Tèks konplè Règleman ICPC No 12

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Tèks konplè Règleman ICPC No 12

Règleman No 12
Adopsyon Prive/Endepandan

Règleman ki anba la a, jan Asosyasyon Administratè Kontra Entènèt yo te adopte sou Plasman Timoun yo, te deklare ap anvigè apati 1ye oktòb 2012 la.Mo ak fraz yo itilize nan règleman sa a gen menm siyifikasyon ak nan Kontra a, sof si kontèks la klèman mande yon lòt siyifikasyon.Si yon tribinal oswa yon lòt otorite konpetan envoke Kontra a, tribinal la oswa lòt otorite konpetan oblije respekte Atik V (Retansyon Jiridiksyon) Kontra a.

 1. Definisyon:
  1. (a) " Adopsyon " se metòd lalwa eta a bay ki etabli relasyon legal paran ak timoun ant moun ki pa gen rapò konsa pa nesans oswa nenpòt lòt detèminasyon legal, ak menm dwa ak obligasyon mityèl ki egziste ant timoun ak yo. paran nesans.Relasyon sa a ka sèlman rele "adopsyon" apre pwosesis legal pou finalizasyon adopsyon an fini.
  2. (b) " Adopsyon Kay Etid " se yon etid lakay ki fèt nan bi pou mete yon timoun pou adopsyon ak yon resous plasman.Etid kay adopsyon an se evalyasyon ak evalyasyon yon potansyèl paran adoptif.
  3. (c) " Facilitatè Adopsyon " se yon moun ki pa gen lisans oswa apwouve pa yon eta kòm yon ajans adopsyon, yon ajans plas timoun, oswa yon avoka, epi ki angaje nan matche paran nesans ak paran adoptif.
  4. (d) " Adopsyon Endepandan " se yon adopsyon yon paran ki fèt oswa yon lòt moun oswa yon antite ki ranje, jan lwa eta oswa eta aplikab yo deziyen, defini ak otorize, pou pran lagad epi mete timoun pou adopsyon.
  5. (e) " Antite Adopsyon Endepandan " se nenpòt moun oswa antite ki otorize pa lalwa eta a oswa eta ki aplikab yo pou pran gad ak pou mete timoun yo pou adopsyon yo ak pou mete timoun yo pou adopsyon lòt pase yon eta, konte, oswa yon ajans prive ki gen lisans. .
  6. (f) " Entèmedyè " se nenpòt moun oswa antite ki pa yon Antite Adopsyon Endepandan jan sa defini pi wo a, men ki aji pou oswa ant nenpòt paran ak nenpòt paran potansyèl, oswa ki aji nan non youn, an koneksyon avèk plasman paran an. timoun ki fèt nan yon sèl eta, pou adopsyon pa yon paran potansyèl nan yon eta diferan.
  7. (g) " Plasman Risk Legal " vle di yon plasman ki fèt avan yon adopsyon kote paran adopsyon potansyèl yo rekonèt alekri ke yo ka bay lòd pou yo retounen yon timoun nan eta kote li te voye a oswa nan eta kote manman an te fèt la, si li diferan de eta ki te voye a, epi yon dekrè final adopsyon pa dwe antre nan okenn jiridiksyon jiskaske yo jwenn tout konsantman obligatwa oswa revokasyon dwa paran yo oswa yo dispanse ak akò ak lalwa ki aplikab.
  8. (h) " Deklarasyon Medikal Risk Legal " se yon rekonesans ke paran adoptif potansyèl yo fè konnen yo te divilge istwa fizik, emosyonèl, oswa lòt istwa enpòtan timoun nan.
  9. (i) " Ajans Prive " se yon ajans ki gen lisans oswa yon ajans leta apwouve, kit se domestik oswa entènasyonal ki te bay otorite legal pou mete yon timoun pou adopsyon.
  10. (j) " Adopsyon Ajans Prive " se yon adopsyon yon ajans ki gen lisans oswa yon ajans apwouve, kit se domestik oswa entènasyonal ki te bay gad legal oswa responsablite pou timoun nan ki gen ladan dwa pou mete timoun nan pou adopsyon.
