Tèks konplè Règleman ICPC No 4

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Tèks konplè Règleman ICPC No 4

Règleman No 4
Plasman rezidansyèl

Règleman No. 4, jan Asosyasyon Administratè yo te adopte kontra entè-eta sou plasman timoun yo nan dat 20 avril 1983, te re-adopte an 1999 epi amande an 2001, epi li ranplase pa sa ki annapre yo:

Règleman sa a, ki te adopte pa Asosyasyon Administratè Kontra Interstate a sou Plasman Timoun yo, te deklare ap anvigè apati 1ye oktòb 2012.

Mo ak fraz yo itilize nan règleman sa a gen menm siyifikasyon ak nan Kontra a, sof si kontèks la mande klèman yon lòt siyifikasyon.Si yon tribinal oswa yon lòt otorite konpetan envoke Kontra a, tribinal la oswa lòt otorite konpetan oblije respekte Atik V (Retansyon Jiridiksyon) Kontra a.

 1. Entansyon Règleman sa a: Se entansyon Règleman No 4 pou bay pwoteksyon ak sekirite timoun yo mete nan yon etablisman rezidansyèl nan yon lòt eta.Etablisman rezidansyèl yo defini plis nan Seksyon 3 anba a.
  1. (a) Apwobasyon pa eta k ap resevwa a anvan plasman an: Apwobasyon anvan plasman an obligatwa pou pwoteksyon timoun nan ak ajans ki voye plasman an.Ajans k ap voye a gen ladan paran, gadyen, tribinal, oswa ajans finalman responsab pou planifikasyon, finansman, ak plasman timoun nan jan sa deziyen nan seksyon I nan fòm 100A. (Gade Atik II(b) oswa Règleman 3 , Seksyon 4. (62) pou tout definisyon ajans k ap voye a.)
  2. (b) Siveyans etablisman rezidansyèl pandan y ap plase timoun nan: Pandan ke timoun yo plase nan eta k ap resevwa a, biwo ICPC eta a k ap resevwa a dwe kenbe yon dosye sou tout timoun yo mete kounye a nan etablisman rezidansyèl la atravè pwosesis ICPC la.Biwo ICPC eta k ap resevwa a dwe notifye biwo ICPC eta k ap voye a sou nenpòt chanjman enpòtan nan estati nan etablisman rezidansyèl la ki ka "kontrè ak enterè timoun nan" (Atik III(d) oswa ki ka mete sekirite timoun nan an danje. ki biwo ICPC eta k ap resevwa a vin konnen.
  3. (c) Anpeche timoun yo abandone nan eta k ap resevwa a: Yon fwa ajans k ap voye a fè yon plas nan yon etablisman rezidansyèl, ajans k ap voye a rete oblije anba Atik V pou l kenbe jiridiksyon ak responsablite pou timoun nan pandan timoun nan rete nan eta k ap resevwa a jiskaske timoun nan vin tounen. endepandan, endepandan, oswa ka a fèmen an menm tan ak biwo ICPC eta k ap resevwa a ak biwo ICPC ki voye yo.Wòl biwo ICPC eta k ap voye ak k ap resevwa yo se ankouraje konfòmite ak Atik V pou timoun yo pa abandone fizikman oswa finansyèman nan yon eta k ap resevwa yo.
 2. Kategori timoun: Règleman sa a aplike nan ka ki enplike timoun ke ajans ki voye a mete yo nan yon etablisman rezidansyèl, kèlkeswa si timoun nan anba jiridiksyon yon tribinal pou delenkans, abi, neglijans oswa depandans, oswa kòm rezilta. aksyon yon ajans byennèt timoun pran.

  Restriksyon laj: ( Règleman No. 3 Seksyon 1(b)) Atik ak règleman ICPC yo pa presize yon restriksyon laj nan moman plasman, men pito itilize definisyon laj "timoun."Lwa eta k ap voye a ka pèmèt ekstansyon jiridiksyon tribinal pou timoun ak peman antretyen swen adoptif pou jèn ki elijib jiska laj 21 an.Konfòm ak Atik V, yo ta dwe sèvi pou jèn sa yo anba ICPC si ajans k ap voye a mande l epi avèk konsantman eta k ap resevwa a.

