Tèks konplè Règleman ICPC No 2

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Tèks konplè Règleman ICPC No 2

Règleman No 2
Ka Jiridiksyon Tribinal Piblik: Plasman pou Adopsyon Piblik oswa Swen Adopsyon nan Anviwònman Fanmi ak/oswa ak Paran, Fanmi

Règleman Nimewo 2, jan Asosyasyon Administratè yo te adopte nan dat 25 me 1977 nan kontra ant eta a sou plasman timoun yo, te aboli nan mwa avril 1999 epi li ranplase pa bagay sa yo:

Règleman sa a, ki te adopte pa Asosyasyon Administratè Kontra Interstate a sou Plasman Timoun yo, deklare ap anvigè apati 1ye oktòb 2011.

Mo ak fraz yo itilize nan règleman sa a gen menm siyifikasyon ak nan Kontra a, sof si kontèks la klèman mande yon lòt siyifikasyon.Si yon tribinal oswa yon lòt otorite konpetan envoke Kontra a, tribinal la oswa lòt otorite konpetan oblije respekte Atik V (Retansyon Jiridiksyon) Kontra a.

 1. Entansyon Règleman Nimewo 2: Entansyon Règleman sa a se pou bay sou demann yon ajans k ap voye a, yon etid nan kay ak desizyon yon plasman pa yon eta k ap resevwa a pou plasman yo pwopoze a yon timoun ak yon moun k ap bay swen ki pwopoze a ki tonbe nan kategori a nan. : plasman pou adopsyon piblik, oswa swen adoptif ak/oswa ak paran, oswa fanmi.
 2. Règleman No 2 aplike nan ka ki enplike timoun ki anba jiridiksyon yon tribinal pou abi, neglijans oswa depandans, kòm rezilta aksyon yon ajans byennèt timoun pran: Tribinal la gen otorite pou detèmine sipèvizyon, gad ak plasman nan. timoun nan oswa li te delege otorite sa a bay ajans byennèt timoun nan, epi yo konsidere timoun nan pou plasman nan yon lòt eta.
  1. (a) Timoun ki poko plase ak resous plasman potansyèl: Règleman sa a kouvri konsiderasyon yon resous plasman kote timoun nan poko plase nan kay la.Yo ka itilize Règleman ICPC Nimewo 7 Etid Domicile akselere olye de Règleman No 2 pou kategori sa a lè kondisyon yo ranpli pou yon demann etid lakay rapid.
  2. (b) Chanjman sitiyasyon pou timoun ki deja plase ak apwobasyon ICPC: Règleman sa a yo itilize lè yo mande yon nouvo etid lakay sou resous plasman aktyèl la apwouve.Sa ka gen ladann yon amelyorasyon soti nan fanmi ki pa gen lisans ak yon kay adoptif ki gen lisans oswa nan yon kategori plasman nan kay adopsyon (gade Règleman No. 3 seksyon 2(a) Kalite Kategori Plasman).
  3. (c) Timoun ki deja plase san apwobasyon ICPC, eksepte lè timoun nan te deplase ak moun k ap bay swen an nan eta k ap resevwa a dapre Règleman 1: Lè yo te plase yon timoun nan yon eta k ap resevwa anvan apwobasyon ICPC, ka a konsidere kòm yon vyolasyon. ICPC ak plasman an fèt ak eta k ap voye a ki gen tout responsablite ak responsablite pou sekirite timoun nan.Eta k ap resevwa a ka mande pou retire timoun nan imedya jiskaske eta k ap resevwa a pran yon desizyon pa ICPC.Eta k ap resevwa a gen pèmisyon pou l kontinye, men li pa oblije kontinye ak pwosesis desizyon ICPC etid lakay ou, toutotan yo mete timoun nan an vyolasyon ICPC.Eta k ap resevwa a ka chwazi ouvri ka a pou sipèvizyon koutwazi ICPC men li pa oblije fè sa, jan sa mande anba Règleman ICPC Nimewo 1 Deplasman Ka inite familyal yo.
