Devlopman Mendèv Swen Timoun

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Devlopman Mendèv Swen Timoun

Apèsi sou lekòl la

Jwenn ak anbochaj anplwaye yo ka yon pwosesis difisil epi pran tan. Anba w ap jwenn resous pou ede w jwenn ak anboche anplwaye yo. Gen anpil opsyon ki pa koute chè oswa ki pa koute pou ede w fè piblisite sou nenpòt ki travay ou ka genyen. Si w enterese jwenn yon pozisyon ak yon pwogram pou timoun piti oswa nan laj lekòl, tanpri itilize enfòmasyon ki anba a pou jwenn afich travay epi aprann sou diferan opòtinite ak fòmasyon ki disponib.

Depatman Travay Eta Eta New York te kreye yon nouvo bank travay espesyalman pou sipòte pwogram gadri pou jwenn kandida ki kalifye yo.

Imaj pwomosyonèl

Grafik sa yo disponib pou ede pwogram gadri ak rekritman bon kalite anplwaye yo.

Tout imaj yo nan fòma JPEG.

Rekritman Anplwaye

Anba a gen plizyè konsèy itil ak zouti pou ede pwogram gadri yo ak rekritman bon kalite anplwaye pou pwogram yo, ki gen ladan estrateji rekritman, echantiyon kesyon entèvyou ak modèl afiche travay!

Asistans Depatman Travay New York State (NYS DOL): Recrutement Child Care Workers

Rekritman anplwaye nan pwogram gadri ou a ka santi tankou yon travay redoutable. Depatman Travay Eta Eta New York (DOL) kapab ede nan plizyè fason. Anplwaye DOL Career Center ka ede kreye yon afichaj travay, fè piblisite pou pòs ki louvri sou tablo travay leta yo epi revize aplikasyon yo.

Pwogram gadri yo ka jwenn asistans nòmalman atravè telefòn, entènèt oswa imèl; oswa an pèsòn nan sant karyè lokal yo.
Early Childhood Career Development Center – New York Early Childhood Professional Development Institute

Opòtinite Travay Early Childhood Career Development Institute New York Early Childhood Professional Development Institute ofri
Tablo travay sa a pèmèt founisè yo afiche opòtinite travay nan yon varyete pozisyon ak anviwònman timoun piti. Gen yon fòm sou entènèt etap-pa-etap pou ede poste pozisyon ou yo.

Konsèy pou Afiche Travay

Lè w ap afiche ouvèti travay ou, konsidere mete enfòmasyon sa yo:

  • Pozisyon Tit – egzanp. Pwofesè gadri, pwofesè lekòl matènèl, asistan gadri, elatriye.
  • Kote/Non Konpayi (ou ka vag si ou pa vle sèvi ak adrès konplè oswa non biznis. (Egz. “Greater Rochester Area,” “Albany, NY,” “On 123 Bus Line.”
Kenbe nan tèt ou:
  • Chak sit entènèt pou chèche travay (Annefe, NYS Job Bank, ZipRecruiter, elatriye) ap gen diferan kondisyon fòma.
  • Anpil sit entènèt gen fòm sou entènèt ou ka ranpli ak enfòmasyon yo mande yo.
Maketing

Anba a w ap jwenn konsèy pou ede pwogram ou an mache espesyalman pou anplwaye potansyèl yo, ki gen ladan kèk estrateji maketing ak modèl editable pou ede w atire bon kalite aplikan nan pwogram ou an!

25 Fason pou mache travay ou - © 2022 Early Care & Learning Council

12 Konsèy pou Komèsyal Pwogram Swen Timoun ou - © 2015 Child Care Aware® of America

Egzanp materyèl entèvyou:

Prepare kesyon entèvyou trè enpòtan pou asire ou jwenn pi bon kandida pou pozisyon an. Gade lyen ki anba a nan Indeed.com pou echantiyon kesyon entèvyou pou travayè gadri yo.

Egzanp Materyèl soti nan Vreman vre

Sipò Pwofesyonèl Potansyèl Edikasyon Timoun Timoun ak Anplwaye Swen Timoun

Pou moun ki enterese rantre nan mendèv edikasyon timoun piti, anba a w ap jwenn resous itil pou sipòte devlopman pwofesyonèl ak resous finansye pou sipòte opòtinite edikasyonèl.

New York Early Childhood Professional Development Institute (PDI) Sant Devlopman Karyè

New York Early Childhood Professional Development Institute (PDI) se yon patenarya piblik-prive ki rasanble yon seri ajans vil yo, yon konsòsyòm finansè prive, ak pi gwo inivèsite iben nan peyi a pou konstwi yon sistèm devlopman pwofesyonèl konplè pou moun k ap travay. ak timoun piti nan New York.

