Tèks konplè Règleman ICPC No 7

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Tèks konplè Règleman ICPC No 7

Règleman No 7
Desizyon plasman akselere

Règleman sa a ki te adopte pa Asosyasyon Administratè yo nan Kontra Entènèt sou Plasman Timoun yo kòm Règleman Nimewo 7, Plasman Priyorite, jan yo te adopte premye an 1996, yo amande pou li jan sa a:

 1. Mo ak fraz yo itilize nan règleman sa a dwe gen menm siyifikasyon ak sa yo bay yo nan Kontra Interstate sou Plasman Timoun yo (ICPC).Yon mo oswa yon fraz ki pa parèt nan ICPC dwe gen siyifikasyon an nan definisyon espesyal nan règleman sa a oswa, kote yo pa defini konsa, siyifikasyon an byen bay li nan itilizasyon komen.
 2. Règleman sa a ap denonse kòm Règleman No. 7 pou Desizyon Plasman Akselere.
 3. Entansyon Règleman No 7: Entansyon règleman sa a se pou akselere apwobasyon ICPC oswa refi pa yon eta k ap resevwa a pou plasman yon timoun ak yon paran, bèl paran, granparan, tonton oswa matant adilt, frè oswa sè granmoun, oswa timoun nan. gadyen, ak pou:
  1. (a) Ede pwoteje sekirite timoun yo pandan y ap minimize chòk potansyèl timoun yo ki te koze pa plasman pwovizwa oswa plizyè plasman pandan y ap chèche apwobasyon ICPC pou mete yo ak yon paran oswa yon fanmi atravè yon pwosesis etid lakay ki pi konplè.
  2. (b) Bay tribinal eta a ak/oswa ajans k ap voye a apwobasyon rapid oswa refi.Yon refi akselere ta montre ijans pou eta k ap voye a eksplore resous plasman altènatif.
 4. Règleman sa a pa dwe aplike si:
  1. (a) yo te deja mete timoun nan an vyolasyon ICPC nan eta k ap resevwa a, sof si yon vizit te apwouve alekri pa Administratè Kontra eta a k ap resevwa a ak yon lòd ki vin apre tribinal eta a ki te voye a te antre otorize vizit la ak yon retounen fiks. dat dapre Règleman No 9 .
  2. (b) entansyon Eta k ap voye a se pou swen adoptif oswa adopsyon ki gen lisans oswa apwouve.Nan ka plasman an prevwa [dwe se paran, bèlpè, granparan, matant oswa tonton adilt, frè oswa sè granmoun, oswa gadyen dapre Atik VIII(a)] deja gen lisans oswa apwouve nan eta k ap resevwa a nan moman demann lan. , lisans oswa apwobasyon sa yo pa ta anpeche aplikasyon règleman sa a.
  3. (c) tribinal la mete timoun nan ak yon paran yo pa t retire timoun nan, tribinal la pa gen okenn prèv paran an pa anfòm, li pa chèche okenn prèv nan men eta k ap resevwa paran an swa anfòm oswa enkonpetan, epi tribinal la abandone. jiridiksyon sou timoun nan imedyatman apre plasman ak paran an.
 5. Kritè ki obligatwa anvan yo ka mande Règleman No 7: Ka ki enplike yon timoun ki anba jiridiksyon yon tribinal kòm rezilta aksyon yon ajans byennèt timoun pran, tribinal la gen otorite pou detèmine gad ak plasman timoun nan oswa te delege otorite sa a bay ajans byennèt timoun nan, timoun nan pa rete lakay paran ke yo te retire timoun nan ankò, epi yo konsidere timoun nan pou plasman nan yon lòt eta ak yon paran, bèl paran, granparan, tonton adilt oswa matant. , granmoun frè oswa sè, oswa gadyen timoun nan, dwe satisfè omwen youn nan kritè sa yo pou yo ka konsidere kòm yon ka Règleman No 7:
  1. (a) depandans inatandi akòz yon anprizònman toudenkou oswa resan, enkapasite oswa lanmò yon paran oswa gadyen.Enkapasite vle di yon paran oswa yon gadyen pa kapab pran swen yon timoun akòz yon kondisyon medikal, mantal oswa fizik yon paran oswa gadyen, oswa
  2. (b) timoun y ap chèche plase a gen kat ane oswa pi piti, ansanm ak frè ak sè ki pi gran yo chèche plase nan menm resous plasman yo pwopoze a; oswa
  3. (c) tribinal la konstate ke nenpòt timoun nan gwoup frè ak sè yo t ap chèche plase a gen yon relasyon enpòtan ak resous plasman yo pwopoze a.Relasyon sibstansyèl vle di plasman yo pwopoze a gen yon wòl familyal oswa mentorat ak timoun nan, li te pase plis tan pase yon ti tan ak timoun nan, epi li te etabli plis pase yon lyen minim ak timoun nan; oswa
  4. (d) timoun nan aktyèlman nan yon plasman ijans.