  1. (a) Timoun delenkan: Plasman yon ajans k ap voye a ki enplike yon timoun delenkan dwe konfòme yo ak Atik VI, Swen Enstitisyonèl Timoun Delenkan, ki di jan sa a: "Yon timoun ki jije delenkan yo ka plase nan yon enstitisyon nan yon lòt jiridiksyon pati dapre sa a. kontra, men pa gen okenn plasman sa a dwe fèt sof si timoun nan resevwa yon odyans nan tribinal sou avi paran an oswa gadyen ak opòtinite pou yo tande anvan yo voye l nan jiridiksyon lòt pati sa a pou swen enstitisyonèl ak tribinal la jwenn ke:
   1. (1) Enstalasyon ekivalan pou timoun nan pa disponib nan jiridiksyon ajans ki voye a; epi
   2. (2) Swen enstitisyonèl nan lòt jiridiksyon an se nan pi bon enterè timoun nan epi li pa pral lakòz gwo difikilte.(Difikilte ka aplike nan timoun nan ak fanmi li.)
  2. (b) Yon timoun ki poko plase nan yon etablisman rezidansyèl nan yon lòt eta: Aplikasyon prensipal règleman sa a se pou mande apwobasyon pou mete yo anvan yo plasman nan etablisman rezidansyèl la.
  3. (c) Chanjman estati pou yon timoun: Yon nouvo ICPC 100A ak dokiman ki nan lis nan Seksyon 5 obligatwa pou yon timoun ki te plase ak apwobasyon ICPC alavans, men kounye a bezwen deplase nan yon etablisman rezidansyèl nan sa a oswa yon lòt eta, lòt. pase eta orijin timoun nan.
  4. (d) Timoun ki deja plase san apwobasyon ICPC: Pou sekirite ak pwoteksyon tout moun ki enplike yo, plasman nan yon etablisman rezidansyèl pa ta dwe fèt jiskaske eta k ap resevwa a fin apwouve plasman an dapre Atik III (d).Lè yo mete yon timoun nan yon eta k ap resevwa a anvan apwobasyon ICPC, ka a konsidere kòm yon vyolasyon ICPC, epi plasman an fèt ak ajans ki voye a ak etablisman rezidansyèl la ki rete responsab ak responsab pou sekirite timoun nan.Eta k ap resevwa a ka mande pou retire timoun nan imedya jiskaske eta k ap resevwa a pran yon desizyon pa ICPC, anplis nenpòt lòt remèd ki disponib anba Atik IV.Eta k ap resevwa a gen pèmisyon pou kontinye ak demann pou apwobasyon etablisman rezidansyèl la, men li pa oblije kontinye toutotan yo mete timoun nan an vyolasyon ICPC.
 3. Definisyon " Etablisman rezidansyèl " ki kouvri nan règleman sa a:
  1. (a) Definisyon nan Règleman ICPC No. 3 Seksyon 4.(60) Etablisman rezidansyèl oswa sant tretman rezidansyèl oswa gwoup kay: yon etablisman ki bay yon nivo swen sipèvize 24 sou 24 ki depase sa ki nesesè pou evalyasyon oswa tretman yon kondisyon egi.Pou rezon kontra a, enstalasyon rezidansyèl yo pa enkli enstitisyon prensipalman edikatif nan karaktè, lopital, oswa lòt enstalasyon medikal (jan yo itilize nan Règleman 4, yo defini pa eta k ap resevwa a).Yo ka rele etablisman rezidansyèl yo pa lòt non nan eta k ap resevwa a, tankou sa yo ki nan lis anba "Type of Care Requested on the ICPC 100A: Group Home Care, Residential Treatment Center, Child Care Institution, and Institutional Care (Atik VI), Adjudicated. delenkan."
  2. (b) Kalite lisans yon enstitisyon, si genyen, se prèv karaktè li men li pa detèmine nesesite pou konfòmite ak ICPC.Si yon enstitisyon swa jeneralman egzante de nesesite pou li konfòme li avèk Kontra Entènèt sou Plasman Timoun yo oswa si yon enstitisyon egzante nan yon egzanp patikilye, se pou yo detèmine pa sèvis li aktyèlman bay oswa ofri bay.Lè w fè nenpòt detèminasyon sa yo, yo dwe aplike kritè ki tabli nan règleman sa a.
  3. (c) Kalite sous oswa sous finansman yo itilize pou peye depans tretman oswa lòt sèvis yo pa detèmine si Kontra Entènèt sou Plasman Timoun yo aplike.
