Tèks konplè Règleman ICPC No 11

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Tèks konplè Règleman ICPC No 11

Règleman No 11
Responsablite Leta pou Sipèvize Timoun yo

Règleman sa a te adopte pa Association of Administrators of the Interstate Compact on the Placement of Children nan dat 18 avril 2010 epi li te deklare li an vigè apati 1ye oktòb 2010 la.

 1. Mo ak fraz yo itilize nan règleman sa a gen menm siyifikasyon ak sa yo bay yo nan Kontra Interstate on the Placement of Children (ICPC).Yon mo oswa yon fraz ki pa defini nan ICPC a dwe gen menm siyifikasyon yo bay li nan itilizasyon komen.
 2. Definisyon:
  1. (a) “ Central Compact Office ” vle di biwo ki resevwa referans plasman ICPC nan men eta k ap voye yo epi ki voye referans plasman ICPC bay eta k ap resevwa yo.Nan eta ki gen yon biwo santral kontra enfòmèl ant ki sèvis tout eta a, tèm "biwo santral kontra enfòmèl ant" gen menm siyifikasyon ak "biwo santral kontra enfòmèl ant" jan sa dekri nan Règleman 5 nan ICPC la.Nan eta kote rekòmandasyon plasman ICPC yo voye dirèkteman nan eta k ap resevwa yo epi yo resevwa dirèkteman nan eta yo k ap voye yo pa plis pase yon konte oswa lòt zòn rejyonal nan eta a, "biwo santral kontra enfòmèl ant" se biwo ki nan chak konte separe oswa lòt rejyon ki voye. epi li resevwa referans plasman ICPC.
  2. (b) “ Travayè Asistans Byennèt Timoun ” vle di yon moun ki deziyen pou jere ka timoun depandans ki nan gad oswa anba sipèvizyon yon ajans piblik byennèt timoun.
  3. (c) “ Ajans Piblik pou Plasman Timoun ” vle di nenpòt ajans gouvènman pou byennèt timoun oswa ajans pwoteksyon timoun oswa yon antite prive ki gen kontra avèk yon ajans konsa, kèlkeswa si yo aji nan non yon eta, konte, minisipalite oswa lòt inite gouvènmantal. fasilite, lakòz oswa patisipe nan plasman yon timoun soti nan yon eta nan yon lòt.
  4. (d) “ Sipèvizyon ” vle di eta kote timoun nan ap viv la siveyans timoun nan ak sitiyasyon k ap viv timoun nan apre yo fin mete yon timoun nan yon eta k ap resevwa yo dapre yon plasman apwouve dapre Atik III(d) ICPC oswa daprè demenajman yon timoun. nan yon eta k ap resevwa an akò ak Règleman 1 nan ICPC la.
 3. Yon eta k ap resevwa a dwe sipèvize yon timoun yo plase dapre yon plasman apwouve anba Atik III(d) nan Kontra Interstate sou Plasman Timoun yo (ICPC) si eta ki voye a mande sipèvizyon, epi;
  1. (a) ajans ki voye a se yon ajans piblik pou plas timoun, epi
  2. (b) ajans ki te konplete etid lakay pou plasman timoun nan nan eta k ap resevwa a se yon ajans piblik pou mete timoun nan, epi
  3. (c) plasman timoun nan pa nan yon sant tretman rezidansyèl oswa yon kay gwoup.
 4. Sipèvizyon dwe kòmanse lè yo mete timoun nan nan eta k ap resevwa a dapre yon plasman apwouve dapre Atik III(d) ICPC a epi eta k ap resevwa a te resevwa yon fòm 100B nan men eta k ap voye a ki endike dat plasman timoun nan.Sipèvizyon kapab e ta dwe kòmanse anvan li resevwa fòm 100B si yo te enfòme eta k ap resevwa a pa lòt mwayen ke yo te plase timoun nan dapre yon plasman apwouve anba Atik III(d) ICPC.
  1. (a) Sipèvizyon dwe kontinye jiskaske:
   1. timoun nan rive nan laj majorite oswa li emansipe legalman; oswa
   2. adopsyon timoun nan finalize; oswa
   3. gad legal timoun nan akòde bay yon moun k ap bay swen oswa yon paran ak jiridiksyon yo sispann pa leta k ap voye a; oswa
   4. timoun nan pa abite ankò nan kay yo apwouve pou plasman timoun nan dapre Atik III(d) ICPC la; oswa