 6. Apwobasyon oswa refi pwovizwa:
  1. (a) Sou demann ajans k ap voye a ak akò Eta k ap resevwa a pou pran yon detèminasyon pwovizwa, eta k ap resevwa a kapab, men li pa oblije, bay apwobasyon pwovizwa oswa refi pou yo plase timoun nan ak yon paran oswa yon fanmi, tankou yon demann pou plasman ki gen lisans si eta k ap resevwa a gen yon pwosesis lisans separe ki disponib pou fanmi ki gen ladann dispans pwoblèm ki pa sekirite.

   Lè yo resevwa dokiman ki tabli nan Seksyon 7 pi ba a, eta k ap resevwa a ap akselere detèminasyon pwovizwa sou apwopwiye resous plasman yo pwopoze a pa:

   1. travayè sosyal eta k ap resevwa a fè yon "pase nan" fizik kay plasman ki posib pou evalye rezidans pou risk ak apwopriye pou plasman timoun nan,
   2. fè rechèch nan baz done sèvis pwoteksyon timoun eta kote y ap resevwa a pou jwenn rapò/ankèt anvan sou plasman potansyèl la jan eta k ap resevwa a mande pou plasman yon timoun nan ijans nan gad li,
   3. fè yon chèk lokal kriminèl background sou plasman potansyèl la,
   4. antreprann lòt detèminasyon jan Administratè Enpak eta a k ap voye ak k ap resevwa yo te dakò, epi
   5. bay yon rapò alekri pwovizwa bay Administratè Kontra a eta k ap resevwa a sou fason yo apwopriye plasman yo pwopoze a.
  2. (b) Yon eta ki voye yon demann pou yon detèminasyon pou apwobasyon pwovizwa oswa refi dwe fèt pa egzekisyon yon Lòd Konfòmite pa tribinal eta ki voye a ki gen ladann konklizyon ki nesesè pou yon demann Règleman No. 7 ak yon demann pou apwobasyon pwovizwa. oswa refi.
  3. (c) Detèminasyon ki fèt nan kad yon demann pou apwobasyon pwovizwa oswa refi dwe ranpli nan sèt (7) jou kalandriye apre li resevwa pake demann ranpli pa Administratè Kontra Eta k ap resevwa a.Yon apwobasyon pwovizwa oswa yon refi dwe kominike bay Administratè Kontra Eta k ap voye a pa Administratè Kontra Eta k ap resevwa a alekri.Kominikasyon sa a pa dwe enkli Fòm 100A ki siyen an jiskaske desizyon final la pran dapre Seksyon 9 ki anba a.
  4. (d) Plasman pwovizwa, si yo apwouve l, ap kontinye ann atandan yon apwobasyon final oswa refi plasman pa leta k ap resevwa a oswa jiskaske eta k ap resevwa a mande pou timoun nan retounen nan eta k ap voye a dapre paragraf 12 règleman sa a.
  5. (e) Si yo bay yon apwobasyon pwovizwa pou plasman ak yon paran ke yo pa t retire timoun nan, tribinal nan eta k ap voye a gendwa mande ajans li a pou l mande Administratè Konpak eta k ap voye ak k ap resevwa yo pou mete timoun nan ak paran an ak abandone jiridiksyon sou timoun nan apre yo fin bay apwobasyon final la.Si yo pa bay konsantman sa a, ajans k ap voye a ap kenbe jiridiksyon sou timoun nan jan sa bay nan Atik V ICPC la.
  6. (f) Yon refi pwovizwa vle di ke eta k ap resevwa a pa ka apwouve yon plasman pwovizwa annatandan etid lakay ou oswa pwosesis evalyasyon pi konplè a akòz pwoblèm ki bezwen rezoud.
 7. Etap ajans k ap voye yo anvan yo voye tribinal la antre nan Règleman No. 7 Lòd Konfòmite: Pou yon eta k ap resevwa yon plasman rapid ICPC kapab konsidere yon resous plasman, ajans k ap voye a dwe pran etap minimòm sa yo anvan li soumèt yon demann pou yon desizyon plasman rapid ICPC:
  1. (a) Jwenn swa yon deklarasyon enterè ki siyen nan men resous plasman potansyèl la oswa yon deklarasyon alekri nan men manadjè ka ki te plase a nan eta a ki fè konnen apre yon konvèsasyon ak resous plasman potansyèl la, resous plasman potansyèl la konfime li apwopriye pou desizyon plasman rapid ICPC la. pwosesis.Deklarasyon sa a dwe genyen sa ki annapre yo konsènan resous posiblite plasman an:
   1. li enterese pou li se yon resous plasman pou timoun nan epi li vle kolabore ak pwosesis ICPC la.