 4. Definisyon enstalasyon enstitisyonèl ki pa kouvri nan règleman sa a: Lè w ap detèmine si voye oswa mennen yon timoun nan yon lòt eta egzante de dispozisyon Kontra Entènèt sou Plasman Timoun yo akòz egzanpsyon pou divès klas enstitisyon ki nan Atik II. (d), konsèp ak tèm sa yo dwe gen siyifikasyon sa yo:
  1. (a) " Enstitisyon prensipalman edikasyon " vle di yon enstitisyon ki opere youn oswa plizyè pwogram ki ka ofri nan satisfaksyon lwa sou prezans lekòl obligatwa, kote objektif prensipal pou aksepte timoun yo se satisfè bezwen edikasyon yo; epi enstitisyon edikasyonèl la pa fè youn oswa plis nan sa ki annapre yo.(Kondisyon ki pi ba yo ta mande konfòmite ak Règleman sa a.)
   1. (1) aksepte responsablite pou timoun pandan tout ane a;
   2. (2) bay oswa bay tèt li kòm bay swen pou timoun ki konstitye nitrisyon ase pou ranplase sipèvizyon ak kontwòl paran oswa swen adoptif;
   3. (3) bay timoun yo nenpòt lòt sèvis, eksepte pou sa yo konn konsidere kòm aktivite lekòl ki pa nan kourikoulòm oswa nan lekòl la, sèvis sipò pou elèv yo, ak sèvis ki nesesè pou fè li posib pou timoun yo rete nan yon baz rezidansyèl 24 èdtan. pwogram oswa pwogram lekòl yo mansyone pi wo a.
  2. (b) " Lopital oswa lòt etablisman medikal " vle di yon enstitisyon pou malad grav ki egzeyate pasyan li yo lè yo pa malad grav ankò, ki pa bay oswa pa konsidere tèt li kòm bay gadri pou ranplase swen paran oswa swen adoptif, epi kote yo mete yon timoun nan objektif prensipal pou trete yon pwoblèm medikal egi.
  3. (c) " Enstitisyon pou minè ki malad mantal oswa ki gen pwoblèm mantal " vle di yon etablisman ki responsab pou tretman maladi grav, ni sikyatrik ak medikal, ansanm ak swen gadyen ki nesesè pou tretman kondisyon grav sa yo nan minè yo. ki se swa volontèman komèt oswa envolontèman komèt pa yon tribinal ki gen jiridiksyon konpetan abite nan li.Devlopman andikape gen menm siyifikasyon ak fraz "mantalman defo."
  4. (d) Sèvis pou Pasyan Ekstèn : Si tretman ak swen ak lòt sèvis yo se konplètman pasyan ekstèn nan karaktè, yon enstitisyon pou malad mantal oswa andikape devlopman ka aksepte yon timoun pou tretman ak swen san yo pa konfòme ICPC.
 5. Voye dokiman ka Eta a pou Demann Etablisman Rezidans lan: Dokimantasyon yo bay ak yon demann pou tretman rapid yo dwe aktyèl epi yo dwe gen ladan:
  1. (a) Fòm ICPC-100A ranpli nèt (obligatwa pou tout demann etablisman rezidansyèl yo).
  2. (b) Fòm ICPC-100B obligatwa pou tout demann etablisman rezidansyèl yo, si yo deja mete timoun nan san apwobasyon alavans nan eta k ap resevwa a.
  3. (c) Tribinal oswa lòt otorite pou mete timoun nan:
   1. (1) Timoun ki delenkan—yon kopi òdonans tribinal la ki endike ke yo te jije timoun nan kòm delenkan ki deklare ke enstalasyon ekivalan pa disponib nan jiridiksyon ajans ki voye a e ke swen enstitisyonèl nan eta k ap resevwa a se nan pi bon enterè timoun nan epi li pa pral. pwodui gwo difikilte.(Gade Atik VI oswa Seksyon 2.A pi wo a.)
   2. (2) Timoun ajans piblik—Pou ka jiridiksyon tribinal piblik, lòd tribinal aktyèl la obligatwa ki endike ajans ki voye a gen otorite pou mete timoun nan oswa, si otorite pa soti nan yon lòd tribinal, yon dokiman legal alekri egzekite an akò ak la. lwa Eta k ap voye a ki bay baz pou ajans k ap voye a gen otorite pou mete timoun nan ak dokiman ki montre sipèvizyon ap kontinye oswa yon kopi akò plasman volontè a, jan sa defini nan Seksyon 472(f)(2) Lwa Sekirite Sosyal ki egzekite pa ajans ki voye a ak paran oswa gadyen timoun nan.
