Sibvansyon pou Retansyon Mendèv

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Sibvansyon pou Retansyon Mendèv

Pòtal Aplikasyon Sibvansyon Retansyon Mendèv la fèmen kounye a.

Apèsi sou lekòl la

Nan dat 31 me 2023, Gouvènè Kathy Hochul te anonse yon envestisman &dola 500 milyon dola nan bidjè ane fiskal 2024 la pou ranfòse mendèv gadri nan New York atravè pwogram Workforce Retention Grant. Finansman ki soti nan pwogram nan pral sipòte jiska 150,000 travayè gadri ak peman bonis ki soti nan &dola 2,300 jiska &dola 3,000 pou anplwaye nan wòl k ap bay swen, ansanm ak finansman pou sipòte efò pwogram gadri yo pou rekrite nouvo anplwaye, ofri enskripsyon. ak bonis referans, ak plis ankò.

Pwogram Workforce Retention Grant se pou Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi New York State (OCFS) ki kalifye/anrejistre pwogram gadri pou timoun ki gen laj pou lekòl (SACC), sant gadri (DCC), gadri familyal (FDC), fanmi an gwoup. kay gadri (GFDC), ti sant gadri (SDCC) ak Depatman Sante ak Ijyèn Mantal Vil Nouyòk (DOHMH) pèmèt Atik 47 sant gadri gwoup (GDC).

Gade Anons Gouvènè a

Deklarasyon Opòtinite Sibvansyon

Dat enpòtan yo

Evènman Dat
Pòtal aplikasyon ouvè: 26/07/2023
Aplikasyon an fèmen: 15/09/2023
Dat limit pou rapòte erè nan lis anplwaye a: 30/10/2023

Aplikasyon pou Sibvansyon pou Retansyon Mendèv

Pwogram Sibvansyon Retansyon Mendèv Eta Nouyòk la apwouve 10,512 aplikasyon epi li bay founisè ki elijib yo yon estimasyon $254,073,384 apati 20 septanm 2023.

Telechaje lis konplè Pwogram Sibvansyon pou Retansyon Mendèv Eta Nouyòk Aplikasyon yo apwouve – apati 20 septanm 2023

Flyers pwomosyonèl

Enfòmasyon sou Sibvansyon

Sibvansyon pou Retansyon Mendèv la se yon sibvansyon, ki gen de eleman. Sèlman pwogram gadri elijib yo ka aplike pou sibvansyon an. Anplwaye endividyèl pa ka aplike.

Aplikan ki resevwa prim yo pral resevwa tou de eleman epi yo dwe konfòme yo ak tout kondisyon sibvansyon ak kalite depans ki elijib pou chak eleman. De eleman sibvansyon an se:

Eleman A: Bonis pou kenbe anplwaye yo:
Pwogram ki elijib yo dwe mande lajan sibvansyon an non chak anplwaye ki kalifye kounye a. Chak anplwaye ki elijib dwe enkli nan aplikasyon an. Yo dwe pase tout (100%) kantite lajan bonis pou kenbe anplwaye a bay chak anplwaye, si yo rete elijib nan moman peman nan pwogram nan.
Eleman B: Depans Rekritman Anplwaye ak Asistans Taks Pewòl:
 • Pwogram ki elijib yo dwe mande lajan pou peye pou depans ki gen rapò ak rekritman ak anboche nouvo anplwaye.
 • Lajan rekritman yo ka itilize tou pou peye bonis pou lonjevite anplwaye ki egziste deja ki te nan pwogram nan sis mwa oswa plis.
 • Pwogram gadri elijib yo pral resevwa lajan tou pou pòsyon anplwayè a nan taks pewòl yo fè pandan y ap bay anplwaye yo peman bonis oswa depans rekritman yo peye.
 • Pou ede nan akonpli objektif sibvansyon sa a, bidjè NYS 2023-2024 te adopte te gen ladann langaj ki di ke bonis yo resevwa atravè sibvansyon sa a “yo pral egzante epi yo pa konsidere kòm revni pou detèmine bezwen èd yo bay dapre pwogram asistans piblik yo.”

