Tèks konplè Atik ICPC yo

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Tèks konplè atik ICPC yo

Atik I. Objektif ak Règleman

Se objektif eta pati a pou kolabore youn ak lòt nan plasman ant eta a timoun yo nan fen ke:

 1. (a) Chak timoun ki bezwen plasman dwe resevwa maksimòm opòtinite pou yo mete yo nan yon anviwonman apwopriye ak ak moun oswa enstitisyon ki gen kalifikasyon ak enstalasyon apwopriye pou bay yon degre ak kalite swen nesesè ak dezirab.
 2. (b) Otorite apwopriye yo nan yon eta kote yo pral mete yon timoun ka gen tout opòtinite pou yo detèmine sikonstans plasman yo pwopoze a, kidonk ankouraje tout konfòmite ak egzijans aplikab pou pwoteksyon timoun nan.
 3. (c) Otorite apwopriye nan eta kote plasman an fèt la ka jwenn enfòmasyon ki pi konplè sou baz yo pou evalye yon plasman ki prevwa anvan li fèt.
 4. (d) Y ap ankouraje aranjman jiridiksyon apwopriye pou swen timoun yo.

Atik II.Definisyon

Jan yo itilize nan kontra sa a:

 1. (a) "Timoun" vle di yon moun ki, akòz minorite, legalman sibi gadyen paran oswa kontwòl menm jan an.
 2. (b) “Ajans k ap voye yo” vle di yon eta pati, ofisye oswa anplwaye li; yon sibdivizyon yon eta pati, oswa ofisye oswa anplwaye li; yon tribinal nan yon eta pati; yon moun, yon sosyete, yon asosyasyon, yon ajans charitab oswa yon lòt antite ki voye, pote, oswa ki lakòz yo voye oswa mennen nenpòt timoun nan yon lòt eta pati.
 3. (c) "Eta k ap resevwa a" vle di eta kote yo voye, mennen oswa fè yon timoun voye oswa mennen, kit se pa otorite piblik yo oswa moun oswa ajans prive yo, epi si pou plasman ak otorite leta oswa lokal yo oswa pou plasman. ak ajans prive oswa moun.
 4. (d) "Plasman" vle di aranjman pou pran swen yon timoun nan yon fanmi gratis oswa yon kay pansyon oswa nan yon ajans oswa enstitisyon k ap pran swen timoun men li pa enkli okenn enstitisyon k ap pran swen yon malad mantal, yon moun ki gen pwoblèm mantal oswa yon moun epileptik oswa nenpòt enstitisyon. prensipalman edikatif nan karaktè, ak nenpòt lopital oswa lòt etablisman medikal.

Atik III.Kondisyon pou Plasman

 1. (a) Okenn ajans k ap voye a pa dwe voye, pote, oswa fè yo voye oswa mennen nan nenpòt lòt eta nenpòt timoun pou yo plase nan swen adoptif oswa kòm yon premye adopsyon, sòf si ajans ki voye a dwe konfòme yo ak chak egzijans ki tabli. nan atik sa a ak lwa aplikab eta k ap resevwa yo ki gouvène plasman timoun yo ladan l.
 2. (b) Anvan yo voye, mennen oswa lakòz nenpòt timoun yo voye oswa mennen nan yon eta k ap resevwa yo pou yo plase nan swen adoptif oswa kòm yon preliminè pou yon adopsyon posib, ajans ki voye a dwe bay otorite piblik ki apwopriye yo nan eta k ap resevwa a avi alekri. nan entansyon pou voye, pote, oswa mete timoun nan nan eta k ap resevwa a.Avi a dwe genyen:
  1. (1) Non, dat ak kote nesans timoun nan.
  2. (2) Idantite ak adrès oswa adrès paran yo oswa gadyen legal yo.
  3. (3) Non ak adrès moun, ajans oswa enstitisyon bay oswa ak kote ajans ki voye a pwopoze pou voye, mennen oswa mete timoun nan.
  4. (4) Yon deklarasyon konplè sou rezon ki fè yo pwopoze aksyon sa yo ak prèv otorite dapre yo pwopoze plasman an.
 3. (c) Nenpòt ofisye piblik oswa ajans nan yon eta k ap resevwa a ki resevwa yon avi dapre paragraf (b) nan atik sa a kapab mande ajans ki voye a, oswa nenpòt lòt ofisye oswa ajans ki apwopriye nan eta a ki voye a, epi pral gen dwa resevwa nan men li, enfòmasyon sipò oswa adisyonèl jan li ka konsidere nesesè nan sikonstans yo reyalize objektif ak politik kontra sa a.
 4. (d) Yo pa dwe voye, mennen timoun nan, oswa fè yo voye oswa mennen l nan eta k ap resevwa a jiskaske otorite piblik ki apwopriye nan eta k ap resevwa a pa fè ajans ki voye a bay enfòmasyon an alekri, pou fè konnen plasman yo pwopoze a pa fè sa. parèt kontrè ak enterè timoun nan.

