Atik Nouvèl Swen Timoun

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik Nouvèl Swen Timoun

Pwoteje Timoun ak Granmoun ki pi gran kont danje ki genyen nan tanperati ete twòp

Solèy ete cho

Lè tanperati rive nan nivo ekstrèm, chalè entans la ka danjere.Konjesyon serebral chalè ak lòt maladi ki gen rapò ak chalè ka lakòz pwoblèm sante grav, espesyalman pou tibebe, jèn timoun, granmoun aje, ak moun ki gen maladi kwonik .Li enpòtan pou w konnen sentòm maladi ki gen rapò ak chalè, sa pou w fè si yon moun genyen yo, epi tou ki jan pou w rete fre epi rete an sante lè tanperati a wo.Pi bon fason pou evite maladi ki gen rapò ak chalè se kreye yon anviwònman fre, an sante epi evite pase tan deyò oswa nan lòt kote kote tanperati yo wo.Konsèy rekòmande yo enkli: 

  • Asire w ke tout moun rete idrate .Tibebe ak timoun piti yo pa kapab mande pou bwè plis, kidonk asire w ke tout moun ap bwè ase, menm si yo pa swaf dlo.Gwo swe tou retire sèl esansyèl ak mineral nan kò a.Fason ki pi fasil ak pi an sekirite pou ranplase yo se bwè ji fwi oswa yon bwason pou espò.Evite bwason ki frèt anpil, paske yo ka lakòz kranp nan vant.
  • Rete andedan kay la nan kondisyon chalè ekstrèm, depreferans nan yon kote ki gen èkondisyone .Si èkondisyone pa disponib nan kay la, louvri fenèt ak lonbraj sou bò ki genyen lonbraj nan kay la epi fèmen yo sou bò solèy la, ki ka ede tanperati fre andedan kay la.Pase kèk èdtan nan yon kote piblik ki gen èkondisyone tankou yon bibliyotèk piblik, yon sant komèsyal oswa menm boutik la, ka ede w rete pi fre lè w retounen nan chalè a.
  • Si w ale deyò, asire w ke tout moun mete krèm pwotèj kont solèy ki gen yon gwo evalyasyon faktè pwoteksyon solèy (omwen SPF 15) , yon chapo ak rad ki lach, ki lejè ak ki gen koulè pal.Kouvri po otank posib pou evite boule solèy ak efè limyè solèy la chofe twòp.Rete lwen solèy la otank posib.
  • Pa janm kite timoun, bèt kay oswa moun ki bezwen swen espesyal nan yon machin oswa machin ki estasyone pou nenpòt ki kantite tan pandan peryòd gwo chalè ete .Tanperati andedan yon veyikil fèmen ka rive plis pase 140 degre Fahrenheit byen vit.Ekspozisyon a tanperati ki wo sa yo ka touye nan yon kesyon de minit.
  • Lè yon moun santi cho, yon beny fre, yon douch oswa yon vapè dlo ap ede kenbe tanperati kò a nan yon nivo ki an sekirite .
  • Planifye pou plis tan repoze pase nòmal .Chalè ka souvan fè timoun yo santi yo fatige.
  • Tcheke sou timoun endividyèl yo nan swen souvan pou evalye kondisyon yo , espesyalman moun ki gen bezwen espesyal.

DANJE SANTE CHALÈ

Maladi ki gen rapò ak chalè rive lè kò a pa kapab refwadi tèt li nan swè.Fòm maladi ki gen rapò ak chalè komen yo se kou chalè (oswa kou solèy), fatig chalè ak kranp chalè:

Konjesyon serebral chalè (oswa konjesyon serebral solèy) se maladi ki pi grav ki gen rapò ak chalè epi li mande atansyon medikal imedya.Sentòm yo enkli po cho, sèk ak wouj; batman rapid; yon tanperati kò ki pi wo a 103 degre F; pèt vijilans; konfizyon; san konesans oswa koma; oswa respirasyon rapid/fon.Si nenpòt nan sentòm sa yo prezan, imedyatman rele 911 ak paran an - sa a se yon ijans medikal.Pandan w ap tann asistans medikal rive, deplase timoun nan nan yon kote ki fre, sèvi ak yon èkondisyone oswa fanatik, epi aplike eponj mouye.Yo ka mete pake glas ki vlope sou kou, ponyèt, cheviy oswa anbabra pou ede refwadi tanperati kò a.Pa bay viktim kou chalè likid likid.Fatigasyon chalè se mwens danjere pase konjesyon serebral chalè, epi li souvan ki te koze pa twòp efò nan tanperati cho oswa imid.Sentòm yo enkli gwo swe; endispoze; po frèt, pal ak kolan; vètij oswa tèt fè mal; kè plen oswa vomisman; endispoze ak feblès.Si sentòm yo rive, yo ta dwe deplase viktim nan nan yon zòn ki fre nan limyè solèy la dirèk.Aplike twal fre, mouye sou otan ke posib nan kò a epi bay moun nan ti gout dlo chak 15 minit pou yon èdtan.Si vomisman rive, imedyatman sispann bay dlo a epi chèche swen medikal imedyatman epi rele paran an.Sunburn ralanti kapasite po a pou refwadi tèt li.Siyal yo enkli woujè ak doulè; nan ka grav, anfle nan po, ti anpoul, lafyèv, ak tèt fè mal ka rive.Odè ka yon soulajman pou doulè nan ka grav.Yon doktè ta dwe wè ka grav.Rele paran si sentòm yo grav.Kranp chalè yo se doulè miskilè ak spasm ki te koze pa gwo efò.Pèt dlo ak sèl nan swe lakòz kranp.Siyal yo se doulè nan misk nan vant ak nan janm yo.Soulajman ka fèm presyon sou misk kranp, oswa masaj dou pou soulaje kranp.Kranp chalè yo karakterize pa spasm douloure, anjeneral nan misk nan janm yo ak nan vant ak pa gwo swe.Pou soulaje kranp chalè, aplike presyon fèm sou misk kranp oswa dousman masaj misk yo.Epi kòm nan ka fatig chalè, bay ti gout dlo chak 15 minit pou yon èdtan.Rele paran si sentòm yo grav epi timoun nan pa ka patisipe nan aktivite yo.Gratèl chalè se yon iritasyon po ki parèt tankou yon grap wouj nan bouton oswa ti anpoul, epi li se maladi ki pi piti grav ki gen rapò ak chalè.Yo ta dwe deplase yon moun nan yon kote ki fre epi yo ta dwe kenbe zòn ki afekte a sèk.Yo ka itilize poud talk pou ankouraje konfò.Rapòte sentòm yo bay paran yo lè yo vin chèche yo.Pa bliye sou sante mantal timoun yo tou.Timoun yo ka vin enkyete oswa ajite lè yo kenbe yo andedan kay la.Ou ka vle planifye davans pou amizman andedan kay la ak jwèt.Timoun yo ka vin pè oswa estrès akòz efè chalè a.Asire timoun yo ke anpil moun ap travay pou kenbe yo an sekirite.Timoun yo pran siyal yo nan men paran yo ak moun k ap bay swen yo, donk sonje kenbe kalm epi reponn kesyon yo aklè ak onètman.Kenbe nan tèt ou pa pataje plis pase sa ki apwopriye pou laj yo.