  Kondisyon Jeneral

  Pou resevwa peman Sibvansyon Retansyon Mendèv, founisè yo dwe aplike pandan peryòd aplikasyon an epi yo dwe kapab konfime tout kritè kalifikasyon sa yo:

  * Pwogram SACC yo pral elijib si yo pa fonksyone akòz yon vakans lekòl ki te planifye toutotan yo prevwa sèvi omwen yon timoun nan premye semèn ansèyman lekòl la konplè (men pa pita pase 9/20/23) epi yo gen omwen yon timoun aktyèl. anplwaye ki pral reprann pozisyon yo.

  Kondisyon pou elijiblite anplwaye yo

  Pou yo ka resevwa yon bonis pou kenbe anplwaye yo, anplwaye yo dwe ranpli tout kondisyon yo nan moman pwogram nan soumèt yon aplikasyon ak nan moman yo peye sibvansyon an. Anplwaye yo dwe tou:

  Pou plis enfòmasyon sou egzijans anplwaye yo, asire w ke w li konplè Deklarasyon Opòtinite Sibvansyon an (Panyòl/Espanyòl Deklarasyon Opòtinite Sibvansyon).
  Kondisyon Elijib
  Travay an mwayèn 15 èdtan pa semèn (10 èdtan pou anplwaye SACC) wi
  Travay nan yon wòl swen timoun wi
  Yo te pran anprent yo epi yo te tcheke background pwovizwaman anvan 26 jen 2023 wi
  Apare nan lis anplwaye aktif pwogram yo nan FAM oswa CCATS anvan 26 jen 2023. wi

  Kijan pou korije yon erè nan lis anplwaye w la

  Lè w ap ranpli aplikasyon an, si gen yon erè nan lis anplwaye w la, tanpri swiv etap ki anba yo:

  1. Soumèt aplikasyon pou Sibvansyon pou Retansyon Mendèv ou an kounye a pou pwogram ou an pa an danje pou li rate dat limit aplikasyon an. Dat limit aplikasyon an se 15 septanm 2023.
  2. Kontakte pwogram Resous ak Referans pou Swen Timoun (CCR&R) lokal ou a pou w fè yo konnen erè ki nan lis anplwaye a. CCR&R ap ede w detèmine si anplwaye a satisfè kondisyon debaz yo pou kalifikasyon yo. Men yon lis ajans lokal CCR&R ak kontak yo.
   1. Prepare enfòmasyon sa yo pou nenpòt anplwaye ou panse ki kalifye men ki pa t sou lis anplwaye a:
    1. Non anplwaye yo.
    2. Dat nesans anplwaye yo.
    3. Kantite èdtan anplwaye a te travay. (Li nesesè pou detèmine si anplwaye a satisfè kantite èdtan ki endike nan SOI a ak nan kondisyon elijiblite ki anwo yo.)
    4. Wòl anplwaye nan pwogram nan.
    5. Dat otorizasyon anplwaye CBC yo enkli lè yo te pran anprent yo epi lè yo te ranpli enfòmasyon pou tcheke background yo. (Si ou pa genyen enfòmasyon sa yo, ou ka kontakte ajans lisans ou a.)
    6. Non pwogram lan.
    7. Nimewo Lisans/ Enskripsyon/ Pèmi pwogram ou an.

   Tanpri sonje: Dat limit pou rapòte erè nan lis anplwaye a se 30 oktòb 2023

  3. CCR&R pral rapòte erè a bay Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi epi y ap pran yon detèminasyon. Si yo ajoute anplwaye a nan aplikasyon w lan, y ap ajoute yo kòm yon peman bonis sou pwochen debousman w la. Pwosesis sa a pral pran ant 1-2 semèn pou rezoud. Lè yo ajoute yon manm pèsonèl la, w ap wè yo sou lis anplwaye pòtay aplikasyon w lan. W ap resevwa yon notifikasyon tou nan men Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi yon fwa pwoblèm nan rezoud.

  Resous Aplikasyon Sibvansyon pou Founisè yo

  Kalkilatè elijiblite anplwaye yo

  Sèvi ak Kalkilatè Elijiblite Anplwaye a pou detèmine kilès nan manm pèsonèl ou yo ka elijib pou yon bonis Retansyon Mendèv. Telechaje fòm ki apwopriye a pou mòd ou a. Antre non chak manm pèsonèl ki travay nan yon wòl swen timoun ak èdtan yo te travay chak semèn depi 1ye janvye 2023 (oswa kòmansman travay yo) jiska 26 jen 2023 epi ale nan kolòn AD pou wè estati kalifikasyon yo. Pou pi bon rezilta, louvri kalkilatris kalifikasyon an nan mòd ekran plen.