 3. Plasman ki fèt san pwoteksyon ICPC: Règleman No 2 pa aplike pou:
  1. (a) Yon plasman ak yon paran yo pa t retire timoun nan: Lè tribinal la mete timoun nan ak yon paran yo pa t retire timoun nan, epi tribinal la pa gen okenn prèv ki montre paran an pa anfòm, li pa chèche okenn prèv. apati eta k ap resevwa paran an ki swa anfòm oswa ki pa anfòm, epi tribinal la abandone jiridiksyon sou timoun nan imedyatman apre plasman ak paran an, eta k ap resevwa a pa dwe gen okenn responsablite pou sipèvizyon oswa siveyans pou tribinal la te fè plasman an.
  2. (b) Tribinal k ap voye a fè plasman paran yo ak yon chèk koutwazi: Lè yon tribinal/ajans k ap voye l ap chèche yon chèk koutwazi endepandan (ki pa gen rapò ak ICPC) pou plasman yo ak yon paran ki pa t retire timoun nan, responsablite pou kalifikasyon yo ak bon jan kalite a. chèk koutwazi depann dirèkteman nan tribinal/ajans ki voye a ak moun oswa pati nan eta k ap resevwa a ki dakò pou fè chèk koutwazi a san yo pa envoke pwoteksyon pwosesis etid lakay ICPC la.Sa a pa ta entèdi yon eta k ap voye a mande yon ICPC.
 4. Definisyon ak kategori plasman: (Gade Règleman No 3 )
 5. Voye dokimantasyon ka leta ki nesesè ak demann ICPC-100A: Dokimantasyon yo bay ak yon demann pou tretman rapid yo dwe aktyèl epi yo dwe gen ladan:
  1. (a) Yon Fòm ICPC-100A ranpli nèt.
  2. (b) Yon Fòm ICPC-100B si yo deja mete timoun nan san apwobasyon alavans nan eta k ap resevwa a.Eta k ap resevwa a pa oblije bay sipèvizyon jiskaske yo apwouve plasman an ak yon ICPC-100A ki siyen pa biwo ICPC eta k ap resevwa a, sof si yo te akòde apwobasyon pwovizwa.
  3. (c) Yon kopi òdonans tribinal aktyèl la dapre ajans ki voye a gen otorite pou mete timoun nan oswa, si otorite pa soti nan yon lòd tribinal, yon deklarasyon sou baz ajans ki voye a gen otorite pou mete timoun nan. ak dokiman ki montre sipèvizyon ap kontinye.
  4. (d) Manadjè ka ajans k ap voye yo te mande pou yon deklarasyon siyen:
   1. Konfime resous posiblite plasman an enterese pou li se yon resous plasman pou timoun nan epi li vle kolabore ak pwosesis ICPC la.
   2. Sa enkli non ak adrès fizik kòrèk ak adrès postal resous plasman an ak tout nimewo telefòn ki disponib ak lòt enfòmasyon kontak pou resous plasman potansyèl la.
   3. Dekri kantite ak kalite chanm nan kay la nan resous plasman an pou akomode timoun nan konsidere ak kantite moun, ki gen ladan timoun, ki pral abite nan kay la.
   4. Konfime resous posiblite plasman an rekonèt ke li gen ase resous finansye oswa li pral jwenn aksè nan resous finansye pou manje, abiye, ak pran swen timoun nan, enkli gadri, si sa nesesè.
   5. Resous plasman an rekonèt ke yo pral fè yon chèk dosye kriminèl ak istwa abi sou timoun pou nenpòt moun ki abite nan kay la ki oblije fè tès depistaj dapre lalwa eta k ap resevwa a.
  5. (e) Yon istwa aktyèl pou timoun nan, ki enkli istwa gadyen ak sosyal, kwonoloji patisipasyon tribinal la, dinamik sosyal ak yon deskripsyon nenpòt bezwen espesyal timoun nan.
  6. (f) Nenpòt timoun ki te deja plase ak resous plasman nan eta kote li te voye a: Si resous plasman an te gen nenpòt timoun ki te plase avèk yo nan eta ki te voye a deja, ajans ki te voye a dwe bay tout enfòmasyon enpòtan konsènan plasman sa a bay eta k ap resevwa a, si li disponib.
