Atik Nouvèl Swen Timoun

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik Nouvèl Swen Timoun

Gid pou Pwogram gadri pou timoun konsènan Ebola

Pwogram gadri yo PA bezwen kontwole timoun yo oswa anplwaye yo pou Ebola.

 • Si yon timoun oswa yon manm pèsonèl la malad epi li poko vwayaje nan Afrik Lwès (Gine, Liberya ak Syera Leòn) - li trè fasil pou yo gen Ebola.Moun ki te vwayaje yon lòt kote nan Afrik oswa ki te an kontak ak yon moun ki pa malad nan twa peyi sa yo pa nan risk.Moun ki kite twa peyi ki afekte yo ap fè tès depistaj pou sentòm ak istwa ekspoze nan ayewopò depa a, epi tou ankò lè yo antre nan ayewopò Ozetazini.

Chans pou trape Ebola yo trè ba sof si:

 1. Yon moun te vwayaje nan yon zòn ki afekte nan yon epidemi (Gine, Liberya oswa Syera Leòn); AK
 2. Te gen kontak dirèk ak likid kò yon moun ki enfekte ak Ebola.

Timoun/Anplwaye ki fèk tounen soti nan Gine, Liberya oswa Syera Leòn:
Moun ki an sante ki fèk tounen soti nan Afrik Lwès ka ale nan gadri oswa travay pandan y ap kontwole sante yo pou tan 21 jou ak ofisyèl sante piblik lokal yo.

 • Si yon timoun, yon founisè oswa yon manm pèsonèl ki te vwayaje nan Afrik Lwès devlope yon lafyèv pandan peryòd 21 jou a pandan y ap pa nan pwogram nan, yo ta dwe rele 9-1-1, alète ofisyèl sante piblik lokal yo epi yo PA DWE retounen nan. pwogram gadri a.Founisè ki nan kay yo ta dwe evite pran swen timoun yo.
 • Si, nan lespas 21 jou apre li retounen soti nan Afrik Lwès, yon founisè oswa yon manm pèsonèl devlope lafyèv oswa lòt sentòm pandan y ap travay, yo ta dwe izole yo nan yon chanm apa jiskaske èd medikal rive.Direktè pwogram nan dwe kontakte 9-1-1, rapòte maladi a ak dènye vwayaj la.Yo ta dwe rapòte maladi a bay depatman sante lokal ou a tou.Sèvi ak lyen sa a pou enfòmasyon pou kontakte depatman sante lokal yo .
 • Si, nan 21 jou apre li retounen soti nan Afrik Lwès, yon timoun devlope lafyèv oswa lòt sentòm pandan li nan pwogram nan, yo ta dwe izole yo nan yon chanm apa ak sipèvizyon jiskaske èd medikal rive.Direktè pwogram nan dwe kontakte 911, rapòte maladi a ak dènye vwayaj la.Yo dwe kontakte paran oswa gadyen timoun nan tou imedyatman.Maladi a ta dwe rapòte tou bay depatman sante lokal ou a (gade lyen anlè a pou enfòmasyon kontak).
 • Si yon chanm nan pwogram nan kontamine ak likid kòporèl yon manm pèsonèl oswa yon timoun ki te vwayaje nan Afrik Lwès epi ki vin malad pandan peryòd 21 jou a, sal la ta dwe fèmen.Depatman sante lokal la pral evalye sitiyasyon an epi bay plis konsèy konsènan netwayaj ak relouvri chanm nan.

Timoun ak fanmi ki gen lyen ak Afrik Lwès yo PA yon menas.Ebola se yon viris ki lakòz, se pa yon moun, epi li difisil pou transmèt.Yo ankouraje Founisè Swen Timoun yo pou yo sèvi ak fèy enfòmasyon sa a pou reponn kesyon anplwaye yo ak paran yo ka genyen konsènan Ebola.

Ki sa ki Ebola?
Ebola se yon maladi grav ki koze pa yon viris.Li refere a yon gwoup viris ki afekte plizyè sistèm ògàn nan kò a.Yo rele viris la apre larivyè Ebola nan Repiblik Demokratik Kongo (ansyen Zayi), kote youn nan premye epidemi yo te fèt an 1976.

Ki jan ou jwenn viris Ebola a?

 • Ebola gaye sèlman lè moun malad.
 • Ebola ka gaye bay lòt moun sèlman apre sentòm yo kòmanse.
 • Li PA gaye nan lè a oswa dlo oswa nenpòt manje ki grandi oswa apwouve pou konsomasyon Ozetazini.
 • Li pwopaje nan: kontak dirèk ak likid kòporèl (san, vomisman, pipi, poupou, swe) yon moun ki malad oswa ki mouri ak Ebola; kontak ak objè ki kontamine ak viris la (zegwi, ekipman medikal); kontak ak bèt ki enfekte (pa kontak ak san oswa likid oswa vyann touf ki enfekte soti nan Lafrik).

Ki sentòm yo?
Sentòm Ebola ka parèt ant de a 21 jou apre ekspoze a.Yo genyen ladan yo:

 • Lafyèv brid sou kou
 • Tèt fè mal
 • Dyare
 • Vomisman
 • Doulè nan vant
  • Senyen oswa ematom san rezon
  • Doulè nan jwenti ak nan misk

Sonje byen: Nenpòt moun ki gen sentòm sa yo, tankou moun ki te vwayaje nan Afrik Lwès, gen plis chans pou yo gen yon lòt maladi, tankou grip la.

Èske mwen ka pran Ebola nan men yon moun ki enfekte men ki pa gen okenn sentòm?
Non. Moun ki pa gen sentòm yo pa kontajye.Pou viris la transmèt, yon moun ta dwe gen kontak dirèk ak yon moun ki gen sentòm yo.

Èske Ebola ka transmèt nan lè a?
Non. Ebola se pa yon maladi respiratwa tankou grip la, kidonk li pa transmèt nan lè a, dlo oswa manje ki apwouve pou konsomasyon Ozetazini.Ou pa ka pran Ebola lè w jis toupre yon moun ki gen Ebola.

Ki moun ki an risk pou Ebola?
Travayè swen sante yo ak fanmi ak zanmi ki an kontak sere ak pasyan Ebola yo gen plis risk pou yo trape Ebola.

Kisa mwen ka fè pou ede pwoteje fanmi mwen, zanmi mwen ak pwogram gadri?

 • Pran vaksen kont grip ou - Premye sentòm grip la ak Ebola yo sanble anpil.Kòm pwotokòl estanda, doktè yo pral mande si yon pasyan ki gen sentòm sa yo te pran yon vaksen kont grip pou eskli grip la.Timoun yo gen pi gwo risk pou grip sezonye (grip) pase yo genyen pou Ebola.
 • Kenbe yon bon ijyèn - Pwosedi estanda kontwòl enfeksyon yo pral anpeche pwopagasyon Ebola.Viris Ebola la touye ak savon, detèjan, Purell® oswa lòt dezenfektan pou men, dezenfeksyon klò, chalè, limyè solèy la dirèk, ka touye l.
 • Sèvi ak bon pratik kontwòl enfeksyon, tankou lave men souvan, netwaye ekipman, jwèt ak sifas tankou kontwa, manch pòt, lavabo ak twalèt.
 • Sèvi ak pwotokòl estanda lè w ap fè fas ak timoun ki malad.
   

Si w gen plis kesyon sou Ebola, kontakte Liy Asistans Ebola Eta New York nan
1-800-861-2280 .