Bilten Ajans OCFS

Ale nan Fòm

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la.Ou ka ale nan:

Kathy Hochul, Gouvènè
Suzanne Miles-Gustave, Esk., Komisyonè Enterimè
Jiyè 2016 — Vol. 2, nimewo 3
Tradui

Mesaj Komisyonè a

  Piske Jiyè se lè nou selebre endepandans Amerik la, li se yon bon moman pou nou reflechi sou fason nou nan OCFS ede lòt moun reyalize endepandans yo.Objektif nou se bay timoun ak fanmi kèk nan menm bagay fondatè nou yo te anvizaje pou jenerasyon k ap vini yo: kapasite pou yo pouswiv yon lavi ki an sekirite, kè kontan ak rekonpanse.

  Panse ak jèn ki nan swen adoptif yo ke yo ofri chans pou yo aprann nan men paran tanporè ki louvri kay yo ak kè yo pou ede yon timoun grandi.Bezwen kay adoptif ijan, epi OCFS ap travay chak jou pou jwenn pèmanans ak amelyore sekirite ak sipò pou jèn atravè eta a.Divizyon Jistis Jivenil ak Opòtinite pou Jèn yo, tou, jwe yon wòl enpòtan nan prepare jèn yo pou jou yo kite swen nou an.

  Menm jan an tou, Komisyon Eta New York pou Avèg yo ap bay fòmasyon ak eksperyans ki nesesè pou ede Nouyòkè yo jwenn yon travay ki gen sans epi viv poukont yo.Nan yon dènye sondaj, prèske 90 pousan nan kliyan komisyon an te di yo te kontan ak rezilta yo.Lòt aspè nan travay nou an ede Nouyòkè yo pran swen tèt yo alontèm, soti nan sèvis adolesan ki gen ladan fòmasyon ak edikasyon jiska resous asistans lang ki pèmèt tout Nouyòkè yo fè biznis eta yo dirèkteman ak anplwaye OCFS.

  Pandan n ap kontinye travay enpòtan nou an nan kè ete a, nou ta ka reflechi sou fason istoryen yo karakterize sa fondatè nasyon an t ap fè pandan ete 1776 la: mete etap pou endepandans yo.Ou ta ka menm di misyon nou ankouraje sekirite, pèmanans, ak byennèt ap revolusyone lavi timoun ak fanmi ki pral finalman fè li poukont yo.

Atik

OCFS pou kòmanse aplike Règleman gadri ki pi di

  

 

  Paske paran yo gen dwa pou yo konnen y ap byen pran swen pitit yo pandan y ap travay, OCFS te pibliye règleman ijans ki fèt pou kenbe timoun yo nan gadri pi an sekirite. Règleman sa yo, ki te antre an vigè 6 jiyè 2016, pèmèt paran yo fè pran desizyon byen enfòme konsènan swen pitit yo epi pi byen pèmèt OCFS pran aksyon pou pwoteje timoun yo kont founisè ki aji gwo nan pwogram gadri ki gen lisans, ki anrejistre epi ki opere ilegalman.

  Espesyalman, nouvo règleman yo defini pi klè estanda pou fèmen tout oswa yon pati nan yon pwogram gadri ki gen lisans oswa ki anrejistre pou vyolasyon sante oswa sekirite grav.Règleman yo pral egzije tou pou pwogram gadri yo afiche yon avi nan yon kote ki enpòtan pou enfòme paran yo si OCFS fèmen tout oswa yon pati nan yon pwogram.Règleman yo ogmante plis amann maksimòm chak jou ki ka pran kont yon founisè ki gen lisans oswa ki anrejistre jiska $500 pa jou pou vyolasyon sante oswa sekirite grav oswa repete. 

  Finalman, règleman yo pran mezi pou pwoteje timoun yo kont founisè ki ap opere yon pwogram gadri ilegalman lè yo otorize OCFS pou notifye lapolis sou egzistans pwogram sa yo epi lè yo egzije pwogram sa yo pou yo afiche yon avi byen klè epi fè paran yo konnen lè OCFS ap dirije pwogram nan. fèmen. 