   3. (3) Timoun nan gad yon fanmi oswa gadyen legal—yon lòd tribinal aktyèl oswa dokiman legal obligatwa ki endike ajans ki voye a gen otorite pou mete timoun nan.
   4. (4) Plasman paran (pa gen okenn patisipasyon tribinal)—100A obligatwa epi ajans ki voye a dwe siyen ak kare a tcheke anba estati legal ki endike paran an gen gad oswa gadyen legal ak nenpòt lòt dokiman anplis leta ki voye oswa k ap resevwa a mande.
  4. (d) Lèt akseptasyon ki soti nan etablisman rezidansyèl la: Pou kèk eta k ap resevwa yo, sa a se yon dokiman obligatwa pou tout demann plasman, enkli sa yo soumèt pa yon paran oswa gadyen.Li bay biwo ICPC eta k ap resevwa a endikasyon ke etablisman rezidansyèl la te teste timoun nan kòm yon plasman apwopriye pou etablisman yo.
  5. (e) Yon istwa aktyèl pou timoun nan: (si ou vle pou plasman yo mande anba 5. (c) (3) ak (4)), ki gen ladan istwa gadyen ak sosyal, kwonoloji patisipasyon tribinal la, dinamik sosyal ak yon deskripsyon nenpòt espesyal. bezwen timoun nan.
  6. (f) Sèvis (ka) plan: (opsyonèl pou plasman yo mande anba 5.C(3) ak (4))—Yon kopi ka timoun nan oswa sèvis oswa plan pèmanans ak nenpòt sipleman nan plan sa a, si timoun nan te nan swen ase lontan pou yon plan pèmanans yo dwe mande.
  7. (g) Plan finansye ak medikal: Yon deskripsyon alekri sou responsablite pou peye depans pou plasman timoun nan nan etablisman an, ki gen ladan non ak adrès moun oswa antite ki pral fè peman an ak moun oswa antite ki otreman pral responsab finansyèman pou timoun nan.Yo prevwa ke kouvèti medikal la pral ranje ak konfime ant ajans ki voye a ak etablisman rezidansyèl la anvan plasman an.
  8. (h) Verifikasyon kalifikasyon Tit IV-E: (pa obligatwa pou plasman paran)—Yon eksplikasyon sou sitiyasyon aktyèl kalifikasyon timoun nan Tit IV-E dapre Lwa Federal Sekirite Sosyal ak dokiman Tit IV-E, si li disponib.Yo dwe bay dokiman yo anvan yo apwouve plasman.
  9. (i) Akò Dezòd Plasman: Gen kèk eta ki ka mande yon Akò Dezòd Plasman ki siyen ki endike ki moun ki pral responsab pou retounen timoun nan nan eta si timoun nan deranje oswa si yo fè yon demann pou retire timoun nan epi retounen nan eta a. .
 6. Metòd pou transmisyon dokiman: Gen kèk oswa tout dokiman yo ka kominike pa lapòs eksprime oswa nenpòt lòt metòd rekonèt pou kominikasyon akselere, ki gen ladan FAK ak transmisyon elektwonik, si akseptab ni pa leta k ap voye a ak moun k ap resevwa a.Eta k ap resevwa a dwe rekonèt epi bay efè a nenpòt transmisyon akselere yon ICPC-100A ak dokiman sipò yo, depi li lizib epi li parèt kòm yon reprezantasyon konplè orijinal la.Sepandan, eta k ap resevwa a ka mande epi yo dwe gen dwa resevwa orijinal oswa kopi sètifye nan nenpòt dokiman legal si li konsidere yo nesesè pou yon dosye legalman ase dapre lwa li yo.Tout transmisyon sa yo dwe voye an konfòmite ak lwa ak règleman eta a ki gen rapò ak pwoteksyon konfidansyalite.
 7. Desizyon leta k ap resevwa a pou apwouve oswa refize resous plasman (100A).
  1. (a) Pwosesis desizyon eta k ap resevwa a: Biwo ICPC eta k ap resevwa a revize enfòmasyon espesifik timoun nan ak sitiyasyon aktyèl etablisman rezidansyèl la.Biwo ICPC eta k ap resevwa a apwouve oswa refize plasman an baze sou yon detèminasyon ke "plasman yo pwopoze a pa parèt kontrè ak enterè timoun nan" (ICPC Atik III(d)).Nan kad pwosesis revizyon li a, biwo ICPC a kapab verifye si etablisman rezidansyèl la gen lisans kòrèk epi li pa anba yon ankèt pa lapolis, pwoteksyon timoun, oswa anplwaye lisans pou kondisyon ki pa bon oswa aktivite ilegal ki ta ka mete timoun nan risk pou yo fè mal.