Atik IV.Sanksyon pou Plasman Ilegal

Voye, mennen, oswa fè yo voye oswa mennen nan nenpòt eta k ap resevwa yon timoun an vyolasyon kondisyon ki nan kontra sa a, pral konstitye yon vyolasyon nan lwa ki respekte plasman timoun yo nan eta kote ajans ki voye a ap ye a. ki sitiye oswa ki soti nan kote li voye oswa pote timoun nan ak nan eta k ap resevwa a.Vyolasyon sa a ka pini oswa sibi penalite nan nenpòt jiridiksyon an akò ak lwa li yo.Anplis responsablite pou nenpòt pinisyon oswa penalite sa yo, nenpòt vyolasyon sa yo dwe konstitye rezon konplè ak ase pou sispansyon oswa anilasyon nenpòt lisans, pèmi, oswa lòt otorizasyon legal ajans ki voye a te genyen ki bay pouvwa oswa pèmèt li mete, oswa pran swen li. , pou timoun yo.

Atik V. Retansyon jiridiksyon

 1. (a) Ajans k ap voye a dwe kenbe jiridiksyon sou timoun nan ase pou l detèmine tout zafè ki gen rapò ak gad, sipèvizyon, swen, ak dispozisyon timoun nan li ta genyen si timoun nan te rete nan eta ajans k ap voye a, jiskaske yo adopte yon timoun, li rive nan majorite, li vin endepandan oswa yo egzeyate avèk konsantman otorite apwopriye nan eta k ap resevwa a.Jiridiksyon sa a dwe genyen tou pouvwa pou fè oswa lakòz timoun nan retounen oswa transfere li nan yon lòt kote ak gad dapre lalwa.Ajans k ap voye a ap kontinye gen responsablite finansye pou sipò ak antretyen timoun nan pandan peryòd plasman an.Pa gen anyen ki nan la a ki pral defèt yon reklamasyon jiridiksyon pa yon eta k ap resevwa ase pou fè fas ak yon zak delenkans oswa krim ki fèt ladan l.
 2. (b) Lè ajans ki voye a se yon ajans piblik, li ka antre nan yon akò avèk yon ajans piblik oswa prive ki otorize nan eta k ap resevwa a ki bay pou fè youn oswa plizyè sèvis nan ka sa a pa dènye a kòm ajan pou ajans ki voye.
 3. (c) Pa gen anyen nan kontra sa a dwe entèprete ki anpeche yon ajans charitab prive ki otorize pou mete timoun nan eta k ap resevwa a fè sèvis oswa aji kòm ajan nan eta sa a pou yon ajans charitab prive nan eta k ap voye a; ni pou anpeche ajans nan eta k ap resevwa a dechaje responsablite finansyè pou sipò ak antretyen yon timoun ki te plase nan non ajans ki voye a san yo pa soulaje responsablite ki tabli nan paragraf (a) la a.