  7. (g) Sèvis (ka) Plan: Yon kopi ka/sèvis/plan pèmanans timoun nan ak nenpòt sipleman nan plan sa a, si timoun nan te nan swen ase lontan pou yo mande yon plan pèmanans.
  8. (h) Verifikasyon elijiblite Tit IV-E: Yon eksplikasyon sou sitiyasyon aktyèl timoun nan kalifikasyon Tit IV-E dapre Lwa Federal Sekirite Sosyal ak dokiman Tit IV-E, si li disponib.Yo dwe bay dokiman yo anvan yo apwouve plasman.
  9. (i) Plan Finansye/Medikal: Yon plan detaye sou metòd yo pwopoze pou sipò timoun nan ak bay sèvis medikal.
  10. (j) Yon kopi kat Sekirite Sosyal timoun nan oswa dokiman ofisyèl ki verifye Nimewo Sekirite Sosyal kòrèk, si li disponib, ak yon kopi batistè timoun nan, si li disponib.
 6. Metòd pou transmisyon dokiman: Gen kèk oswa tout dokiman yo ka kominike pa lapòs eksprime oswa nenpòt lòt metòd rekonèt pou kominikasyon akselere, ki gen ladan FAK ak/oswa transmisyon elektwonik, si akseptab pa ni eta k ap voye a ni k ap resevwa.Eta k ap resevwa a dwe rekonèt epi bay efè a nenpòt transmisyon akselere sa a nan yon ICPC-100A ak/oswa dokiman sipò, depi li lizib epi parèt kòm yon reprezantasyon konplè orijinal la.Sepandan, eta k ap resevwa a ka mande epi yo dwe gen dwa resevwa orijinal oswa kopi sètifye nan nenpòt dokiman legal si li konsidere yo nesesè pou yon dosye legalman ase dapre lwa li yo.Tout transmisyon sa yo dwe voye an konfòmite ak lwa eta ak/oswa règleman ki gen rapò ak pwoteksyon konfidansyalite.
 7. Rapò Etid Kay Interstate ki an sekirite ak alè dwe ranpli nan swasant (60) jou kalandriye.Rapò sa a pa ekivalan a yon desizyon plasman.
  1. (a) Delè pou fini Rapò Etid Entènasyonal Eta a ki an sekirite ak alè: Pi vit posib, men pa plis pase swasant (60) jou kalandriye apre li fin resevwa yon demann etid lakay, eta k ap resevwa a dwe, dirèkteman oswa pa kontra, konplete yon etid. nan anviwònman lakay ou nan objektif pou evalye sekirite ak konvnab timoun yo mete nan kay la.Eta k ap resevwa a ap retounen bay eta k ap voye a yon rapò sou rezilta etid lakay la ki pral adrese nan ki pwen plasman nan kay la ta satisfè bezwen timoun nan.Rapò sa a gendwa, oswa li pa gendwa, genyen yon desizyon ki apwouve oswa refize pèmisyon pou mete timoun nan.Nan ka pati etid lakay yo ki enplike edikasyon ak fòmasyon resous plasman an rete enkonplè, rapò a dwe fè referans ak atik sa yo lè li mete yon dat yo prevwa pou yo fini.
  2. (b) Yo ka ranvwaye desizyon pou plasman nan Eta k ap resevwa a: Si eta k ap resevwa a pa kapab bay yon desizyon konsènan apwobasyon oswa refi plasman an nan moman rapò etid lakay ki an sekirite epi ki fèt alè, eta k ap resevwa a ta dwe bay rezon reta ak yon previzyon. dat pou yon desizyon konsènan demann lan.Rezon pou reta yo ka faktè tankou eta k ap resevwa a egzije pou tout fanmi yo gen lisans kòm yon kay adoptif, kidonk biwo ICPC pa kapab apwouve yon demann plasman fanmi ki pa gen lisans jiskaske fanmi an ranpli kondisyon pou lisans lan.Si kondisyon sa a dwe ranpli anvan apwobasyon an, yon dat rezonab pou konfòmite yo pral tabli nan transmisyon leta k ap resevwa a ki akonpaye premye etid lakay la, si sa posib.