   2. li adapte nan definisyon paran, bèlpè, granparan, frè oswa sè granmoun, matant oswa tonton adilt, oswa responsab li, dapre Atik VIII(a) ICPC la.
   3. non ak adrès kòrèk resous plasman an, tout nimewo telefòn ki disponib ak lòt enfòmasyon kontak pou resous posiblite plasman an, ak dat nesans ak nimewo sekirite sosyal tout adilt ki nan kay la.
   4. yon detay sou kantite ak kalite chanm nan rezidans resous plasman an pou akomode timoun nan konsidere ak kantite moun, ki gen ladan timoun, ki pral abite nan kay la.
   5. li gen resous finansye oswa li pral jwenn resous finansye pou manje, abiye ak pran swen timoun nan.
   6. si sa nesesè akòz laj ak/oswa bezwen timoun nan, plan pou gadri a, ak fason yo pral peye pou li.
   7. li rekonèt ke yon dosye kriminèl ak yon chèk istwa abi sou timoun yo pral ranpli sou nenpòt moun ki abite nan kay la oblije fè tès depistaj dapre lalwa nan eta k ap resevwa a e ke, nan pi bon konesans nan resous plasman an, pa gen moun ki abite nan. kay la gen yon istwa kriminèl oswa yon istwa abi sou timoun ki ta entèdi plasman an.
   8. si wi ou non yo ap fè yon demann pou konkou pou abandone jiridiksyon si yo mande plasman ak yon paran ki pa t retire timoun nan.
  2. (b) Ajans ki voye a dwe soumèt bay tribinal eta a ki voye a:
   1. deklarasyon alekri siyen ki endike nan 7a, pi wo a, epi
   2. yon deklarasyon ki baze sou enfòmasyon aktyèl ajans ki voye a konnen, ke li pa konnen okenn reyalite ki ta entèdi ke yo plase timoun nan ak resous plasman an epi ke li fin ranpli epi li prepare pou voye tout dokiman ki nesesè yo bay biwo ICPC eta a. , ki gen ladan ICPC-100A ak Fòm 101 ICPC.
 8. Voye òdonans tribinal eta a: Tribinal eta k ap voye a dwe antre nan yon lòd ki konsistan avèk Fòm Lòd pou Desizyon Plasman Akselere yo te adopte ak modifikasyon Règleman Nimewo 7 sa a, sijè a nenpòt adisyon oswa efase lalwa federal oswa lwa eta a ki voye a.Lòd la dwe etabli baz reyalite pou yon konklizyon ke Règleman No 7 aplike pou timoun nan kesyon an, kit demann lan gen ladan yon demann pou yon apwobasyon pwovizwa pou plasman potansyèl la ak yon baz reyalite pou demann lan.Lòd la dwe mande tou pou ajans ki voye a ranpli fòm 101 ICPC pou demann rapid la.
 9. Delè ak metòd pou trete desizyon plasman rapid ICPC:
  1. (a) Transmisyon akselere: Transmisyon nenpòt dokiman, demann pou enfòmasyon dapre paragraf 10, oswa desizyon ki pran dapre règleman sa a dwe fèt pa lapòs lannwit lan, transmisyon faks, oswa nenpòt lòt metòd rekonèt pou kominikasyon rapid, enkli transmisyon elektwonik, si li akseptab.Eta k ap resevwa a dwe rekonèt epi bay efè a nenpòt transmisyon akselere sa a nan yon ICPC-100A ak/oswa dokiman sipò si li lizib epi parèt kòm yon reprezantasyon konplè orijinal la.Sepandan, eta k ap resevwa a ka mande epi yo dwe gen dwa resevwa orijinal oswa kopi sètifye kòmsadwa si li konsidere yo nesesè pou yon dosye legalman ase dapre lwa li yo.Nenpòt Administratè Kontra Eta a ka renonse a nenpòt egzijans pou fòm transmisyon dokiman orijinal yo si li gen konfyans nan otantisite fòm ak dokiman yo bay yo.
