Atik Nouvèl Swen Timoun

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik Nouvèl Swen Timoun

Gouvènè Cuomo siyen Lwa sou lafimen dezyèm men pou pwoteje timoun nan etablisman ak kay prive ki bay sèvis gadri pou timoun.

Lejislasyon entèdi fimen nan etablisman ki gen lisans epi ki anrejistre k ap bay sèvis gadri

Gouvènè Andrew M. Cuomo te siyen jodi a lwa pou plis pwoteje timoun yo kont ekspoze a lafimen dezyèm men .Pwojè lwa a entèdi moun fimen nan lokal ki bay sèvis gadri, tankou kay prive.

Gouvènè Cuomo di konsa , “Daje lafimen pa gen okenn dout epi nou dwe fè tout sa ki nan pouvwa nou pou pwoteje timoun yo kont danje sante piblik sa a ak mizè pou tout lavi ki vini ak li."Mezi sa a pral mennen nou yon etap pi pre yon New York solid ki an sante pou tout moun."

Pwojè lwa sa a (A.397B/S.7522),entèdi fimen nan nenpòt etablisman ki bay sèvis gadri nan Eta New York, enkli kay prive.Tout etablisman ki oblije gen lisans oswa anrejistre pou sèvis gadri dwe konfòme yo ak entèdiksyon fimen an nan 90 jou, menm lè timoun k ap resevwa swen pa prezan.

Senatè Kemp Hannon te di , "Lafimen dezyèm men ak twazyèm men se yon detriman devlopman timoun nou yo, epi nan travay ak kòlèg mwen yo nan Sena a ak Asanble a, nou te pran etap enpòtan nan tabli yon anviwònman ki pi an sante pou tout moun.Mwen remèsye Gouvènè a paske li te pran aksyon epi li te siyen lwa sa a pou pwoteje timoun yo kont lafimen dezyèm men ak twazyèm men nan kad gadri familyal yo”.

Manm Asanble Aileen Gunther te di , "New York se yon lidè nan defans sante ak edike jèn nou yo sou danje ki genyen nan fimen.Dènye aksyon sa a ankouraje efò sa yo epi yo pral ede jèn vilnerab nou yo grandi nan pi bon anviwònman ki pi an sekirite atravè eta a.Mwen remèsye Gouvènè a paske li siyen pwojè lwa sa a epi li ogmante pwoteksyon pou pwochen jenerasyon lidè nan Empire State la”.

Pwojè lwa a sipòte efò kontinyèl New York ap fè pou ankouraje anviwònman aprantisaj ki an sante epi pwoteje pwochen jenerasyon lidè nan eta sa a.Aksyon sa a baze sou lejislasyon Gouvènè a te siyen an Out 2015 ki entèdi moun fimen toupre lekòl yo pandan pwogram apre lekòl yo ap fonksyone, ak lejislasyon ki te siyen an 2017 ki entèdi itilizasyon sigarèt elektwonik nan tout lekòl piblik ak prive atravè eta a. .