Atik Nouvèl Swen Timoun

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik Nouvèl Swen Timoun

Gouvènè Cuomo dekri yon pilòt 25 milyon dola pou sipòte Pre-K pou timoun ki gen twazan.

 

(25/2/15): Gouvènè Andrew M. Cuomo jodi a te dekri pwopozisyon li pou elaji timoun pre-K jiska 3 zan nan kominote Eta a ki pi bezwen yo.Gouvènè a ap angaje 25 milyon dola pou finanse pwogram pilòt sa a, pou plis pase 250 distri lekòl yo pral elijib pou aplike.Yo prevwa plis pase 5,000 plas yo disponib pou timoun 3 zan atravè Eta a atravè pwogram sa a.Ou ka wè prezantasyon jodi a isit la.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Opòtinite aprantisaj bonè yo ka gen yon gwo enpak sou akonplisman yon timoun nan lavi yo – ni pandan ane fòmasyon yo, ni nan peryòd ki dire lontan."Lè nou finanse pre-matènèl pou timoun twazan nan kominote ki gen gwo bezwen yo, nou ka kòmanse redui diferans nan reyisit la epi mete elèv sa yo sou chemen siksè depi yon laj ki pi piti."

Diferans nan reyisit la kòmanse nan yon laj byen bonè - dapre Strategies for Children, lè timoun yo gen twazan, moun ki grandi nan fanmi pwofesyonèl yo gen vokabilè apeprè 1,116 mo; moun ki nan fanmi klas travayè yo gen vokabilè anviwon 749 mo; ak moun ki nan fanmi ki sou asistans piblik yo gen vokabilè apeprè 525 mo.

Aprantisaj bonè kapab fè pon sa a epi bay benefis pa sèlman nan premye etap lavi a, men tou nan tèm long la.Dapre Enstiti Nasyonal pou Rechèch Edikasyon Bonè, timoun ki te patisipe nan bon jan kalite pwogram edikasyon pou timoun piti yo gen pi gwo nòt tès kognitif soti nan ane timoun piti jiska laj 21, pi gwo siksè akademik nan lekti ak matematik, epi yo te gen plis chans pou yo ale nan yon kat. -anne kolèj epi finalman yo dwe travay ak benefis.Rechèch nan nerosyans endike ke 85 pousan nan devlopman nan sèvo rive nan laj twa ak 90 pousan rive ant nesans ak laj senk, dapre Harvard University Center for the Developing Child.

Pilòt Pre-K ki gen 3 zan ap bati sou angajman istorik Gouvènè a pran pou l finanse edikasyon bonè.Bidjè Egzekitif 2015-16 la gen ladan finansman pou dezyèm ane a nan yon senk ane, $1.5 milya envestisman nan pwogram pre-K tout jounen atravè Eta a.Kounye a, Eta a depanse plis pase $750 milyon dola chak ane nan pre-K pou timoun 4 an, pou sipòte edikasyon 116,000 timoun atravè Eta a.

Nou dwe rive jwenn timoun ki pi bezwen nou yo nan fennèt devlopman kritik la - pandan yo jèn.Benefis edikasyon bonè ap ede menm pi piti elèv nou yo rive jwenn pi gwo potansyèl yo.Plis timoun yo ka patisipe nan bon jan kalite pi bonè nan lavi yo, se pi bon sistèm edikasyon Eta a ka travay pou asire opòtinite pou tout moun.

###

Lòt nouvèl disponib nan www.governor.ny.gov
Eta New York | Chanm Egzekitif |press.office@exec.ny.gov | 518.474.841