  2. (b) Voye òdonans tribinal eta a bay ajans leta k ap voye a: Tribinal eta k ap voye a ap voye a dwe voye yon kopi òdonans konfòm li siyen bay ajans leta k ap voye a nan yon espas de (2) jou ouvrab apre odyans lan oswa konsiderasyon demann lan.Òdonans lan dwe genyen non, adrès postal, adrès imèl, nimewo telefòn ak nimewo FAX grefye tribinal la oswa yon administratè tribinal deziyen nan tribinal eta a ki egzèse jiridiksyon sou timoun nan.
  3. (c) Ajans k ap voye a voye demann ICPC a bay biwo ICPC eta a ki voye a: Tribinal eta a ki voye a ap voye a dwe dirije ajans ki voye a pou l transmèt bay Administratè Kontra a eta a ki voye a nan yon espas twa (3) jou ouvrab apre li resevwa Lòd Konfòmite a ki siyen an, yon ICPC ki ranpli. -100A ak Fòm 101, deklarasyon ki obligatwa anba Paragraf 7 pi wo a ak dokiman sipò dapre Atik III ICPC.
  4. (d) Biwo ICPC Eta k ap voye a voye demann ICPC bay biwo ICPC Eta k ap resevwa a: Nan de (2) jou ouvrab apre li resevwa yon demann konplè Règleman 7 la, Administratè Kontra enfòmèl Eta k ap voye a dwe transmèt demann konplè pou evalyasyon an ak pou nenpòt plasman pwovizwa. bay Administratè Compact eta k ap resevwa a.Demann lan dwe gen ladan l yon kopi Lòd Konfòmite yo bay nan eta k ap voye a.
  5. (e) Delè pou resevwa biwo ICPC eta a pou rann desizyon plasman rapid: pa pita pase ven (20) jou ouvrab apati dat ke Administratè Kontra Eta k ap resevwa a resevwa fòm ak materyèl yo, Administratè Kontra Eta k ap resevwa a dwe fè li oswa detèminasyon li dapre Atik III(d) ICPC a epi li dwe voye 100-A ki ranpli a bay Administratè Konpak eta ki voye a pa transmisyon rapid.
  6. (f) Delè pou biwo ICPC eta a k ap resevwa a voye pake demann bay ajans lokal k ap resevwa a: Administratè kontra a eta a k ap resevwa a dwe voye pake demann lan bay ajans lokal la nan eta a k ap resevwa a pou l fini nan de (2) jou ouvrab apre li resevwa sa ki ranpli a. pake ki soti nan Administratè Kontra enfòmèl eta a ki voye a.
  7. (g) Delè pou ajans lokal eta a k ap resevwa a pou retounen etid lakay ou fin ranpli a nan biwo santral la: Ajans lokal nan eta k ap resevwa a dwe retounen etid lakay ou fin ranpli a bay Administratè Compact eta a k ap resevwa nan yon espas kenz (15) jou ouvrab (ki gen ladan dat li resevwa a) Lè li resevwa pake a nan men Administratè Compact eta k ap resevwa a.
  8. (h) Delè pou Administratè Kontra ICPC Eta k ap resevwa a pou l retounen etid lakay li fin ranpli a bay eta a: Lè yo fini pwosesis desizyon an daprè delè ki nan règleman sa a, Administratè Kontra a Eta k ap resevwa a dwe bay yon rapò alekri, yon 100A ki apwouve oswa refize plasman an. , ak yon transmisyon detèminasyon sa a bay Administratè Kontra a eta ki voye a pi vit posib, men pa pita pase twa (3) jou ouvrab apre li resevwa pake a nan men ajans lokal eta a k ap resevwa a epi pa plis pase ven (20) jou ouvrab apati de. dat inisyal la te resevwa dokiman konplè ak fòm yo pa Administratè Kontra Eta k ap resevwa a nan men Administratè Kontra Eta ki te voye a.
 10. Rekou si eta k ap voye oswa k ap resevwa a detèmine dokiman yo pa ase:
  1. (a) Nan ka Administratè Kontra a eta ki voye a jwenn ke dokiman ICPC demann lan pa sifizan, li dwe presize ajans ki voye a ki enfòmasyon adisyonèl ki nesesè epi mande enfòmasyon sa yo nan men ajans ki voye a.
  2. (b) Nan ka Administratè Kontra a eta k ap resevwa a ta jwenn ke dokiman demann ICPC a pa sifizan, li dwe presize ki enfòmasyon adisyonèl ki nesesè epi mande enfòmasyon sa yo nan men Administratè Kontra a eta k ap voye a.Jiskaske yo resevwa enfòmasyon yo mande yo nan men Administratè Kontra a eta k ap voye a, eta k ap resevwa a pa oblije kontinye ak pwosesis evalyasyon an.