 8. Desizyon leta k ap resevwa a pou apwouve oswa refize resous plasman (100A).
  1. (a) Delè pou desizyon final la: Apwobasyon final oswa refi demann resous plasman an dwe bay Administratè Kontra Eta k ap resevwa a nan fòm yon ICPC-100A ki siyen, osito ke sa posib, men pa pita pase san katreven (180) jou kalandriye apati de li resevwa premye demann etid lakay la.Fenèt sis (6) mwa sa a se pou akomode lisans ak/oswa lòt egzijans eta k ap resevwa ki aplikab pou demann etid lakay adopsyon oswa adopsyon.
  2. (b) Kominikasyon akselere desizyon an: Si sa nesesè oswa itil pou satisfè egzijans tan, biwo ICPC eta k ap resevwa a ka kominike detèminasyon li dapre Atik III(d) bay Administratè Kontra a ajans k ap voye a pa FAK oswa lòt mwayen transmisyon faks oswa elektwonik. transmisyon, si akseptab pou tou de resevwa ak voye eta.Sepandan, sa ka pa fèt anvan Administratè Kontra Eta k ap resevwa a te anrejistre detèminasyon an sou ICPC-100A.Yo dwe voye avi alekri a (ICPC-100A ranpli) pa lapòs, voye elektwonikman, si li akseptab, oswa otreman voye san pèdi tan pou satisfè egzijans avi alekri Atik III(d).Ajans lokal etid lakay leta k ap resevwa a pa dwe voye etid lakay ak/oswa rekòmandasyon an dirèkteman bay ajans lokal leta k ap voye a san apwobasyon biwo ICPC leta k ap voye ak k ap resevwa a.
  3. (c) Otorite eta k ap resevwa a pou pran desizyon final la: Otorite eta k ap resevwa a limite a apwobasyon oswa refi resous plasman an.Eta k ap resevwa a gendwa refize bay yon detèminasyon favorab dapre Atik III(d) Kontra a si Administratè Kontra a eta k ap resevwa a jwenn ke dapre etid lakay li, moun k ap bay swen yo pwopoze a ta pa kapab satisfè bezwen endividyèl timoun nan, tankou sekirite timoun nan, pèmanans, sante, byennèt, ak devlopman mantal, emosyonèl ak fizik.
  4. (d) Otorite tribinal ki voye/ajans plase a: Lè eta k ap resevwa a apwouve yon resous plasman, tribinal ki voye a/ajans plase a gen otorite final pou detèmine si pou itilize resous plasman ki apwouve a nan eta k ap resevwa a.Apwobasyon ICPC-100A eta a ap ekspire sis mwa apati dat eta a te siyen 100A a.
 9. Rekonsiderasyon yon refi ICPC: (ki mande pa Biwo ICPC ki voye a)
  1. (a) Eta k ap voye a gendwa mande pou rekonsidere refi a nan 90 jou apati dat 100A pou refize plasman an siyen pa leta k ap resevwa a.Demann lan kapab avèk oswa san yon nouvo etid lakay, gade atik 9(a)(1) ak 9(a)(2) pi ba a.Apre 90 jou pa gen anyen ki anpeche eta ki voye a mande yon nouvo etid lakay.
   1. Mande rekonsiderasyon san yon nouvo etid lakay: Biwo ICPC ki voye a kapab mande pou biwo ICPC eta k ap resevwa a rekonsidere refi pou plasman timoun nan ak resous plasman an.Si biwo ICPC eta k ap resevwa a chwazi pou ranvèse refi a, li kapab baze sou revizyon prèv biwo ICPC ki voye a prezante ak nenpòt lòt nouvo enfòmasyon ki konsidere apwopriye.Y ap siyen yon nouvo 100A ki bay yon apwobasyon san yon nouvo etid lakay.
