay ak endistri bankè a pou edike kasye yo ak ofisye prè yo sou transfè lajan ak pwopriyete fòse yo. 

Phyllis Morris, Komisyonè Adjwen Biwo Asistans Tanporè ak Enfimite Eta Eta New York, te pale sou fason ajans li a ap eseye pwoteje granmoun aje ki konte sou Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (SNAP), ki te rele ansyen koupon pou manje.

Epi Corinda Crossdale, Direktè Biwo Eta New York pou moun ki aje, te dekri pwojè pilòt kote ajans li a ak OCFS ap itilize kontab legal yo kòm yon pati nan yon ekip milti-disiplinè ranfòse ki vize eksplwatasyon finansye.

Tout moun te dakò gen plis travay pou fèt, men David Jordan nan Konte Montgomery te ankouraje pa sa li te tande."Mwen panse ke li te gwo," li te di. 

Sonje Pòl Elize

Paul Elisha, ki te okipe kominikasyon pou Depatman Sèvis Sosyal Eta New York (DSS) ak Divizyon pou Jèn (DFY) nan jou anvan OCFS, te mouri mwa pase a a laj de 92 an.

"Li te kreyatif, yon ekriven formidable, ak yon maverick nan kominikasyon," te di OCFS Language Access Coordinator Mery Rosendorn, ki te travay ak Elisha nan DSS. "Pòl te yon zanmi tou.Li te gen pèsonalite ak pran swen, yon optimis, ak yon panse klè ak yon sans misyon."

Yon natif natal nan Asbury Park, New Jersey, Elisha te sèvi anba James, pitit gason Prezidan Franklin D. Roosevelt, nan Lame Ameriken an pandan Dezyèm Gè Mondyal la, dapre yon istwa ki te parèt nan Times Union.

Anplis de sèvis eta a, karyè divès ak distenge Elisha te gen ladann travay kòm yon egzekitif piblisite, kondiktè pwofesyonèl ak mizisyen, piblikatè, kòmantatè radyo ak animatè, ak yon peryòd senk ane kòm Direktè Egzekitif nan Koz Komen Eta New York.Li te menm yon powèt pibliye.

(Adwat: Paul Elisha nan estidyo nan WAMC/Northeast Public Radio, kote li te òganize yon emisyon pwezi ki dire lontan.Koutwazi WAMC.)

Elize te siviv ak madanm li ki gen 35 an, Jeanne, twa timoun ak twa pitit pitit.

Jiska pwochen fwa...

Mèsi paske w li edisyon Septanm 2015 Bilten OCFS la.Si w gen yon sijesyon istwa pou pwochen edisyon yo, voye yon imèl bay steve.flamisch@ocfs.ny.gov .