“PDI dirije travay pou etabli ak aplike yon sistèm mendèv timoun piti pou asire finansman, estanda ak konpetans, resous devlopman karyè, kalifikasyon ak kalifikasyon, devlopman pwofesyonèl (fòmasyon ak antrenè ki baze sou fòs), ak asirans kalite pwogram ak amelyorasyon pou moun ki travay ak timoun piti atravè New York.” - New York Early Childhood Professional Development Institute (PDI)

Nimewo Telefòn: (718) 254-7353
Imèl: careeradvisor@earlychildhoodny.org
Sitwèb: PDI Career Development Financial Aid

Pwogram ankourajman edikasyonèl (EIP)

OCFS finanse NYS Educational Incentive Program (EIP), yon pwogram bousdetid ki ede founisè gadri peye pou fòmasyon ak aktivite edikatif ak entansyon pou devlope konesans, ladrès ak konpetans founisè a pou amelyore kalite gadri. Pou yo kalifye pou EIP, founisè swen timoun yo dwe oblije pran fòmasyon epi yo dwe pran swen timoun nan yon pwogram ki reglemante pa OCFS oswa Depatman Sante ak Ijyèn Mantal Vil Nouyòk (NYC DOHMH).

Aplikan yo dwe bay yon aplikasyon ranpli anvan 1ye desanm 2023, pou yo konsidere yo pou yon bousdetid.

Kantite maksimòm prim anyèl yo se:

  • Kou kolèj: &dola;2,500
  • Asosye Devlopman Timoun ak tout lòt fòmasyon kalifikasyon yo apwouve: $2,500
  • Antrenè: $1,100
  • CPR/Premye Swen: $125 salklas, $95 sou entènèt ak eleman tès ladrès fas a fas
  • Fòmasyon, konferans ak atelye: $700

Pou plis enfòmasyon sou sipò edikasyon, vizite:

Pwogram Devlopman Pwofesyonèl la

Aplikasyon pou Bousdetid EIP ak Ti liv Enfòmasyon

Jis pou pwogram gadri pou timoun ki gen laj lekòl!

Anba a ou pral jwenn lyen pou resous espesifik pou Pwogram Swen Timoun Laj Lekòl yo, ki gen ladan rezo rejyonal yo ak yon twous zouti pou rekritman.

Rezo New York State pou Siksè Jèn

RezoNew York State pou Siksè Jèn (NYSNYS) sipòte devlopman kapasite pwogram apre lekòl yo nan nivo lokal atravè rezo rejyonal apre lekòl yo. Anplis de sa, NYSNYS travay kole kole ak dirijan moun ki gen enterè apre lekòl nan Vil Nouyòk.

Rezo Rejyonal NYSNYS

Kounye a genyen 15 rezo rejyonal atravè eta a ki afilye ak Rezo Eta New York pou Siksè Jèn. Rezo rejyonal yo ede pataje pi bon pratik ak kowòdone resous devlopman pwofesyonèl lokal pou pwogram ak founisè yo. Rezo rejyonal yo bay tou mwayen efikas pou distribye enfòmasyon epi angaje pwogram ak paran yo sou pwoblèm politik leta ak lokal yo.

2021 Twous Zouti Rekritman Anplwaye Apre Lekol

Twous zouti pou rekritman anplwaye sa a te devlope pa Rezo New York State pou Siksè Jèn yo pou ede nan rekrite anplwaye pou pwogram apre lekòl yo. Li bay echantiyon mesaj, pòs travay, elatriye osi byen ke lide finansman.

NYS Network for Youth Success Twous Zouti Rekritman Anplwaye Apre Lekol

Byennèt nan espas travay

Byennèt nan espas travay se yon aspè enpòtan nan rekritman ak kenbe anplwaye yo. Anba a gen resous ki vize pou ede founisè yo asire ke pwogram yo bay byennèt ak sante nan espas travay yo priyorite, epitou pou ede nouvo anplwaye yo kenbe yon balans lavi/travay ki an sante.

Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini – Early Childhood Learning and Knowledge Center

Depatman Sante ak Sèvis Imen, Sant Aprantisaj ak Konesans pou Timoun Timoun Ozetazini bay resous ki ka ede ajans ak pwogram yo aplike sipò byennèt anplwaye yo. Resous sa yo ede devlope yon kilti byennèt pou anplwaye yo lè yo konsantre sou byennèt òganizasyon an jeneral.

Head Start Early Childhood Learning and Knowledge Center

Head Start Early Childhood Learning and Knowledge Center bay yon varyete estrateji byennèt ki ankouraje sante fizik ak mantal anplwaye yo. Nan resous ki anba yo, aprann fason pou ankouraje yon kilti byennèt pou jèn timoun ak granmoun ki pran swen yo.

Pwomosyon byennèt anplwaye yo