   5. jiridiksyon sou timoun nan pa leta k ap voye a; oswa
   6. yo akòde gadyen legal timoun nan bay moun k ap okipe timoun nan nan eta k ap resevwa a; oswa
   7. Eta k ap voye a mande alekri pou sispann sipèvizyon, epi eta k ap resevwa a dakò.
  2. (b) Sipèvizyon yon timoun nan yon eta k ap resevwa a ka kontinye, malgre youn nan evènman ki endike anwo yo nan 5(a)(1–7), si biwo santral konpak leta k ap voye ak k ap resevwa a gen yon akò.
 5. Sipèvizyon dwe gen ladan vizit fas-afas ak timoun nan omwen yon fwa chak mwa epi kòmanse pa pita pase 30 jou apati dat yo mete timoun nan, oswa 30 jou apati dat kote leta k ap resevwa a te avèti sou timoun nan. plasman, si notifikasyon rive apre plasman.Majorite vizit yo dwe fèt lakay timoun nan.Vizit fasafas dwe fèt pa yon Travayè Byennèt Timoun nan eta k ap resevwa a.Objektif vizit fas a fas se ede asire sekirite ak byennèt timoun nan san rete epi rasanble enfòmasyon ki enpòtan pou mete yo nan rapò alekri bay Ajans Piblik pou Plasman Timoun nan eta k ap voye a.Si yo idantifye pwoblèm enpòtan ki gen enkyetid yo pandan yon vizit fas a fas oswa nenpòt ki lè pandan plasman yon timoun, eta k ap resevwa a dwe notifye biwo santral konpak nan eta k ap voye a alekri san pèdi tan.
 6. Travayè Asistans Byennèt Timoun ki deziyen pou sipèvize yon timoun ki plase nan eta k ap resevwa a dwe ranpli yon rapò sipèvizyon alekri omwen yon fwa chak katrevendis (90) jou apre dat biwo santral kontra eta k ap resevwa a resevwa fòm 100B la ki notifye eta k ap resevwa a. nan plasman timoun nan nan eta k ap resevwa a.Yo dwe voye rapò ki ranpli yo nan biwo santral kontra nan eta k ap voye a soti nan biwo santral kontra a nan eta k ap resevwa a.Omwen rapò sa yo dwe genyen sa ki annapre yo:
  1. (a) Dat ak kote chak kontak fas a fas ak timoun nan depi dènye rapò sipèvizyon an te konplete.
  2. (b) Yon rezime sou sikonstans timoun nan kounye a, ki gen ladan yon deklarasyon konsènan sekirite ak byennèt kontinyèl timoun nan.
  3. (c) Si timoun nan ap ale lekòl, yon rezime pèfòmans akademik timoun nan ansanm ak kopi nenpòt kanè ki disponib, evalyasyon ki gen rapò ak edikasyon oswa dokiman Pwogram Edikasyon Endividyèl (IEP).
  4. (d) Yon rezime eta sante timoun nan kounye a, ki gen ladan sante mantal, dat nenpòt randevou ki gen rapò ak sante ki te fèt depi dènye rapò sipèvizyon an te fini, idantite nenpòt founisè sante yo te wè, ak kopi nenpòt sante ki disponib- evalyasyon ki gen rapò, rapò oswa lòt dosye enpòtan.
  5. (e) Yon evalyasyon sou plasman aktyèl la ak moun k ap okipe yo (pa egzanp, kondisyon fizik kay la, angajman moun k ap okipe timoun nan, sitiyasyon aktyèl moun k ap okipe l ak fanmi an, nenpòt chanjman nan konpozisyon fanmi an, sante, sitiyasyon finansye, travay, patisipasyon legal, relasyon sosyal yo). ; aranjman gadri).
  6. (f) Yon deskripsyon nenpòt bezwen ki pa satisfè ak nenpòt rekòmandasyon pou satisfè bezwen yo idantifye.
  7. (g) Si sa aplikab, rekòmandasyon travayè sosyal ki sipèvize a konsènan kontinyasyon plasman an, retounen gad legal bay yon paran oswa paran timoun nan abite ak revokasyon jiridiksyon eta k ap voye a, finalman adopsyon pa moun k ap okipe timoun nan oswa akòde a. gadyen legal bay moun k ap okipe timoun nan kounye a.