Atik VI.Swen Enstitisyonèl Timoun delenkan

Yo ka mete yon timoun ki jije delenkan nan yon enstitisyon ki nan yon lòt jiridiksyon pati dapre kontra sa a men yo pa dwe fè plasman sa a sof si yo bay timoun nan yon odyans nan tribinal sou avi bay paran an oswa gadyen ak opòtinite pou yo tande anvan yo voye l. nan lòt pati sa a jiridiksyon pou swen enstitisyonèl ak tribinal la jwenn ke:

 1. Enstalasyon ekivalan pou timoun nan pa disponib nan jiridiksyon ajans ki voye a; epi
 2. Swen enstitisyonèl nan lòt jiridiksyon an se nan pi bon enterè timoun nan epi li pa pral lakòz gwo difikilte.

Atik VII.Kontra enfòmèl ant Administratè

Chèf egzekitif chak jiridiksyon pati nan kontra sa a dwe deziyen yon ofisye ki dwe kowòdonatè jeneral aktivite anba kontra sa a nan jiridiksyon li epi ki, aji ansanm ak menm ofisye nan jiridiksyon lòt pati yo, va gen pouvwa pou pibliye règ ak règleman pou aplike. pi efikas kondisyon ak dispozisyon kontra sa a.

Atik VIII.Limitasyon

Kontra sa a pa dwe aplike pou:

 1. (a) Paran, bèl paran, granparan, frè oswa sè adilt, tonton oswa matant adilt, oswa gadyen li voye oswa mennen yon timoun nan yon eta k ap resevwa, epi kite timoun nan ak nenpòt fanmi oswa gadyen ki pa ajans sa yo. eta k ap resevwa a.
 2. (b) Nenpòt plasman, voye oswa mennen yon timoun nan yon eta k ap resevwa a daprè nenpòt lòt kontra ant eta kote yo fè pati eta kote yo voye oswa mennen timoun nan ak eta k ap resevwa a, oswa nan nenpòt lòt akò ant eta sa yo. ki gen fòs lalwa.

Atik IX.Enactment ak retrè

Kontra sa a pral louvri pou nenpòt eta, teritwa oswa posesyon Etazini, Distri Columbia, Commonwealth Puerto Rico, ak, ak konsantman Kongrè a, Gouvènman Kanada oswa nenpòt pwovens ladan l.Li pral vin an aplikasyon an parapò ak nenpòt jiridiksyon sa yo lè jiridiksyon sa a te adopte menm bagay la nan lalwa.Retrè nan kontra sa a pral fèt pa dediksyon yon lwa ki anile menm bagay la, men li p ap antre an vigè anvan dezan apre dat lwa sa a e jiskaske yon avi alekri sou retrè a te bay Gouvènè a nan chak. lòt pati jiridiksyon.Retrè yon eta pati pa dwe afekte dwa, devwa ak obligasyon yo anba kontra sa a nan nenpòt ajans ki voye ladan l konsènan yon plasman ki te fèt anvan dat efektif retrè a.

Atik X. Konstriksyon ak Separabilite

Dispozisyon kontra sa a dwe entèprete liberalman pou reyalize objektif li yo.Dispozisyon ki nan kontra sa a pral ka separe epi si nenpòt fraz, kloz, fraz oswa dispozisyon nan kontra sa a deklare yo kontrè ak konstitisyon an nan nenpòt eta pati oswa nan Etazini oswa aplikab sa a nan nenpòt gouvènman, ajans, moun oswa sikonstans pa valab, validite rès kontra sa a ak aplikab sa a nan nenpòt gouvènman, ajans, moun oswa sikonstans pa dwe afekte sa.Si kontra sa a ta dwe kontrè ak konstitisyon nenpòt eta ki pati ladan l, kontra a ap rete nan tout fòs ak efè sou rès eta yo ak nan tout fòs ak efè sou eta ki afekte a ak tout zafè ki ka separe.