 2. Entansyon Règleman No 12: Entansyon règleman sa a se pou bay konsèy ak kondisyon ICPC pou trete ajans prive oswa adopsyon endepandan.Pwosesis ICPC a egziste pou asire pwoteksyon ak sèvis pou timoun ak fanmi ki enplike nan egzekisyon adopsyon atravè limit eta a epi asire plasman an konfòme ak tout kondisyon ki aplikab yo.Anplis de sa, se entansyon Règleman No. 12 pou ajans ki voye yo konfòme li ak chak egzijans ki tabli nan Atik III ICPC ki gouvène plasman timoun yo ladan l.
 3. Aplikasyon Règleman No 12: Règleman sa a aplike pou timoun yo mete pou adopsyon prive oswa adopsyon endepandan kit yo mete pa yon ajans prive oswa pa yon antite Adopsyon Endepandan, jan sa defini la a, oswa avèk asistans nan yon Entèmedyè, jan sa defini la a, epi kòm an konfòmite ak lòt atik ak règleman yo.
 4. Kondisyon pou plasman jan sa endike nan Atik III ICPC: Anvan yo voye, mennen, oswa lakòz nenpòt timoun yo voye oswa mennen nan yon eta k ap resevwa yo pou yo plasman nan swen adoptif oswa kòm yon preliminè pou yon adopsyon posib, ajans ki voye a dwe bay li apwopriye a. otorite piblik nan eta k ap resevwa a avi alekri sou entansyon pou voye, pote oswa mete timoun nan nan eta k ap resevwa a.Avi a dwe genyen:
  1. (a) Non, dat, ak kote nesans timoun nan.
  2. (b) Idantite ak adrès oswa adrès paran yo oswa gadyen legal yo.Si yo pa bay idantite oswa adrès yon paran ki fèt ak/oswa paran legal, yon eksplikasyon sou rezon ki fè yo pa te bay yo dwe enkli nan mezi sa a ki konsistan avèk lwa eta ki aplikab yo.
  3. (c) Non ak adrès moun, ajans, oswa enstitisyon bay oswa ak kote ajans ki voye a pwopoze pou voye, mennen oswa mete timoun nan.
  4. (d) Yon deklarasyon konplè sou rezon ki fè yo pwopoze aksyon sa yo ak prèv ki montre otorite selon yo pwopoze plasman an.
  Konfòmite ak egzijans sa a ka satisfè lè yo soumèt dokiman ki nesesè anba Seksyon 6 ki anba a.
 5. Responsablite legal ak finansye pandan plasman: Pou yon ajans prive plase yon timoun pou adopsyon endepandan, ajans prive a dwe:
  1. (a) Responsab legalman pou timoun nan, ki gen ladann retounen timoun nan nan eta li voye a si adopsyon an pa fèt pandan peryòd plasman an.
  2. (b) Responsab finansyèman pou timoun nan san yon akò kontra ki di okontrè oswa yon deklarasyon ke paran adoptif potansyèl la oswa paran yo pral pran responsablite finansye.
 6. Voye ajans oswa dokiman ka pati yo mande avèk ICPC-100A ajans prive/demann adopsyon endepandan:
  1. (a) Pou yon ajans prive oswa yon antite endepandan plase, kontni obligatwa pou akonpaye yon pake demann pou apwobasyon dwe gen ladan tout bagay sa yo:
   1. (1) ICPC-100A: Fòm ki mande apwobasyon ICPC pou fè plasman;
   2. (2) Lèt kouvèti: Yon demann pou apwobasyon siyen pa moun ki mande apwobasyon ki idantifye timoun nan, paran ki fèt la (yo), paran adoptif potansyèl la (yo), yon deklarasyon sou fason match la te fèt, non entèmedyè a, si nenpòt, ak non ajans sipèvize a ak adrès;
   3. (3) Konsantman oswa renonse: paran yo siyen an akò ak lwa eta k ap voye a, epi, si leta k ap resevwa a mande l, an akò ak lwa eta k ap resevwa a.Si yon paran gen pèmisyon epi li chwazi suiv lwa yon lòt eta ki pa eta kote rezidans li a, lè sa a li ta dwe espesyalman renonse, alekri, lwa eta rezidans li a epi rekonèt ke li genyen. yon dwa pou siyen yon konsantman dapre lalwa eta kote li rete a.Pake a dwe genyen yon deklarasyon ki detaye kijan dwa tout paran yo dwe adrese legalman;
   4. (4) Sètifikasyon yon avoka ki gen lisans oswa yon ajan otorize nan yon ajans adopsyon prive oswa yon antite endepandan ke konsantman an oswa renonse a an konfòmite ak lwa aplikab nan eta ki voye a, oswa kote yo mande, lwa yo nan eta k ap resevwa a;