  3. (c) Nan ka Administratè Kontra a eta k ap resevwa a jwenn ke dokiman demann ICPC a manke enfòmasyon ki nesesè, men li sifizan, li dwe presize ki enfòmasyon adisyonèl ki nesesè epi mande enfòmasyon sa yo nan men Administratè Kontra a eta ki voye a.Si yo ap chèche yon plasman pwovizwa, pwosesis evalyasyon plasman pwovizwa a ap kontinye pandan y ap jwenn enfòmasyon yo mande a.
  4. (d) Si yon Administratè Kontra enfòmèl ant nan eta k ap voye a oswa nan eta k ap resevwa a pa fè yon demann pou plis dokiman oswa enfòmasyon dapre paragraf sa a nan de (2) jou ouvrab apre li resevwa demann ICPC a ak dokiman ki akonpaye li a. ogmante yon sipozisyon ke ajans ki voye a te ranpli kondisyon li yo anba ICPC a ak règleman sa a.
 11. Echèk biwo ICPC eta a oswa ajans lokal yo pa respekte Règleman ICPC No. 7: Lè yo resevwa demann Règleman No. 7 la, si Administratè Kontra Eta a k ap resevwa a detèmine ke li pap posib pou respekte delè pou Règleman No. 7 demann, si yo fè yon demann pwovizwa oswa ou pa, Administratè Kontra a eta k ap resevwa a dwe notifye Administratè Kontra a eta k ap voye a le pli vit ke sa posib epi li tabli entansyon eta a k ap resevwa nan ranpli demann lan, ki gen ladan yon tan estime pou fini oswa konsiderasyon an. demann kòm yon demann regilye ICPC.Enfòmasyon sa yo dwe transmèt tou bay ajans ki voye a pa Administratè Kontra Eta a ki voye a pou li konsidere lòt altènativ posib ki disponib pou li.Si Administratè Kontra a eta k ap resevwa a ak/oswa ajans leta lokal nan eta k ap resevwa a pa ranpli aksyon pou demann plasman rapid la jan sa preskri nan règleman sa a nan peryòd tan ki pèmèt yo, yo pral konsidere eta k ap resevwa a pa konfòme. ak règleman sa a ak ICPC la.Si ta sanble gen yon mank de konfòmite, tribinal eta ki voye a ki te chèche plasman pwovizwa a ak desizyon plasman rapid la ka enfòme yon tribinal apwopriye nan eta k ap resevwa a, bay tribinal sa a kopi dokiman ki enpòtan ak lòd tribinal ki te antre nan ka a, epi mande asistans.Nan jiridiksyon li ak otorite li, tribinal yo mande a ka bay asistans sa a, tankou òganize odyans, pran prèv, ak bay lòd apwopriye, nan objektif pou jwenn konfòmite ak règleman sa a ak ICPC la.
 12. Retire yon timoun: Apre nenpòt apwobasyon ak plasman timoun nan, si Administratè Kontra a eta k ap resevwa a detèmine ke plasman an pa satisfè bezwen endividyèl timoun nan ankò, ki gen ladan sekirite timoun nan, pèmanans, sante, byennèt, ak mantal, devlopman emosyonèl ak fizik, Lè sa a, Administratè Kontra a eta k ap resevwa a ka mande Administratè Kontra a eta k ap voye a pou fè aranjman pou timoun nan retounen imedya oswa fè yon lòt plasman jan sa prevwa nan Atik V (a) ICPC la.Yo ka anile demann leta k ap resevwa pou retire elèv la si eta k ap voye a fè aranjman pou sèvis yo pou rezoud rezon ki fè yo mande yo retire a, epi Administratè Kontra a eta k ap resevwa ak moun k ap voye yo dakò ansanm ak plan an.Si yo pa rive jwenn okenn akò, eta k ap voye timoun nan dwe akselere retounen timoun nan nan eta a nan senk (5) jou ouvrab amwenske yo te dakò yon lòt jan alekri ant Administratè Konpak eta k ap voye ak k ap resevwa yo.
 13. Règleman sa a te vin an premye nan dat 1ye oktòb 1996, epi li te re-adopte dapre Atik VII nan Kontra Interstate sou Plasman Timoun yo pa aksyon Asosyasyon Administratè Kontra Entènèt yo sou Plasman Timoun nan reyinyon anyèl li an avril 1999, se amande daprè Atik VII nan Kontra Entènèt sou Plasman Timoun yo pa aksyon Asosyasyon Administratè Kontra Entènèt yo sou Plasman Timoun yo nan reyinyon anyèl li te 1ye me 2011; règleman an, jan amande a te apwouve nan dat 1ye me 2011 epi li an aplikasyon depi 1ye oktòb 2011.

Règleman ICPC