   1. (1) Biwo ICPC eta k ap resevwa a ka tcheke pou asire timoun nan matche ak kategori pwogram etablisman rezidansyèl yo.
   2. (2) Biwo ICPC eta k ap resevwa a ka tcheke avèk pwogram etablisman rezidansyèl la pou asire ke demann pou mete timoun nan te revize nèt epi yo aksepte ofisyèlman anvan yo akòde apwobasyon ICPC.
  2. (b) Delè pou desizyon final la: Administratè kontra eta a k ap resevwa a dwe bay apwobasyon final oswa refi demann resous plasman an nan fòm yon ICPC 100A ki siyen osito ke sa posib, men pa pita pase twa (3) jou ouvrab. depi biwo ICPC eta k ap resevwa a resevwa demann konplè a.Li rekonèt ke kèk biwo ICPC eta a dwe jwenn otorizasyon nan pwoteksyon timoun, lisans etablisman rezidansyèl yo ak fè respekte lalwa anvan yo bay apwobasyon pou yon plasman etablisman rezidansyèl yo.
  3. (c) Kominikasyon akselere desizyon an: Si sa nesesè oswa itil pou satisfè egzijans tan, biwo ICPC eta k ap resevwa a ka kominike detèminasyon li dapre Atik III(d) bay Administratè Kontra Eta ajans ki voye a pa FAX oswa lòt mwayen transmisyon elektwonik, si akseptab pou tou de resevwa ak voye eta.Sepandan, sa ka pa fèt anvan Administratè Kontra Eta k ap resevwa a te anrejistre detèminasyon an sou ICPC 100A.Yo dwe voye avi alekri a (ICPC100A ranpli) pa lapòs, voye elektwonikman, si li akseptab, oswa otreman voye san pèdi tan pou satisfè egzijans avi alekri Atik III(d).
  4. (d) Otorite eta k ap resevwa a pou pran desizyon final la: Otorite eta k ap resevwa a limite a apwobasyon oswa refi resous plasman an.Eta k ap resevwa a ka apwouve oswa refize resous plasman an si Administratè Kontra a eta k ap resevwa a jwenn, dapre revizyon enfòmasyon espesifik timoun nan ak sou revizyon sitiyasyon aktyèl etablisman rezidansyèl la, "plasman yo pwopoze a pa parèt kontrè ak enterè timoun nan."(ICPC Atik III.(d))
  5. (e) Desizyon Tanporè pou Plasman nan Etablisman Rezidansyal Ijans: Okazyonèlman, plasman nan etablisman rezidansyèl yo bezwen fèt sou yon baz ijans.Nan ka limite sa yo, biwo leta k ap voye ak k ap resevwa yo ka, avèk yon akò mityèl, kontinye otorize apwobasyon plasman an ijans.Desizyon plasman ijans sa yo dwe pran nan yon jou ouvrab oswa nan yon lòt delè mityèlman dakò, dapre eta resevwa demann ICPC-100A a ak nenpòt lòt dokiman leta k ap resevwa a mande pou konsidere plasman ijans sa a; pa egzanp, yon plan medikal finansye ak yon kopi yon lòd tribinal oswa lòt otorite pou fè plasman an.Si yo akòde apwobasyon plasman an ijans tanporèman, apwobasyon fòmèl plasman ICPC a p ap final toutotan ke yo respekte Seksyon 5 ak 7 règleman sa a.
 8. Otorite ajans k ap voye a: Lè eta k ap resevwa a apwouve yon resous plasman, ajans k ap voye a gen otorite final la pou detèmine si yo dwe itilize resous plasman ki apwouve a nan eta k ap resevwa a.Apwobasyon ICPC-100A eta k ap resevwa a pou plasman nan yon etablisman rezidansyèl ekspire trant jou kalandriye apati dat eta a ki te siyen 100A a.Yo ka pwolonje delè trant (30) jou kalandriye a si yon akò mityèl ant biwo ICPC eta k ap voye ak k ap resevwa a.
 9. Soumèt ICPC-100B: Lè ajans ki voye a deside sèvi ak resous ki apwouve a, ajans ki voye a responsab pou ranpli yon Avi Plasman ICPC-100B nan biwo ICPC Eta ki voye a nan twa (3) jou ouvrab apre plasman aktyèl la.Yo dwe soumèt avi sa a nan biwo ICPC eta a k ap resevwa a, ki moun ki dwe voye ICPC-100B a bay etablisman rezidansyèl la nan senk (5) jou ouvrab apre li resevwa ICPC-100B a.
