Biwo Timoun yo ak Sèvis pou Fanmi

Sèvis Pwoteksyon Adilt

Fè fas a defi yo nan demans

Fòmasyon sa a fèt sèlman kòm yon resous enfòmasyon.OCFS pa bay okenn sètifikasyon oswa kredi edikasyon kontinyèl an koneksyon avèk itilizasyon resous sa a.

Fè fas ak defi demans fòmasyon sou òdinatè (CBT)

Fè fas a defi yo nan imaj ekran Demans

Objektif materyèl sa a se pou:

  1. Bay travayè sosyal PSA yo enfòmasyon sou Maladi alzayme ak lòt demans,
  2. Ede travayè sosyal PSA yo rekonèt siy ak sentòm ki ka sijere ke demans prezan,
  3. Ofri estrateji ki ka amelyore swen pou moun ki gen demans, redwi posiblite pou abi, ak pwolonje posiblite pou pran swen moun ki gen demans nan kay la,
  4. Bay travayè sosyal PSA yo enfòmasyon sou sèvis sipò ki disponib atravè rezo sèvis alzayme a.