Ede pou peye pou gadri pou timoun

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Ede pou peye pou gadri

Pwogram Asistans pou Swen Timoun Eta Nouyòk (CCAP)

NYS CCAP ede fanmi ki elijib yo ak kèk oswa tout depans gadri pou timoun yo. Chak Distri Sèvis Sosyal Lokal (LSSD) jere CCAP ak finansman ak sipò nan men Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi (OCFS).

Kondisyon pou Elijiblite

Fanmi yo ka kalifye selon revni, rezon pou yo bezwen gadri, ak laj yon timoun oswa bezwen endividyèl yo.

Èske mwen kalifye pou CCAP?

Kesyonè elijiblite CCAP

Nouvo Kesyonè Elijiblite!
Reponn yon seri kesyon kout pou w wè si w ka jwenn gadri a yon pri ki ba oswa gratis - nan 10 minit oswa mwens!

Èske mwen kalifye pou CCAP?

Resous Kesyonè Elijibilite

Kondisyon pou revni

Men kantite maksimòm yon fanmi ka fè epi toujou kalifye. Byenke enfòmasyon sa yo kapab yon zouti itil, fanmi yo ta dwe soumèt yon aplikasyon nan LDSS yo pou konnen si yo kalifye. Revni se sèlman yon faktè pou kalifye pou asistans gadri nan Eta New York. Lòt fanmi ka kalifye tou, selon bezwen espesifik yo.

Limit revni pou kalifikasyon selon gwosè fanmi an.
Gwosè Fanmi Limit Revni Anyèl* gade nòt anba tab la Limit Revni Mansyèl
1 $43,740 $3,645
2 $59,160 $4,930
3 $74,580 $6,215
4 $90,000 $7,500
5 $105,420 $8,785
6 $120,840 $10,070
* Nimewo Limit Revni Anyèl yo se 300% Nivo Povrete Federal (FPL), ki an vigè 06/01/23.

Kondisyon pou Aktivite

Kounye a, CCAP a ka disponib pou pifò fanmi ki bezwen gadri pou yo travay, chèche travay, ale nan fòmasyon pou travay, ale nan yon pwogram edikasyon, ak/oswa ranpli kondisyon revni. Kontakte LSSD ou a pou jwenn enfòmasyon ki pi ajou sou ki bezwen sèvis oswa aktivite ki ka kalifye pou satisfè egzijans sa a.

Fanmi Pataje (yo rele tou Kopay Fanmi oswa Frè Fanmi)

Si w kalifye, ou ka bezwen peye yon pati nan pri swen an depann de sitiyasyon w. Si w kalifye pou CCAP, w ap resevwa yon avi apwobasyon ki gen ladann si w gen yon pati fanmi, konbyen li ye, ak fason pou w peye l.

Kijan pou aplike

Si w ta renmen aplike pou Pwogram Asistans Swen Timoun (CCAP), anpil distri men se pa tout ki aksepte aplikasyon ki anba a (OCFS-6025 Aplikasyon pou Asistans Swen Timoun). Anvan w ranpli aplikasyon sa a, tanpri kontakte LSSD w la pou asire w aksepte aplikasyon sa a.

Si w ta renmen aplike pou gadri nan plas asistans piblik oswa pou lòt sèvis anplis asistans gadri tankou asistans piblik, SNAP, elatriye, tanpri itilize lyen mybenefits ki anba a epi kontakte LSSD pou nenpòt kesyon.

Yo ka voye aplikasyon yo imèl, yo ka voye yo alamen, faks oswa voye yo pa lapòs bay LSSD konte kote w abite a. Enfòmasyon pou kontakte LSSD, ki gen ladan adrès postal yo anba a. PA voye aplikasyon an bay OCFS, li p ap trete. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte LSSD kote w ap viv la.

Lè LSSD resevwa aplikasyon w lan, y ap mande lòt dokiman. Tanpri pare pou bay distri a kopi dokiman w yo, ki ka gen ladann, men se pa sa sèlman:

Pou jwenn enfòmasyon kontak ajans lokal ou a, ou ka chèche distri sèvis sosyal lokal ou a nan lis kontak nou an:

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Pwogram Asistans Swen Timoun, epi pou jwenn lòt resous itil, tanpri vizite paj Pwogram Asistans Swen Timoun (CCAP) .