   5. (5) Verifikasyon konfòmite ak Lwa sou Byennèt Timoun Endyen (25 USC 1901, et.sek.);
   6. (6) Rekonesans legal risk siyen pa paran adoptif potansyèl yo, si sa aplikab swa nan eta k ap voye a oswa nan eta k ap resevwa a;
   7. (7) Deklarasyon otorite: Yon kopi òdonans tribinal aktyèl la dapre ki ajans ki voye a gen otorite pou mete timoun nan oswa, si otorite a pa soti nan yon lòd tribinal, yon deklarasyon sou baz ajans ki voye a te genyen. otorite pou mete timoun nan ak dokiman ki montre sipèvizyon ap kontinye;
   8. (8) Istwa aktyèl la pou timoun nan, ki enkli istwa gadyen ak sosyal, kwonoloji patisipasyon tribinal la, dinamik sosyal, enfòmasyon sou edikasyon (si sa aplikab), ak yon deskripsyon nenpòt bezwen espesyal timoun nan.Si yon tibebe, yon minimòm, yon kopi dosye medikal nesans la ak rezime egzeyat lopital pou timoun nan, si timoun nan te egzeyate;
   9. (9) Lisans pou kay adoptif: Si resous plasman nan eta k ap resevwa a te abite deja nan eta ki te voye a epi eta sa a te egzije lisans, sètifikasyon, oswa apwobasyon, yon kopi dènye lisans, sètifika, oswa apwobasyon kalifikasyon resous plasman an. (yo) ak/oswa kay yo ki montre estati resous plasman an kòm yon resous plasman kalifye, si sa disponib.Si resous plasman eta k ap resevwa a te deja gen lisans, sètifye oswa apwouve kòm yon paran adoptif oswa adoptif nan eta a ki te voye a epi yo te revoke lisans, sètifika oswa apwobasyon sa a envolontèman, yon deklarasyon ki montre ki lè anilasyon sa a te fèt ak rezon ki fè yo anile;
   10. (10) Adopsyon etid oswa apwobasyon: Yo dwe bay yon kopi etid ki pi resan nan kay adopsyon oswa apwobasyon fanmi adopsyon potansyèl la, ki gen ladan, ann akò ak lwa eta k ap resevwa a, verifikasyon konfòmite ak otorizasyon background federal ak eta a. , ki gen ladann anprent FBI ak otorizasyon pou Abi/Neglijans sou Timoun ak otorizasyon Rejis Delenkan Seksyèl yo, yon kopi nenpòt òdonans tribinal ki apwouve kay adopsyon an (si yo antre), ak yon deklarasyon moun oswa antite ki fè konnen kay la apwouve oswa yon etid kay la revize. mete ajou si etid lakay la gen plis pase 12 mwa;
   11. (11) Yon kopi Lòd Nominasyon Gadyen Legal la, si sa aplikab;
   12. (12) Afidavi Depans, si sa aplikab; epi
   13. (13) Kopi lisans oswa sètifikasyon ajans ki voye a, si sa aplikab;
   14. (14) Enfòmasyon byolojik paran yo—istwa sosyal, istwa medikal, orijin etnik, rezon pou plan adopsyon, ak sikonstans plasman yo pwopoze.Si yo te adopte timoun nan deja, paran adoptif yo dwe bay enfòmasyon ki tabli nan seksyon sa a pou paran byolojik yo, si yo disponib;
   15. (15) Yon deklarasyon alekri nan men moun oswa antite ki pral bay sipèvizyon apre plasman an (ki ka enkli nan etid lakay adopsyon) ki rekonèt obligasyon pou bay sipèvizyon apre plasman an; epi
   16. (16) Otorite pou paran adoptif potansyèl yo bay swen medikal, si sa aplikab.
  2. (b) Si yon ajans prive ki gen lisans nan eta k ap resevwa a te konplete yon etid lakay, eta k ap resevwa a pa dwe enpoze okenn kondisyon adisyonèl pou konplete etid lakay la ke eta a k ap resevwa a pa egzije adopsyon an, sof si adopsyon an finalize nan eta k ap resevwa a. .
 7. Otorizasyon pou vwayaje: Ou ka mande lòt dokiman
  1. (a) Eksepte jan sa endike nan la a, yo pa dwe voye, mennen timoun nan, oswa fè yo voye oswa mennen l nan eta k ap resevwa a jiskaske otorite piblik ki apwopriye yo nan eta a k ap resevwa a pa notifye ajans k ap voye a alekri. ke plasman yo pwopoze a pa parèt kontrè ak enterè timoun nan.Atizay.III(d).