   2. Mande yon nouvo etid lakay re-egzamine rezon pou refi orijinal la: Yon biwo ICPC ki te voye a ka voye yon nouvo demann etid lakay ICPC si yo te korije rezon pou refi a; sa vle di, deplase nan nouvo rezidans ak chanm adekwat.Biwo ICPC eta k ap resevwa a pa oblije aktive nouvo demann etid lakay li, men li ka dakò pou li kontinye ak yon nouvo etid lakay pou rekonsidere desizyon refi a si li kwè rezon refi a te korije.Règleman sa a pa dwe konfli ak okenn pwosesis apèl ki disponib nan eta k ap resevwa a.
  2. (b) Desizyon eta k ap resevwa a pou ranvèse yon plasman ki te refize anvan: Biwo ICPC eta k ap resevwa a gen 60 jou apati dat biwo ICPC eta k ap voye a te resevwa demann fòmèl pou rekonsidere refi a.Si administratè ICPC eta k ap resevwa a deside chanje desizyon anvan an ki refize plasman an, yo pral siyen yon lèt transmisyon ICPC ak nouvo 100A ki reflete nouvo desizyon an.
 10. Retounen timoun nan eta li voye a/Demann leta k ap resevwa yo pou retounen timoun nan nan eta li an voye a:
  1. (a) Mande pou retounen timoun nan eta li voye a nan moman ICPC refize plasman an: Si timoun nan deja abite nan eta k ap resevwa a ak moun k ap bay swen yo pwopoze a nan moman desizyon ki anwo a, epi Administratè Kontra a eta k ap resevwa a te refize plasman an. baze sou 8(c) Lè sa a, Administratè Kontra a eta k ap resevwa a kapab mande eta a ki voye a pou fè aranjman pou retounen timoun nan pi vit posib oswa pwopoze yon plasman altènatif nan eta k ap resevwa a jan sa prevwa nan Atik V (a) ICPC la.Resous plasman altènatif sa a dwe apwouve pa eta k ap resevwa a anvan yo fè plasman.Retounen timoun nan dwe fèt nan senk (5) jou ouvrab apati dat avi pou retire elèv la, sòf si yon lòt dakò ant biwo ICPC eta k ap voye ak k ap resevwa a.
  2. (b) Mande pou retounen timoun nan eta li voye a apre li te resevwa ICPC te deja apwouve plasman an: Apre apwobasyon ak plasman timoun nan, si Administratè Kontra a eta k ap resevwa a detèmine ke plasman an pa satisfè bezwen endividyèl timoun nan ankò, enkli bezwen timoun nan. sekirite, pèmanans, sante, byennèt, ak devlopman mantal, emosyonèl, ak fizik, Lè sa a, Eta k ap resevwa a, Administratè Kontra a ka mande pou leta k ap voye a fè aranjman pou retounen timoun nan pi vit posib oswa pwopoze yon plasman altènatif nan moun k ap resevwa a. eta jan sa endike nan Atik V (a) ICPC la.Resous plasman altènatif sa a dwe apwouve pa eta k ap resevwa a anvan yo fè plasman.Retounen timoun nan dwe fèt nan senk (5) jou ouvrab apati dat avi pou retire elèv la, sòf si yon lòt dakò ant biwo ICPC eta k ap voye ak k ap resevwa a.
  Yo ka anile demann leta k ap resevwa pou retire elèv la si eta k ap voye a fè aranjman pou sèvis yo pou rezoud rezon ki fè yo mande yo retire a, epi Administratè Kontra enfòmèl ant eta k ap resevwa a ak eta k ap voye l la dakò ak plan an.
 11. Sipèvizyon pou plasman apwouve yo ta dwe fèt an akò ak Règleman ICPC No 11 .
 12. Mo ak fraz yo itilize nan règleman sa a gen menm siyifikasyon ak nan Kontra a, sof si kontèks la klèman mande yon lòt siyifikasyon.
 13. Règleman sa a te adopte daprè Atik VII nan Kontra Entènèt sou Plasman Timoun yo grasa aksyon Asosyasyon Administratè Kontra Entènèt yo sou Plasman Timoun yo nan reyinyon anyèl li, 30 avril rive 1ye me 2011.

Règleman ICPC