  OCFS kontwole anviwon 9,000 pwogram gadri familyal, gadri an gwoup, ak pwogram gadri pou timoun ki gen laj lekòl nan senk minisipalite yo.Gen anviwon 2,000 sant gadri ki reglemante pa Depatman Sante ak Ijyèn Mantal Vil Nouyòk (NYCDOHMH).

 

NYSOCFS pibliye yon etid inogirasyon sou pri eksplwatasyon finansye nan New York

  Rechèch Biwo Sèvis Pwoteksyon Adilt yo fè jwenn enpak eksplwatasyon finansye nan tout eta a se omwen $1.5 milya dola.

  Sa se youn konklizyon Etid Kote Eksplwatasyon Finansye Eta Nouyòk la , Alan Lawitz ak Yufan Huang ekri, avèk kontribisyon enpòtan Rebecca Coleman ak Lisl Maloney k ap rasanble done epi sipòte anplwaye rechèch yo.Etid la, ki fèt kòm yon mezi enpak krim finansye kont granmoun aje yo, te fèt ak yon je nan direksyon prevansyon.Eksplwatasyon finansye granmoun aje ak vilnerab yo se yon pwoblèm nan tout peyi a ki afekte Eta New York nan yon fason enpòtan.

    Etid la te pibliye nan Jounen Mondyal Konsyantizasyon Abi sou Aje, 15 jen, pandan yon evènman sansibilizasyon nan Crossgates Mall.OCFS ak patnè nan Divizyon Sèvis Finansye ak Biwo Leta pou Granmoun pou Granmoun yo te pataje enfòmasyon ak istwa trajik ki soti nan domèn sou granmoun aje ki te eksplwate finansyèman.Yon fanm te bay yon aperçu sou fason li te vin ede yon fanm 70-zan ki gen fanmi ki te pwofite sou li."Pake bagay ou yo, mwen pral vin jwenn ou," Linda Comstock te di zanmi l '. 

   "Mwen pa t 'gen lide ki sa mwen te pral fè avè l' nan moman an, men mwen te di, 'Mwen te gen pou mennen ou nan yon kote ki an sekirite."Jis yon jou anvan WEAAD, Comstock te nan yon bank ak zanmi l ', ede jere zafè li.
Pami lòt oratè jou sa a te genyen Amanda Kyle-Sprague, ki te pale sou travay Biwo Pwokirè Distri Konte Albany te fè pou sispann eksplwatasyon; Direktè Biwo OCFS APS Alan Lawitz; Jennifer Rosenbaum, Asistan Direktè Biwo Eta New York pou moun ki aje; ak Komisyonè enterimè OCFS Sheila Poole.

             

  LR: Amanda Kyle-Sprague nan Biwo Pwokirè Distri Konte Albany, Direktè Biwo Sèvis Adilt Alan Lawitz, Prezantatè Linda Comstock, Komisyonè Enterimè OCFS Sheila Poole, Asistan Direktè NYSOFA Jennifer Rosenbaum.

  Apami lòt oratè jou sa a te genyen Amanda Kyle-Sprague, ki te pale sou travay Biwo Pwokirè Distri Konte Albany te fè pou sispann eksplwatasyon; Alan Lawitz, youn nan otè etid la; Jennifer Rosenbaum, Asistan Direktè Biwo Eta New York pou moun ki aje; ak Komisyonè enterimè OCFS Sheila Poole.Biwo Sèvis Adilt OCFS a ap travay ak patnè nan endistri finansye a, pou ede yo konnen kisa pou chèche ak kijan pou rapòte sa.
 
  Komisyonè Poole te di, “New York ap dirije nasyon an ak rechèch sa a.“N ap ogmante konsyantizasyon atravè rechèch nou yo sou dimansyon ak gravite krim mechan sa a ak atravè pwojè pilòt nou yo, n ap jwenn konesans pou enfòme efò nou yo atravè eta a pou anpeche eksplwatasyon finansye Nouyòkè vilnerab ak granmoun aje yo.”

  Pwofesyonèl nan domèn nan ki te wè rapò a fè lwanj dimansyon li yo ak enpak espere.Jilene Gunther, otè rapò The 2011 Utah Economic Cost of Elder Financial Exploitation, te di etid New York la se "enkwayab epi li pral deplase mòn nan domèn sa a."

