FAQ Swen Timoun

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: FAQ sou swen timoun

Ki kote mwen ale pou jwenn èd ak bezwen swen timoun mwen an?

Si w ap chèche pou swen pou timoun, Ajans Resous ak Referans Swen Timoun (CCRR) nan konte w la se yon bon kote pou kòmanse.Yo pral kapab ba ou yon lis founisè ki pi byen satisfè bezwen ou yo.Sonje, sepandan, lis sa a se jis yon pwen depa - w ap bezwen kontakte founisè a pou wè si yo gen espas pou pitit ou a epi w ap vle vizite founisè gadri a pou asire w pou tèt ou ke sa a se bon match pou ou.Biwo Sèvis pou Timoun ak Fanmi yo gen yon bwochi itil ak yon videyo sou chwazi bon jan kalite gadri pou timoun.

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Nouyòk la bay asistans nan:

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sijè sa yo, tanpri vizite seksyon Swen Timoun nan sitwèb sa a.

Èske mwen ka jwenn èd pou peye pou gadri?

An jeneral, fanmi yo elijib pou asistans finansye si yo respekte direktiv eta a sou revni ki ba yo epi yo bezwen gadri pou yo travay, chèche travay, oswa ale nan fòmasyon pou travay.Ou gen garanti gadri pou timoun si w jwenn asistans piblik epi w bezwen gadri pou w satisfè nenpòt kondisyon pou w patisipe nan travay.Ou gen garanti tou asistans pou peye pou gadri pou yon ane apre ou fin kite asistans piblik si ou kite asistans piblik pou yon travay epi ou bezwen gadri pou ale nan travay.Depatman Sèvis Sosyal Konte w la (nan Vil Nouyòk, Administrasyon Resous Imèn ak Administrasyon pou Devlopman Timoun) detèmine kalifikasyon fanmi an dapre revni, rezon pou w bezwen gadri, ak laj pitit ou a ak bezwen endividyèl yo.

Pou plis enfòmasyon ak nimewo telefòn depatman sèvis sosyal lokal ou a, vizite seksyon Swen Timoun nan sitwèb sa a.

Kouman pou mwen vin yon founisè swen pou timoun?

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi bay sipò tou pou moun ak òganizasyon ki enterese kòmanse pwogram gadri nan kominote yo.Kòm yon règ jeneral, nenpòt pwogram gadri ki planifye pou sèvi twa oswa plis timoun pandan plis pase twa èdtan pa jou sou yon baz regilye dwe jwenn yon lisans oswa yon sètifika anrejistreman.Pou jwenn sètifika sa a, aplikan an dwe montre ke pwogram gadri a satisfè kondisyon ke eta a te etabli pou ede asire sante ak sekirite timoun ki pran swen yo.Biwo a kenbe yon rezo Biwo Rejyonal ki ka ba ou materyèl aplikasyon, enfòmasyon sou pwosesis pou kòmanse yon pwogram, epi ede w konprann egzijans legal yo.

Anplis de sa, ou ka kalifye pou finansman pou ede w kòmanse oswa elaji pwogram gadri ou a.

Si w ta renmen enfòmasyon sou swa w ap aplike pou w vin yon founisè gadri oswa w ap chèche finansman pou ede w kòmanse, tanpri vizite seksyon gadri nan sitwèb sa a.

Kouman pou mwen satisfè kondisyon fòmasyon kòm yon founisè gadri?

Tankou tout pwofesyonèl, founisè gadri a dwe kontinye ranfòse konpetans yo.An reyalite, fòmasyon kontinyèl ak devlopman pwofesyonèl se yon kondisyon pou kenbe yon lisans oswa enskripsyon pou bay gadri nan Eta New York.Konsilte règleman ou oswa bay lisans ou pou egzijans fòmasyon detaye.

Ki jan ak ki kote ou satisfè egzijans fòmasyon pou gadri ou yo se ou menm.Sepandan, OCFS sipòte yon varyete mekanis pou ede w nan satisfè kondisyon fòmasyon ou yo, sa yo varye soti nan fon bousdetid nan videyo telekonferans.Seksyon Swen Timoun nan sitwèb sa a gen plis detay sou sipò fòmasyon sa yo.

Kisa mwen ta dwe fè si mwen gen yon enkyetid konsènan estanda sante oswa sekirite nan yon anviwònman gadri?

Rele 1-800-732-5207 (pandan lè travay).Nan Vil Nouyòk, ou ka rele Depatman Sante vil la tou nan (212) 676-2444 (pandan lè travay).Yon ofisyèl pral enspekte etablisman an nan lespas 24 èdtan si gen sispèk danje iminan pou timoun yo, oswa nan lespas 15 jou pou lòt plent regilasyon.

Mwen pa konnen ki lis telefòn...”?

Eseye itilize rechèch mo kle ki anlè paj la, oswa tcheke lis telefòn nou an .