  2. (b) Biwo ICPC eta k ap voye ak k ap resevwa a kapab mande plis enfòmasyon oswa dokiman anvan yo finalize yon plasman ki apwouve.Vwayaje paran adoptif yo nan eta k ap resevwa a ak timoun nan pa dwe fèt jiskaske yo pa soumèt, resevwa epi revize kontni ki nesesè nan pake demann pou apwobasyon an nan biwo ICPC ki voye ak k ap resevwa yo, epi yo bay apwobasyon pou vwayaje, depi, sepandan, yon eta k ap resevwa a gendwa, nan sèl diskresyon li, apwouve vwayaj pandan y ap tann dokiman adisyonèl yo mande yo.
 8. Apwobasyon biwo ICPC eta a k ap resevwa a: Yon apwobasyon pwovizwa oswa final pou plasman dwe jwenn alekri nan men biwo ICPC eta a k ap resevwa a, an akò ak Kontra Interstate sou Plasman Timoun yo.Eta k ap resevwa a dwe bay yon Fòm 100A ki siyen si ekri a te sou nenpòt lòt fòm.Nan nenpòt ka, apwobasyon oswa refi dwe bay nan twa (3) jou ouvrab apre li resevwa pakè ranpli a pa Administratè Kontra Eta k ap resevwa a.
 9. Lè ajans ki voye timoun nan plase yon timoun apre apwobasyon Administratè Kontra Eta k ap resevwa a, ajans ki voye a dwe, nan senk (5) jou ouvrab apre plasman timoun nan, soumèt yon fòm 100B ranpli pou konfime plasman yo bay Administratè Kontra Eta a.Lè yo finalize adopsyon an, si ajans k ap voye a se yon ajans adopsyon prive, ajans adopsyon prive a dwe bay Administratè Kontra enfòmèl eta a k ap voye a yon kopi jijman final adopsyon an ansanm ak yon fòm 100B pou fèmen, ki pral voye l bay Administratè Kontra a. Administratè Kontra a eta k ap resevwa a nan trant (30) jou ouvrab apre jijman an.Lè yo finalize yon adopsyon endepandan, ajans oswa antite k ap voye a va bay yon kopi jijman final adopsyon an ansanm ak yon fòm 100B pou fèmen nan trant (30) jou ouvrab apre jijman an bay Administratè Kontra enfòmèl eta a k ap voye a. li bay Administratè Compact eta k ap resevwa a.
 10. Notifikasyon si yo mete yon timoun an vyolasyon Atik III: Yon timoun yo mete nan Eta k ap resevwa a anvan yo pran yon desizyon pou plasman se yon vyolasyon Atik III ak lwa ki respekte plasman timoun nan tou de eta yo; sijè a responsablite site nan Atik IV.Sanksyon pou Plasman Ilegal.Tout pati nan aranjman plasman yo, ki gen ladan paran resous potansyèl yo, ajans ki voye a, ajans prive ki gen lisans pou mete timoun yo oswa konseye legal yo responsab pou notifye otorite ICPC ki apwopriye yo nan tou de eta yo sou sikonstans yo epi pou kowòdone aksyon pou asire sekirite ak byen. -yo timoun nan annatandan plis aksyon.Si yo mete yon timoun nan eta k ap resevwa a an vyolasyon Atik III, yon Fòm 100B ki endike dat yo te plase timoun nan nan kay adopsyon potansyèl la, ansanm ak atik ki nan lis nan Seksyon 6 pi wo a, yo pral depoze ak eta a ki voye kontra a. Administratè ki dwe voye yo bay Administratè Kontra a eta k ap resevwa a.Si yo bay tout dokiman ki obligatwa yo, eta k ap voye a ak eta k ap resevwa a dwe konsidere plasman yo jan sa pèmèt dapre lwa eta k ap voye ak k ap resevwa yo.
 11. Règleman sa a te adopte daprè Atik VII nan Kontra Entènèt sou Plasman Timoun yo pa aksyon Asosyasyon Administratè Kontra Entènèt yo sou Plasman Timoun nan reyinyon anyèl li 4 jiska 7 me 2012; adopsyon sa a te apwouve nan dat 6 me 2012 e li anvigè apati 1ye oktòb 2012.

Règleman ICPC