  1. (a) Eta k ap resevwa a dwe reponn a nenpòt rapò sou abi oswa neglijans sou yon timoun yo mete nan eta k ap resevwa a dapre yon plasman apwouve dapre Atik III (d) ICPC a epi li pral reponn menm jan ak yon rapò. abi oswa neglijans nenpòt lòt timoun ki abite nan eta k ap resevwa a.
  2. (b) Si eta k ap resevwa a detèmine ke yo dwe retire yon timoun nan kay li pou yo ka an sekirite, epi li pa posib pou ajans plas timoun nan nan eta k ap voye timoun nan deplase timoun nan nan moman leta k ap resevwa a. fè detèminasyon sa a, eta k ap resevwa a dwe mete timoun nan nan yon anviwònman ki an sekirite epi ki apwopriye nan eta k ap resevwa a.Eta k ap resevwa a dwe notifye leta k ap voye a san pèdi tan si yo deplase yon timoun nan yon lòt kay oswa nan yon lòt sant swen ranplasan.
  3. (c) Eta k ap resevwa a dwe notifye biwo santral kontra a nan eta k ap voye a sou nenpòt rapò sou abi oswa neglijans sou yon timoun yo mete nan eta k ap resevwa a dapre yon plasman apwouve dapre Atik III(d) ICPC, kèlkeswa si wi ou non. oswa ou pa pwouve rapò a.Notifikasyon nan biwo santral kontra enfòmèl ant nan eta ki voye a ap fèt pi vit ke posib apre yo fin resevwa yon rapò konsa.
  4. (d) Se responsablite ajans piblik plas timoun nan eta ki voye a pou pran aksyon pou asire sekirite kontinyèl yon timoun yo plase nan yon eta k ap resevwa yo dapre yon plasman apwouve anba Atik III(d) ICPC, ki gen ladann retounen. timoun nan nan eta k ap voye a pi vit posib lè leta k ap resevwa a mande retounen.
  5. (e) Dapre Atik V ICPC a, se responsablite ajans piblik plas timoun nan eta k ap voye a pou l pran aksyon alè pou soulaje eta k ap resevwa a de nenpòt fado finansye eta k ap resevwa a te fè lè l te mete yon timoun. nan ranplasan swen apre yo fin retire timoun nan yon kay ki pa ansekirite kote ajans piblik plas timoun nan te mete timoun nan nan eta k ap voye a, dapre Atik III(d) ICPC la.
  1. (a) Ajans plase timoun nan eta k ap voye a responsab pou planifikasyon ka pou nenpòt timoun ki plase nan yon eta k ap resevwa pa ajans plas timoun nan eta k ap voye a, dapre yon plasman apwouve dapre Atik III(d) ICPC la.
  2. (b) Ajans plase timoun nan eta k ap voye a responsab pou sekirite ak byennèt kontinyèl nenpòt timoun ki plase nan yon eta k ap resevwa pa ajans ki plase timoun nan nan eta k ap voye a, dapre yon plasman ki apwouve anba Atik III(d) nan ICPC a epi li responsab pou satisfè nenpòt bezwen timoun nan idantifye ki pa jwenn lòt mwayen ki disponib.
  3. (c) Eta k ap resevwa a ap responsab pou ede eta k ap voye a jwenn resous apwopriye pou timoun nan ak/oswa resous plasman an.
  4. (d) Eta k ap resevwa a dwe notifye biwo santral konpak nan eta k ap voye a alekri sou nenpòt bezwen yon timoun ki pa satisfè nan eta k ap resevwa a dapre yon plasman apwouve dapre Atik III(d) ICPC la.
  5. (e) Si bezwen timoun nan kontinye pa satisfè apre notifikasyon ki dekri nan (d) pi wo a rive, eta k ap resevwa a ka mande ajans plas timoun nan nan eta a voye timoun nan retounen nan eta a.Anvan yo mande timoun nan retounen nan Eta k ap voye a, eta k ap resevwa a dwe pran an konsiderasyon enpak negatif sou timoun nan ki ka lakòz lè yo retire li nan kay li nan eta a k ap resevwa a epi li dwe peze potansyèl pou enpak negatif sa a kont. benefis potansyèl pou timoun nan retounen nan eta voye a.Malgre egzijans pou konsidere potansyèl enpak negatif sa a, eta k ap resevwa a gen sèl diskresyon pou detèmine si li vle oswa ou pa mande pou yon timoun retounen nan eta k ap voye a.

Règleman ICPC