Atik Nouvèl Swen Timoun

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik Nouvèl Swen Timoun

Gouvènè Cuomo anonse yon prim $6.8 milyon pou elaji pwogram apre lekòl yo nan tout eta a.

  Pwogram Apre Lekòl Empire State Pral Desèvi 4,250 Elèv Lòt nan tout Eta a 

 
Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse jodi a 6.8 milyon dola nan pwogram apre lekòl Empire State yo te bay 15 distri lekòl ki gen gwo bezwen ak òganizasyon kominotè atravè eta a.Finansman sa a pral sipòte disponiblite a nan 4,250 nouvo plas nan pwogram sa yo, ki mennen kantite total jiska 89,000.Finansman sa a, anplis de $2.4 milyon yo te bay Long Island nan mwa septanm nan, pote agrandisman total la a $10 milyon.Avèk angajman 35 milyon dola ane pase a, kantite total prim Empire State apre lekòl kounye a totalize 45 milyon dola.
 
Gouvènè Cuomo di konsa, “Pwogram apre lekòl yo non sèlman ede elèv yo rete sou wout yo andeyò salklas la, men yo ofri jèn ki an risk yo opòtinite pou yo sosyalize ak aksè a sèvis enpòtan yo pa ka resevwa yo."Lè nou ranfòse pwogram apre lekòl nou yo atravè eta a, nou ka gide plis elèv toujou nan chemen siksè epi asire chak elèv New York gen opòtinite pou yo pwospere."
 
Gouvènè Adjwen Kathy Hochul di, “Finansman sa a pral kontinye ogmante pwogram apre lekòl pou elèv ki nan zòn ki gen gwo bezwen atravè eta a."Nou vle asire ke timoun ki nan kominote ki pa gen desèvi yo gen menm aksè ak opòtinite ak pwogram ak resous ki pral ede yo grandi ni andedan ak deyò salklas la.Envestisman sa a se yon envestisman nan pi jèn Nouyòkè nou yo ak avni Eta New York”.
 
Premye te anonse nan mwa janvye kòm yon pati nan Eta 2018 Gouvènè a, finansman te adopte nan Bidjè 2018-2019 la ki pèmèt distri yo resevwa sibvansyon $1,600 pou senk ane pou chak elèv.Distri yo dwe adopte endikatè kalite ki evalye anviwònman, entèraksyon pèsonèl ak elèv ak rezilta elèv yo.
 
Rechèch yo montre ke timoun ki patisipe nan bon jan kalite pwogram apre lekòl yo gen plis prezans nan lekòl, siksè akademik, epi yo gen mwens chans pou yo patisipe nan konpòtman ki riske pandan lè apre lekòl yo.
 
Komisyonè Biwo Eta Sèvis Timoun ak Fanmi enterimè Sheila J. Poole te di, "Pwogram apre lekòl yo amelyore siksè akademik ak sosyal timoun yo.Epi, paran yo gen lapè nan tèt yo lè yo konnen ke yo ap pran swen pitit yo nan yon anviwònman ki an sekirite ak ankourajan ki tou amizan ak anrichisan.Varyete òf nan pwogram apre lekòl yo ede timoun yo eksplore nouvo aktivite ak enterè anplis sa yo aprann pandan jounen lekòl la."
 
Chanselye Konsèy Regents Betty A. Rosa te di, "Pwogram apre lekòl solid bay yon pakèt avantaj pou timoun ak fanmi ki pi bezwen li.Lè nou ka ogmante aksè a opòtinite edikasyonèl ki an sekirite sa yo, n ap leve tout kominote a epi asire lapè nan tèt paran k ap travay.Se yon envestisman enpòtan nan lavni pitit nou yo."
 
Komisyonè Edikasyon Eta MaryEllen Elia te di, "Sipò pou elèv nou yo ak fanmi ki nan bezwen yo pa ka fini lè klòch lekòl lage a sone.Pwogram aprè lekòl ki baze nan kominote a tankou sa yo angaje elèv yo nan aktivite edikasyonèl ak lwazi ki apwopriye pou laj yo, epi yo ofri fanmi yo opòtinite pou yon angajman enpòtan nan edikasyon pitit yo.Konsèy Regents ak mwen rekonesan anvè Gouvènè Cuomo dèske li te bay resous ki nesesè pou anpeche vyolans epi kenbe elèv nou yo patisipe nan aktivite ki an sekirite e ki pwodiktif”.
 
Benefisyè yo
 
·         Distri Lekòl Vil Nouyòk (Distri Queens 27) - $502,400
·         Children of Promise, NYC (Bronx District 09) - $320,000
·         Sports & Arts in Schools Foundation Inc. (Queens Distri 30) - $672,000
·         New York Center for Interpersonal Development, Inc. (Staten Island District 31) - $256,000
·         Distri Lekòl Vil Nouyòk (Manhattan District 05) - $582,400
·         East Side House, Inc. (Bronx District 07) - $360,000
·         CareerVisions - NY, (Bronx District 11) - $288,000
·         Maspeth Town Hall, Inc. (Queens District 24) - $800,000
·         Sunnyside Community Services, Inc. (Queens District 24) - $160,000
·         Distri Lekòl Schenectady (Schenectady) - $798,400
·         Oswego County Opportunities Inc. (Fulton) - $104,000
·         Yonkers City School District (Yonkers) - $800,000
·         YWCA nan Lwès New York (Lackawanna) - $398,400
·         Cornell Cooperative Extension Association of St. Lawrence County (Parishville-Hopkinton) - $174,400
·         Distri Lekòl Mount Vernon City (Mount Vernon) - $584,000
 
Enpòtans apre lekòl
 
Dapre Biwo Devlopman Timoun - University of Pittsburgh, pwogram apre lekòl bay timoun yo opòtinite pou yo pwospere nan yon anviwònman ki ankouraje eksplorasyon ak ekspresyon kreyatif.Yo bay aktivite enspire ak anrichisman ke timoun yo pa ka resevwa yon lòt kote.Pwogram apre lekòl yo pèmèt timoun yo dekouvri potansyèl yo epi dekouvri enterè yo epi fè pati pwòp kominote pa li.Apre lekòl se yon anviwonman estriktire ak resous ki envesti nan devlopman yon timoun - soti nan devlopman sosyal emosyonèl, nan pi bon konpreyansyon sou enterè yo ak objektif yo, nan idantifye renmen ak pa renmen yo, nan bay valè efò ekip yo ak pran chans nan yon anviwònman ki an sekirite kote yo. yo konseye epi ankouraje.