  Igal Jellinek, direktè egzekitif LiveOn NY, di rapò a ta dwe konsantre atansyon sou yon gwo pwoblèm ki "obsède tou de gouvènman an ak patnè kominotè yo devlope yon plan solisyon ak yon rezo sekirite sèvis ak lwa pou asire ke granmoun aje yo pa gen pase. sa a pou kont li."

  Yo estime 42 sou chak 1,000 Nouyòkè ki gen plis pase 60 an viktim eksplwatasyon finansye. Dapre etid la, eksplwatasyon finansye totalize $1.5 milya dola chak ane nan lajan kach ak pwopriyete yo vòlè, benefis yo peye viktim yo, ak depans envestigasyon nan tout eta a.Apeprè 60 pousan nan tan an, moun ki komèt krim lan se yon timoun granmoun oswa fanmi viktim nan.

  OCFS te resevwa yon sibvansyon federal $300,000 pou amelyore envestigasyon eksplwatasyon finansye ak koleksyon done nan Eta New York.Eta New York ap travay ak yon kontab legal pou devlope yon zouti koleksyon dokiman pou itilize nan envestigasyon eksplwatasyon finansye.Yon kontab legal se tou yon pati nan pwogram pilòt nan Konte Onondaga ak Queens pou ede envestigatè APS lokal yo analize ka kriminèl ak tribinal sivil potansyèl yo.Epi, lajan sibvansyon yo ap itilize pou amelyore sistèm rapò ak anrejistreman pou pi byen rasanble done sou depans eksplwatasyon finansye yo ak karakteristik viktim yo ak otè krim yo.Sistèm amelyore an pral konfòme tou koleksyon done eta a ak sistèm done federal APS la.

 

 

Lansman Sit wèb Vize pou Ogmante Rekritman Kay Adoptè

  Bon kalite kay adoptif ak kay adoptif se kle pou reyalize bon rezilta pou timoun ki nan swen adoptif.Jwenn ak kenbe kay sa yo se yon defi kontinyèl pou tou de ajans yo ak kominote yo.Pou ede rankontre defi sa a, OCFS ap sipòte yon nouvo sit entènèt, Recruit4fostercare.org, kote konsantre a se sou revitalize rekritman.

  Ki fèt kòm yon resous pou distri lokal yo ak ajans ki enplike nan rekritman kay adoptif, sit entènèt la gen yon richès enfòmasyon sou apwòch ki egziste deja nan rekritman ak fason pou rankontre defi retansyon komen.Espwa a se ke pwofesyonèl byennèt timoun yo pral sèvi ak sit la epi voye lyen an bay sipèvizè swen adoptif, moun k ap chèche kay, direktè, ak ajans patnè.Enfòmasyon yo disponib tou kòm yon piblikasyon, Revitalizing Recruitment: Practical Strategies for Finding and Keeping Foster, Adoptive, and Kinship Homes.Ou ka telechaje yon kopi sou papye sou sit la.

  Welfare Research, Inc. te devlope sitwèb la pou OCFS nan kad yon pwojè rekritman dilijan ki te finanse pa Children's Bureau, Administration for Children and Families, Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini.

Plis pase 100 patisipe nan seremoni kòmansman Brookwood Secure Center

  Manm fanmi yo ak anplwaye ki soti nan Brookwood te pami plizyè douzèn ki te gade 14 elèv Brookwood resevwa diplòm Pwogram Ekivalasyon Lekòl Segondè Altènatif (AHSEP) nan dat 20 me.Tout moun ki diplome men youn nan yo enskri nan Pwogram Brookwood College, yon pwogram James LeCain te fonde an 2010 e yo kwè se sèl pwogram kolèj nan kalite li Ozetazini.
Anjeneral, AHSEP se pou elèv ki poko gen 21 lane ki gen anpil reta nan jwenn kredi nan lekòl segondè pou jwenn yon diplòm lokal oswa Regents.