 10. Atant Sipèvizyon:
  1. (a) Etablisman rezidansyèl: Yo konsidere etablisman rezidansyèl la kòm ajans ki responsab pou swen timoun 24 sou 24 lwen kay paran timoun nan.Nan kapasite sa a, etablisman rezidansyèl la responsab pou sipèvizyon, pwoteksyon, sekirite, ak byennèt timoun nan.Ajans ki fè plasman an dwe antre nan yon akò ak etablisman rezidansyèl la konsènan plan pwogram lan oswa nivo sipèvizyon ak tretman espere ak frekans ak nati nenpòt rapò sou pwogrè oswa tretman alekri.
  2. (b) Yo pa atann pou travayè byennèt timoun lokal k ap resevwa yo ak anplwaye pwobasyon yo bay okenn siveyans oswa sipèvizyon timoun yo mete nan pwogram rezidansyèl yo.Yon sèl eksepsyon se timoun sa yo ki ka patisipe nan yon ensidan oswa akizasyon ki fèt nan eta k ap resevwa a ki ka enplike lapolis eta k ap resevwa a, pwobasyon, pwoteksyon timoun oswa, finalman, tribinal eta k ap resevwa a.
  3. (c) Ajans k ap voye a ki fè plasman an: Frekans ak nati vizit siveyans ajans ki voye a oswa moun k ap fè plasman an detèmine pa ajans k ap voye a, dapre lwa ki aplikab yo.
 11. Retounen timoun nan nan eta k ap voye a si yo mande leta k ap resevwa a:
  1. (a) Mande pou retounen timoun nan eta kote li voye l la nan moman ICPC refize plasman an: Si yo deja mete timoun nan nan yon etablisman rezidansyèl leta k ap resevwa a nan moman desizyon an, epi Administratè Kontra enfòmèl eta a k ap resevwa a te refize plasman an, lè sa a Administratè Kontra a eta k ap resevwa a ka mande biwo ICPC leta k ap voye a pou fasilite retounen timoun nan pi vit posib oswa pwopoze yon plasman altènatif nan eta k ap resevwa a jan sa prevwa nan atik V(a) ICPC la.Resous plasman altènatif la dwe apwouve pa eta k ap resevwa a anvan yo fè plasman.Retounen timoun nan dwe fèt nan senk (5) jou ouvrab apati dat avi pou retire elèv la, sof si yon lòt dakò ant biwo ICPC eta k ap voye a ak k ap resevwa a.
  2. (b) Mande pou retounen timoun nan eta li voye a apre li te resevwa ICPC te deja apwouve plasman an: Apre apwobasyon ak plasman timoun nan nan etablisman rezidansyèl la, si Administratè Kontra a eta k ap resevwa a detèmine ke plasman an "sanble kontrè ak enterè timoun nan," Lè sa a, Administratè Kontra a eta k ap resevwa a ka mande pou biwo ICPC eta a ki voye a fasilite ak ajans ki voye timoun nan retounen nan pi vit posib oswa pwopoze yon plasman altènatif nan eta k ap resevwa a jan sa di nan atik V (a) nan ICPC la.Resous plasman altènatif sa a dwe apwouve pa eta k ap resevwa a anvan yo fè plasman.Retounen timoun nan dwe fèt nan senk (5) jou ouvrab apati dat avi pou retire elèv la, sòf si yon lòt dakò ant biwo ICPC eta k ap voye ak k ap resevwa a.
  Yo ka anile demann biwo ICPC eta k ap resevwa a pou retire si ajans k ap voye a fè aranjman pou sèvis pou rezoud rezon ki fè yo mande yo retire a, epi Administratè Compact eta k ap resevwa ak moun k ap voye yo dakò ak plan an.
 12. Mo ak fraz yo itilize nan règleman sa a gen menm siyifikasyon ak nan Kontra a, sof si kontèks la klèman mande yon lòt siyifikasyon.
 13. Règleman sa a te amande daprè Atik VII nan Entènasyonal Kontra sou Plasman Timoun yo pa aksyon Asosyasyon Administratè yo nan Kontra Entènasyonal sou Plasman Timoun nan reyinyon anyèl li 4 jiska 7 me 2012; amannman sa a te apwouve nan dat 5 me 2012 e li an aplikasyon depi 1ye oktòb 2012.

Règleman ICPC