  Resous Asistans Aplikasyon

  Webinars ak Anrejistreman

  Resous Peman

  Tout peman yo pral fèt atravè New York Statewide Financial System (SFS). Founisè ki deja gen yon ID vandè SFS dwe antre ID a pandan pwosesis aplikasyon an, pou yo ka resevwa peman. Ou ka jwenn enfòmasyon sou SFS isit la:

  Fòm pou swiv dokimantasyon

  Lòt Enfòmasyon pou Founisè yo

  Mwen se yon founisè lakay mwen e mwen pa gen okenn anplwaye. Èske mwen toujou kalifye pou yon bonis pou kenbe anplwaye yo?
  Wi, ou ka elijib pou peye tèt ou yon bonis, menm si ou se sèl moun k ap travay pou pwogram ou an. Pwogram ou a dwe ranpli tout kondisyon elijiblite pwogram yo, epi ou menm kòm anplwaye a dwe ranpli tout kondisyon elijiblite anplwaye yo pou w ka resevwa yon bonis.
  Pou ki sa mwen ka itilize lajan rekritman anplwaye yo?
  Itilizasyon akseptab pou fon sibvansyon rekritman anplwaye yo enkli, men se pa sa sèlman:
  • Bay bonis enskripsyon rekritman pou nouvo anplwaye ki te kòmanse apre 26 jen 2023 epi ki pa kalifye pou peman sibvansyon pou retansyon mendèv la.
  • Bay bonis pou anplwaye ki otreman pa kalifye pou bonis retansyon an.
  • Bay ankourajman referans pou anplwaye ki egziste deja ki rekrite nouvo anplwaye.
  • Peye pou reklam ak depans maketing pou pòs ki vid anplwaye yo.
  • Peye pou frè pakè benefis anplwaye ki fèk anboche (depi 26 jen 2023) (tankou swen sante, konje peye, 401K).
  • Peye oswa ranbouse depans pou anplwaye ki fèk anboche (depi 26 jen 2023) otorizasyon medikal, kriminèl ak abi sou timoun.
  • Peye pou anplwaye oswa sèvis "headhunter".
  • Peye yon bonis pou anplwaye ki nan yon wòl ki pa bay swen ki rekrite nan yon wòl ki bay swen.
  • Peye yon bonis pou anplwaye a tan pasyèl ki tranzisyon nan yon wòl aplentan.
  • Sipleman yon peman retansyon pou enkli yon bonis lonjevite pou anplwaye ki egziste deja ki te nan pwogram nan sis mwa oswa plis.

  Kesyon yo poze souvan (FAQ) pou founisè yo ( FestyonPanyòl/Español)

  Resous Aplikasyon Sibvansyon pou Anplwaye

  Enfòmasyon adisyonèl pou anplwaye yo

  Mwen travay pou de pwogram gadri diferan. Kiyès mwen pral jwenn bonis retansyon mwen an?
  Anplwaye elijib ki travay nan plizyè pwogram gadri ke yon sèl òganizasyon ap dirije sèlman nan yon aplikasyon. Se responsablite antite legal/òganizasyon an pou detèmine ki pwogram ki pral mete anplwaye sa yo nan aplikasyon yo. Pale ak patwon w la pou w konnen ki pwogram ki enkli w nan aplikasyon yo.
  Konbyen bonis pou kenbe anplwaye mwen an pral ye?
  Bonis yo varye ant &dola 2,300 - &dola 3,000 anvan taks pewòl, tou depann de modalite.

  Kesyon yo poze souvan (FAQ) pou anplwaye yo ( FAQ)

  Liy Èd Sibvansyon Retansyon Mendèv

  Kontakte nou nan telefòn:
  Liy Èd Sibvansyon Retansyon Mendèv: 833-791-2743
  Orè:
  MF: 8:30 am – 4:30 pm

  Asistans Sibvansyon pou Retansyon Mendèv

  Pou plis enfòmasyon sou Sibvansyon Retansyon Mendèv la, tanpri kontakte Ajans Resous ak Referans Swen Timoun lokal ou a (CCR&R).