 Pandan seremoni an, yo te bay yon etidyan premye Prim E. Patrick Sullivan pou Sitwayènte kòm rekonesans efò li kòm yon entelektyèl konstitisyonèl ak kapasite l pou l viv ann amoni ak ideyal sa yo: yon moun ki remèt etablisman an lè l ap travay nan plizyè djòb. yo te yon lidè pou kanmarad li yo, epi ki gen konpòtman egzanplè te ede l reyalize etap ki pi wo ki disponib nan Brookwood.Ansyen Direktè Brookwood Secure Center E. Patrick Sullivan te konsakre lavi li nan Brookwood.Vèv li a, Madam Rachel Levinson, te di odyans lan sou pasyon ak angajman defen mari l anvè rezidan Brookwood, li te di li te bay yo valè kòm moun ak kòm elèv, epi li kontinye ankouraje edikasyon kòm chemen yo nan siksè.

  Oratè prensipal la se Richard Smith, foto anlè a, yon moun ki rele tèt li yon geriseuz ak yon motivatè.Li te mete aksan sou senpati pou lit elèv yo ak valè terapi, aprantisaj dire tout lavi, ak pèseverans.Yon resepsyon nan lakou a te kouvri yon selebrasyon kontan nan jèn ki te dirije pou yon avni pi briyan."Sa a te pi bon bagay ki te janm rive m '," yon diplome te di."Si m ta gradye lakay mwen, m t ap gen menm santiman an."
Manadjè Zòn Patenarya Kominotè Downstate a, Robert Ellis, te fè lwanj evènman an ak òganizatè li yo, li te remake tandans pou bay jèn yo eksperyans nòmal yo."Ou te devan jwèt la ak seremoni sa a."

 

 

Pwogram Amelyorasyon Bijou Goshen Bay Estrikti, Fyète, Jèn yo

  Nan ete 2012 la, lè Youth Counsel Phyllis Brunson-Sutton te mande direktè Goshen Secure Center Bobby Ray Smith pèmisyon pou yo anseye jèn yo kijan pou yo fè bag, li pa t janm imajine pwojè bag la t ap elaji nan braslè, ki gen ladan youn ki ta dwe mete pa New. Gouvènè Adjwen York.

  Lide Brunson-Sutton se te ede estriktire kèk nan aktivite lwazi jèn yo pandan ete."Sa mwen pa t 'konnen se enpak ke bijou-fè ta gen sou tout jèn etablisman an."li di, "moun ki te patisipe ak moun ki te admire."

  Pami admiratè yo se Lt Gouvènè Kathy Hochul.Pandan yon vizit nan biwo lakay la nan mwa mas, li te resevwa yon braslè jèn yo te fè.

  Objektif pwogram nan se te anseye planifikasyon ak ladrès devlopman, ki jan yo trase plan ak fabrike bijou yo alamen ak selon plan yo.Jèn yo te aprann non ak itilizasyon zouti ki nesesè pou travay la ak fason pou yo ka vann atik fini yo.Li te mennen nan yon sans rekonpanse nan akonplisman ak pwodiksyon an nan atik byen mèb, bèl yo pran swen ak pataje.Gen kèk ta ka menm choose yon karyè nan kèk zòn nan biznis yo fè bijous.

  Pwogram nan gen tou yon aspè terapetik."Mwen te obsève efè kalman ke fè bijou gen, tou de pèsonèlman ak anpirik," di Brunson-Sutton."Moun yo atikile 'bezwen pèl' yo kòm yon fòm terapi; yo retire tèt yo nan estimilis endezirab ak estrès ak reyalize pwòp tèt ou-satisfaksyon nan travay sou pwojè yo."

Goshen Secure Center gen yon vitrine kote travay jèn yo ka apresyeanplwaye etablisman yo ak vizitè yo.Pwoblèm lan se gen kèk atik pèl-trikote ki te fè pou montre, depi kreyasyon yo se konplike ak tan konsome, ak paske nan bote nan atik, moun ki fè yo ka ezite mete yo nan ekspozisyon apre yo te vin tache.Yo pa vle pèsonn achte yo!

 
 Brunson-Sutton di: “Ansèyman fè bijou se menm satisfaksyon pou mwen menm jan ak kreye bijou."Mwen espere kreye pwofesè jèn nan elèv k ap patisipe yo pou yo ka pase konpetans yo bay lòt moun lè mwen pran retrèt ou."